נשאלתי האם עדיפה לשימוש בשבת משאבת האינסולין או, עדיפה הזריקה.

כ״ה באלול ה׳תשע״ח (ספט 5, 2018) | שו"ת, שבת

אקדים, משאבת אינסולין היא פיתוח רפואי שנוצר למען חולי סוכרת ומהווה חיקוי לתאי הבטא. המכשיר משמש לניהול החדרת הורמון האינסולין לגופם על מנת לאפשר ספיגת סוכרים מזרם הדם אל התאים השונים בגוף. המשאבה עצמה, שגודלה כגודל ביפר, מכילה מחסנית של אינסולין ומאפשרת לחולה לשלוט בכמות האינסולין שתועבר לגוף. לעניינינו, נראה להתיר את השימוש בשבת על אף הצורך להפעיל את הרכיב החשמלי שבמשאבה, והצורך לעדכן את המשאבה בכתיבה על הצג. ומן הטעמים הבאים. הראשון, סוכרת מחלה שיש עמה סכנה. חולה שיש בו סכנה, על פי ההלכה, איננו דווקא חולה שנמצא בסכנת חיים מידית, אלא אף כל מי שבלעדי הטיפול הרפואי יגיע לכלל סכנה. לפיכך, חולי סוכרת משני הסוגים, 1ו-2, המטופלים באינסולין נחשבים לחולים שיש בהם סכנה. על אחת כמה וכמה כאשר אצל רבים מהם קיימת סכנת חיים מידית. בספר נשמת-אברהם דן בחולה סוכרת המטופל באינסולין, ושואל: האם מותר לו לבדוק רמות גלוקוז בדם כמה פעמים ביום, והוא משיב בשם ה"ר יהושע נויבירט: "מותר לעשות כל הפעולות האלו בשבת (מכיוון שיש לו הגדרה של חולה שיש בו סכנה) ואפילו כמה פעמים… אך ישתדל אם אפשר להדליק המכשיר ע"י נכרי או, אם אין זה אפשרי, בשינוי והסכים עם כל זה הגרש"ז אויערבך." (ח"א, סי' רע"ב סעי' ד', הערה 60 עמ' רמ"ה). השני, במקרה של פיקוח נפש אין צורך להעדיף טיפול שחומרת האיסור הנעשה פחותה. נחלקו הפוסקים, יש המצדדים שההיתר לחלל שבת אצל חולה שיש בו סכנה הוא קטיגורי, ולכן כל טיפול באדם הנחשב לחולה שיש בו סכנה, מותר (מ"מ הלכ' שבת פר' ב' הל' י"ד, כדעה זו פסקו המג"א, שכ"ח סעי' ד', ובביאור הלכה, סי' שכ"ח, סעי' ד', בד"ה "כל שרגילים"). אולם יש פוסקים המצדדים בעמדה המחמירה יותר ואינם מתירים אלא טיפול המסייע לסכנה עצמה (שו"ת אגרות משה, או"ח ח"ה סי' כ"ה). השלישי, שימוש במכשיר חשמלי שאין בו חוט להט אסור מדרבנן. שימוש במכשיר חשמלי אסור מדרבנן, למעט מכשירים שבהפעלתם עוברים איסור תורה, מבעיר אש, אם מדובר במכשירים שבהם יש גוף חימום או חוט להט. כך דעתם של רוב פוסקי דורנו (שו"ת "מנחת שלמה" סי' ט'- י"ב) כיבוי המכשיר הוא פעולה קלה עוד יותר, ולכן אין עדיפות לזריקה על פני מכשיר זה, למעט דעת החזו"א שראה בחיבור הזרם מלאכת "בנין", ובניתוקו "סתירה" (חזו"א הלכ' שבת סי' נ' ס"ק ט'). הרביעי, שינוי הכיתוב על הצג אינו אלא איסור דרבנן. כתב הרמב"ם "…אינו חייב עד שיכתוב בדבר העומד על דבר העומד, וכן אין המוחק חייב עד שימחוק כתב העומד מעל דבר העומד (הל' שבת פר' י"א הלכ' ט"ו) וכן המשנה ברורה "..ואינו חייב עד שיכתוב בדבר העומד על דבר העומד [לד] וכן אין המוחק חייב עד שימחוק כתב העומד מע"ג דבר העומד וכ"ז לענין חיוב חטאת אבל איסור דרבנן יש אפילו כתב בדבר שאינו עומד על דבר שאינו עומד וכן לענין מחיקה" (סי' ש"מ ס"ק כ"ב). לעניין כתיבה במחשב פסקו הרב אויערבך והרב עובדיה יוסף שאיסור כתיבה במחשב אינו אלא מדרבנן (מובא בנשמת אברהם (ח"א סי' ש"מ הערה 11 סעיף 1 עמ' תקס"ח). ואילו דעת הרב וואזנר שכתיבה במחשב איסורה מן התורה (שו"ת שבט הלוי ח"ו סי' ל"ז).

תכנים נוספים באותו נושא:

האם אמירת וידוי עם החולה מותרת בשבת?

וידוי הוא אחד מחלקי התשובה והוא מצווה מן התורה להתוודות על פשע או חטא שביצע האדם כשעבר על מצוות לא תעשה, או ביטל מצוות עשה. בנוסף לווידוי האישי, נקבע בתפילה נוסח וידוי. נוסף על התפילה, נהוג כי אדם הנוטה למות אומר וידוי לפני מותו מצוות וידוי הינה מצווה חשובה, יסודה...

קראו עוד

האם מי שאינו טועם טעם במאכל חייב לברך עליו?

אקדים, טעם הוא אחד מחמשת החושים המסורתיים. טעמו של חומר מורגש בעת מגעו עם פקעיות הטעם הפזורות על הלשון, החך, הרך, ומכסה הגרון. חוש הטעם תורם חלקית בלבד שכן הן מושפעות גם מחושים אחרים, כגון הריח, הראייה וכן המרקם, מ"קור" או מ"חום". חלק מהחולים במחלת הקורונה דיווחו כי...

קראו עוד

?האם מותר לנער כהן לעבוד בחופשת הקיץ במרכז הרפואי

אקדים, כוהנים מוזהרים שלא להיטמא למתים "הנוגע במת לכל נפש אדם וטמא שבעת ימים...כל הבא אל האהל וכל אשר באהל יטמא שבעת ימים..."(במדבר י"ט י"א,י"ד), טומאה זו כוללת מגע ומשא "המת מטמא במגע ובמשא ובאהל טומאת שבעה..."(רמב"ם טומאת מת פ"א ה"א), אף לאבריו של המת "הכהן מוזהר...

קראו עוד

האם מותרת הפעלת מכונות משקאות במרכז הרפואי בשבת, ומה ביחס לרווחים?

אקדים, הצבת מכונות אוטומטיות לממכר מוצרים בשטח הציבורי או בשטחים שמחוץ למבנה, חייבים בהיתר עפ"י חוק העזר העירוני למודיעין מכבים רעות (שמירת איכות הסביבה, מניעת מפגעים ושמירת הסדר והניקיון), (תיקון), (התשע"ד -2013), הן נמצאות בבתי חולים, בבתי ספר ובמוסדות שונים....

קראו עוד

האם האולם בו מצויה בריכת טיפולים הידרותרפיה, חייבת במזוזה?

אקדים, הידרותרפיה או הידרותרפיה  - מקור המילה בשפה היוונית, הידרו = מים, תרפיה = טיפול, היא שיטת טיפול בפיזיותרפיה הנעזרת במים. השיטה המיושמת בבריכת שחייה טיפולית או שיקומית בעלת תכנוניות מסוימות (כמו גובה אחיד, מערכת חימום, מידות ייעודיות) השיטה מנצלת את התכונות...

קראו עוד

מי שמחובר להולטר לחץ דם לזרועו למשך 24 שעות כיצד יניח תפילין?

אקדים. בדיקת הולטר לחץ דם היא אמצעי לאבחון לחץ דם גבוה המאפשר מדידה רציפה של לחץ הדם במשך יממה שלימה. בדיקת ההולטר מאפשרת גם לבחון את טיב הטיפול התרופתי שמקבל הסובל מלחץ דם גבוה. בין היתר ניתן לברר באמצעות הבדיקה האם לחץ הדם מאוזן בעזרת הטיפול ואם ישנן נפילות בלחץ...

קראו עוד