נשאלתי האם מותר לזרז את הלידה כשאין התוויה רפואית ברורה

כ״ג באלול ה׳תשע״ח (ספט 3, 2018) | שו"ת, הריון ולידה

אקדים,  מספר סיבות להשראת, זירוז לידה 1. חשש סכנה לאם מחמת הסתבכות ההיריון. 2. אם ההיריון מתמשך 42 שבועות או יותר, היות שבתקופה זו השליה אינה מתפקדת כראוי. 3. סיבוכים במהלך ההיריון, הגורמים לכך שהארכת ההיריון עלולה להביא נזק. 4. אימות באמצעות בדיקות כי העובר אינו מתפתח כראוי. 5. אי ספיקה של השליה. 6. מחלות שונות של האם, המחמירות את מצבו של העובר עם התפתחות ההיריון. לעניינינו, הדבר מותר רק עם התוויה רפואית ברורה, ומן הטעמים הבאים. הראשון, כניסה לסכנה. ההלכה אוסרת להיכנס למצב של סכנה הרמב"ם פסק "הרבה דברים אסרו חכמים מפני שיש בהם סכנת נפשות, וכל העובר עליהן ואמר הריני מסכן בעצמי ומה לאחרים עלי בכך או איני מקפיד על כך, מכין אותו מכת מרדות" (רמב"ם נזיקין ושמירת הנפש פי"א ה"ה). הדברים הובאו להלכה והוסיף הרמ"א: "יזהר מכל דברים המביאים לידי סכנה, כי סכנתא חמירא מאיסורא, ויש לחוש יותר לספק סכנה מלספק איסור". ומסיים: "ושומר נפשו ירחק מהם, ואסור לסמוך על הנס, או לסכן נפשו בכל כיוצא בזה" (יו"ד סי' קט"ז), מטעם זה כתב הרב הרשלר שהיות והלידה היא מצב של סכנה, אין ראוי להיכנס למצב זה מעצמה, ועוד שיש סיכונים העלולים להיווצר כתוצאה מן הזירוז, התכווצויות בלתי סדירות ועוד (עיין הרב מ. הרשלר, הלכה ורפואה, ב', תשמ"א עמ' כ"ט ואילך, (פ"ח), שהסתפק במקרים שהסיבה להקדמת הלידה היא לצורך העובר, אם מותר לסכן את האישה) השני, דרכו של עולם. לידה טבעית אינה סכנה, כיון שכך הוא דרכו של עולם, ואם השי"ת ברא את העולם כדי שיפרו וירבו מסתבר שלא ברא אותו במצב המביא לסיכונים. שמא תאמר והרי יש נשים המתות בשעת לידתן? אין זה אלא מחמת חטאיהן. אבל לידה שאינה טבעית לא הבטיח הקב"ה שלא תהיה בה סכנה (שו"ת אגרות משה חיו"ד ח"ב סי' ע"ד, שו"ת משנה הלכות ח"ט סי' קפ"ד, שו"ת שבט הלוי ח"ו סי' קכ"ח, הגרי"ש אלישיב, הובאו דבריו בתורת היולדת פ"א הע' א', טהרת הבית ח"ב במשמרת הטהרה סוסק"ו). השלישי, זמן הלידה. באופן כללי מקובל שזמן הלידה הוא מחושב ומדוקדק מן השמים, ואין להקדימו שלא לצורך, "על כרחך אתה נוצר ועל כרחך אתה נולד" (אבות פ"ד מכ"ד), מכאן שיש להשאיר את שעת הלידה לבורא עולם וכן עולה על פי הקבלה, שאין להקדים לידה, כמבואר בס' דברי תורה להאדמו"ר ממונקאטש ח"ג אות ל', שהביא מס' הקנה דמ"ז ע"ב, ומהאר"י שער רוח הקודש תיקון ד', שאם גורמים לאשה ללדת יותר מוקדם, עלולים לגרום למותו של היילוד, והעושה כך בא לידי עניות, ולפיכך צריך להתענות מ"ה יום. הרביעי, מזל הלידה. לפי האסטרולוגיה מצב המזלות בזמן לידתו של האדם קובע את מזלו לטוב ולרע, וקיים חשש שזירוז יגרום לו להולד במזל רע, ובספר הרוקח על קהלת ג' י"א כתב, שאין לעשות למקשה שתמהר ללדת פן תלד במזל רע, ויש להמתין לזמן הלידה הטבעית, שנאמר "את הכל עשה יפה בעתו" (קהלת ג' י"א).

תכנים נוספים באותו נושא:

האם אמירת וידוי עם החולה מותרת בשבת?

וידוי הוא אחד מחלקי התשובה והוא מצווה מן התורה להתוודות על פשע או חטא שביצע האדם כשעבר על מצוות לא תעשה, או ביטל מצוות עשה. בנוסף לווידוי האישי, נקבע בתפילה נוסח וידוי. נוסף על התפילה, נהוג כי אדם הנוטה למות אומר וידוי לפני מותו מצוות וידוי הינה מצווה חשובה, יסודה...

קראו עוד

האם מי שאינו טועם טעם במאכל חייב לברך עליו?

אקדים, טעם הוא אחד מחמשת החושים המסורתיים. טעמו של חומר מורגש בעת מגעו עם פקעיות הטעם הפזורות על הלשון, החך, הרך, ומכסה הגרון. חוש הטעם תורם חלקית בלבד שכן הן מושפעות גם מחושים אחרים, כגון הריח, הראייה וכן המרקם, מ"קור" או מ"חום". חלק מהחולים במחלת הקורונה דיווחו כי...

קראו עוד

?האם מותר לנער כהן לעבוד בחופשת הקיץ במרכז הרפואי

אקדים, כוהנים מוזהרים שלא להיטמא למתים "הנוגע במת לכל נפש אדם וטמא שבעת ימים...כל הבא אל האהל וכל אשר באהל יטמא שבעת ימים..."(במדבר י"ט י"א,י"ד), טומאה זו כוללת מגע ומשא "המת מטמא במגע ובמשא ובאהל טומאת שבעה..."(רמב"ם טומאת מת פ"א ה"א), אף לאבריו של המת "הכהן מוזהר...

קראו עוד

האם מותרת הפעלת מכונות משקאות במרכז הרפואי בשבת, ומה ביחס לרווחים?

אקדים, הצבת מכונות אוטומטיות לממכר מוצרים בשטח הציבורי או בשטחים שמחוץ למבנה, חייבים בהיתר עפ"י חוק העזר העירוני למודיעין מכבים רעות (שמירת איכות הסביבה, מניעת מפגעים ושמירת הסדר והניקיון), (תיקון), (התשע"ד -2013), הן נמצאות בבתי חולים, בבתי ספר ובמוסדות שונים....

קראו עוד

האם האולם בו מצויה בריכת טיפולים הידרותרפיה, חייבת במזוזה?

אקדים, הידרותרפיה או הידרותרפיה  - מקור המילה בשפה היוונית, הידרו = מים, תרפיה = טיפול, היא שיטת טיפול בפיזיותרפיה הנעזרת במים. השיטה המיושמת בבריכת שחייה טיפולית או שיקומית בעלת תכנוניות מסוימות (כמו גובה אחיד, מערכת חימום, מידות ייעודיות) השיטה מנצלת את התכונות...

קראו עוד

מי שמחובר להולטר לחץ דם לזרועו למשך 24 שעות כיצד יניח תפילין?

אקדים. בדיקת הולטר לחץ דם היא אמצעי לאבחון לחץ דם גבוה המאפשר מדידה רציפה של לחץ הדם במשך יממה שלימה. בדיקת ההולטר מאפשרת גם לבחון את טיב הטיפול התרופתי שמקבל הסובל מלחץ דם גבוה. בין היתר ניתן לברר באמצעות הבדיקה האם לחץ הדם מאוזן בעזרת הטיפול ואם ישנן נפילות בלחץ...

קראו עוד