נשאלתי האם מותר להשתמש בעצם שנלקחה מבנק עצמות לצורך מילוי החניכיים

כ״ה באלול ה׳תשע״ח (ספט 5, 2018) | שו"ת, טכנולוגיה, כללי

אקדים, שימוש בתחליפי עצם הפך בשנים האחרונות לפרוצדורה שכיחה ומקובלת על מנת להשלים חסרים גרמיים בגוף האדם בכלל ובחלל הפה בפרט. קיימות ארבע קבוצות עיקריות של תחליפים. עצם אוטוגנית שנקצרה מאותו פרט. עצם ממקור אלוגני, עצם שנקצרה מאותו זן אך לא מאותו פרט, זוהי עצם שנלקחת מתורם חי או מת, בעיקר ממפרק הירך. עצם ממקור קסנוגני, שנקצרה מזן חי אחר כגון בקר חזיר, אלמוגים, ועצם ממקור סינטטי המהווה תחליף עצם שיהיה בעל תכונות של פיגום לעניינינו, נראה להתיר לקיחת עצם אדם בין מן החי ובין מן המת, ומן הטעמים הבאים הראשון, אבר שלם. רק אבר שלם שנכרת אף מחיים חייב בקבורה ומשום טומאה, "אבר שנחתך מן האדם החי הרי הוא כמת שלם מטמא במגע ובמשא ובאהל אפילו אבר קטן של בן יומו שהאיברים אין להם שיעור… בד"א כשהיה האבר שלם כברייתו בשר וגידים ועצמות… " (רמב"ם הל' טומאת מת ב' ג'),  כלומר, אבר, הוא זה הכולל, עצם, בשר וגידים. ולהלכה הורה הרב פיינשטיין, "…ולכן צריכין ליקח מבתי החולים ולקוברם רק אברים שיש בהם בשר וגידים ועצמות אף אברים קטנים ואף כשחסר מעט מהעצם דלענין קבורה אין לחלק…" (אגרות משה יו"ד ח"ג סימן קמ"א). שנית, עצם מחיים. איסור הנאה מן המת הנלמד מגזירה שווה "…אתיא שם שם, מעגלה ערופה…מה להלן אסור בהנאה אף כאן נמי אסור בהנאה" (עבודה זרה כ"ט ע"ב), כשם שעגלה ערופה אסורה בהנאה, כך גם גוף המת אסור בהנאה, אינו כולל עצמות מן החי שאינן נאסרות בהנאה "ולכן נראה שיהיה מותר לשמור חתיכת עצם הנלקחת ממילא מחולה בחיים, לשם שמירה עד שיוכל להשתמש בה בחולה אחר, והסכים איתי מו"ר הגר"י נויבירט שליט"א " (נשמת אברהם סי' שמ"ט סעי' ב', 3 (ב), עמ' תקל"א, ובסי' שס"ט סעי' ב' 1 ו2 עמ' תקמ"ז). השלישי, איסור הנאה שלא כדרך. חכמי המזרח נחלקו בשאלה האם השימוש במומיה, בשר אדם, לצרכי רפואה ואף לסחור בה מותר?, הרדב"ז התיר אכילת המומיה, וכן את המסחר בה, היתרו מבוסס על העובדה שהשתמשו בזפת  שפגם בטעם הבשר, ועוד שהשימוש בבשר המומיה נעשה שלא כדרך הנאה, שהרי אינו ערב לחיך ((שו"ת הרדב"ז, ח"ג סי' תקמ"ח), ואף שהיו פוסקים שאסרו  בהנאה, כיוון שבשר מת לפנינו וזה אסור בהנאה (שו"ת גינת ורדים, יו"ד, כלל א', סי" ד' וה'). פסק הרדב"ז התקבל כך כותב רבינו יוסף חיים "המומיא', שהיא בשר האדם מותר לרפואה אפילו לחולה שאין בו סכנה דעפרא בעלמא היא" (בן איש חי, א'-ב', שנה שנייה, פרשת אמור, הלכה ו'). כיוון שעצם עוברת תהליכי עיבוד כגון, הקפאה, הקרנה ותהליכים כימיים כדי להפחית את סכנת העברת הזיהומים בין הפרטים, נראה שלצורך רפואה תהיה מותרת בהנאה ואף לחולה שאין בו סכנה. הרביעי, חיוב קבורה. נחלקו הפוסקים האם חיוב הקבורה מקורו במצווה מן התורה (רמב"ם ספר המצוות עשין רל"א, חינוך תקל"ז) או שמקור חיוב הקבורה אינו אלא מדרבנן (רסג"ג עשין י"ט, רדב"ז ח"א שי"א). החמישי, פחות מכזית.  נחלקו קדמונים האם חיוב קבורה הינו רק על "ראשו ורובו" של המת ולא על שאר רקמות אפי' יש בהם יותר מכזית (משנה למלך הל' אבל פר' א' הלכ' כ"א), או שאף שאר חלקים ובתנאי שיש בהם כזית (תוספות יו"ט נזיר פ"ז ה"ח), יש מי שסובר שאף בפחות מכזית (נודע ביהודה מהדו"ק יו"ד סי' צ').

תכנים נוספים באותו נושא:

האם אמירת וידוי עם החולה מותרת בשבת?

וידוי הוא אחד מחלקי התשובה והוא מצווה מן התורה להתוודות על פשע או חטא שביצע האדם כשעבר על מצוות לא תעשה, או ביטל מצוות עשה. בנוסף לווידוי האישי, נקבע בתפילה נוסח וידוי. נוסף על התפילה, נהוג כי אדם הנוטה למות אומר וידוי לפני מותו מצוות וידוי הינה מצווה חשובה, יסודה...

קראו עוד

האם מי שאינו טועם טעם במאכל חייב לברך עליו?

אקדים, טעם הוא אחד מחמשת החושים המסורתיים. טעמו של חומר מורגש בעת מגעו עם פקעיות הטעם הפזורות על הלשון, החך, הרך, ומכסה הגרון. חוש הטעם תורם חלקית בלבד שכן הן מושפעות גם מחושים אחרים, כגון הריח, הראייה וכן המרקם, מ"קור" או מ"חום". חלק מהחולים במחלת הקורונה דיווחו כי...

קראו עוד

?האם מותר לנער כהן לעבוד בחופשת הקיץ במרכז הרפואי

אקדים, כוהנים מוזהרים שלא להיטמא למתים "הנוגע במת לכל נפש אדם וטמא שבעת ימים...כל הבא אל האהל וכל אשר באהל יטמא שבעת ימים..."(במדבר י"ט י"א,י"ד), טומאה זו כוללת מגע ומשא "המת מטמא במגע ובמשא ובאהל טומאת שבעה..."(רמב"ם טומאת מת פ"א ה"א), אף לאבריו של המת "הכהן מוזהר...

קראו עוד

האם מותרת הפעלת מכונות משקאות במרכז הרפואי בשבת, ומה ביחס לרווחים?

אקדים, הצבת מכונות אוטומטיות לממכר מוצרים בשטח הציבורי או בשטחים שמחוץ למבנה, חייבים בהיתר עפ"י חוק העזר העירוני למודיעין מכבים רעות (שמירת איכות הסביבה, מניעת מפגעים ושמירת הסדר והניקיון), (תיקון), (התשע"ד -2013), הן נמצאות בבתי חולים, בבתי ספר ובמוסדות שונים....

קראו עוד

האם האולם בו מצויה בריכת טיפולים הידרותרפיה, חייבת במזוזה?

אקדים, הידרותרפיה או הידרותרפיה  - מקור המילה בשפה היוונית, הידרו = מים, תרפיה = טיפול, היא שיטת טיפול בפיזיותרפיה הנעזרת במים. השיטה המיושמת בבריכת שחייה טיפולית או שיקומית בעלת תכנוניות מסוימות (כמו גובה אחיד, מערכת חימום, מידות ייעודיות) השיטה מנצלת את התכונות...

קראו עוד

מי שמחובר להולטר לחץ דם לזרועו למשך 24 שעות כיצד יניח תפילין?

אקדים. בדיקת הולטר לחץ דם היא אמצעי לאבחון לחץ דם גבוה המאפשר מדידה רציפה של לחץ הדם במשך יממה שלימה. בדיקת ההולטר מאפשרת גם לבחון את טיב הטיפול התרופתי שמקבל הסובל מלחץ דם גבוה. בין היתר ניתן לברר באמצעות הבדיקה האם לחץ הדם מאוזן בעזרת הטיפול ואם ישנן נפילות בלחץ...

קראו עוד