נשאלתי האם ניתן להתחיל ולספור ספירת העומר כשעתידים לעבור ניתוח ובמהלך יממה לפחות לא יספור

כ״ג באלול ה׳תשע״ח (ספט 3, 2018) | שו"ת, ספירת העומר, חגים ומועדים

אקדים, ספירת העומר היא מצווה הנלמדת מהפסוק "וספרתם לכם ממחרת השבת מיום הביאכם את עמר התנופה שבע שבתות תמימות תהיינה עד ממחרת השבעת השביעית… "(ויקרא כ"ג ט"ו), ונמנית במניין המצוות "מדיני המצווה לספור את הימים ואת השבועות ממחרת חג הראשון של פסח ועד חג השבועות – סך הכול מ"ט ימים…" (חינוך מצווה ש"ו). ימים אלו נקראים בשם ימי "ספירת העומר". הספירה נעשית מידי יום בתחילת הלילה, במהלך ארבעים ותשעת הימים שבין פסח לשבועות. לעניינינו, נראה שניתן לספור בברכה ומן הטעמים הבאים הראשון, כל יום מצווה בפני עצמה. נחלקו הפוסקים יש הסוברים שכל ימי הספירה "מצוה אחת היא", כפי שיש ללמוד מלשון הכתוב "וספרתם לכם… שבע שבתות תמימות"- שכל ימי ספירת העומר הינם מצווה אחת שלימה ["תמימות"] (בה"ג בהל' מנחות, ספר החינוך מצוה ש"ו) ולדעה זו מי שהחסיר יום לא יוכל להמשיך ולספור בברכה "…ובה"ג כתב דהיכא דאינשי לברך… לילה ויום לא ימנה עוד בברכה דבעינן תמימות וליכא (בעל הלכות גדולות מובא בתו"ס שם). ואילו ראשונים אחרים למדו "דכל לילה ולילה מצוה בפני עצמה" (תו"ס מנחות ס"ו ע"א ד"ה 'זכר למקדש הוא', ורא"ש פסחים פ"י סי' מ"א), ולפי דעה זו גם אם שכח לספור יום אחד, יכול להמשיך ולספור בשאר הימים בברכה, כדי לקיים את המצוה שיש בכל לילה. (ראוי לציין שיש מי שלמדו שגם לשיטת הבה"ג כל יום היא מצווה בפני עצמה, והסיבה שמפניה אינו יכול להמשיך ולספור שמניית כל יום מבוססת על מניית היום הקודם, ועל כן למשל הורו חשובי הפוסקים לקטן שהגדיל בימי הספירה וספר בקטנותנו שיכול להמשיך ולספור בברכה לאחר שבגר והתחייב במצוות (כתב סופר או"ח סי' צ"ט וכן מנחת חינוך מיצוה ש"ו). השני, דין תמימות שייך רק בסופי השבוע. מובא בראשונים כי מי ששכח לספור יום יכול להמשיך ולספור "ובתשובות הגאונים זצ"ל מצאתי, מאן דאישתלי ולא בירך בלילה בלילה ראשון מברך בליל שני ואמר דאיתמל הוה חד בעומרא ויומא דין תרין בעומרא, ואי משום תמימות – בשבועי הוא דאיתמר" (מובא בשבולי הלקט סי' רל"ד), לשיטה זו, אדם יכול לקיים תמימות על ידי השלמת הספירה החסרה לפני סיום אותו שבוע, והטעם הוא שדין 'תמימות' הינו בירור שנספרו כל הימים המשלימים את השבוע שזו עיקר הספירה. השלישי, דין תמימות הינו ביום הראשון בלבד. קיימת שיטה ולפיה דין "תמימות" אינו אלא ביום הראשון "ואמר רב סעדיה, שכח ולא בירך על ספירת העומר בכל לילות שבין פסח לעצרת – מברך בלילה שלאחריו, חוץ ממי שלא בירך לילה הראשון, שאין מברך בשאר לילות כלל, דבעינן תמימות וליכא" (מובא ברי"ץ אבן גיאת, ספר שעיר שמחה, הלכות חדש וספירת העומר). הרביעי, כאשר אין מניעה מהותית ניתן להתחיל לספור בברכה. התוספות סוברים שבכל מקרה בו אין גורם מובנה העשוי למנוע את השלמתה של הספירה כדרך שיש בספירת הזיבה, שמא תסתור ספירתה ונמצא שהברכה הייתה לבטלה ניתן להתחיל ולספור בברכה, בדומה לשחיטה שמברכים לפניה על אף שייתכן שלא תעלה השחיטה יפה (כתובות ד' ע"ב ע"א ד"ה "וספרה").

 

תכנים נוספים באותו נושא:

האם אמירת וידוי עם החולה מותרת בשבת?

וידוי הוא אחד מחלקי התשובה והוא מצווה מן התורה להתוודות על פשע או חטא שביצע האדם כשעבר על מצוות לא תעשה, או ביטל מצוות עשה. בנוסף לווידוי האישי, נקבע בתפילה נוסח וידוי. נוסף על התפילה, נהוג כי אדם הנוטה למות אומר וידוי לפני מותו מצוות וידוי הינה מצווה חשובה, יסודה...

קראו עוד

האם מי שאינו טועם טעם במאכל חייב לברך עליו?

אקדים, טעם הוא אחד מחמשת החושים המסורתיים. טעמו של חומר מורגש בעת מגעו עם פקעיות הטעם הפזורות על הלשון, החך, הרך, ומכסה הגרון. חוש הטעם תורם חלקית בלבד שכן הן מושפעות גם מחושים אחרים, כגון הריח, הראייה וכן המרקם, מ"קור" או מ"חום". חלק מהחולים במחלת הקורונה דיווחו כי...

קראו עוד

?האם מותר לנער כהן לעבוד בחופשת הקיץ במרכז הרפואי

אקדים, כוהנים מוזהרים שלא להיטמא למתים "הנוגע במת לכל נפש אדם וטמא שבעת ימים...כל הבא אל האהל וכל אשר באהל יטמא שבעת ימים..."(במדבר י"ט י"א,י"ד), טומאה זו כוללת מגע ומשא "המת מטמא במגע ובמשא ובאהל טומאת שבעה..."(רמב"ם טומאת מת פ"א ה"א), אף לאבריו של המת "הכהן מוזהר...

קראו עוד

האם מותרת הפעלת מכונות משקאות במרכז הרפואי בשבת, ומה ביחס לרווחים?

אקדים, הצבת מכונות אוטומטיות לממכר מוצרים בשטח הציבורי או בשטחים שמחוץ למבנה, חייבים בהיתר עפ"י חוק העזר העירוני למודיעין מכבים רעות (שמירת איכות הסביבה, מניעת מפגעים ושמירת הסדר והניקיון), (תיקון), (התשע"ד -2013), הן נמצאות בבתי חולים, בבתי ספר ובמוסדות שונים....

קראו עוד

האם האולם בו מצויה בריכת טיפולים הידרותרפיה, חייבת במזוזה?

אקדים, הידרותרפיה או הידרותרפיה  - מקור המילה בשפה היוונית, הידרו = מים, תרפיה = טיפול, היא שיטת טיפול בפיזיותרפיה הנעזרת במים. השיטה המיושמת בבריכת שחייה טיפולית או שיקומית בעלת תכנוניות מסוימות (כמו גובה אחיד, מערכת חימום, מידות ייעודיות) השיטה מנצלת את התכונות...

קראו עוד

מי שמחובר להולטר לחץ דם לזרועו למשך 24 שעות כיצד יניח תפילין?

אקדים. בדיקת הולטר לחץ דם היא אמצעי לאבחון לחץ דם גבוה המאפשר מדידה רציפה של לחץ הדם במשך יממה שלימה. בדיקת ההולטר מאפשרת גם לבחון את טיב הטיפול התרופתי שמקבל הסובל מלחץ דם גבוה. בין היתר ניתן לברר באמצעות הבדיקה האם לחץ הדם מאוזן בעזרת הטיפול ואם ישנן נפילות בלחץ...

קראו עוד