נשאלתי האם מותר לצום בשבת לשם בדיקה רפואית הנעשית ביום א' ומצריכה עשרים וארבע שעות ללא אכילה

כ״ה באלול ה׳תשע״ח (ספט 5, 2018) | שו"ת, שבת

אקדים, "ענג שבת" מקורו בנביא "אם תשיב משבת רגלך עשות חפצך ביום קדשי וקראת לשבת ענג לקדוש ד' מכבד וכבדתו מעשות דרכיך ממצוא חפצך ודבר דבר" (ישעיה נ"ח י"ג) ובתלמוד "…במה מענגו, אמר רב יהודה בריה דרב שמואל בר שילת משמיה דרב אמר: בתבשיל של תרדין, ודגים גדולים, וראשי שומין, רב חייא בר אשי אמר רב, אפילו דבר מועט, ולכבוד שבת עשאו, הרי זה עונג…"(שבת קי"ח עמ' ב') וברמב"ם "איזה הוא ענג שאמרו חכמים שצריך לתקן תבשיל שמן ביותר ומשקה מבושם לשבת הכל לפי ממונו של אדם…אכילת בשר ושתיית יין בשבת ענג הוא לה" (שבת ל' הל' ז' ), לעניינינו, נראה שניתן להידחות, ראשית, "ענג שבת" מדברי סופרים "ארבעה דברים נאמרו בשבת – שניים מן התורה ושניים מדברי סופרים… ושנתפרשו על ידי הנביאים, כיבוד ועינוג, שנאמר וקראת לשבת ענג לקדוש ד' מכובד"(רמב"ם שבת פ' ל' א') ואם כן ניתן לדחותו ואף ל"חולה שאין בו סכנה", ועל אף שמדברי הרשב"א משמע שהוא מדאורייתא אין הכרח ללמוד כן בדבריו (יבמות צ"ג עמ' א') שנית, יש מקרים בהם מתענים בשבת עצמה ודוחים "ענג שבת" הכוונה ל"תענית חלום" "…ואמר רבא בר מחסיא אמר רב חמא בר גוריא  אמר רב יפה תענית לחלום כאש לנעורת ואמר רב חסדא ובו ביום ואמר רב יוסף אפילו בשבת" (שבת י"א א') ועל אף שהמתענה "תענית חלום" בשבת צריך לפרוע חובו ביום חול על ידי תענית אחרת שתכפר על כך שצם בשבת, ניתן ללמוד כי במקרים בהם קיים צורך בתענית ודווקא בשבת כדוגמת "תענית חלום" שעניינה בבקר שלאחר החלום, ידחה "ענג השבת", שאז התענית נחשבת למצווה חשובה יותר וגוברת על "ענג שבת", הסבר מעין זה נמצא בראשונים המתירים לצום לשם טהרה ופרישות הגוברת על האיסור להינזר "…מידי דהוה אמתענה תענית חלום בשבת דקורעין לו גזר דינו ונפרעין ממנו תענית של שבת…"(תוספות תענית י"א א') אם כן כך גם לעניינינו, שהבדיקה ביום א' ואם כן התענית עניינה דווקא בשבת שלפניה ואין צורך לדחות הבדיקה שגוברת התענית על הענג שלישית, מי שהאכילה מזיקה לו מותר לו להתענות בשבת דין זה מובא להלכה "י"א שאדם שמזיק לו האכילה דאז עונג הוא לו שלא לאכול, לא יאכל…" (או"ח רפ"ח ב') ואומנם האכילה עצמה לגבי הנשאל בשבת אינה מזיקה לו, אך כיוון שחשובה לו הבדיקה נראה שאם יאכל יהיה זה עבורו כדבר המזיק ולא כ"ענג שבת". רביעית, יש מקום לחלק בין מי שנמנע מלאכול לבין מי שקיבל עליו להתענות, הבחנה זו קיימת בהלכה "אסור להתענות בשבת עד שש שעות.."(או"ח רפ"ח א') ובביאור הלכה כתב: "ולשם תענית אפילו שעה אחת אסור" (שם ד"ה "עד שש שעות") משמע שישנם שני מצבים מי שנמנע מלאכול עד שש שעות ביטל "ענג שבת", אך מי שהתענה לשם תענית כבר בשעה אחת עבר איסור, וכאן הרי אינו מתכוון להתענות אלא נמנע מלאכול מחמת הבדיקה.

תכנים נוספים באותו נושא:

האם אמירת וידוי עם החולה מותרת בשבת?

וידוי הוא אחד מחלקי התשובה והוא מצווה מן התורה להתוודות על פשע או חטא שביצע האדם כשעבר על מצוות לא תעשה, או ביטל מצוות עשה. בנוסף לווידוי האישי, נקבע בתפילה נוסח וידוי. נוסף על התפילה, נהוג כי אדם הנוטה למות אומר וידוי לפני מותו מצוות וידוי הינה מצווה חשובה, יסודה...

קראו עוד

האם מי שאינו טועם טעם במאכל חייב לברך עליו?

אקדים, טעם הוא אחד מחמשת החושים המסורתיים. טעמו של חומר מורגש בעת מגעו עם פקעיות הטעם הפזורות על הלשון, החך, הרך, ומכסה הגרון. חוש הטעם תורם חלקית בלבד שכן הן מושפעות גם מחושים אחרים, כגון הריח, הראייה וכן המרקם, מ"קור" או מ"חום". חלק מהחולים במחלת הקורונה דיווחו כי...

קראו עוד

?האם מותר לנער כהן לעבוד בחופשת הקיץ במרכז הרפואי

אקדים, כוהנים מוזהרים שלא להיטמא למתים "הנוגע במת לכל נפש אדם וטמא שבעת ימים...כל הבא אל האהל וכל אשר באהל יטמא שבעת ימים..."(במדבר י"ט י"א,י"ד), טומאה זו כוללת מגע ומשא "המת מטמא במגע ובמשא ובאהל טומאת שבעה..."(רמב"ם טומאת מת פ"א ה"א), אף לאבריו של המת "הכהן מוזהר...

קראו עוד

האם מותרת הפעלת מכונות משקאות במרכז הרפואי בשבת, ומה ביחס לרווחים?

אקדים, הצבת מכונות אוטומטיות לממכר מוצרים בשטח הציבורי או בשטחים שמחוץ למבנה, חייבים בהיתר עפ"י חוק העזר העירוני למודיעין מכבים רעות (שמירת איכות הסביבה, מניעת מפגעים ושמירת הסדר והניקיון), (תיקון), (התשע"ד -2013), הן נמצאות בבתי חולים, בבתי ספר ובמוסדות שונים....

קראו עוד

האם האולם בו מצויה בריכת טיפולים הידרותרפיה, חייבת במזוזה?

אקדים, הידרותרפיה או הידרותרפיה  - מקור המילה בשפה היוונית, הידרו = מים, תרפיה = טיפול, היא שיטת טיפול בפיזיותרפיה הנעזרת במים. השיטה המיושמת בבריכת שחייה טיפולית או שיקומית בעלת תכנוניות מסוימות (כמו גובה אחיד, מערכת חימום, מידות ייעודיות) השיטה מנצלת את התכונות...

קראו עוד

מי שמחובר להולטר לחץ דם לזרועו למשך 24 שעות כיצד יניח תפילין?

אקדים. בדיקת הולטר לחץ דם היא אמצעי לאבחון לחץ דם גבוה המאפשר מדידה רציפה של לחץ הדם במשך יממה שלימה. בדיקת ההולטר מאפשרת גם לבחון את טיב הטיפול התרופתי שמקבל הסובל מלחץ דם גבוה. בין היתר ניתן לברר באמצעות הבדיקה האם לחץ הדם מאוזן בעזרת הטיפול ואם ישנן נפילות בלחץ...

קראו עוד