נשאלתי האם ניתן להקל לחולה באכילת מאכלי חלב אחרי בשר בהמתנה קצרה משש שעות.

י׳ בסיון ה׳תשע״ט (יונ 13, 2019) | שו"ת, כשרות

אקדים, 'בשר בחלב', הוא כינוי לדינים שונים הקשורים להפרדה בין אכילת בשר לאכילת חלב, מקור האיסור בפסוק "לא תבשל גדי בחלב אמו" (שמות כ"ג י"ט, ל"ד כ"ו, דברים י"ד כ"א) פסוק המופיע שלש פעמים ומלמד שלושה איסורים, "בשר בחלב אסור לבשלו, ואסור לאכלו מן התורה, ואסור בהנאה…"(רמב"ם 'מאכלות אסורות' פרק ט' א'). איסור אכילת חלב לאחר אכילת בשר אינו מן התורה, "גופא: אמר רב חסדא: אכל בשר – אסור לאכול גבינה, גבינה – מותר לאכול בשר", מרווח הזמן שביניהם נלמד ממעשה במר עוקבא, חכם תלמודי, שאכל בשר בסעודה אחת ורק בסעודה הבאה אכל חלב (חולין ק"ה א') לעניינינו, חולה אינו צריך להמתין בין ארוחה חלבית ובשרית שש שעות, ומן הטעמים הבאים. ראשית, זמן המתנה. ישנן שלוש שיטות שונות ביחס למרווח הזמן שבין סעודה לסעודה, ובהתאם גם קיימים מנהגים שונים הראשונה, יש להמתין כשש שעות בין אכילת בשר וחלב, "מי שאכל בשר בתחילה בין בשר בהמה בין בשר עוף לא יאכל אחריו חלב עד שיהיה ביניהן שיעור סעודה אחרת והוא כמו שש שעות…"(רמב"ם מאכלות אסורות ט' כ"ח), כהנהגתו של מר עוקבא, שזהו פרק הזמן שבין סעודה לסעודה (בזמנם היו נוהגים לאכול רק שתי סעודות ביום בקר וערב), בשולחן ערוך נפסק כדעה זו "אכל בשר אפילו של חיה ועוף, לא יאכל גבינה אחריו עד שישהה שש שעות" (יו"ד פ"ט א'). השנייה, קינוח והדחה. קינוח הפה וברכת המזון מאפשרים לאכול חלב, שכן לא אכל חלב ובשר באותה סעודה עצמה (תו"ס בשם ר"ת, חולין ק"ה עמ' א', בד"ה "לסעודתא אחריתא"), גם דעה זו מובאת להלכה "…ויש אומרים דאין צריכין להמתין שש שעות, רק מיד אם סלק ובירך ברכת המזון, מותר על ידי קינוח והדחה" (רמ"א יו"ד פ"ט א') השלישית, המתנת שעה. מעיקר הדיןאין צורך להמתין, אולם פשט המנהג להמתיןשעה ולברך ברכת המזון ורק אח"כ לאכול חלב ('איסור והיתר הארוך'כלל מ'), וגם דעה זו מובאת "…והמנהג הפשוט במדינות אלו, להמתין אחר אכילת הבשר שעה אחת, ואוכלין אחר כך גבינה. מיהו צריכים לברך גם כן ברכת המזון אחר הבשר דאז הוי כסעודה אחרת " (רמ"א יו"ד פ"ט א'). לאור דברים אלו פסק החיי אדם להקל לחולה "שמי שנהג תמיד להמתין בין אכילת בשר לחלב שש שעות ועכשיו מפני חולשתו רצה לנהוג כהמקילין רק איזה שעות כיון דלכל הדעות אין איסור האיסור רק מחמת סייג וגדר ואם כן מהני לזה התרה להמקילין" (חיי אדם, סימן קכ"ז סעיף י'). שנית, שעות זמניות. שעות בהלכה נמדדות באופן יחסי 'שעות זמניות'. כיוון שההלכה מחלקת את היום לשנים עשר חלקים שווים, במה שקרוי 'שעות זמניות', המשתנות בהתאם לאורך וקוצר היום בין הקיץ לחורף, כתב אחד מגדולי האחרונים שלכל הדעות בחורף שהימים קצרים, מי שאכל בצהרים בשר יכול לאכול בערב חלב, למרות שעברו רק ארבע שעות (פרי חדש יו"ד פ"ט ס"ק ו'), יסוד זה משמש היתר לחולה לאכול מאכלי חלב אחרי אכילת מאכלי בשר כאשר מרווח הזמן שבין הארוחות מצומצם יותר  "…ובמקום שיש מיחוש חולי יש לסמוך על דעת הפרי חדש" (יד אפרים על שו" ע  יו"ד סי' פ"ט). ר' דוד פרדו מציין להמתנת שלוש בלבד (מזמור לדוד, ליוורנו תקע"ח, הל' בשר בחלב סי' פ"ט, דף ס"א ע"א). שלישית, בשר עוף. ראוי להבחין בין אכילת מאכלי חלב לאחר אכילת בשר עוף לבין אכילת בשר בקר. איסור אכילת בשר עוף בחלב מדרבנן (שו"ע יו"ד סי' פ"ז סעי' ג'), ובמידה והחולה אכל בשר עוף שאיסור אכילתו בחלב אינה אלא מדברי סופרים, ניתן עוד להקל לחולה במרווח הזמן שבין אכילת בשר וחלב.

תכנים נוספים באותו נושא:

האם אמירת וידוי עם החולה מותרת בשבת?

וידוי הוא אחד מחלקי התשובה והוא מצווה מן התורה להתוודות על פשע או חטא שביצע האדם כשעבר על מצוות לא תעשה, או ביטל מצוות עשה. בנוסף לווידוי האישי, נקבע בתפילה נוסח וידוי. נוסף על התפילה, נהוג כי אדם הנוטה למות אומר וידוי לפני מותו מצוות וידוי הינה מצווה חשובה, יסודה...

קראו עוד

האם מי שאינו טועם טעם במאכל חייב לברך עליו?

אקדים, טעם הוא אחד מחמשת החושים המסורתיים. טעמו של חומר מורגש בעת מגעו עם פקעיות הטעם הפזורות על הלשון, החך, הרך, ומכסה הגרון. חוש הטעם תורם חלקית בלבד שכן הן מושפעות גם מחושים אחרים, כגון הריח, הראייה וכן המרקם, מ"קור" או מ"חום". חלק מהחולים במחלת הקורונה דיווחו כי...

קראו עוד

?האם מותר לנער כהן לעבוד בחופשת הקיץ במרכז הרפואי

אקדים, כוהנים מוזהרים שלא להיטמא למתים "הנוגע במת לכל נפש אדם וטמא שבעת ימים...כל הבא אל האהל וכל אשר באהל יטמא שבעת ימים..."(במדבר י"ט י"א,י"ד), טומאה זו כוללת מגע ומשא "המת מטמא במגע ובמשא ובאהל טומאת שבעה..."(רמב"ם טומאת מת פ"א ה"א), אף לאבריו של המת "הכהן מוזהר...

קראו עוד

האם מותרת הפעלת מכונות משקאות במרכז הרפואי בשבת, ומה ביחס לרווחים?

אקדים, הצבת מכונות אוטומטיות לממכר מוצרים בשטח הציבורי או בשטחים שמחוץ למבנה, חייבים בהיתר עפ"י חוק העזר העירוני למודיעין מכבים רעות (שמירת איכות הסביבה, מניעת מפגעים ושמירת הסדר והניקיון), (תיקון), (התשע"ד -2013), הן נמצאות בבתי חולים, בבתי ספר ובמוסדות שונים....

קראו עוד

האם האולם בו מצויה בריכת טיפולים הידרותרפיה, חייבת במזוזה?

אקדים, הידרותרפיה או הידרותרפיה  - מקור המילה בשפה היוונית, הידרו = מים, תרפיה = טיפול, היא שיטת טיפול בפיזיותרפיה הנעזרת במים. השיטה המיושמת בבריכת שחייה טיפולית או שיקומית בעלת תכנוניות מסוימות (כמו גובה אחיד, מערכת חימום, מידות ייעודיות) השיטה מנצלת את התכונות...

קראו עוד

מי שמחובר להולטר לחץ דם לזרועו למשך 24 שעות כיצד יניח תפילין?

אקדים. בדיקת הולטר לחץ דם היא אמצעי לאבחון לחץ דם גבוה המאפשר מדידה רציפה של לחץ הדם במשך יממה שלימה. בדיקת ההולטר מאפשרת גם לבחון את טיב הטיפול התרופתי שמקבל הסובל מלחץ דם גבוה. בין היתר ניתן לברר באמצעות הבדיקה האם לחץ הדם מאוזן בעזרת הטיפול ואם ישנן נפילות בלחץ...

קראו עוד