נשאלתי האם ניתן להדליק את נרות השבת סמוך למיטת החולה, ולאחר מכן לשנות את מיקום הנרות ולהעבירם לדלפק האחיות עליהם מניחים את הנרות מטעמי בטיחות.

כ״ה באלול ה׳תשע״ח (ספט 5, 2018) | שו"ת, שבת

אקדים, מצווה מדברי חכמים להדליק נר לכבוד שבת "הדלקת נר בשבת אינה רשות….אלא חובה…ומדליק את הנר… וחייב לברך קודם הדלקה…אשר קדשנו במצותיו וצונו להדליק נר של שבת, כדרך שמברך על כל הדברים שהוא חייב בהם מדברי סופרים" (רמב"ם שבת ה' א') ועיקר מצוות הדלקה זו במקום הסעודה "דחובה היא שיסעוד במקום הנר משום עונג…" (תו"ס שבת כ"ה ע"ב ד"ה "הדלקת נר בשבת חובה") ולהלכה "ועיקר ההדלקה תלויה בנרות שמדליקין על השלחן אבל לא בשאר הנרות שבבית" (רמ"א סי' רס"ג סעי' י', ובמ"ב שם ס"ק מ"ה) לעניינינו, נראה שתוכל האישה להדליק את נרות השבת ליד מיטת החולה ולטלטלם לדלפק האחיות לאחר הדלקתם על ידי מי שלא קיבל שבת, ואף על מי שהדליקה נרות והתנתה שלא לקבל שבת בהדלקה. ומן הטעמים הבאים, הראשון, מותר להעביר את הנרות למקום אחר לאחר הדלקתם, כשהדלקתם נעשתה במקום שיש בו תועלת במעשה בהדלקה. נחלקו האחרונים ביחס לשינוי ממקום ההדלקה כאשר גם במקום בו הודלקו הנרות בתחילה היה תועלת בהדלקתם, האם יש לדמות הלכות שבת להלכות הדלקת נר חנוכה לכל עניין, ראשית, שבהדלקת הנרות מקיימים את המצווה "הדלקה עושה מצווה" (או"ח תרע"ה סעי' א' וב'), שנית, שיש להקפיד על זמן ההדלקה, שלישית, שתהיה ההדלקה לשם מצווה, ושאין לסמוך על נר שדלק מוקדם יותר שימשיך וידלוק בשבת "…ועוד נראה לר"ת שאם היה הנר מודלק ועומד שצריך לכבות ולחזור ולהדליק כדאמר ליה ההוא סבא ובלבד שלא יקדים ובלבד שלא יאחר" (תו"ס שבת כ"ה ע"ב). אם כך גם ביחס למקום ההדלקה כשם שבנרות החנוכה אין לטלטל הנרות ממקום ההדלקה, כדי שהרואים לא יחשדו שהדליקם לצרכיו הפרטיים (תרע"ה סעי' ב'), כך גם בנרות השבת אין לטלטל הנרות "וצריך להניח הנרות במקום שמדליקין ולא להדליק במקום זה ולהניח במקום אחר" (רמ"א רס"ג סעי' י'), שיש מי שסובר שאף במקרה שיש תועלת במקום ההדלקה אסור לטלטל הנרות ממקומם (לבוש או"ח רס"ג סעי' י'), ויש מי שסובר שאם היו מונחים במקום שיש בהם תועלת ושימוש בתחילה מותר להעבירם למקום אחר (מג"א רס"ג ס"ק ג'), ולהלכה הוכרע שניתן להקל (מ"ב רס"ג ס"ק מ"ח). השני, נר שבת שהודלק מותר לטלטלו ממקומו למקום אחר ואינו נחשב למוקצה. נחלקו אחרונים בהבנת הדין הבא: "…וי"א שאותו נר שהודלק לשם שבת אסור ליגע בו ולהוסיף בו שמן, ואפילו אם כבה אסור לטלטול" (או"ח הל' שבת סי' רס"ג סעי' י"ד), שיש מי שלמדו מכאן שהנרות אסורים בטלטול אף למי שלא הדליק ולא קיבל עליו עדין שבת (מג"א או"ח סי' רס"ג סעי' י"ד, לדעת הפמ"ג איסור הטלטול נובע מכך שהנרות "הוקצו למצוותם" אשל אברהם רס"ג ס"ק כ"ז), ויש מי שסובר שאין לאסור הנרות בטלטול מטעם מוקצה למי שעדיין לא קיבל את השבת (תהילה לדוד או"ח רס"ג סעי' י"ב), ולהלכה נראה לעיקר כדעה זו, (ביאור הלכה רס"ג בד"ה "ליגע בו" שהביא שכן דעת שו"ע הרב לדחות  איסור הטלטול), וכך מובא בספר שמירת שבת כהלכתה "…לכתחילה יש להזהר שלא לטלטל את נרות השבת…לאחר שהודלקו…ויזהר בזה אף מי שלא קיבל עדיין את השבת…אבל בשעת הצורך יש מקום להקל" (שמירת שבת כהלכתה, ח"ב פר' מ"ג סעי' מ').

 

תכנים נוספים באותו נושא:

האם אמירת וידוי עם החולה מותרת בשבת?

וידוי הוא אחד מחלקי התשובה והוא מצווה מן התורה להתוודות על פשע או חטא שביצע האדם כשעבר על מצוות לא תעשה, או ביטל מצוות עשה. בנוסף לווידוי האישי, נקבע בתפילה נוסח וידוי. נוסף על התפילה, נהוג כי אדם הנוטה למות אומר וידוי לפני מותו מצוות וידוי הינה מצווה חשובה, יסודה...

קראו עוד

האם מי שאינו טועם טעם במאכל חייב לברך עליו?

אקדים, טעם הוא אחד מחמשת החושים המסורתיים. טעמו של חומר מורגש בעת מגעו עם פקעיות הטעם הפזורות על הלשון, החך, הרך, ומכסה הגרון. חוש הטעם תורם חלקית בלבד שכן הן מושפעות גם מחושים אחרים, כגון הריח, הראייה וכן המרקם, מ"קור" או מ"חום". חלק מהחולים במחלת הקורונה דיווחו כי...

קראו עוד

?האם מותר לנער כהן לעבוד בחופשת הקיץ במרכז הרפואי

אקדים, כוהנים מוזהרים שלא להיטמא למתים "הנוגע במת לכל נפש אדם וטמא שבעת ימים...כל הבא אל האהל וכל אשר באהל יטמא שבעת ימים..."(במדבר י"ט י"א,י"ד), טומאה זו כוללת מגע ומשא "המת מטמא במגע ובמשא ובאהל טומאת שבעה..."(רמב"ם טומאת מת פ"א ה"א), אף לאבריו של המת "הכהן מוזהר...

קראו עוד

האם מותרת הפעלת מכונות משקאות במרכז הרפואי בשבת, ומה ביחס לרווחים?

אקדים, הצבת מכונות אוטומטיות לממכר מוצרים בשטח הציבורי או בשטחים שמחוץ למבנה, חייבים בהיתר עפ"י חוק העזר העירוני למודיעין מכבים רעות (שמירת איכות הסביבה, מניעת מפגעים ושמירת הסדר והניקיון), (תיקון), (התשע"ד -2013), הן נמצאות בבתי חולים, בבתי ספר ובמוסדות שונים....

קראו עוד

האם האולם בו מצויה בריכת טיפולים הידרותרפיה, חייבת במזוזה?

אקדים, הידרותרפיה או הידרותרפיה  - מקור המילה בשפה היוונית, הידרו = מים, תרפיה = טיפול, היא שיטת טיפול בפיזיותרפיה הנעזרת במים. השיטה המיושמת בבריכת שחייה טיפולית או שיקומית בעלת תכנוניות מסוימות (כמו גובה אחיד, מערכת חימום, מידות ייעודיות) השיטה מנצלת את התכונות...

קראו עוד

מי שמחובר להולטר לחץ דם לזרועו למשך 24 שעות כיצד יניח תפילין?

אקדים. בדיקת הולטר לחץ דם היא אמצעי לאבחון לחץ דם גבוה המאפשר מדידה רציפה של לחץ הדם במשך יממה שלימה. בדיקת ההולטר מאפשרת גם לבחון את טיב הטיפול התרופתי שמקבל הסובל מלחץ דם גבוה. בין היתר ניתן לברר באמצעות הבדיקה האם לחץ הדם מאוזן בעזרת הטיפול ואם ישנן נפילות בלחץ...

קראו עוד