נשאלתי האם מותר לחולה לסרב לקבל טיפול רפואי בנימוק כי אינו רוצה לחלל שבת

כ״ה באלול ה׳תשע״ח (ספט 5, 2018) | שו"ת, שבת

אקדים, "פיקוח נפש", הוא מונח המבטא ערך הלכתי עליון שמשמעו הצלת חיי אדם, ערך זה נדון בעיקר בהקשר של התנגשות אפשרית בין חיי אדם לבין קיום אחת ממצוות התורה. עמדת ההלכה במקרה כזה היא כי הצלת חיי אדם היא ערך שמופקע מהצו הנורמטיבי הכללי בהלכה, ולכן יש לעשות כל שנדרש לשם הצלת חיים ובכלל זה חילול שבת. לעניינינו, אין כל היתר הלכתי להימנע מקבלת טיפול רפואי מטעם חשש חילול שבת, ויש למצוא כל דרך לשכנע את החולה לקבל את הטיפול הנדרש, ומקורות הדבר ראשית, ההלכה מחייבת לחלל שבת במקרה של פיקוח נפש. חז"ל דרשו את הדרשה הבאה: "תניא מנין לפיקוח נפש שדוחה את השבת, אמר רב יהודה אמר שמואל, דכתיב "ושמרתם את חוקתי ואת משפטי אשר יעשה אותם האדם וחי בהם, ולא שימות בהם"(יומא פ"ה ע"ב). מפסוק זה למדו חכמים כי אף במציאות שאין אלא ספק פיקוח נפש יש לחלל שבת ולפקח את הנפש "וחי בהם ולא שימות בהם" ולא שיבוא בעשייתה לידי ספק מיתה, אלמא מחללינן על הספק" (רש"י שם) וכך נפסק להלכה "מי שיש לו חולי של סכנה, מיצוה לחלל את השבת. והזריז הרי זה משובח. והשואל (אם לחלל שבת, אם לאו) הרי זה שופך דמים (או"ח שכ"ח סעי' ב') שנית, ההלכה שוללת התחסדות במקום פיקוח נפש. קדמונים התייחסו למקרים בהם חולה רצה להימנע מטיפול רפואי בשל חשש מחילול שבת "שאלת ממני, אודיעך במי שאמדוהו שצריך לחלל עליו את השבת, והוא אינו רוצה שיתחלל שבת בשבילו, מפני חסידות. היש בזה חסידות, ושומעין לו או אין שומעין לו? והתשובה לשאלה זו "הרי זה חסיד שוטה, והאלוקים את דמו מידו יבקש, והתורה אמרה וחי בהם – ולא שימות בהם…כללא דמילתא (כללו של דבר) איני רואה במעשה זה שום חסידות אלא איבוד נשמה. הלכך מלעיטין אותו בעל כורחו או כופין אותו לעשות מה שאמדוהו, ומסיים דבריו שהמונע עצמו מתחייב בנפשו.(שו"ת הרדב"ז חלק ד' סימן ס"ז). ובתשובה אחרת בה התייחס למעשהו של הריב"א (ר' יצחק בן אשר הלוי) שסירב לאוכל ביום הכיפורים למרות צו הרופא, ולמגינת לב כתוצאה מכך מת, והאם ראוי לנהוג כמותו השיב "…אין ראוי ללמוד ממנו כלל…" ובניסיון ליישב הנהגתו של אותו גדול וצדיק כתב "אפשר דריב"א ז"ל הרגיש בעצמו דאפילו שיאכל ימות..ולפיכך לא רצה לאכול…" (שו"ת הרדב"ז חלק ג' סימן תמ"ד). פסקים אלו הביאו את גדולי האחרונים להכריע כי אף כופים על חולה המסרב לקבל טיפול רפואי מציל חיים את הטיפול "אם לא רצה החולה לקבל התרופה כופין אותו…"(מג"א סי' שכ"ח ס"ק ו'). בשולי הדברים אציין לדבריו של אחד מחשובי האחרונים כי יש לוודא טרם שכופין עליו טיפול רפואי, שאכן הטיפול הוא בחולי ומכה שיש לרופא הכרה ודאית וידיעה ברורה ביחס לטיפול בו, וכן כי התרופה בדוקה "…אבל אם נמנע מפני שאינו מחזיקה לרפואה בדוקה אפילו מדעת עצמו בלבד…אין כופין…"(מור וקציעה או"ח שכ"ח) את האמור יש לסייג בהערה של אחד מפוסקי דורנו שאין לכפות טיפול רפואי תוך הפעלת כוח פיזי על החולה, אם יש סכנה שתאחז אותו בעתה, ויכנס לחרדה מעצם כפיית הטיפול עליו, משום שהדבר עלול לסכן את חייו (שו"ת איגרות משה חו"מ חלק ב' סימן ע"ג אות ה' ובסימן ע"ד אות ג').

תכנים נוספים באותו נושא:

האם אמירת וידוי עם החולה מותרת בשבת?

וידוי הוא אחד מחלקי התשובה והוא מצווה מן התורה להתוודות על פשע או חטא שביצע האדם כשעבר על מצוות לא תעשה, או ביטל מצוות עשה. בנוסף לווידוי האישי, נקבע בתפילה נוסח וידוי. נוסף על התפילה, נהוג כי אדם הנוטה למות אומר וידוי לפני מותו מצוות וידוי הינה מצווה חשובה, יסודה...

קראו עוד

האם מי שאינו טועם טעם במאכל חייב לברך עליו?

אקדים, טעם הוא אחד מחמשת החושים המסורתיים. טעמו של חומר מורגש בעת מגעו עם פקעיות הטעם הפזורות על הלשון, החך, הרך, ומכסה הגרון. חוש הטעם תורם חלקית בלבד שכן הן מושפעות גם מחושים אחרים, כגון הריח, הראייה וכן המרקם, מ"קור" או מ"חום". חלק מהחולים במחלת הקורונה דיווחו כי...

קראו עוד

?האם מותר לנער כהן לעבוד בחופשת הקיץ במרכז הרפואי

אקדים, כוהנים מוזהרים שלא להיטמא למתים "הנוגע במת לכל נפש אדם וטמא שבעת ימים...כל הבא אל האהל וכל אשר באהל יטמא שבעת ימים..."(במדבר י"ט י"א,י"ד), טומאה זו כוללת מגע ומשא "המת מטמא במגע ובמשא ובאהל טומאת שבעה..."(רמב"ם טומאת מת פ"א ה"א), אף לאבריו של המת "הכהן מוזהר...

קראו עוד

האם מותרת הפעלת מכונות משקאות במרכז הרפואי בשבת, ומה ביחס לרווחים?

אקדים, הצבת מכונות אוטומטיות לממכר מוצרים בשטח הציבורי או בשטחים שמחוץ למבנה, חייבים בהיתר עפ"י חוק העזר העירוני למודיעין מכבים רעות (שמירת איכות הסביבה, מניעת מפגעים ושמירת הסדר והניקיון), (תיקון), (התשע"ד -2013), הן נמצאות בבתי חולים, בבתי ספר ובמוסדות שונים....

קראו עוד

האם האולם בו מצויה בריכת טיפולים הידרותרפיה, חייבת במזוזה?

אקדים, הידרותרפיה או הידרותרפיה  - מקור המילה בשפה היוונית, הידרו = מים, תרפיה = טיפול, היא שיטת טיפול בפיזיותרפיה הנעזרת במים. השיטה המיושמת בבריכת שחייה טיפולית או שיקומית בעלת תכנוניות מסוימות (כמו גובה אחיד, מערכת חימום, מידות ייעודיות) השיטה מנצלת את התכונות...

קראו עוד

מי שמחובר להולטר לחץ דם לזרועו למשך 24 שעות כיצד יניח תפילין?

אקדים. בדיקת הולטר לחץ דם היא אמצעי לאבחון לחץ דם גבוה המאפשר מדידה רציפה של לחץ הדם במשך יממה שלימה. בדיקת ההולטר מאפשרת גם לבחון את טיב הטיפול התרופתי שמקבל הסובל מלחץ דם גבוה. בין היתר ניתן לברר באמצעות הבדיקה האם לחץ הדם מאוזן בעזרת הטיפול ואם ישנן נפילות בלחץ...

קראו עוד