נשאלתי האם צריך לקבור רקמות שהוצאו מן הגוף הן ממאירות והן מסיבות אחרות.

כ״ג באלול ה׳תשע״ח (ספט 3, 2018) | שו"ת, אבלות

אקדים, רקמת תאים היא צבר תאים וחומרים בין-תאיים בעלי מוצא, תפקוד ומבנה משותפים, האחראים על ביצוע פעולה מסוימת או יותר. בגופי יצורים מורכבים קיימים ארבעה סוגי רקמות עיקריים: רקמת עצב, רקמת שריר, רקמת אפיתל ורקמת חיבור. גם נוזלים המכילים תאים נחשבים כרקמות, הדוגמה הידועה ביותר לכך היא הדם, הנחשב לסוג של רקמת חיבור. לעניינינו, אין חיוב לקבור רקמות ומן הטעמים הבאים. הראשון, הגדרת 'אבר מן החי'. אבר מן החי הינו, "אבר שנחתך מן האדם החי הרי הוא כמת שלם מטמא במגע ובמשא ובאהל אפילו אבר קטן של בן יומו שהאיברים אין להם שיעור… בד"א כשהיה האבר שלם כברייתו בשר וגידים ועצמות… אבל הכוליא והלשון וכיוצא בהן אע"פ שהן אבר בפני עצמן הואיל ואין בהן עצם הרי הן כשאר הבשר… ובשר הפורש מן החי טהור וכן עצם בלא בשר הפורש מן החי טהור"(רמב"ם הל' טומאת מת פ"ג ה"ג), כלומר, הגדרת 'אבר' הוא זה שכולל עצם, בשר, וגידים השייכים לו, ולא בשר, או עצם בפני עצמם. השני, דין 'אבר מן החי'. מצוות קבורת המת מקורה בפסוק "לא תלין נבלתו על העץ, כי קבר תקברנו ביום ההוא"(דברים כ"א כ"ג). אומנם יש  לקבור גם אבר שנכרת מחיים, ואפילו כזית בשר אך דווקא מן המת, וזאת אינו מעצם מצוות קבורה אלא מטעמים אחרים. א. איסור הנאה השייך גם ב"אבר". ב. "אבר מן החי' מטמא כוהנים. ג. הדמיון שדימו חכמים את גופו של היהודי ששימש משכן לנשמה, לגווילים עליהם כותבים את ספר התורה הטעונים קבורה ("גשר החיים" ח"א קמ"ג-קמ"ד) השלישי, דין כזית בשר מן החי. המשנה מביאה מחלוקת ביחס לכזית בשר "כזית בשר הפורש מאבר מן החי רבי אליעזר מטמא ורבי יהושע ורבי נחוניא מטהרים" (עדויות פ"ו מ"ג). וכתב תוספות יום טוב על המשנה בעדויות: "רבי אליעזר מטמא – באהל. ורבי יהושע ורבי נחוניא מטהרים מלטמא באהל. כ"פ הראב"ד. אבל אין דעת הרמב"ם כן אלא דמטהרים לגמרי. וכך פסק הרמב"ם "ובשר הפורש מן החי טהור וכן עצם בלא בשר הפורש מן החי טהור" (הל' טומאת מת פ"ב ה"ג). כדרך המשנה כתב הרב פיינשטיין "נשאלתי באחד שחתכו ממנו הרופאים חתיכת ריאה וכן בשאר בשר אם יש חיוב קבורה על זה. והשבתי דהנו"ב תנינא סי' ר"ט כתב בפשיטות שליכא דין קבורה אף באבר מן החי מצד מצות קבורה רק כדי שלא יכשלו כהנים בטומאה דאמה"ח דאדם מטמא ולפי דבריו בבשר מן החי שליכא טומאה כמפורש בחולין דף קכ"ט א"צ כלל לקבור (שו"ת אגרות משה יו"ד ח"א סי' רל"א), ובתשובה אחרת כתב: "ולכן צריכין ליקח מבתי החולים ולקוברם רק אברים שיש בהם בשר וגידים ועצמות אף אברים קטנים ואף כשחסר מעט מהעצם דלענין קבורה אין לחלק ולא בני מעים ולא כליות וטחול ולא שפיר ושליא כשליכא עדיין צורת ולד שאין שם גידים, וכן כל כה"ג שליכא עצם" (יו"ד ח"ג סי' קמא).

תכנים נוספים באותו נושא:

האם אמירת וידוי עם החולה מותרת בשבת?

וידוי הוא אחד מחלקי התשובה והוא מצווה מן התורה להתוודות על פשע או חטא שביצע האדם כשעבר על מצוות לא תעשה, או ביטל מצוות עשה. בנוסף לווידוי האישי, נקבע בתפילה נוסח וידוי. נוסף על התפילה, נהוג כי אדם הנוטה למות אומר וידוי לפני מותו מצוות וידוי הינה מצווה חשובה, יסודה...

קראו עוד

האם מי שאינו טועם טעם במאכל חייב לברך עליו?

אקדים, טעם הוא אחד מחמשת החושים המסורתיים. טעמו של חומר מורגש בעת מגעו עם פקעיות הטעם הפזורות על הלשון, החך, הרך, ומכסה הגרון. חוש הטעם תורם חלקית בלבד שכן הן מושפעות גם מחושים אחרים, כגון הריח, הראייה וכן המרקם, מ"קור" או מ"חום". חלק מהחולים במחלת הקורונה דיווחו כי...

קראו עוד

?האם מותר לנער כהן לעבוד בחופשת הקיץ במרכז הרפואי

אקדים, כוהנים מוזהרים שלא להיטמא למתים "הנוגע במת לכל נפש אדם וטמא שבעת ימים...כל הבא אל האהל וכל אשר באהל יטמא שבעת ימים..."(במדבר י"ט י"א,י"ד), טומאה זו כוללת מגע ומשא "המת מטמא במגע ובמשא ובאהל טומאת שבעה..."(רמב"ם טומאת מת פ"א ה"א), אף לאבריו של המת "הכהן מוזהר...

קראו עוד

האם מותרת הפעלת מכונות משקאות במרכז הרפואי בשבת, ומה ביחס לרווחים?

אקדים, הצבת מכונות אוטומטיות לממכר מוצרים בשטח הציבורי או בשטחים שמחוץ למבנה, חייבים בהיתר עפ"י חוק העזר העירוני למודיעין מכבים רעות (שמירת איכות הסביבה, מניעת מפגעים ושמירת הסדר והניקיון), (תיקון), (התשע"ד -2013), הן נמצאות בבתי חולים, בבתי ספר ובמוסדות שונים....

קראו עוד

האם האולם בו מצויה בריכת טיפולים הידרותרפיה, חייבת במזוזה?

אקדים, הידרותרפיה או הידרותרפיה  - מקור המילה בשפה היוונית, הידרו = מים, תרפיה = טיפול, היא שיטת טיפול בפיזיותרפיה הנעזרת במים. השיטה המיושמת בבריכת שחייה טיפולית או שיקומית בעלת תכנוניות מסוימות (כמו גובה אחיד, מערכת חימום, מידות ייעודיות) השיטה מנצלת את התכונות...

קראו עוד

מי שמחובר להולטר לחץ דם לזרועו למשך 24 שעות כיצד יניח תפילין?

אקדים. בדיקת הולטר לחץ דם היא אמצעי לאבחון לחץ דם גבוה המאפשר מדידה רציפה של לחץ הדם במשך יממה שלימה. בדיקת ההולטר מאפשרת גם לבחון את טיב הטיפול התרופתי שמקבל הסובל מלחץ דם גבוה. בין היתר ניתן לברר באמצעות הבדיקה האם לחץ הדם מאוזן בעזרת הטיפול ואם ישנן נפילות בלחץ...

קראו עוד