נשאלתי האם מותר לפי ההלכה היהודית להניח זר פרחים על קברו של נפטר כדי לכבד את זכרו

כ״ג באלול ה׳תשע״ח (ספט 3, 2018) | שו"ת, אבלות

אקדים, מנהג רווח אצל רבים להניח זר פרחים על קבר יקירם שנפטר, או לטעת עצים ופרחים על יד הקבר כדי ליפות ולכבד המקום, כדרך האומות שכך נוהגים בלוויה, מנהג זה מקובל במקומות עבודה רבים בארץ, וכחלק מפרוטוקול הטקס אחראי המוסד בו עבד הנפטר להניח זר פרחים על קברו הטרי, האם אין שאלה בכך משום איסור "ובחוקותיהם לא תלכו" (ויקרא י"ח ג') שזהו מקור האיסור לחקות מנהגי הגויים. לעניינינו, נראה שהדבר מותר ומפני הטעמים הבאים. הראשון, חוקות הגויים. מנהג גויים שנעשה לשם כבוד ואין בו משו0 פריצות אינו בכלל. נחלקו הפוסקים אלו ממנהגי הגויים אסור לחקות, האיסור 'ובחוקותיהם לא תלכו', שיש שסברו שאיסור זה הוא דווקא במנהגי הגויים שיש בהם גאווה ופריצות לעומת מנהג ישראל, או במנהגי הגויים שאין בהם טעם שאז המחקה אותם מוכיח במעשיו שהוא רוצה להיות כמו הגויים (הר"ן דף ב' ע"ב מדפי הרי"ף, והמהרי"ק שורש פ"ח, והריב"ש סי' קנ"ח), שיטה זו הובאה להלכה "הגה: אלא יהא מובדל מהם במלבושו ובשאר מעשיו, וכל זה אינו אסור אלא בדבר שנהגו בו העובדי כוכבים לשם פריצות….אך בדבר שנהגו למנהג ולחוק ואין טעם בדבר, דאיכא לחוש ביה משום דרכי האמורי, ושיש בו שמץ עבודת כוכבים מאבותיהם, אבל דבר שנהגו בו לתועלת כגון שדרכן שכל מי שהוא רופא מומחה יש לו מלבוש מיוחד שניכר שהוא רופא אומן מותר ללבשו…(שו"ע ורמ"א יו"ד סי' קע"ח סעי' א'). ויש מי שכתבו שאין לחקות גם מנהג של עכו"ם שיש בו טעם אלא אם כן יש לו שורש בתורה (תו"ס ע"ז דף י"א ע"א ד"ה 'חוקה', והריטב"א שם), כשיטה זו פסק הגר"א (שם ס"ק ז'). על בסיס יסוד זה קבעו גדולי הפוסקים כי יש להתיר הנחת זרים על קברי מתים, משום שמנהג זה יש בו טעם והוא משום כבוד המת,  (שו"ת שרידי אש" ח"ב סימן ק"ז), כך הורה גם למעשה הרב עובדיה יוסף "שהנוהגים להניח זרי פרחים ושושנים על ארון או מטת המת יש להם על מה שיסמוכו במנהגם זה.." (שו"ת יביע אמר ח"ג סי' כ"ד), וכן כותב הרב חיים דוד הלוי "ואין ספק שהנחת פרחים על ארון המת הוא עניין של כבוד, ואין שום יסוד למחות בידי אלה הרוצים לנהוג כן" (עשה לך רב ח"א סי' מ"ד). השני, הנחת בשמים. מצאנו במקורות מנהג להניח בשמים על המת, וכיוון שכך הרי שאף לשיטת המחמירים, הגר"א וסייעתו החולקים על פסק השולחן ערוך והרמ"א, וסוברים, שאף בדברים שיש להם טעם יש לאסור משום 'ובחוקותיהם לא תלכו', כשיש לדבר שורש בתורה עצמה  אין לאסור, וכיוון שמצאנו במקורות הנחת בשמים על מיטתו של המלך אסא "ויקברוהו בקברותיו אשר כרה לו בעיר דוד וישכיבוהו במשכב אשר מלא בשמים וזנים" (דבה"י ב' י"ב-ט"ז) ובמשנה "אין מברכין על בשמים של מתים" (ברכות דף נ"א ע"ב), והיינו, שהיו שמים  בשמים בבית המת או על המת עצמו להעביר הריח, וכן התירו ביו"ט שני של גלויות חיתוך הדסים לצורך הנחתם על מיטת המת לכבודו, שיו"ט שני לעניין מת כחול עשאוהו חכמים (ע"פ ביצה דף ו'), על כן גם לשיטה זו הנחת הזרים מותרת.

תכנים נוספים באותו נושא:

האם אמירת וידוי עם החולה מותרת בשבת?

וידוי הוא אחד מחלקי התשובה והוא מצווה מן התורה להתוודות על פשע או חטא שביצע האדם כשעבר על מצוות לא תעשה, או ביטל מצוות עשה. בנוסף לווידוי האישי, נקבע בתפילה נוסח וידוי. נוסף על התפילה, נהוג כי אדם הנוטה למות אומר וידוי לפני מותו מצוות וידוי הינה מצווה חשובה, יסודה...

קראו עוד

האם מי שאינו טועם טעם במאכל חייב לברך עליו?

אקדים, טעם הוא אחד מחמשת החושים המסורתיים. טעמו של חומר מורגש בעת מגעו עם פקעיות הטעם הפזורות על הלשון, החך, הרך, ומכסה הגרון. חוש הטעם תורם חלקית בלבד שכן הן מושפעות גם מחושים אחרים, כגון הריח, הראייה וכן המרקם, מ"קור" או מ"חום". חלק מהחולים במחלת הקורונה דיווחו כי...

קראו עוד

?האם מותר לנער כהן לעבוד בחופשת הקיץ במרכז הרפואי

אקדים, כוהנים מוזהרים שלא להיטמא למתים "הנוגע במת לכל נפש אדם וטמא שבעת ימים...כל הבא אל האהל וכל אשר באהל יטמא שבעת ימים..."(במדבר י"ט י"א,י"ד), טומאה זו כוללת מגע ומשא "המת מטמא במגע ובמשא ובאהל טומאת שבעה..."(רמב"ם טומאת מת פ"א ה"א), אף לאבריו של המת "הכהן מוזהר...

קראו עוד

האם מותרת הפעלת מכונות משקאות במרכז הרפואי בשבת, ומה ביחס לרווחים?

אקדים, הצבת מכונות אוטומטיות לממכר מוצרים בשטח הציבורי או בשטחים שמחוץ למבנה, חייבים בהיתר עפ"י חוק העזר העירוני למודיעין מכבים רעות (שמירת איכות הסביבה, מניעת מפגעים ושמירת הסדר והניקיון), (תיקון), (התשע"ד -2013), הן נמצאות בבתי חולים, בבתי ספר ובמוסדות שונים....

קראו עוד

האם האולם בו מצויה בריכת טיפולים הידרותרפיה, חייבת במזוזה?

אקדים, הידרותרפיה או הידרותרפיה  - מקור המילה בשפה היוונית, הידרו = מים, תרפיה = טיפול, היא שיטת טיפול בפיזיותרפיה הנעזרת במים. השיטה המיושמת בבריכת שחייה טיפולית או שיקומית בעלת תכנוניות מסוימות (כמו גובה אחיד, מערכת חימום, מידות ייעודיות) השיטה מנצלת את התכונות...

קראו עוד

מי שמחובר להולטר לחץ דם לזרועו למשך 24 שעות כיצד יניח תפילין?

אקדים. בדיקת הולטר לחץ דם היא אמצעי לאבחון לחץ דם גבוה המאפשר מדידה רציפה של לחץ הדם במשך יממה שלימה. בדיקת ההולטר מאפשרת גם לבחון את טיב הטיפול התרופתי שמקבל הסובל מלחץ דם גבוה. בין היתר ניתן לברר באמצעות הבדיקה האם לחץ הדם מאוזן בעזרת הטיפול ואם ישנן נפילות בלחץ...

קראו עוד