נשאלתי האם ניתן לעבור דרך דלתות שפתח יהודי שלא לצורך פיקוח נפש

כ״ה באלול ה׳תשע״ח (ספט 5, 2018) | שו"ת, שבת

אקדים, אסור להפעיל בשבת מכשירים שפועלים בעזרת חשמל, כדוגמת טלפון, רמקול, מערכת אזעקה, פעמון, מאוורר, מזגן ומחשב. שימוש בחשמל בשבת נתון למחלוקות הלכתיות וגם כאשר אין במכשירים הללו חוט להט והם אינם מבצעים מלאכה מל"ט מלאכות, אסור להפעילם בשבת, אלא שנחלקו האחרונים האם איסור הפעלתם מהתורה או מדברי חכמים. לעניינינו, נראה להקל ולעבור ומן הטעמים הבאים. הראשון, מעשה שבת בשוגג מותר. ההלכה אוסרת בעיקרון על יהודי ליהנות מתוצר של חילול שבת, אולם בתנאים מסוימים ניתן ליהנות מן האיסור באופן מלא או חלקי. האיסור ליהנות ממעשה שבת מופיע במשנה מעשר והמבשל בשבת: בשוגג – יאכל; במזיד – לא יאכל" (תרומות, פ"ג מ"ג). בתוספתא נזכרת מחלוקת תנאים לגבי גדרי האיסור: "המבשל בשבת: בשוגג – יאֹכַל, במזיד – לא יאכל, דברי רבי מאיר. רבי יהודה אומר,  בשוגג – יאֹכַל במוצאי שבת, במזיד – לא יאכל, רבי יוחנן הסנדלר אומר, בשוגג – יֵאָכֵל במוצאי שבת, לאחרים ולא לו, במזיד – לא יאכל לא לו ולא לאחרים" (תוספתא שבת, פרק ג' הלכה ג'). השולחן ערוך הכריע להלכה כדעת רבי יהודה, וכן פסק שאין צריך להמתין בכדי שיעשו (או"ח סי' שי"ח סעי' א'). דהיינו, בשוגג, אסור בו ביום גם לאחרים ולמוצ"ש מותר מיד. ובמזיד אסור לו עולמית ולאחרים מותר במוצ"ש מיד. ובמשנה ברורה (שם, ס"ק ז') הביא את דעת הגר"א שהכריע כרבי מאיר, שבשוגג מותר גם לו מיד, ופסק המשנ"ב שבמקום הצורך יש לסמוך על זה בבישול בשוגג, שמותר מיד. השני, אין בפתיחת הדלת משום הנאה מחילול שבת. הפוסקים מדגישים שכל איסור ההנאה ממעשה שבת הוא רק כאשר חילול השבת יצר את המוצר ממנו רוצים ליהנות. כאשר חילול השבת לא נעשה בגוף המוצר אלא רק בגינו, מותר ליהנות ממנו בשבת אם החילול היה בשוגג, ובמוצאי שבת בכל מקרה ולכולם. לכן, אם הובא חפץ או מאכל מחוץ לתחום בשבת, אף שאסור לעשות כן, מותר ליהנות ממנו מכיוון שחילול השבת לא נעשה בייצורו של המוצר שממנו נהנים (ביאור הלכה סימן שי"ח ד"ה אחת, בשם חיי אדם, שש"כ פר' י' סעי' ט"ז והערה מ"ד). לדעת הרב אלישיב מעבר בדלת קל ממעשה שבת ואינו אלא בגדר הסרת המונע (ארחות שבת ח"ג פרק כ"ה סעי' כ"ט ובהע' ס"א וס"ה, ופר' י"ח סעי' ס"ג ובהערה רנ"ו, תורת היולדת פר' כ"ד הער' ב'). השלישי, מותר להנות ממעשה שבת שאיסורו מדרבנן. הרב יצחק שמעלקיש משנת 1895 בבחינת השימוש בטלפון בשבת הוא מחדש כי קיים בהפעלת כל מכשיר חשמלי איסור מדרבנן, איסור זה מהווה אנלוגיה מרחיבה לאיסור 'מוליד ריח', לפי איסור מוליד ריח אסור לבשם בגד בשבת בריח שאינו נמצא כבר בו (מסכת ביצה כ"ג ע"א), על כן, מה שלמדנו שאסור ליהנות בשבת ממלאכה שנעשתה בשגגה, הוא דווקא כשהמלאכה אסורה מהתורה. אבל אם איסורה מדברי חכמים, כאשר עשו אותה בשוגג, מותר ליהנות ממנה בשבת. (מ"ב סי' שי"ח ס"ק ג').

תכנים נוספים באותו נושא:

האם אמירת וידוי עם החולה מותרת בשבת?

וידוי הוא אחד מחלקי התשובה והוא מצווה מן התורה להתוודות על פשע או חטא שביצע האדם כשעבר על מצוות לא תעשה, או ביטל מצוות עשה. בנוסף לווידוי האישי, נקבע בתפילה נוסח וידוי. נוסף על התפילה, נהוג כי אדם הנוטה למות אומר וידוי לפני מותו מצוות וידוי הינה מצווה חשובה, יסודה...

קראו עוד

האם מי שאינו טועם טעם במאכל חייב לברך עליו?

אקדים, טעם הוא אחד מחמשת החושים המסורתיים. טעמו של חומר מורגש בעת מגעו עם פקעיות הטעם הפזורות על הלשון, החך, הרך, ומכסה הגרון. חוש הטעם תורם חלקית בלבד שכן הן מושפעות גם מחושים אחרים, כגון הריח, הראייה וכן המרקם, מ"קור" או מ"חום". חלק מהחולים במחלת הקורונה דיווחו כי...

קראו עוד

?האם מותר לנער כהן לעבוד בחופשת הקיץ במרכז הרפואי

אקדים, כוהנים מוזהרים שלא להיטמא למתים "הנוגע במת לכל נפש אדם וטמא שבעת ימים...כל הבא אל האהל וכל אשר באהל יטמא שבעת ימים..."(במדבר י"ט י"א,י"ד), טומאה זו כוללת מגע ומשא "המת מטמא במגע ובמשא ובאהל טומאת שבעה..."(רמב"ם טומאת מת פ"א ה"א), אף לאבריו של המת "הכהן מוזהר...

קראו עוד

האם מותרת הפעלת מכונות משקאות במרכז הרפואי בשבת, ומה ביחס לרווחים?

אקדים, הצבת מכונות אוטומטיות לממכר מוצרים בשטח הציבורי או בשטחים שמחוץ למבנה, חייבים בהיתר עפ"י חוק העזר העירוני למודיעין מכבים רעות (שמירת איכות הסביבה, מניעת מפגעים ושמירת הסדר והניקיון), (תיקון), (התשע"ד -2013), הן נמצאות בבתי חולים, בבתי ספר ובמוסדות שונים....

קראו עוד

האם האולם בו מצויה בריכת טיפולים הידרותרפיה, חייבת במזוזה?

אקדים, הידרותרפיה או הידרותרפיה  - מקור המילה בשפה היוונית, הידרו = מים, תרפיה = טיפול, היא שיטת טיפול בפיזיותרפיה הנעזרת במים. השיטה המיושמת בבריכת שחייה טיפולית או שיקומית בעלת תכנוניות מסוימות (כמו גובה אחיד, מערכת חימום, מידות ייעודיות) השיטה מנצלת את התכונות...

קראו עוד

מי שמחובר להולטר לחץ דם לזרועו למשך 24 שעות כיצד יניח תפילין?

אקדים. בדיקת הולטר לחץ דם היא אמצעי לאבחון לחץ דם גבוה המאפשר מדידה רציפה של לחץ הדם במשך יממה שלימה. בדיקת ההולטר מאפשרת גם לבחון את טיב הטיפול התרופתי שמקבל הסובל מלחץ דם גבוה. בין היתר ניתן לברר באמצעות הבדיקה האם לחץ הדם מאוזן בעזרת הטיפול ואם ישנן נפילות בלחץ...

קראו עוד