נשאלתי האם מותר לנתח עובר שנפל בשבוע מתקדם מסיבה בלתי ידועה מחשש לשלמות ההריונות הבאים.

כ״ג באלול ה׳תשע״ח (ספט 3, 2018) | שו"ת, אבלות

אקדים, נתיחת המת המתבצעת בגוף הנפטר כדי לחקור נתונים רפואיים שונים, אף שהיא מופיעה במקורות תלמודיים "מעשה בתלמידיו של ר' ישמעאל ששלקו זונה אחת שנתחייבה שריפה למלך, בדקו ומצאו בה מאתיים וחמישים ושנים אברים…"(בכורות מ"ה א') היא כרוכה בשורה של איסורים ומן המעשה המובא בתלמוד אין להסיק להיתר לעניינינו, נראה להקל ולהתיר ומן הטעמים הבאים הראשון, דחיית איסור ניוול המת במקרה של פיקוח נפש. רוב הפוסקים סוברים שניוול המת אסור מן התורה ושתי ראיות לכך, האחת, מרבי עקיבא שאסר ליורשים לבדוק קטן האם הביא סימני בגרות לפני שמכר בנכסיו אביו ומת "…ובאו בני משפחה וערערו לומר קטן היה בשעת מיתה, ובאו ושאלו את רבי עקיבא: מהו לבודקו? אמר להם: אי אתם רשאים לנוולו… (בבא בתרא קנ"ד א') שכך הלכה "מי שמכר, בין בנכסיו בין בנכסי אביו, ומת, ובאו קרוביו וערערו לומר שקטן היה בשעת המכר ובקשו לבדקו, אין שומעין להם…ועוד דאין מנוולין את המת" (חו"מ רל"ה י"ג) והשניה, מסוגיית 'הולכין אחר הרוב', בתלמוד מנסים להוכיח דין זה מן העובדה שמוציאים את הרוצח להורג ואין חוששים למיעוט שהם "טרפה," ואין נהרגין על הריגת "טרפה" "…רב כהנא אמר: אתיא מהורג את הנפש, דאמר רחמנא: קטליה, וליחוש דלמא טרפה הוה! אלא לאו משום דאמרינן זיל בתר רובא; וכי תימא דבדקינן ליה, הא קא מינוול…"(חולין דף י"א ע"ב) אלא במקרה של פיקוח נפש איסור זה נדחה (חת"ס יו"ד של"ו, דבר שאול יו"ד שע"ג ז', משפטי עוזיאל ח"א יו"ד סי' כ"ח-כ"ט, שבט מיהודה סוף הספר מהדורת תשט"ו) שנית, דחיית מצות קבורה בנפל. אף שמצוות קבורה שייכת בכל אדם מישראל (רמב"ם ספר המצוות עשין רל"א) קיימת מחלוקת ביחס לנפל, יש שסברו שמצווה לקוברו (רדב"ז ח"א סי' תקי"ב,  חת"ס יו"ד סי' קמ"ג) אך רבים הפוסקים שסוברים שאין מצווה לקברו "נפלים אין מצווה לקברם…" (הגה' מימוניות הלכות מילה פ"א ה"י) וכן "נפל שלא כלו לו חדשיו אין בו מצוות קבורה.."(אור זרוע הל' אבלות תכ"ב) כך נפסקה ההלכה למעשה "… ואסור לקברו בי"ט, אלא מניחו עד למחר (רמ"א או"ח תקכ"ו סעי' י', וביו"ד רס"ג ) גם לסוברים שמצווה לקוברו, אינו זה מטעם 'ביזיון המת' שדבר זה אינו שייך בנפל (שו"ת עמק הלכה ח"ב סי' י"ז) שלישית, אין איסור הנאה מן המת בנפל. איסור הנאה מהמת האוסר נטילת אבר או שימוש בנפטר,  נלמד מגזירה שווה "…אתיא שם שם, מעגלה ערופה…מה להלן אסור בהנאה אף כאן נמי אסור בהנאה"(עבודה זרה כ"ט ע"ב), לדעת רוב הפוסקים הינו איסור תורה , אך ביחס לנפל יש מי שאסר גם נפל בהנאה (שו"ת נו"ב מהדו"ק יו"ד סי' צ), אולם מקובל להקל דעת ולהשהותו ללא קבורה "ואסור לקברו בי"ט, אלא מניחו עד למחר" (או"ח סי' תקכ"ו סע' י').רביעית, מחלה תורשתית כחולה המצוי בפנינו. היתר נתיחת המת מחייב שיהיה החולה שאין רפואתו ידועה לפנינו שנוכל ללמוד כיצד לרפאו שאם לא כן אין הדבר נחשב ל'פיקוח נפש' (נו"ב מהדו"ת יו"ד סי' ר"י, ובניין ציון סי' ק"ע), ויש מי שהסתפק בכך שיהיה הדבר מצוי אך יש מי שהקל כשהמחלה מצויה "…ואין החילוק בין איתא קמן לליתא קמן, אלא אם מצוי הדבר…" (חזו"א יו"ד ר"ח ז', ציץ אליעזר ח"ד סי' י"ד), חשש למחלה תורשתית נראה שהינו כמחלה המצויה לפנינו (הרב אריאלי תושבע"פ כרך ו' תשכ"ד עמ' נ"ה סעי' י' ובנועם כרך ו' תשכ"ג סעי' ח')

תכנים נוספים באותו נושא:

האם אמירת וידוי עם החולה מותרת בשבת?

וידוי הוא אחד מחלקי התשובה והוא מצווה מן התורה להתוודות על פשע או חטא שביצע האדם כשעבר על מצוות לא תעשה, או ביטל מצוות עשה. בנוסף לווידוי האישי, נקבע בתפילה נוסח וידוי. נוסף על התפילה, נהוג כי אדם הנוטה למות אומר וידוי לפני מותו מצוות וידוי הינה מצווה חשובה, יסודה...

קראו עוד

האם מי שאינו טועם טעם במאכל חייב לברך עליו?

אקדים, טעם הוא אחד מחמשת החושים המסורתיים. טעמו של חומר מורגש בעת מגעו עם פקעיות הטעם הפזורות על הלשון, החך, הרך, ומכסה הגרון. חוש הטעם תורם חלקית בלבד שכן הן מושפעות גם מחושים אחרים, כגון הריח, הראייה וכן המרקם, מ"קור" או מ"חום". חלק מהחולים במחלת הקורונה דיווחו כי...

קראו עוד

?האם מותר לנער כהן לעבוד בחופשת הקיץ במרכז הרפואי

אקדים, כוהנים מוזהרים שלא להיטמא למתים "הנוגע במת לכל נפש אדם וטמא שבעת ימים...כל הבא אל האהל וכל אשר באהל יטמא שבעת ימים..."(במדבר י"ט י"א,י"ד), טומאה זו כוללת מגע ומשא "המת מטמא במגע ובמשא ובאהל טומאת שבעה..."(רמב"ם טומאת מת פ"א ה"א), אף לאבריו של המת "הכהן מוזהר...

קראו עוד

האם מותרת הפעלת מכונות משקאות במרכז הרפואי בשבת, ומה ביחס לרווחים?

אקדים, הצבת מכונות אוטומטיות לממכר מוצרים בשטח הציבורי או בשטחים שמחוץ למבנה, חייבים בהיתר עפ"י חוק העזר העירוני למודיעין מכבים רעות (שמירת איכות הסביבה, מניעת מפגעים ושמירת הסדר והניקיון), (תיקון), (התשע"ד -2013), הן נמצאות בבתי חולים, בבתי ספר ובמוסדות שונים....

קראו עוד

האם האולם בו מצויה בריכת טיפולים הידרותרפיה, חייבת במזוזה?

אקדים, הידרותרפיה או הידרותרפיה  - מקור המילה בשפה היוונית, הידרו = מים, תרפיה = טיפול, היא שיטת טיפול בפיזיותרפיה הנעזרת במים. השיטה המיושמת בבריכת שחייה טיפולית או שיקומית בעלת תכנוניות מסוימות (כמו גובה אחיד, מערכת חימום, מידות ייעודיות) השיטה מנצלת את התכונות...

קראו עוד

מי שמחובר להולטר לחץ דם לזרועו למשך 24 שעות כיצד יניח תפילין?

אקדים. בדיקת הולטר לחץ דם היא אמצעי לאבחון לחץ דם גבוה המאפשר מדידה רציפה של לחץ הדם במשך יממה שלימה. בדיקת ההולטר מאפשרת גם לבחון את טיב הטיפול התרופתי שמקבל הסובל מלחץ דם גבוה. בין היתר ניתן לברר באמצעות הבדיקה האם לחץ הדם מאוזן בעזרת הטיפול ואם ישנן נפילות בלחץ...

קראו עוד