נשאלתי האם ניתן לשאוב חלב אם בשבת במשאבה חשמלית

כ״ה באלול ה׳תשע״ח (ספט 5, 2018) | שו"ת, שבת

אקדים, הנקה מהווה את אחד הגורמים החשובים ביותר בהתפתחות. חלב האם עשיר במרכיבי מזון חיוניים, ומספק את כל צרכיו התזונתיים של הולד. בחלב אם זוהו עד כה למעלה ממאתיים מרכיבים‏ וכן נוגדנים העוזרים לתינוק בשנות חייו הראשונות, שבהן המערכת החיסונית שלו אינה בשלה. ההמלצה הרפואית היא להעדיף הזנה בבקבוק מחלב אם שנשאב קודם לכן, מאשר הזנה בתחליף חלב. יש מקרים שבהם תינוק רגיש לתחליפי חלב אם, ובמקרים אלו האפשרות היחידה להזנתו היא בחלב אם. לעניינינו, יש לחבר מראש את המשאבה לשעון שבת, בהעדר שעון שבת, יש להדליק את המשאבה בשינוי, כגון באמצעות המרפק וזאת ולאחר הצמדתה לגוף, ומן הטעמים הבאים, הראשון, חליבה בשבת. בתלמוד מובאת ברייתא "תנו רבנן: החולב… בשבת חייב חטאת, הזיד ביום טוב לוקה ארבעים, דברי רבי אליעזר. וחכמים אומרים: אחד זה ואחד זה אינו אלא משום שבות", ההלכה כחכמים, אלא שנחלקו ראשונים האם מודים חכמים לר' אליעזר שחולב איסורו מן התורה, שיש מי שפסקו שאין לדמות חליבה לאב מלאכה כלשהוא (רב האי גאון מובא ברשב"א בשבת צ"ה ע"א, וכן סובר הרמב"ן בחידושיו בשבת קמ"ד ע"ב). ואחרים פסקו שהאיסור מן התורה, או משום מפרק שהוא תולדת דש (רש"י שבת צ"ה ע"א, הרמב"ם הל' שבת פ"ח ה"ז). קוצר (ירושלמי שבת פ"ז ה"ב) ממחק (ר"ת תו"ס שבת ע"ג ע"ב, ובספר הישר ס"ט "דכשחולב ממחק את הדד ומחליקו"). גוזז, (ר' שלמה בן אברהם בשטמ"ק כתובות ה' ע"ב, ובמאירי שבת). טוחן (היראים סי' רע"ד). בורר, שהוא בורר את החלב מן הפסולת שהרי בשבת אסור לשחוט את הבהמה.(רשב"א שבת קמ"ד ע"ב). הכרעת השולחן ערוך אינה ברורה משום שלא הביא בהלכותיו אלא את המקרים בהם מותר לחלוב (בס' ש"ה סעי' כ' התיר לחלוב ע"י גוי משום צער בעלי חיים ובס' שכ"ח סעי' כ"ב התיר ל"גונח" לינוק חלב, מפני שזה מפרק כלאחר יד). השני, הנקה מותרת. בתלמוד מובא "בן שמונה הרי הוא כאבן, ואסור לטלטלו. אבל אמו שוחה ומניקתו מפני הסכנה" (שבת קל"ה ע"א). כוונת הדברים, במקרה שנולד תינוק בחודש השמיני להיריון שבזמן הגמרא לא יכול היה לחיות, ועל כן אסור היה לחלל עליו את השבת, למרות זאת הותר לאמו להניק משום צער ריבוי החלב, מכך ניתן ללמוד, שהנקת התינוק עצמה מותרת בשבת, ואף במקום שאין פיקוח נפש לתינוק, כגון שהוא אוכל דברים נוספים, והסברא לכך היא שהחלב בפי התינוק נחשב אוכל ולא משקה, ובדיני מפרק נפסק שאין איסור בסחיטה (שגם היא תולדת מפרק) לתוך אוכל, ודווקא כשמדובר במשקה אסור (אור שמח הל' שבת פ"ח הל' י'). לדעת הרב אויערבך שיניקת תינוק בשבת נקראת דרך אכילה ולא מפרק (שש"כ, פל"ו הע' ס"ז). משאבה חשמלית. תפעול משאבה חשמלית אסור מדרבנן כשאר מכשירי החשמל, למעט מכשירים שבהפעלתם עוברים איסור תורה, מבעיר אש, אם מדובר במכשירים שבהם יש גוף חימום או חוט להט. כך דעתם של רוב פוסקי דורנו (שו"ת "מנחת שלמה" סי' ט'- י"ב), כיבוי המכשיר הוא פעולה קלה עוד יותר, למעט דעת החזו"א שראה בחיבור הזרם מלאכת "בנין", ובניתוקו "סתירה" (שבת סי' נ' ס"ק ט'). לעניין איסור חולב בשבת, אין עדיפות למכשיר חשמלי על פני ידני (שו"ת אהלה של תורה ח"ב סי' מ"א). מכיוון שמכשיר חשמלי פועל ברציפות עדיף השימוש בו על פני מכשיר ידני, וראוי להדליק המכשיר בשינוי, כגון במרפק, לאחר הצמדתו לגוף (שו"ת אהלה של תורה שם).

תכנים נוספים באותו נושא:

האם אמירת וידוי עם החולה מותרת בשבת?

וידוי הוא אחד מחלקי התשובה והוא מצווה מן התורה להתוודות על פשע או חטא שביצע האדם כשעבר על מצוות לא תעשה, או ביטל מצוות עשה. בנוסף לווידוי האישי, נקבע בתפילה נוסח וידוי. נוסף על התפילה, נהוג כי אדם הנוטה למות אומר וידוי לפני מותו מצוות וידוי הינה מצווה חשובה, יסודה...

קראו עוד

האם מי שאינו טועם טעם במאכל חייב לברך עליו?

אקדים, טעם הוא אחד מחמשת החושים המסורתיים. טעמו של חומר מורגש בעת מגעו עם פקעיות הטעם הפזורות על הלשון, החך, הרך, ומכסה הגרון. חוש הטעם תורם חלקית בלבד שכן הן מושפעות גם מחושים אחרים, כגון הריח, הראייה וכן המרקם, מ"קור" או מ"חום". חלק מהחולים במחלת הקורונה דיווחו כי...

קראו עוד

?האם מותר לנער כהן לעבוד בחופשת הקיץ במרכז הרפואי

אקדים, כוהנים מוזהרים שלא להיטמא למתים "הנוגע במת לכל נפש אדם וטמא שבעת ימים...כל הבא אל האהל וכל אשר באהל יטמא שבעת ימים..."(במדבר י"ט י"א,י"ד), טומאה זו כוללת מגע ומשא "המת מטמא במגע ובמשא ובאהל טומאת שבעה..."(רמב"ם טומאת מת פ"א ה"א), אף לאבריו של המת "הכהן מוזהר...

קראו עוד

האם מותרת הפעלת מכונות משקאות במרכז הרפואי בשבת, ומה ביחס לרווחים?

אקדים, הצבת מכונות אוטומטיות לממכר מוצרים בשטח הציבורי או בשטחים שמחוץ למבנה, חייבים בהיתר עפ"י חוק העזר העירוני למודיעין מכבים רעות (שמירת איכות הסביבה, מניעת מפגעים ושמירת הסדר והניקיון), (תיקון), (התשע"ד -2013), הן נמצאות בבתי חולים, בבתי ספר ובמוסדות שונים....

קראו עוד

האם האולם בו מצויה בריכת טיפולים הידרותרפיה, חייבת במזוזה?

אקדים, הידרותרפיה או הידרותרפיה  - מקור המילה בשפה היוונית, הידרו = מים, תרפיה = טיפול, היא שיטת טיפול בפיזיותרפיה הנעזרת במים. השיטה המיושמת בבריכת שחייה טיפולית או שיקומית בעלת תכנוניות מסוימות (כמו גובה אחיד, מערכת חימום, מידות ייעודיות) השיטה מנצלת את התכונות...

קראו עוד

מי שמחובר להולטר לחץ דם לזרועו למשך 24 שעות כיצד יניח תפילין?

אקדים. בדיקת הולטר לחץ דם היא אמצעי לאבחון לחץ דם גבוה המאפשר מדידה רציפה של לחץ הדם במשך יממה שלימה. בדיקת ההולטר מאפשרת גם לבחון את טיב הטיפול התרופתי שמקבל הסובל מלחץ דם גבוה. בין היתר ניתן לברר באמצעות הבדיקה האם לחץ הדם מאוזן בעזרת הטיפול ואם ישנן נפילות בלחץ...

קראו עוד