נשאלתי האם מותר לעשות פיזיותרפיה בשבת

כ״ה באלול ה׳תשע״ח (ספט 5, 2018) | שו"ת, שבת

אקדים, פיזיותרפיה היא תחום העוסק באבחון, שיקום ומניעה של בעיות במערכת התנועה. התחום עוסק בשיפור יכולות תפקודיות וטיפול בבעיות עצבשרירשלד. הדיון ההלכתי כרוך במושג 'עובדין בחול' שמהווה סיבה לאיסור התעמלות בשבת "אין רצים בשבת כדי להתעמל…" (תוספתא שבת פרק י"ז), וכן בגזירת 'שחיקת סממנים,  לעניינינו, נראה להתיר ומן הטעמים הבאים: הראשון, עיקר איסור התעמלות בשבת משום גזירת 'שחיקת סממנים'. נחלקו ראשונים בביאור דברי המשנה "סכין ומשמשין אבל לא מתעמלין ולא מתגרדין" (שבת דף קמ"ז ע"א), לדעת רש"י האיסור הוא משום 'עובדין דחול' (מעשה של יום חול) (שם), אולם לדעת הרמב"ם האיסור הינה חלק מגזירה של חז"ל שלא ליטול תרופות בשבת – שמא יבוא האדם לרקוח לעצמו תרופה בשבת (שבת נ"ג ע"ב), שכך כתב: "כלומר מושחין – בשמן, ומשמשין – היינו שמושכין וגוררים הידיים על בשר האדם בחוזק, ומה שאמר המשנה אבל לא מתעלמין – הוא מלשון עמל ויגיעה" (פיהמ"ש, וכן בהל' שבת פר' כ"א הל' כ"ח). מה בין השיטות, התעמלות לבריא, לרש"י אסור משום 'עובדין דחול', ולצורך רפואה נראה שמותר כצורך מצווה, ולרמב"ם, רק כשנעשה לשם רפואה אסור, ולבריא מותר שאין גזירת שחיקת סממנים, וכן  מותר כשאינו מגיע לכלל זיעה. להלכה הובאו שתי השיטות (או"ח סי' שכ"ז סעי' ב',  ובסי' שכ"ח סי' מ"ב). הכרעת האחרונים לצדד בשיטת הרמב"ם ולהקל (ביאור הלכה סי' שכ"ח סעי' מ"ב שבשם האליה רבה וכן דעת המ"מ). השני, התעמלות שאין עמה זיעה אלא תרגול האיברים לפעילות תקינה כפיזיותרפיה מותרת. קיימת סתירה בדברי הרמב"ם מחד, כתב: "מותר לכפות כוס חם על הטבור ולהעלותו", כיוון שאין רפואה זו נעשית על ידי סממנים (הל' שבת פר' כ"א הל' ל"א), ומאידך, כתב, שאין מתעמלין, אף ש"אינו משתמש בזה בסממנים" (שם הל' כ"ח), יישוב הסתירה, כפיית כוס על הטבור אינה אפשרית על ידי סממנים ולכן מותרת, ואילו דבר שמביא לידי זיעה מה שניתן להשיג גם על ידי סממנים יש לאסור (משנה ברורה סי' שכ"ח ס"ק ק"ל), מכאן שהתעמלות שאין עניינה זיעה אלא יישור ותקינות הגוף או לתרגל האיברים מותרת. שלישית, פיזיותרפיה אין להגדירה כ'עובדין דחול'. ההלכה התירה פעולת העלאת האוזניים ביד או בכלי כיוון שאין עושים דברים אלו על ידי סממנים ואין מקום לשחיקת סממנים, אך הוסיפה "ויש לו צער מהם" (שו"ע או"ח סי' שכ"ח סעי' מ"ג), ובבית יוסף הסביר שיש טורח בדבר, וביארו הפוסקים שאם אין צער אסור היה הדבר משום 'עובדין דחול', ותמוה שכן הכריעו האחרונים כרמב"ם שלא נאסר אלא כשיש זיעה, ומה עניין הטורח?, וייתכן, שכיוון שהעלאת האוזניים הינה אומנות וטרחא מיוחדת שאינה קשורה לזיעה יש לאסור משום 'עובדין דחול' משא"כ פיזיותרפיה שהיא הדרכת החולה ואף כשנעשית על ידי מכשירים, ובלבד שלא יגיע לכדי זיעה (עיין במאמרו של הרב יצחק שיף, התעמלות, עיסויים ופיזיותרפיה בשבת, אסיא כרך רביעי, עמ' 49-57). רביעית, אין לאסור משום גזירת 'שחיקת סממנים', בתרופה שנלקחת מספר ימים ברציפות. בתרופות שנלקחות על בסיס קבוע או למשך מספר ימים ברציפות כשהפסקתן פוגעת ביעילות של התרופה ניתן להקל, אם כן נראה שהיות והפיזיותרפיה הינה פעולה מתמשכת ניתן להקל (שו"ת אגרות משה, או"ח, ח"ג סי' נ"ג)

תכנים נוספים באותו נושא:

האם אמירת וידוי עם החולה מותרת בשבת?

וידוי הוא אחד מחלקי התשובה והוא מצווה מן התורה להתוודות על פשע או חטא שביצע האדם כשעבר על מצוות לא תעשה, או ביטל מצוות עשה. בנוסף לווידוי האישי, נקבע בתפילה נוסח וידוי. נוסף על התפילה, נהוג כי אדם הנוטה למות אומר וידוי לפני מותו מצוות וידוי הינה מצווה חשובה, יסודה...

קראו עוד

האם מי שאינו טועם טעם במאכל חייב לברך עליו?

אקדים, טעם הוא אחד מחמשת החושים המסורתיים. טעמו של חומר מורגש בעת מגעו עם פקעיות הטעם הפזורות על הלשון, החך, הרך, ומכסה הגרון. חוש הטעם תורם חלקית בלבד שכן הן מושפעות גם מחושים אחרים, כגון הריח, הראייה וכן המרקם, מ"קור" או מ"חום". חלק מהחולים במחלת הקורונה דיווחו כי...

קראו עוד

?האם מותר לנער כהן לעבוד בחופשת הקיץ במרכז הרפואי

אקדים, כוהנים מוזהרים שלא להיטמא למתים "הנוגע במת לכל נפש אדם וטמא שבעת ימים...כל הבא אל האהל וכל אשר באהל יטמא שבעת ימים..."(במדבר י"ט י"א,י"ד), טומאה זו כוללת מגע ומשא "המת מטמא במגע ובמשא ובאהל טומאת שבעה..."(רמב"ם טומאת מת פ"א ה"א), אף לאבריו של המת "הכהן מוזהר...

קראו עוד

האם מותרת הפעלת מכונות משקאות במרכז הרפואי בשבת, ומה ביחס לרווחים?

אקדים, הצבת מכונות אוטומטיות לממכר מוצרים בשטח הציבורי או בשטחים שמחוץ למבנה, חייבים בהיתר עפ"י חוק העזר העירוני למודיעין מכבים רעות (שמירת איכות הסביבה, מניעת מפגעים ושמירת הסדר והניקיון), (תיקון), (התשע"ד -2013), הן נמצאות בבתי חולים, בבתי ספר ובמוסדות שונים....

קראו עוד

האם האולם בו מצויה בריכת טיפולים הידרותרפיה, חייבת במזוזה?

אקדים, הידרותרפיה או הידרותרפיה  - מקור המילה בשפה היוונית, הידרו = מים, תרפיה = טיפול, היא שיטת טיפול בפיזיותרפיה הנעזרת במים. השיטה המיושמת בבריכת שחייה טיפולית או שיקומית בעלת תכנוניות מסוימות (כמו גובה אחיד, מערכת חימום, מידות ייעודיות) השיטה מנצלת את התכונות...

קראו עוד

מי שמחובר להולטר לחץ דם לזרועו למשך 24 שעות כיצד יניח תפילין?

אקדים. בדיקת הולטר לחץ דם היא אמצעי לאבחון לחץ דם גבוה המאפשר מדידה רציפה של לחץ הדם במשך יממה שלימה. בדיקת ההולטר מאפשרת גם לבחון את טיב הטיפול התרופתי שמקבל הסובל מלחץ דם גבוה. בין היתר ניתן לברר באמצעות הבדיקה האם לחץ הדם מאוזן בעזרת הטיפול ואם ישנן נפילות בלחץ...

קראו עוד