נשאלתי האם מותר לחבר אצבע שנכרתה בשבת בניתוח פלסטי

כ״ה באלול ה׳תשע״ח (ספט 5, 2018) | שו"ת, שבת

אקדים, איבר הוא קבוצה של רקמות היוצרות מבנה המותאם לביצוע תפקיד מסוים, מבחינה ביולוגית רגל או יד אינם נחשבים לאיבר כיוון שבתוכם חלקים מכמה מערכות שכל אחת מורכבת מאיברים רבים. בהלכה איבר הוא חלק מן הגוף הממלא תפקיד מסוים, איברים בודדים נידונו במספר עניינים הנוגעים לנושאים רפואיים, בהיותם מחוברים לגוף ועלולים להינזק, או בהיותם מנותקים מהגוף לעניין קבורתם, השתלתם באחר, או חיבורם לכהן. לעניינינו, מותר לחבר בשבת איבר שנקטע ומן הסיבות הבאות, הראשונה, סכנת כל אבר כסכנת נפשות. ההלכה מתירה לכחול עין בשבת ואף לעבור איסור תורה בהבאת סממנים מרשות היחיד לרשות הרבים, בנימוק "שוריינא דעינא בליבא תליא", דהיינו, גידי העין תלויים בלב והוי פיקוח נפש (ע"פ ע"ז כ"ח ע"ב), אלא שנחלקו, האם דין זה נאמר רק ביחס לעין או גם ביחס לאיברים אחרים, יש מי שסבר"…דסכנת אבר כסכנת נפשות אפילו לחלל עליו את השבת" (ר"ת תוספות סוכה כ"ו ע"א ד"ה "ואפילו"), ויש מי שסבר שדין זה לא נאמר רק בעין "החושש בעיניו והוא שיהיה בשתיהם או באחת מהם ציר או שהיו דמעות שותתות מהן מרוב הכאב או שהיה דם שותת מהן או שהיה בהן קדחת וכיוצא בחלאים אלו הרי זה בכלל חולים שיש בהן סכנה ומחללין עליו את השבת…" (רמב"ם הל' שבת פ"ב ה"ד), רבו דעות הפוסקים המקלות גם בשאר אברים שרבים כדעת ר"ת (שו"ת יביע אומר יו"ד ח"ג סי' כ"ג אות כ"ט), וכך כותב הרב וולדינברג "…בהיות שכפי המצב שהשתנה במשך הדורות נהיה כמעט כל סכנת אבר כרוך עם סכנת כל הגוף ואזי שפיר מחללין על כך אפילו ע"י ישראל" (שו"ת ציץ אליעזר ח"ח סי' ט"ו פר' י') השנייה, קטיעת אצבע כסכנת נפשות. ההלכה הקובעת "מחללין שבת על כל מכה שנעשית מחמת ברזל…" (או"ח הל' שבת סי' שכ"ח ס"ז) ובאחרונים הוסיפו "על כל מכה – אפילו אינה בחלל הגוף ואפילו שלא על גב היד והרגל" (משנה ברורה שם ס"ק י"ח), ואפילו נחתך בנחת "מחמת ברזל – עיין תבואות שור ה' טריפות סי' מ"ד שמסתפק אי מיירי בהכאה בכח או אפילו חיתוך בנחת נמי הוי מסוכן ע"ש" [הגרע"א בחידושיו] (ביאור הלכה שם ד"ה "מחמת ברזל") ולפיכך מי שנקטעה אצבעו על אף שניתן לחטא ולאחות המקום ללא ניתוח פלאסטי מורכב, כיוון שבניתוח שכזה ניצל מן הסכנה ניתן להתיר שלישית, דין הקל הקל תחילה מקורו מדרבנן. ההלכה קובעת, חולה שיש בו סכנה וצריך להאכילו דברים אסורים, "מאכילים אותו הקל הקל תחילה" (אינצ' תלמודית כרך י"ג ע' חולה אות ח'), ונחלקו הפוסקים, יש מי שסבר שדין זה אינו אלא מדרבנן (שם) ולפיכך לנתח ולאחות האצבע שאינו "הקל הקל" הוא איסור דרבנן, הנדחה מפני סכנת איבר. אף לסובר שדין "הקל הקל" הוא דין תורה (שם) אין זה מן הסביר שיצטרך לאבד אצבעו משום "הקל הקל", שלא הבחינו אלא בין לעבור על איסור אכילת נבילה הקל, לאיסור שחיטה החמור, ובשניהם יאכל, אך לאבד אצבעו לגמרי לא אמרו (ד"ר יצחק שיף כהנים ואיברים קטועים טיפול רפואי, אתר מכון שלזינגר לרפואה אתיקה והלכה) וכך עולה מדברי ר' שלמה זלמן אויערבך שהתיר אפילו מלאכות דאורייתא כגון הוספת תפרים לצורך אסתטי, ובוודאי שחיסרון אצבע אינו רק עניין אסתטי (שמירת שבת כהלכתה פרק ל"ג הערה כ"ו).

תכנים נוספים באותו נושא:

האם אמירת וידוי עם החולה מותרת בשבת?

וידוי הוא אחד מחלקי התשובה והוא מצווה מן התורה להתוודות על פשע או חטא שביצע האדם כשעבר על מצוות לא תעשה, או ביטל מצוות עשה. בנוסף לווידוי האישי, נקבע בתפילה נוסח וידוי. נוסף על התפילה, נהוג כי אדם הנוטה למות אומר וידוי לפני מותו מצוות וידוי הינה מצווה חשובה, יסודה...

קראו עוד

האם מי שאינו טועם טעם במאכל חייב לברך עליו?

אקדים, טעם הוא אחד מחמשת החושים המסורתיים. טעמו של חומר מורגש בעת מגעו עם פקעיות הטעם הפזורות על הלשון, החך, הרך, ומכסה הגרון. חוש הטעם תורם חלקית בלבד שכן הן מושפעות גם מחושים אחרים, כגון הריח, הראייה וכן המרקם, מ"קור" או מ"חום". חלק מהחולים במחלת הקורונה דיווחו כי...

קראו עוד

?האם מותר לנער כהן לעבוד בחופשת הקיץ במרכז הרפואי

אקדים, כוהנים מוזהרים שלא להיטמא למתים "הנוגע במת לכל נפש אדם וטמא שבעת ימים...כל הבא אל האהל וכל אשר באהל יטמא שבעת ימים..."(במדבר י"ט י"א,י"ד), טומאה זו כוללת מגע ומשא "המת מטמא במגע ובמשא ובאהל טומאת שבעה..."(רמב"ם טומאת מת פ"א ה"א), אף לאבריו של המת "הכהן מוזהר...

קראו עוד

האם מותרת הפעלת מכונות משקאות במרכז הרפואי בשבת, ומה ביחס לרווחים?

אקדים, הצבת מכונות אוטומטיות לממכר מוצרים בשטח הציבורי או בשטחים שמחוץ למבנה, חייבים בהיתר עפ"י חוק העזר העירוני למודיעין מכבים רעות (שמירת איכות הסביבה, מניעת מפגעים ושמירת הסדר והניקיון), (תיקון), (התשע"ד -2013), הן נמצאות בבתי חולים, בבתי ספר ובמוסדות שונים....

קראו עוד

האם האולם בו מצויה בריכת טיפולים הידרותרפיה, חייבת במזוזה?

אקדים, הידרותרפיה או הידרותרפיה  - מקור המילה בשפה היוונית, הידרו = מים, תרפיה = טיפול, היא שיטת טיפול בפיזיותרפיה הנעזרת במים. השיטה המיושמת בבריכת שחייה טיפולית או שיקומית בעלת תכנוניות מסוימות (כמו גובה אחיד, מערכת חימום, מידות ייעודיות) השיטה מנצלת את התכונות...

קראו עוד

מי שמחובר להולטר לחץ דם לזרועו למשך 24 שעות כיצד יניח תפילין?

אקדים. בדיקת הולטר לחץ דם היא אמצעי לאבחון לחץ דם גבוה המאפשר מדידה רציפה של לחץ הדם במשך יממה שלימה. בדיקת ההולטר מאפשרת גם לבחון את טיב הטיפול התרופתי שמקבל הסובל מלחץ דם גבוה. בין היתר ניתן לברר באמצעות הבדיקה האם לחץ הדם מאוזן בעזרת הטיפול ואם ישנן נפילות בלחץ...

קראו עוד