נשאלתי האם קיים משקל מסוים כתנאי לעריכת ברית מילה

כ״ה באלול ה׳תשע״ח (ספט 5, 2018) | שו"ת, מילה ופדיון הבן

אקדים, מצוות ברית המילה היא ביום השמיני ללידה "וביום השמיני ימול בשר ערלתו" (ויקרא י"ב ג') מעלתה של מצווה זו מתוארת בתלמודים ובמדרשים ומתמצים הדברים במשפט אחד מסכם "וגדולה מצווה זו יותר משאר מצוות"(שו"ע יו"ד ר"ס א') ואם כל זה קיימות סיבות רפואיות המעכבות את המילה ואף דוחות אותה לגמרי, לעניינינו, על אף שמובא להלכה שתינוק בעל משקל נמוך אין מלין אותו "תינוק שהוא מצטער או כחש בעצמו ממתינין לו עד שיבריא עכ"ל"(בעל העיטור בשם גאון מובא ב"י יו"ד רס"ב) נראה שאין די בימינו בשיקול זה כדי לדחות ברית מילה ראשית, חז"ל בהגדרת בשלות לא התייחסו למשקלו הגופני של התינוק, בשלות לפי חז"ל נמדדה בחודשי ההיריון, בן שבעה, בן קיימא, וכך גם בן תשעה, ואילו בן שמונה, אינו בן קיימא (שבת קל"ה עמ' א') אחד מגדולי הראשונים פסק "שאם נולד בן ו' או ז' חודשים מלים אותו אף על פי שהוא קטן ביותר, אם הוא בריא מלים אותו בשמיני שלו ואפילו בשבת, ואין דוחים כלל (המהר"ם מרוטנבורג פסקים ומנהגים סי' ר"ז מובא במאמרו של א. שטיינברג 'אסיא' ד' מעמ' 207 ואילך) דבר המלמד כי ילד בריא ואפילו קטן ביותר יש למול ובזמן, כך מובא בשו"ת של אחד מהרבנים האחרונים שכתב "…שבחז"ל אין יסוד לקביעת מדת גדלו של התינוק, וכותב ששמע שהגאון החזו"א ז"ל לא היתה ג"כ דעתו נוחה מזה שהמשקל יהיה קובע עיי"ש (ציץ אליעזר חי"ג פ"ב בשם אשל אברהם (תש"כ) להגר"י ניימרק בסימן כ"ב)  שנית, נחלקו הפוסקים האם למשקל נמוך השפעה על הגדרת התינוק כחולה, דבר המצריך להמתין שבעה ימים לאחר הגעתו למשקל הרצוי כמו לאחר חולי, יש שסברו שיש להמתין (מהרי"א שערים המצוינים בהלכה קס"ד ס"ק י"ג) ויש שסברו שאין צורך להמתין (שם בשם שו"ת דובב מישרים) מרבית הפוסקים האחרונים לא ראו במשקל נמוך חולי, כך דעתם של שניים מחשובי הרבנים האחרונים, שאין צורך להמתין שבעה ימים לפני שמלים את התינוק בשל משקלו הנמוך (אגרות משה יו"ד ח"ב קכ"א, ציץ אליעזר שם) אלא שיש מי מביניהם שהבחין בין תינוק שנזקק לאינקובאטור, שלגביו יש להמתין שבעה ימים, לבין תינוק בעל משקל נמוך מדי מכדי למול לדעת הרופאים, שאין זה חולי (אגרות משה שם) למעשה, כיוון שבימינו בשלות אינה נמדדת בחודשים כפי שהיה בימי חז"ל אלא בגיל היריון נמוך, מספר שבועות, וכן במשקל המוציא מגדר פג. יש מי שממליץ לבצע את הברית בגיל ובמשקל שבו שכיחות התמותה נמוכה מ 1% לפיכך תינוק במשקל 2750 גר' כבר בשבוע 34 ראוי למול, 2500 גרם מצריך לדעתו להמתין עד לשבוע 37 להיריון, ול 2250 גרם יש להמתין עד לשבוע 39 להיריון (פרופ' א. שטיינברג, 'אסיא' ד' ברית מילה היבטים רפואיים הלכתיים עמ' 218-219) יש מי שסבור שיש לשים את הדגש העיקרי על בשלותו של התינוק ולא בהכרח על משקלו, גם 2200 גרם, בתינוק בשל, די בהם בכדי להיות ראוי ומתאים לברית מילה (פרופ' א' אידלמן 'אסיא' ד' השלכות של התפתחויות חדשות ברפואה על ברית מילה עמ' 229-232).

תכנים נוספים באותו נושא:

האם אמירת וידוי עם החולה מותרת בשבת?

וידוי הוא אחד מחלקי התשובה והוא מצווה מן התורה להתוודות על פשע או חטא שביצע האדם כשעבר על מצוות לא תעשה, או ביטל מצוות עשה. בנוסף לווידוי האישי, נקבע בתפילה נוסח וידוי. נוסף על התפילה, נהוג כי אדם הנוטה למות אומר וידוי לפני מותו מצוות וידוי הינה מצווה חשובה, יסודה...

קראו עוד

האם מי שאינו טועם טעם במאכל חייב לברך עליו?

אקדים, טעם הוא אחד מחמשת החושים המסורתיים. טעמו של חומר מורגש בעת מגעו עם פקעיות הטעם הפזורות על הלשון, החך, הרך, ומכסה הגרון. חוש הטעם תורם חלקית בלבד שכן הן מושפעות גם מחושים אחרים, כגון הריח, הראייה וכן המרקם, מ"קור" או מ"חום". חלק מהחולים במחלת הקורונה דיווחו כי...

קראו עוד

?האם מותר לנער כהן לעבוד בחופשת הקיץ במרכז הרפואי

אקדים, כוהנים מוזהרים שלא להיטמא למתים "הנוגע במת לכל נפש אדם וטמא שבעת ימים...כל הבא אל האהל וכל אשר באהל יטמא שבעת ימים..."(במדבר י"ט י"א,י"ד), טומאה זו כוללת מגע ומשא "המת מטמא במגע ובמשא ובאהל טומאת שבעה..."(רמב"ם טומאת מת פ"א ה"א), אף לאבריו של המת "הכהן מוזהר...

קראו עוד

האם מותרת הפעלת מכונות משקאות במרכז הרפואי בשבת, ומה ביחס לרווחים?

אקדים, הצבת מכונות אוטומטיות לממכר מוצרים בשטח הציבורי או בשטחים שמחוץ למבנה, חייבים בהיתר עפ"י חוק העזר העירוני למודיעין מכבים רעות (שמירת איכות הסביבה, מניעת מפגעים ושמירת הסדר והניקיון), (תיקון), (התשע"ד -2013), הן נמצאות בבתי חולים, בבתי ספר ובמוסדות שונים....

קראו עוד

האם האולם בו מצויה בריכת טיפולים הידרותרפיה, חייבת במזוזה?

אקדים, הידרותרפיה או הידרותרפיה  - מקור המילה בשפה היוונית, הידרו = מים, תרפיה = טיפול, היא שיטת טיפול בפיזיותרפיה הנעזרת במים. השיטה המיושמת בבריכת שחייה טיפולית או שיקומית בעלת תכנוניות מסוימות (כמו גובה אחיד, מערכת חימום, מידות ייעודיות) השיטה מנצלת את התכונות...

קראו עוד

מי שמחובר להולטר לחץ דם לזרועו למשך 24 שעות כיצד יניח תפילין?

אקדים. בדיקת הולטר לחץ דם היא אמצעי לאבחון לחץ דם גבוה המאפשר מדידה רציפה של לחץ הדם במשך יממה שלימה. בדיקת ההולטר מאפשרת גם לבחון את טיב הטיפול התרופתי שמקבל הסובל מלחץ דם גבוה. בין היתר ניתן לברר באמצעות הבדיקה האם לחץ הדם מאוזן בעזרת הטיפול ואם ישנן נפילות בלחץ...

קראו עוד