נשאלתי מחולה המאושפז בחנוכה האם יוצא ידי חובה בהדלקת הנר שאשתו מדליקה בביתם

כ״ג באלול ה׳תשע״ח (ספט 3, 2018) | שו"ת, חנוכה, חגים ומועדים

אקדים, הדלקת נר חנוכה היא מצווה מדרבנן. המצווה היא להדליק נר בכל ערב מערבי החנוכה. ההדלקה היא בבית, במקום הנראה כלפי חוץ, כגון בפתח הבית או בחלון הנראה אל רשות הרבים, מכיוון שמטרתה של ההדלקה היא לפרסם את הנס.‏‏‏ מצווה זו מופיעה באופן מרומז כבר במשנה, אולם כתובה במפורש רק בתלמוד. לעניינינו, די בהדלקת אשתו, וראוי להדליק ללא ברכה. ומן הטעמים הבאים הראשון, נר איש וביתו. בתלמוד נאמר "תנו רבנן מצוות חנוכה נר איש וביתו" (שבת כ"ג ע"א), וברמב"ם "כמה נרות הוא מדליק בחנוכה, מצוותה שיהיה כל בית ובית מדליק נר אחד" (הל' חנוכה פ"ד ה"א). אם כן החיוב על הבית "ועיקר החיוב מונח על הבית" (ביאור הלכה סי' תרע"ה סעי' ג' ד"ה 'אשה'). (אין הכוונה שחובת הדלקת הנר היא כחובת המזוזה המוטלת על הבית עצמו, אלא כחובה המוטלת על בני הבית, "חובת גברא", נ"מ האם ניתן להדליק בשדה פתוח, עיין בשו"ת ציץ אליעזר חל' ט"ו סי' כ"ג הסובר שניתן, ובניגוד לדעת ר' שלמה זלמן אויערבך שהצריך דווקא בית). השני, חיוב נשים. ההלכה קבעה "אשה מדלקת נר חנוכה, שאף היא חייבת בה" (שו"ע או"ח תרע"ה סעי' ג'), ומוציאה את בני ביתה (מגן אברהם שם ס"ק ד'). למרות שזו מ"מצות עשה שהזמן גרמא" היות והיו שותפות לנס "אשה ודאי מדליקה, דאמר ר' יהושע בן לוי, נשים חייבות בהדלקת נר חנוכה, שאף הן היו באותו הנס" (שבת כ"ג ע"א). ברכת הרואה מיועדת רק למי "שלא הדליק ואינו עתיד להדליק באותו יום וגם אין מדליקין עליו בתוך ביתו…"(או"ח תרע"ו סעי' ג'). שלישית, הדלקת האישה. קיימת מחלוקת דעות ומנהגים. האם כל אחד מבני הבית מדליק לעצמו, מנהג עדות אשכנז "ויש אומרים דכל אחד מבני הבית ידליק" (רמ"א תרע"א סעי' ב'), או שבעל הבית מדליק ומוציא את כולם מנהג עדות ספרד. למנהג אשכנז על פי הכלל "מצווה בו יותר מבשלוחו" (קידושין מ"א ע"א), מדליק הבעל, אשתו כגופו (שו"ת רע"א ח"ב סי' י"ג, תרומת הדשן סי' ק"א, ומהרי"ל קמ"ה), וכשהאישה הדליקה קיים המצווה לכתחילה ואינו מברך "…ולי נראה דאין לסמוך על זה לברך ברכה שאינה צריכה" (ב"י או"ח סי' תרע"ז), ובמשנה ברורה "..לא כל כמיניה לומר איני רוצה לצאת בשל אשתי, וידליק בלא ברכה, (סי' תרע"ז ס"ק ט"ז). וכן אכסנאי שאשתו מדליקה בביתו "כי מדינא כשאשתו מדלקת מדלקת נר חנוכה בביתו הוא יוצא ידי חובתו בהדלקתה אף שהוא במקום רחוק מביתו ואין צריך שוב להשתתף אפילו בפריטי…"(שם ס"ק ב'), גם הסועד אצל חברו "…יצוה לאשתו שתדליק עליו בביתו" (מ"ב שם ס"ק י"ב). וכך הדין גם ביחס לחולה "חולה השוכב בבית החולים אשתו תדליק בביתו והוא יוצא ידי חובה בהדלקתה, אף שהוא במקום רחוק מביתו, ואין צריך שוב להשתתף בפריטי. וה"ה ברופא בתורנות" (נשמת אברהם או"ח סי' תרע"ז סעי' א' אות א', עמ' תשצ"ה), וראוי שידליק הנרות בלא ברכה וישתדל לשמוע הברכה מאחרים "…מ"מ טוב יותר להדר לשמוע הברכות מפי אחר ויענה אמן, ויכוון לצאת בהן, וידליק נרותיו,,," (מ"ב תרע"ז ס"ק ט"ז, ובנשמת אברהם שם אות ב').

תכנים נוספים באותו נושא:

האם אמירת וידוי עם החולה מותרת בשבת?

וידוי הוא אחד מחלקי התשובה והוא מצווה מן התורה להתוודות על פשע או חטא שביצע האדם כשעבר על מצוות לא תעשה, או ביטל מצוות עשה. בנוסף לווידוי האישי, נקבע בתפילה נוסח וידוי. נוסף על התפילה, נהוג כי אדם הנוטה למות אומר וידוי לפני מותו מצוות וידוי הינה מצווה חשובה, יסודה...

קראו עוד

האם מי שאינו טועם טעם במאכל חייב לברך עליו?

אקדים, טעם הוא אחד מחמשת החושים המסורתיים. טעמו של חומר מורגש בעת מגעו עם פקעיות הטעם הפזורות על הלשון, החך, הרך, ומכסה הגרון. חוש הטעם תורם חלקית בלבד שכן הן מושפעות גם מחושים אחרים, כגון הריח, הראייה וכן המרקם, מ"קור" או מ"חום". חלק מהחולים במחלת הקורונה דיווחו כי...

קראו עוד

?האם מותר לנער כהן לעבוד בחופשת הקיץ במרכז הרפואי

אקדים, כוהנים מוזהרים שלא להיטמא למתים "הנוגע במת לכל נפש אדם וטמא שבעת ימים...כל הבא אל האהל וכל אשר באהל יטמא שבעת ימים..."(במדבר י"ט י"א,י"ד), טומאה זו כוללת מגע ומשא "המת מטמא במגע ובמשא ובאהל טומאת שבעה..."(רמב"ם טומאת מת פ"א ה"א), אף לאבריו של המת "הכהן מוזהר...

קראו עוד

האם מותרת הפעלת מכונות משקאות במרכז הרפואי בשבת, ומה ביחס לרווחים?

אקדים, הצבת מכונות אוטומטיות לממכר מוצרים בשטח הציבורי או בשטחים שמחוץ למבנה, חייבים בהיתר עפ"י חוק העזר העירוני למודיעין מכבים רעות (שמירת איכות הסביבה, מניעת מפגעים ושמירת הסדר והניקיון), (תיקון), (התשע"ד -2013), הן נמצאות בבתי חולים, בבתי ספר ובמוסדות שונים....

קראו עוד

האם האולם בו מצויה בריכת טיפולים הידרותרפיה, חייבת במזוזה?

אקדים, הידרותרפיה או הידרותרפיה  - מקור המילה בשפה היוונית, הידרו = מים, תרפיה = טיפול, היא שיטת טיפול בפיזיותרפיה הנעזרת במים. השיטה המיושמת בבריכת שחייה טיפולית או שיקומית בעלת תכנוניות מסוימות (כמו גובה אחיד, מערכת חימום, מידות ייעודיות) השיטה מנצלת את התכונות...

קראו עוד

מי שמחובר להולטר לחץ דם לזרועו למשך 24 שעות כיצד יניח תפילין?

אקדים. בדיקת הולטר לחץ דם היא אמצעי לאבחון לחץ דם גבוה המאפשר מדידה רציפה של לחץ הדם במשך יממה שלימה. בדיקת ההולטר מאפשרת גם לבחון את טיב הטיפול התרופתי שמקבל הסובל מלחץ דם גבוה. בין היתר ניתן לברר באמצעות הבדיקה האם לחץ הדם מאוזן בעזרת הטיפול ואם ישנן נפילות בלחץ...

קראו עוד