נשאלתי האם מותר לקחת בשבת ויטמינים ותוספי תזונה למי שרגיל בכך

כ״ה באלול ה׳תשע״ח (ספט 5, 2018) | שו"ת, שבת

אקדים, ויטמין הוא כל חומר אורגני החיוני לגוף, ודרוש לו בכמויות מזעריות ושהגוף אינו יכול ליצרו בכוחות עצמו. תוסף תזונה הוא מוצר המכיל ויטמינים, מינרלים, חומצות אמינו, רכיבים צמחיים או רכיבי תזונה אחרים הנמכרים בצורה של כמוסות, טבליות, משקאות או צורות אחרות. השאלה מתבססת על ההנחה כי קיימת גזירת חכמים האוסרת את השימוש בתרופות בשבת, משום 'שחיקת סממנים'. לעניינינו, נראה שיש להתיר לקחת וויטמינים ותוספי מזון בשבת ומן הטעמים הבאים. הראשון, לאדם בריא מותר לאכול מאכל של מי שאינם בריאים. במשנה נאמר – אין אוכלין איזביון בשבת, לפי שאינו מאכל בריאים (רש"י: ומוכחא מילתא דלרפואה עביד ליה). אבל אוכל הוא את יועזר (רש"י: שהרבה אוכלין אותו כשהן בריאין)  (שבת ק"ט ע"ב). כתב הבית יוסף על המשנה: "ומשמע דכל שאינו חולה כלל – מותר לו לאכול ולשתות אוכלין ומשקין שאינם מאכל בריאים, דכיוון שאינו חולה ליכא למיגזר מידי, הלכך אפילו אינו לא רעב ולא צמא מותר לאכלן ולשתותן, והא דנקט 'לרעבו ולצמאו' – לאו דווקא, אלא אורחא דמילתא נקט". וכן נפסק להלכה "אבל אם אין לו שום מיחוש – מותר" (או"ח סי' שכ"ח סעיף ל"ז). ומשמע מדבריו שגם אם אוכל ושותה לרפואה (לחזק את מזגו) – מותר. אך המשנה ברורה כתב בשם המג"א שכל ההיתר הוא דווקא אם אוכל 'לרעבו ולצמאו', אבל אם עושה זאת לרפואה (כדי לחזק את מזגו) – אסור, למרות שהוא בריא לגמרי (שם ס"ק ק"כ). וכן פוסק בשו"ע הרב (שם, סעיף מ"ג). אך שו"ת אגרות משה כתב לחלק בין בריא החלש בטבעו – שאסור, לבין אדם שמתחזק רק מעט יותר או ויטמינים המשמשים למניעת מחלות – שמותר, (חלק או"ח חלק ג' סימן נ"ד, בתשובה העוסקת בלקיחת ויטמינים בשבת). גם הרב עובדיה יוסף התיר לקיחת וויטמינים גם לבריאים, מפני שדעתו כדעת השו"ע (חזון עובדיה על הלכות שבת ח"ג עמוד שס"ג –שס"ה(. השני, מאכל שהכול לוקחים אין לדונו כרפואה. אף הלוקחים סוג ויטמינים אלה משום חולשתם מותרים להמשיך לקחתם בשבת, שהיות שנתפשט הדבר בין ההמונים לקחתם בכל ימות החול גם במקום אוכל נוסף, לא ניכר שעושה זאת לרפואה (וכמו שפסק המ"ב בסימן שכ"ח ס"ק קכ"ז בעניין שאיפת הטבק למי שחש בראשו). השלישי, תוספי תזונה הנלקחים במקום אוכל מותרים בשבת. אף אם לא נחשיבם כמאכל בריאים, מכל מקום אלו הלוקחים אותם בכל ימות החול במקום אוכל נוסף מותרים להמשיך לקחתם גם בשבת, שהרי אין להם שום מיחוש מיוחד. אמנם המג"א מחמיר בזה, אך שתי תשובות בדבר: האחת – דברי המג"א אינם מוסכמים ורבים חולקים עליו. השנייה – שגם הוא יודה שזה לא נקרא שעושה לרפואה אלא דומה זה כאוכל לרעבו, כיוון שלוקח את הוויטמינים מפני שרוצה למעט באוכל שלא יעלה במשקל יותר מדי וכד', ודומה ממש לאכילה רגילה, וכן כתב הרב שלמה זלמן אויערבך, להתיר כשלוקח את הוויטמינים כתחליפי מזון (בשש"כ פרק ל"ד, הערה פ"ה). ועוד, כיוון שלוקחים אותם תמיד גם בימות החול לא שייך בזה החשש שמתוך שהוא בהול על רפואתו יבוא לשחיקת סממנים (שו"ת "ציץ אליעזר" חלק י"ד סימן נ', ח"ח סי' ט"ו – קונטרס משיבת נפש פט"ו), וכן כתב בילקוט יוסף (עמוד קמ"ה) שמעיקר הדין יש להקל בזה.

תכנים נוספים באותו נושא:

האם אמירת וידוי עם החולה מותרת בשבת?

וידוי הוא אחד מחלקי התשובה והוא מצווה מן התורה להתוודות על פשע או חטא שביצע האדם כשעבר על מצוות לא תעשה, או ביטל מצוות עשה. בנוסף לווידוי האישי, נקבע בתפילה נוסח וידוי. נוסף על התפילה, נהוג כי אדם הנוטה למות אומר וידוי לפני מותו מצוות וידוי הינה מצווה חשובה, יסודה...

קראו עוד

האם מי שאינו טועם טעם במאכל חייב לברך עליו?

אקדים, טעם הוא אחד מחמשת החושים המסורתיים. טעמו של חומר מורגש בעת מגעו עם פקעיות הטעם הפזורות על הלשון, החך, הרך, ומכסה הגרון. חוש הטעם תורם חלקית בלבד שכן הן מושפעות גם מחושים אחרים, כגון הריח, הראייה וכן המרקם, מ"קור" או מ"חום". חלק מהחולים במחלת הקורונה דיווחו כי...

קראו עוד

?האם מותר לנער כהן לעבוד בחופשת הקיץ במרכז הרפואי

אקדים, כוהנים מוזהרים שלא להיטמא למתים "הנוגע במת לכל נפש אדם וטמא שבעת ימים...כל הבא אל האהל וכל אשר באהל יטמא שבעת ימים..."(במדבר י"ט י"א,י"ד), טומאה זו כוללת מגע ומשא "המת מטמא במגע ובמשא ובאהל טומאת שבעה..."(רמב"ם טומאת מת פ"א ה"א), אף לאבריו של המת "הכהן מוזהר...

קראו עוד

האם מותרת הפעלת מכונות משקאות במרכז הרפואי בשבת, ומה ביחס לרווחים?

אקדים, הצבת מכונות אוטומטיות לממכר מוצרים בשטח הציבורי או בשטחים שמחוץ למבנה, חייבים בהיתר עפ"י חוק העזר העירוני למודיעין מכבים רעות (שמירת איכות הסביבה, מניעת מפגעים ושמירת הסדר והניקיון), (תיקון), (התשע"ד -2013), הן נמצאות בבתי חולים, בבתי ספר ובמוסדות שונים....

קראו עוד

האם האולם בו מצויה בריכת טיפולים הידרותרפיה, חייבת במזוזה?

אקדים, הידרותרפיה או הידרותרפיה  - מקור המילה בשפה היוונית, הידרו = מים, תרפיה = טיפול, היא שיטת טיפול בפיזיותרפיה הנעזרת במים. השיטה המיושמת בבריכת שחייה טיפולית או שיקומית בעלת תכנוניות מסוימות (כמו גובה אחיד, מערכת חימום, מידות ייעודיות) השיטה מנצלת את התכונות...

קראו עוד

מי שמחובר להולטר לחץ דם לזרועו למשך 24 שעות כיצד יניח תפילין?

אקדים. בדיקת הולטר לחץ דם היא אמצעי לאבחון לחץ דם גבוה המאפשר מדידה רציפה של לחץ הדם במשך יממה שלימה. בדיקת ההולטר מאפשרת גם לבחון את טיב הטיפול התרופתי שמקבל הסובל מלחץ דם גבוה. בין היתר ניתן לברר באמצעות הבדיקה האם לחץ הדם מאוזן בעזרת הטיפול ואם ישנן נפילות בלחץ...

קראו עוד