נשאלתי האם ניתן ליטול תרופה המכילה אבקת חלב לאחר ארוחה בשרית

כ״ה באלול ה׳תשע״ח (ספט 5, 2018) | שו"ת, כשרות

אקדים, איסור אכילת מאכלי חלב אחרי ארוחה בשרית אינו מן התורה אלא מדברי חכמים, ונובע משני טעמים, הראשון, מפני שהבשר שומני נדבק בפה ומאריך בטעמו (רש"י לחולין ק"ה עמ' א'), השני, מפני שאריות הבשר הנשארות בין השיניים שאינו סר בקינוח (רמב"ם מאכלות אסורות פרק ט' הל' כ"ח). להלכה הובאו שני הטעמים ולחומרה, כלומר גם אם לעס בשר אע"פ שלא בלעו צריך להמתין, מאידך אם המתין ומצא בשר בין שיניו צריך להוציאו מפיו קודם שיאכל חלב (שו"ע יו"ד סי' פ"ט ס"א). לעניינינו, נראה שמותר ליטול התרופה ומן הטעמים הבאים, הראשון, כדרך הנאתו. מאכל האסור באכילה מן התורה, שנאכל שלא כדרך הנאתו, למשל שעירבו בו דבר מר, מותר באכילה זאת אף לחולה שאין בו סכנה (שו"ע יו"ד סימן קנ"ה סעיף ג'), כך גם דין מאכל שאיסורו מדרבנן, שהוא איסור קל יותר,  שהותר לחולה שאין בו סכנה שלא כדרך הנאה, בנידון דידן שמדובר באכילת חלב אחרי בשר, שאיסור אכילת חלב אחרי בשר אינו אלא מפני הרחקה שעשו חכמים בין בשר לחלב, ואין מדובר בדבר האסור מצד עצמו, ניתן להקל אף באכילה כדרך הנאה (ש"ך יו"ד קנ"ה ס"ק י"ד). השני, דרך אכילה. בליעת מאכל ללא לעיסתו אינה נחשבת אכילה. קיימת מחלוקת האם בליעה ללא לעיסה נחשבת מעשה אכילה לעניין איסור אכילת מאכלות אסורות, ומוסכם על הכול שדבר שאינו עומד כלל לאכילה, כגון גלולות, אינו נחשב דרך אכילה, לפיכך, גלולה שמעורב בה אבקת חלב, אין בלקיחתה משום אכילת חלב אחר בשר (מנחת שלמה סי' י"ז, שמירת שבת כהלכתה פר' מ' סעי' פ"ה), השלישי, נפסל משם אוכל. מאכל אסור שיבש עד שאינו ראוי למאכל מותר לחולה שאין בו סכנה. ההלכה דנה לגבי מאכל שאסור באכילה שיבש או השתנתה צורתו עד שאינו ראוי עוד לאכילה, האם מותר לאוכלו לצורך רפואה, להלכה נהגו להקל אף לחולה שאין בו סכנה (שו"ת שבות יעקב ח"ב סי' ע'). אבקת חלב המעורבת בגלולה אינה ראויה לאכילה ואינה עריבה לחיך (מנחת יצחק ח"א סי' נ"ב). הרביעי, הרחקת חלב ובשר. שתיית חלב אחרי בשר הותרה לחולה שאין בו סכנה. כיון שהרחקה בין בשר לחלב אינה אלא גזירת חכמים, התירו לחולה שאין בו סכנה לשתות חלב לצורך רפואתו בהמתנת שעה אחת בלבד, דעה זו מובאת להלכה בעניין המרווח שיש להמתין בין ארוחה בשרית לחלבית (ערוה"ש סי' פ"ט סעיף ז' שו"ת יחווה דעת ח"ג סי' נ"ח), ועל אף שאין התוויה רפואית על שתיית חלב, אך היות ובתרופה מעורבת אבקת חלב, ניתן לצרף גם שיקול זה, ונראה שגם אין הכרח להדיח פיו לפני לקיחת התרופה.

תכנים נוספים באותו נושא:

האם אמירת וידוי עם החולה מותרת בשבת?

וידוי הוא אחד מחלקי התשובה והוא מצווה מן התורה להתוודות על פשע או חטא שביצע האדם כשעבר על מצוות לא תעשה, או ביטל מצוות עשה. בנוסף לווידוי האישי, נקבע בתפילה נוסח וידוי. נוסף על התפילה, נהוג כי אדם הנוטה למות אומר וידוי לפני מותו מצוות וידוי הינה מצווה חשובה, יסודה...

קראו עוד

האם מי שאינו טועם טעם במאכל חייב לברך עליו?

אקדים, טעם הוא אחד מחמשת החושים המסורתיים. טעמו של חומר מורגש בעת מגעו עם פקעיות הטעם הפזורות על הלשון, החך, הרך, ומכסה הגרון. חוש הטעם תורם חלקית בלבד שכן הן מושפעות גם מחושים אחרים, כגון הריח, הראייה וכן המרקם, מ"קור" או מ"חום". חלק מהחולים במחלת הקורונה דיווחו כי...

קראו עוד

?האם מותר לנער כהן לעבוד בחופשת הקיץ במרכז הרפואי

אקדים, כוהנים מוזהרים שלא להיטמא למתים "הנוגע במת לכל נפש אדם וטמא שבעת ימים...כל הבא אל האהל וכל אשר באהל יטמא שבעת ימים..."(במדבר י"ט י"א,י"ד), טומאה זו כוללת מגע ומשא "המת מטמא במגע ובמשא ובאהל טומאת שבעה..."(רמב"ם טומאת מת פ"א ה"א), אף לאבריו של המת "הכהן מוזהר...

קראו עוד

האם מותרת הפעלת מכונות משקאות במרכז הרפואי בשבת, ומה ביחס לרווחים?

אקדים, הצבת מכונות אוטומטיות לממכר מוצרים בשטח הציבורי או בשטחים שמחוץ למבנה, חייבים בהיתר עפ"י חוק העזר העירוני למודיעין מכבים רעות (שמירת איכות הסביבה, מניעת מפגעים ושמירת הסדר והניקיון), (תיקון), (התשע"ד -2013), הן נמצאות בבתי חולים, בבתי ספר ובמוסדות שונים....

קראו עוד

האם האולם בו מצויה בריכת טיפולים הידרותרפיה, חייבת במזוזה?

אקדים, הידרותרפיה או הידרותרפיה  - מקור המילה בשפה היוונית, הידרו = מים, תרפיה = טיפול, היא שיטת טיפול בפיזיותרפיה הנעזרת במים. השיטה המיושמת בבריכת שחייה טיפולית או שיקומית בעלת תכנוניות מסוימות (כמו גובה אחיד, מערכת חימום, מידות ייעודיות) השיטה מנצלת את התכונות...

קראו עוד

מי שמחובר להולטר לחץ דם לזרועו למשך 24 שעות כיצד יניח תפילין?

אקדים. בדיקת הולטר לחץ דם היא אמצעי לאבחון לחץ דם גבוה המאפשר מדידה רציפה של לחץ הדם במשך יממה שלימה. בדיקת ההולטר מאפשרת גם לבחון את טיב הטיפול התרופתי שמקבל הסובל מלחץ דם גבוה. בין היתר ניתן לברר באמצעות הבדיקה האם לחץ הדם מאוזן בעזרת הטיפול ואם ישנן נפילות בלחץ...

קראו עוד