אונן שמתו מוטל לפניו, כיצד ינהג בספירת העומר בלילה שלפני הקבורה?

כ״ח באייר ה׳תשפ״א (מאי 10, 2021) | שו"ת, ספירת העומר, אבלות, חגים ומועדים

אקדים, אנינות היא המצב בו מצוי קרובו של הנפטר בזמן שלאחר מות קרובו ועד קבורתו של הנפטר. אונן הוא כינויו של אדם המצוי במצב של אנינות. המושג מופיע לראשונה בתורה שכן המילה און קשורה בתורה למוות ואבלות. ההלכה פוטרת את האונן מקיום מצוות עשה, בין היתר אסור לאונן לאכול בשר ולשתות יין. לעינינו, יספור בלא ברכה רצוי אחר הקבורה, וימשיך לספור בברכה בימים הבאים, ומן הטעמים הבאים. הראשון, אונן. נחלקו הראשונים בביאור המשנה "מי שמתו מוטל לפניו פטור מקריאת שמע ומן התפילין ומכל המצוות האמורות בתורה" (ברכות י"ז ע"ב-י"ח ע"א). רש"י כתב "פטור מלקרות קריאת שמע לפי שהוא טרוד במחשבת קבורתו, והויא דומיא דחתן דפטור משום טירדא דמצווה" (שם), לפי הסברו של רש"י מותר לאונן לקיים מצוות, כשם שמותר לחתן הפטור מקריאת שמע להחמיר על עצמו ולקרות קריאת שמע. ראשונים אחרים סוברים שפטור אונן אינו דומה לחתן, והוא אסור בקיום המצוות אפילו כשיכול לקיימן ללא פגיעה בחובתו כלפי המת (תו"ס ד"ה ואינו, תלמידי רבינו יונה דף י' ע"א ד"ה מי, רא"ש סי' א'), דעת הרמב"ם שמותר לו לקיים את כל המצוות, חוץ מקריאת שמע, תפילה ותפילין, שמצוות אלו יקיים רק כשדעתו מיושבת עליו (הל' אבל פ"ד ה"ז). להלכה אונן פטור מכל המצות "מי שמת לו מת שהוא חייב להתאבל עליו, אפילו אינו מוטל עליו לקברו, פטור מק"ש ומתפלה. ואפילו אם רוצה להחמיר על עצמו ולקרות, אינו רשאי…" (או"ח סי' ע"א סעי' א'), המשנה ברורה קבע שאסור לו להחמיר על עצמו (שם ס"ק ז', ועיין שם בס"ק ד' בסיכום הדברים). השני, קבורה. נחלקו הראשונים בדינו של אונן שאינו עסוק בקבורת המת. יש מי שסובר שאף במקרה זה פטור מן המצוות (הרא"ה ד"ה ומזמנין עליו), ויש מי שפסק שרק אם עוסק בקבורה וצרכיה פטור מן המצוות, אך אם אינו יכול לעסוק בצרכי הקבורה חייב בכל במצוות (רא"ש סי' ג', רבינו תם בסוף התו"ס בד"ה ואינו). הרמב"ם השמיט הלכות אלו משמע שלדעתו פטור האונן הינו  כל המצבים (הל' אבל פ"א הל' ג'-ה'), אך הוסיף וכתב "..ואם יש לו מי שישתדל בשבילו בצרכי קבורה, ורצה להחמיר על עצמו ולקרות, אין מוחין בידו.." (שם, שם) השלישי, ספירה העומר. נחלקו האחרונים במי שמתו מוטל לפניו האם יספור כדי לשמר את רצף ספירת הימים, דעת הנהר שלום שלא לספור, וממילא לא יספור בשאר הלילות הבאים בברכה (מובא בביאור הלכה סי' תפ"ט סעי' ח' ד"ה בלא ברכה), הנודע ביהודה פסק שיספור כדי שלא יאבד את רצף ספירת הימים, וזאת כיון שספירה אינה מעכבת או מונעת מהאונן לעסוק בצרכי המת מתו, שלא נאמרה אנינות לעניין פטור ממצוות אלא לאותן הנוהגות בזמן האנינות, ולא לאותן המצוות שימנעו ממנו בתום אנינותו מלקיים המצווה כדוגמת ספירת העומר, שאם לא יספור לא יוכל להמשיך ולברך על הספירה בימים הבאים כיוון שדילג במשך יממה שלימה (נו"ב או"ח מהדו"ק סי' כ"ז). זאת ועוד נחלקו הפוסקים האם אונן שקיים מצוה על אף שהיה פטור מלקיימה, עליו לשוב ולקיימה בתום האנינות (כגון באונן שקרא מגילה), על כן למעשה, יספור ללא ברכה ויוכל להמשיך בספירתו בימים  הבאים בברכה (שם, שם).

תכנים נוספים באותו נושא:

האם אמירת וידוי עם החולה מותרת בשבת?

וידוי הוא אחד מחלקי התשובה והוא מצווה מן התורה להתוודות על פשע או חטא שביצע האדם כשעבר על מצוות לא תעשה, או ביטל מצוות עשה. בנוסף לווידוי האישי, נקבע בתפילה נוסח וידוי. נוסף על התפילה, נהוג כי אדם הנוטה למות אומר וידוי לפני מותו מצוות וידוי הינה מצווה חשובה, יסודה...

קראו עוד

האם מי שאינו טועם טעם במאכל חייב לברך עליו?

אקדים, טעם הוא אחד מחמשת החושים המסורתיים. טעמו של חומר מורגש בעת מגעו עם פקעיות הטעם הפזורות על הלשון, החך, הרך, ומכסה הגרון. חוש הטעם תורם חלקית בלבד שכן הן מושפעות גם מחושים אחרים, כגון הריח, הראייה וכן המרקם, מ"קור" או מ"חום". חלק מהחולים במחלת הקורונה דיווחו כי...

קראו עוד

?האם מותר לנער כהן לעבוד בחופשת הקיץ במרכז הרפואי

אקדים, כוהנים מוזהרים שלא להיטמא למתים "הנוגע במת לכל נפש אדם וטמא שבעת ימים...כל הבא אל האהל וכל אשר באהל יטמא שבעת ימים..."(במדבר י"ט י"א,י"ד), טומאה זו כוללת מגע ומשא "המת מטמא במגע ובמשא ובאהל טומאת שבעה..."(רמב"ם טומאת מת פ"א ה"א), אף לאבריו של המת "הכהן מוזהר...

קראו עוד

האם מותרת הפעלת מכונות משקאות במרכז הרפואי בשבת, ומה ביחס לרווחים?

אקדים, הצבת מכונות אוטומטיות לממכר מוצרים בשטח הציבורי או בשטחים שמחוץ למבנה, חייבים בהיתר עפ"י חוק העזר העירוני למודיעין מכבים רעות (שמירת איכות הסביבה, מניעת מפגעים ושמירת הסדר והניקיון), (תיקון), (התשע"ד -2013), הן נמצאות בבתי חולים, בבתי ספר ובמוסדות שונים....

קראו עוד

האם האולם בו מצויה בריכת טיפולים הידרותרפיה, חייבת במזוזה?

אקדים, הידרותרפיה או הידרותרפיה  - מקור המילה בשפה היוונית, הידרו = מים, תרפיה = טיפול, היא שיטת טיפול בפיזיותרפיה הנעזרת במים. השיטה המיושמת בבריכת שחייה טיפולית או שיקומית בעלת תכנוניות מסוימות (כמו גובה אחיד, מערכת חימום, מידות ייעודיות) השיטה מנצלת את התכונות...

קראו עוד

מי שמחובר להולטר לחץ דם לזרועו למשך 24 שעות כיצד יניח תפילין?

אקדים. בדיקת הולטר לחץ דם היא אמצעי לאבחון לחץ דם גבוה המאפשר מדידה רציפה של לחץ הדם במשך יממה שלימה. בדיקת ההולטר מאפשרת גם לבחון את טיב הטיפול התרופתי שמקבל הסובל מלחץ דם גבוה. בין היתר ניתן לברר באמצעות הבדיקה האם לחץ הדם מאוזן בעזרת הטיפול ואם ישנן נפילות בלחץ...

קראו עוד