נשאלתי האם מותר למול מילה שלא בזמנה, כלומר לאחר היום השמיני ללידה, בערב שבת

כ״ה באלול ה׳תשע״ח (ספט 5, 2018) | שו"ת, מילה ופדיון הבן

אקדים, ברית מילה מצוותה ביום השמיני להולדת הבן "אין מלין עד שתנץ החמה ביום השמיני ללידתו…"(יו"ד סי' רס"ב סעי' א') מצווה זו מקיימים אף בשבת "מילה דוחה יום טוב ושבת, בזמנה…"(שם רס"ו א') כשהמילה נדחית לאחר היום השמיני, הרי זו מילה שלא בזמנה, וזו אינה דוחה שבת "…אבל שלא בזמנה, אינה דוחה" (שם), וכיוון שביום השלישי למילה צער המילה מורגש יותר, וגם החשש שיצטרכו לחלל שבת מצוי יותר ביום השלישי למילה, דנו הפוסקים האם למול לכתחילה ביום ה' או ו' או לדחות את הברית עד לאחר השבת לעניינינו, נראה להתיר למול ביום שישי ומן הטעמים הבאים, הראשון, לצורך מצווה מותר להתחיל כבר ביום שישי אף שעשוי הדבר לגרום לחילול שבת. ההלכה אוסרת לצאת להפלגה שלושה ימים לפני שבת תנו רבנן: אין מפליגין בספינה פחות משלשה ימים קודם לשבת…"(שבת י"ט א'), מדין זה הסיקו הפוסקים שיש לדחות ברית מילה שלא בזמנה "כתב הרשב"ץ בתשובה דתינוק שחלה ונתרפא בחמישי בשבת ממתינין לו עד למחר" (בדק הבית ס"ס רס"ב), אלא שהאחרונים חילקו בין אם ההפלגה היא לצורך מצווה או לדבר הרשות וכך נפסק "מותר להפליג בספינה אפילו בערב שבת, אם הולך לדבר מצוה…אבל לדבר הרשות אין מפליגין בספינה פחות מג' ימים קודם השבת" (או"ח רמ"ח סעיף א'), וכך כתב אחד מגדולי האחרונים ביחס לדברי הרשב"ץ "…ואין דבריו נראין דהא אמרינן בש"ס פ"ק דשבת דף י"ט אהא דאין מפליגין בספינה דהיינו דוקא לדבר הרשות אבל לדבר מצוה שפיר דמי והוא מוסכם מכל הפוסקים כמו שנתבאר בא"ח סימן רמ"ח והכא נמי אין לך מצוה גדולה מזו ועוד דע"כ הרשב"ץ ס"ל דהא דמחללין שבת בשלישי למילה היינו יום ג' דוקא ולא קודם לכן ולכן מתיר לימול ביום ו'…" (ש"ך יו"ד סי' רס"ו ס"ק י"ח), כך גם פסק המשנה ברורה "תינוק שהיה חולה ונתרפא אוסר התשב"ץ למולו ביום ה' דשמא יצטרכו לחלל שבת עליו ביום ג' למילתו אבל הש"ך ביו"ד סוף סימן רס"ו והמ"א מתירין וכן הסכים הא"ר להתיר ואין מחמיצין את המצוה" (מ"ב או"ח של"א ס"ק ל"ג), השני, כיוון שעיקר הצער הוא ביום השלישי לברית המילה, כלומר ביום א' מותר למול ביום שישי. נחלקו אחרונים האם גם ביום השני למילה קיימת סכנה וצער מחמת המילה ולכן אין למול ביום ו' (משנה ברורה שם, שם, סעי' ט"ז ס"ק ג') וכך הורה הרב עובדיה יוסף, שאין למול מילה שלא בזמנה ביום ה' ויום ו' (שו"ת יביע אומר יו"ד סי' כ"ג), אך מכיוון שאחד מחשובי האחרונים פסק שכשהיום השלישי למילה חל ביום א' ולא בשבת אין לחשוש לצער וסכנה ומותר למול ביום שישי נראה להתיר (חי' רע"א יו"ד סי' רס"ג) השלישי, דין זה שלא מלים ביום ה' לא מובא בפוסקים. כסניף ותוספת ראוי לציין את דבריו של בעל ערוך השלחן שכתב "..ועוד מדלא אשתמטו הפוסקים להזכיר דמילה שלא בזמנה לא ימולו ביום ה' והלכך ליתא להאי דינא וכן המנהג פשוט ואין לשנות"(ערוך השלחן יו"ד רס"ב י"ב).

תכנים נוספים באותו נושא:

האם אמירת וידוי עם החולה מותרת בשבת?

וידוי הוא אחד מחלקי התשובה והוא מצווה מן התורה להתוודות על פשע או חטא שביצע האדם כשעבר על מצוות לא תעשה, או ביטל מצוות עשה. בנוסף לווידוי האישי, נקבע בתפילה נוסח וידוי. נוסף על התפילה, נהוג כי אדם הנוטה למות אומר וידוי לפני מותו מצוות וידוי הינה מצווה חשובה, יסודה...

קראו עוד

האם מי שאינו טועם טעם במאכל חייב לברך עליו?

אקדים, טעם הוא אחד מחמשת החושים המסורתיים. טעמו של חומר מורגש בעת מגעו עם פקעיות הטעם הפזורות על הלשון, החך, הרך, ומכסה הגרון. חוש הטעם תורם חלקית בלבד שכן הן מושפעות גם מחושים אחרים, כגון הריח, הראייה וכן המרקם, מ"קור" או מ"חום". חלק מהחולים במחלת הקורונה דיווחו כי...

קראו עוד

?האם מותר לנער כהן לעבוד בחופשת הקיץ במרכז הרפואי

אקדים, כוהנים מוזהרים שלא להיטמא למתים "הנוגע במת לכל נפש אדם וטמא שבעת ימים...כל הבא אל האהל וכל אשר באהל יטמא שבעת ימים..."(במדבר י"ט י"א,י"ד), טומאה זו כוללת מגע ומשא "המת מטמא במגע ובמשא ובאהל טומאת שבעה..."(רמב"ם טומאת מת פ"א ה"א), אף לאבריו של המת "הכהן מוזהר...

קראו עוד

האם מותרת הפעלת מכונות משקאות במרכז הרפואי בשבת, ומה ביחס לרווחים?

אקדים, הצבת מכונות אוטומטיות לממכר מוצרים בשטח הציבורי או בשטחים שמחוץ למבנה, חייבים בהיתר עפ"י חוק העזר העירוני למודיעין מכבים רעות (שמירת איכות הסביבה, מניעת מפגעים ושמירת הסדר והניקיון), (תיקון), (התשע"ד -2013), הן נמצאות בבתי חולים, בבתי ספר ובמוסדות שונים....

קראו עוד

האם האולם בו מצויה בריכת טיפולים הידרותרפיה, חייבת במזוזה?

אקדים, הידרותרפיה או הידרותרפיה  - מקור המילה בשפה היוונית, הידרו = מים, תרפיה = טיפול, היא שיטת טיפול בפיזיותרפיה הנעזרת במים. השיטה המיושמת בבריכת שחייה טיפולית או שיקומית בעלת תכנוניות מסוימות (כמו גובה אחיד, מערכת חימום, מידות ייעודיות) השיטה מנצלת את התכונות...

קראו עוד

מי שמחובר להולטר לחץ דם לזרועו למשך 24 שעות כיצד יניח תפילין?

אקדים. בדיקת הולטר לחץ דם היא אמצעי לאבחון לחץ דם גבוה המאפשר מדידה רציפה של לחץ הדם במשך יממה שלימה. בדיקת ההולטר מאפשרת גם לבחון את טיב הטיפול התרופתי שמקבל הסובל מלחץ דם גבוה. בין היתר ניתן לברר באמצעות הבדיקה האם לחץ הדם מאוזן בעזרת הטיפול ואם ישנן נפילות בלחץ...

קראו עוד