נשאלתי מחולה האמור לעבור ניתוח בשעת בקר מוקדמת ממתי ניתן להתפלל שחרית

כ״ה באלול ה׳תשע״ח (ספט 5, 2018) | שו"ת, תפילה וברכות

אקדים, תפילת שחרית מהנץ החמה. יש המייחסים את קביעת תפילת שחרית לאברהם אבינו, על פי הפסוק "וַיַּשְׁכֵּם אַבְרָהָם בַּבֹּקֶר אֶל-הַמָּקוֹם אֲשֶׁר-עָמַד שָׁם אֶת-פְּנֵי ד'" (בראשית י"ט, כ"ז). דעות אחרות סוברות כי עיקר יסוד התפילה הוא במקביל לקורבן התמיד של שחר, שהיה קרב בשחר. לעניינינו, ניתן להקדים ולהתפלל כבר מעלות השחר, ומן הטעמים הבאים, הראשון, תפילה וזמנה מדרבנן. נחלקו הראשונים בשאלה, האם יש מצווה מן התורה להתפלל בכל יום. לדעת הרמב"ם מצווה מן התורה להתפלל בכל יום, שנאמר "וַעֲבַדְתֶּם אֵת ד' אֱלוֹקיכֶם"(שמות כ"ג, כ"ה), אך מספר התפילות בכל יום, נוסח התפילה וזמנה, כל אלו מדרבנן (ספר המצוות מצווה ה', ובהל' תפילה פ"א) .אולם לדעת הרמב"ן מהתורה אין כלל חובה להתפלל בכל יום, כי הלימוד מהפסוקים אסמכתא בלבד, ורק בעת צרה יש מצווה מהתורה לפנות אל ד' בתפילה, (בהשגותיו שם). ספר החינוך מביא הוכחה לדברי הרמב"ן – שחז"ל תמיד אומרים: "תפילה דרבנן", כלומר ציווי התפילה הוא מחכמים ואין לה מצווה מהתורה. השני, תחילת זמן תפילה. המשנה דנה עד מתי זמן תפילת שחרית, ולא דנה מאימתי זמנה (ברכות כ"ו ע"א) ובגמרא "מצוותה (של קריאת שמע-רש"י) עם הנץ החמה, כדי שיסמוך גאולה לתפילה" כי "ותיקין היו גומרים אותה (ק"ש) עם נץ החמה" (ברכות כ"ו ע"א). ויוצא שזו המצווה בק"ש-וממילא סומכים לה תפילה-אך לתפילה, עקרונית, אין זמן קבוע. בפשטות, ניתן להתפלל מתחילת היום ומצאנו לגבי מצוות הנוהגות ביום "אין קורין את המגילה ולא מלין… עד שתנץ החמה, וכולן שעשו משעלה עמה"ש (עמוד השחר) – כשר" (מגילה כ' ע"א). ונראה שה"ה לתפילה, שלכתחילה – מהנץ, ובדיעבד – מעה"ש. וזה שתפילה לא מנויה שם במשנה, כיוון שאין זמנה כל היום. הרא"ש כותב שניתן להתפלל שחרית מ"האיר פני המזרח" כבקרבן התמיד (יומא כ"ח ע"א)  שהרי "תפילות – כנגד תמידין תקנום" –  וזמן זה וודאי קודם להנץ. כמו כן מספר התלמוד "אבוה דשמואל ולוי כי הוו בעו למיפק הוו מקדמי (רש"י – קודם היום) ומצלי וכי הוה מטי זמן ק"ש – קרו". ובתוס' הבינו ברש"י, שהתפללו קודם עמוד השחר – וכך מפורש בראב"ד על הרי"ף (ב' ע"ב באלפס). ודעת תוס' – שעיקר זמן תפילה מהנץ, ובשעת הדחק – מעמה"ש. ולהלכה מצוותה עם הנץ, ובדיעבד – משעלה עמה"ש והאיר פני המזרח – יצא (שו"ע או"ח סי' פ"ט, ס"א וסעי' ח'). וכתב המשנה-ברורה: "ובשעת הדחק, כגון במשכים לצאת לדרך וכהאי-גוונא שאר דחק ואונס, אפילו לכתחילה."(שם). השלישי, מהות עלות השחר. נחלקו בתלמוד בשאלה, כמה זמן עובר בין עמוד השחר להנץ- החמה, לעולא הוא כשיעור מהלך חמשה מיל, ולר' יהודה ארבעה מיל. ונחלקו הראשונים בשאלה, מהו שיעור מהלך מיל: י"א 18 דקות (רמב"ם בפהמ"ש ברכות א', א'), וי"א 22.5 דקות, וי"א 24 דקות (ע' שו"ע או"ח תנ"ט, ב', ובאו"ה שם). למעשה, ישנן שתי שיטות עיקריות בזה: א' – 72 דקות, כשיעור מהלך ארבעה מיל (וכל מיל 18 דקות). ב' – 90 דקות (כל מיל 22.5) (פסחים צ" ע"ב, צ"ד ע"א). לאור זאת כתב הרב עובדיה יוסף שיש להתנהג כך: יתחילו בקרבנות בתשעים דק' לפני הנץ החמה, ויתחילו 'ברוך שאמר' רק לאחר שיגיע זמן של 72 דק' לפני הזריחה. ולא יניחו טלית ותפילין עד שיגיעו לסוף ברכת 'ישתבח', בתנאי שכבר הגיע זמנם, יניחום ויברכו עליהם. אחר-כך ימשיכו כרגיל עד עמידה (שו"ת יחווה דעת חלק ב' סימן ח').

תכנים נוספים באותו נושא:

האם אמירת וידוי עם החולה מותרת בשבת?

וידוי הוא אחד מחלקי התשובה והוא מצווה מן התורה להתוודות על פשע או חטא שביצע האדם כשעבר על מצוות לא תעשה, או ביטל מצוות עשה. בנוסף לווידוי האישי, נקבע בתפילה נוסח וידוי. נוסף על התפילה, נהוג כי אדם הנוטה למות אומר וידוי לפני מותו מצוות וידוי הינה מצווה חשובה, יסודה...

קראו עוד

האם מי שאינו טועם טעם במאכל חייב לברך עליו?

אקדים, טעם הוא אחד מחמשת החושים המסורתיים. טעמו של חומר מורגש בעת מגעו עם פקעיות הטעם הפזורות על הלשון, החך, הרך, ומכסה הגרון. חוש הטעם תורם חלקית בלבד שכן הן מושפעות גם מחושים אחרים, כגון הריח, הראייה וכן המרקם, מ"קור" או מ"חום". חלק מהחולים במחלת הקורונה דיווחו כי...

קראו עוד

?האם מותר לנער כהן לעבוד בחופשת הקיץ במרכז הרפואי

אקדים, כוהנים מוזהרים שלא להיטמא למתים "הנוגע במת לכל נפש אדם וטמא שבעת ימים...כל הבא אל האהל וכל אשר באהל יטמא שבעת ימים..."(במדבר י"ט י"א,י"ד), טומאה זו כוללת מגע ומשא "המת מטמא במגע ובמשא ובאהל טומאת שבעה..."(רמב"ם טומאת מת פ"א ה"א), אף לאבריו של המת "הכהן מוזהר...

קראו עוד

האם מותרת הפעלת מכונות משקאות במרכז הרפואי בשבת, ומה ביחס לרווחים?

אקדים, הצבת מכונות אוטומטיות לממכר מוצרים בשטח הציבורי או בשטחים שמחוץ למבנה, חייבים בהיתר עפ"י חוק העזר העירוני למודיעין מכבים רעות (שמירת איכות הסביבה, מניעת מפגעים ושמירת הסדר והניקיון), (תיקון), (התשע"ד -2013), הן נמצאות בבתי חולים, בבתי ספר ובמוסדות שונים....

קראו עוד

האם האולם בו מצויה בריכת טיפולים הידרותרפיה, חייבת במזוזה?

אקדים, הידרותרפיה או הידרותרפיה  - מקור המילה בשפה היוונית, הידרו = מים, תרפיה = טיפול, היא שיטת טיפול בפיזיותרפיה הנעזרת במים. השיטה המיושמת בבריכת שחייה טיפולית או שיקומית בעלת תכנוניות מסוימות (כמו גובה אחיד, מערכת חימום, מידות ייעודיות) השיטה מנצלת את התכונות...

קראו עוד

מי שמחובר להולטר לחץ דם לזרועו למשך 24 שעות כיצד יניח תפילין?

אקדים. בדיקת הולטר לחץ דם היא אמצעי לאבחון לחץ דם גבוה המאפשר מדידה רציפה של לחץ הדם במשך יממה שלימה. בדיקת ההולטר מאפשרת גם לבחון את טיב הטיפול התרופתי שמקבל הסובל מלחץ דם גבוה. בין היתר ניתן לברר באמצעות הבדיקה האם לחץ הדם מאוזן בעזרת הטיפול ואם ישנן נפילות בלחץ...

קראו עוד