נשאלתי האם מותר ליולדת לחייג בשבת כדי לשוחח עם אמה בהמתנה ללידה

כ״ה באלול ה׳תשע״ח (ספט 5, 2018) | שו"ת, שבת

אקדים, תקשורת סלולרית היא טכנולוגיית תקשורת המאפשרת שימוש בטלפון סלולרי  -טלפון אלחוטי נייד שניתן להפעילו באזורים נרחבים, בטכנולוגיה המתבססת על פרישת תחנות בסיס סלולריות במרחב. המילה סלולרי נובעת מהמילה cell תא, המשמעות היא, שבכל תא כזה יש תחום נתון של תדרים, המאפשרים לנהל מספר שיחות בו זמנית. לעינינו, לצורך שכזה השימוש מותר. ומן הטעמים הבאים. הראשון, הגדרת יולדת. היולדת מוגדרת כחולה שיש בה סכנה  (שבת קכ"ח ע"ב רמב"ם שבת ב' י"א,  טושו"ע או"ח ש"ל א'), אלא, שנחלקו הדעות ממתי נחשבת ליולדת, בגמרא נאמרו שלושה שיעורים, שעה שתשב על המשבר, היינו משעה שאחזוה צירים וחבלים או הזמן שמשכיבים אותה במיטה בגלל צירי הלידה. משעה שהדם שותת ויורד. משעה שחברותיה נושאות אותה בזרועותיה, שאין בה כוח להלוך ( שבת נ"ד ע"ב, שבועות ח' ע"א, נידה ל"א ע"ב). להלכה – יש מי שפסק, שהסימן הקובע הוא משיתחיל הדם להיות שותת (רמב"ם הל' שבת פ"ב הי"ג), ויש שפסקו ככל שלושת הסימנים, וכל הקודם הוא הקובע לעניין שבת, כדין ספק פיקוח נפש (טושו"ע או"ח ש"ל ג', ובביאה"ל שם פסק כשיטה זו). משנ"ב – דברים שדורשים זמן רב (כגון להביא מילדת), עושים גם לפני סימנים אלו, משעה שמסופקת אולי היא עומדת ללדת. וכן בשש"כ, "משעה שמרגישה צירי לידה סדירים, מותר לנסוע לבית החולים". – גם ירידת מים מהווה סימן, ונחשבת כחולה שיש בו סכנה (שש"כ פר' ל"ו סעי' ח'). השני, יישוב הדעת. מקור הלכתי לחשיבות הרגעת היולדת, הוא במשנה, "וקורין לה חכמה ממקום למקום" (שבת פר' י"ז מ"ג).מדובר באשה הכורעת ללדת, שניתן לקרוא לה מילדת בשבת ממקום למקום, בעל תפארת ישראל כתב "ונראה לי דנקט חכמה (המיילדת מכונה כך), לאשמועינן דאפילו יש מיילדת כאן, ורק דזו חכמה ביותר, אפילו הכי שרי",  משמעות דבריו, שמותר לחלל שבת עבור הבאת מילדת חכמה ביותר גם אם יש כאן מילדת חכמה שכישוריה מספיקים לטפל ביולד. להלכה נפסק, "יולדת היא כחולה שיש בו סכנה ומחללין עליה השבת לכל מה שצריכה… ומדליקין לה נר אפילו היא סומא. ומכל מקום, בכל מה שיכולין לשנות משנין" נפסק  (או"ח סי' ש"ל א'). המשנה ברורה (סק"ג) כתב: "ומדליקין לה נר אם הוא לילה, ואע"פ שחברותיה יודעות לעשות לה כל הדברים הנצרכים לה, אעפ"כ קים להו לחכמים דלא מיתבא דעתה דיולדת כששרויה בחושך. וכתבו התוספות ישנים, "דמשום הכי אפילו אינה אומרת כלום וגם החכמה אינה אומרת כלום, נמי מדליקין". הרי לפנינו הלכה, שגם כאשר אין כל צורך אובייקטיבי בהדלקת נר בשבת, הצורך הנפשי מהוה גורם הלכתי המתיר חילול שבת. השלישי, תקשורת סלולרית. בקשר לחשמל בשבת קיימת הבחנה מובהקת בין מכשירים המוגדרים 'אש', שיש בהם, לדעת רוב הפוסקים, איסור דאורייתא של 'הבערה' ו'כיבוי' לבין מכשירים ללא 'אש', שהם מרבית מכשירי החשמל והאלקטרוניקה כיום. הרב יצחק שמעלקיש דן באיסור שימוש בטלפון שכאמור איננו 'אש'. הוא מחדש כי קיים איסור דרבנן הקרוי "מוליד" 'מוליד' הוא איסור דרבנן בלבד. 'מוליד' הוא שינוי מוחלט ממצב למצב ולא הגברת עוצמה. לכן, בתנאים מסוימים יש היתר לשנות עצמת זרם חשמלי בשבת. מכאן ההיתר, למשל, לשנות עוצמת מכשיר קשר המרעיש במקצת, וכן יישומים נוספים המוצעים לכתחילה על בסיס זה, עיקרון על פיו פועלת התקשורת הסלולרית.

תכנים נוספים באותו נושא:

האם אמירת וידוי עם החולה מותרת בשבת?

וידוי הוא אחד מחלקי התשובה והוא מצווה מן התורה להתוודות על פשע או חטא שביצע האדם כשעבר על מצוות לא תעשה, או ביטל מצוות עשה. בנוסף לווידוי האישי, נקבע בתפילה נוסח וידוי. נוסף על התפילה, נהוג כי אדם הנוטה למות אומר וידוי לפני מותו מצוות וידוי הינה מצווה חשובה, יסודה...

קראו עוד

האם מי שאינו טועם טעם במאכל חייב לברך עליו?

אקדים, טעם הוא אחד מחמשת החושים המסורתיים. טעמו של חומר מורגש בעת מגעו עם פקעיות הטעם הפזורות על הלשון, החך, הרך, ומכסה הגרון. חוש הטעם תורם חלקית בלבד שכן הן מושפעות גם מחושים אחרים, כגון הריח, הראייה וכן המרקם, מ"קור" או מ"חום". חלק מהחולים במחלת הקורונה דיווחו כי...

קראו עוד

?האם מותר לנער כהן לעבוד בחופשת הקיץ במרכז הרפואי

אקדים, כוהנים מוזהרים שלא להיטמא למתים "הנוגע במת לכל נפש אדם וטמא שבעת ימים...כל הבא אל האהל וכל אשר באהל יטמא שבעת ימים..."(במדבר י"ט י"א,י"ד), טומאה זו כוללת מגע ומשא "המת מטמא במגע ובמשא ובאהל טומאת שבעה..."(רמב"ם טומאת מת פ"א ה"א), אף לאבריו של המת "הכהן מוזהר...

קראו עוד

האם מותרת הפעלת מכונות משקאות במרכז הרפואי בשבת, ומה ביחס לרווחים?

אקדים, הצבת מכונות אוטומטיות לממכר מוצרים בשטח הציבורי או בשטחים שמחוץ למבנה, חייבים בהיתר עפ"י חוק העזר העירוני למודיעין מכבים רעות (שמירת איכות הסביבה, מניעת מפגעים ושמירת הסדר והניקיון), (תיקון), (התשע"ד -2013), הן נמצאות בבתי חולים, בבתי ספר ובמוסדות שונים....

קראו עוד

האם האולם בו מצויה בריכת טיפולים הידרותרפיה, חייבת במזוזה?

אקדים, הידרותרפיה או הידרותרפיה  - מקור המילה בשפה היוונית, הידרו = מים, תרפיה = טיפול, היא שיטת טיפול בפיזיותרפיה הנעזרת במים. השיטה המיושמת בבריכת שחייה טיפולית או שיקומית בעלת תכנוניות מסוימות (כמו גובה אחיד, מערכת חימום, מידות ייעודיות) השיטה מנצלת את התכונות...

קראו עוד

מי שמחובר להולטר לחץ דם לזרועו למשך 24 שעות כיצד יניח תפילין?

אקדים. בדיקת הולטר לחץ דם היא אמצעי לאבחון לחץ דם גבוה המאפשר מדידה רציפה של לחץ הדם במשך יממה שלימה. בדיקת ההולטר מאפשרת גם לבחון את טיב הטיפול התרופתי שמקבל הסובל מלחץ דם גבוה. בין היתר ניתן לברר באמצעות הבדיקה האם לחץ הדם מאוזן בעזרת הטיפול ואם ישנן נפילות בלחץ...

קראו עוד