נשאלתי מחולה המוטל על ערש דווי, האם יוכל להניח תפילין בלילה, מצווה שלא קיים במשך שנים רבות.

כ״ה באלול ה׳תשע״ח (ספט 5, 2018) | שו"ת, תפילין וציצית

אקדים, הציווי בתורה למצוות תפילין מוזכר מספר פעמים כגון הפסוק: "והיה לך לאות על ידך, ולזיכרון בין עיניך" (שמות פר' י"ג, פס' טי'). על פי המסורת מצוות ה"תפילין", התקבלה על כל פרטיה, והיא "הלכה למשה מסיני". הנחת תפילין היא מצווה המחייבת גברים בני מצווה לקשור תפילין על גופם מידי יום, למעט ימים מיוחדים. לעינינינו, נראה שבמקרה כה חריג יש להניח את התפילין בלילה ואף לברך עליהם, ומן הטעמים הבאים: הראשון, תפילין זמנם גם בלילה. נחלקו ראשונים במחלוקת התנאים בדרשת הפסוק "ושמרת את החוקה הזאת למועדה מימים ימימה" (שמות י"ג פס' י') – שלדעת רבי יוסי הגלילי מפסוק זה מסיקים לפטור ממצות תפילין בלילה, היות ונאמר בפסוק 'ימים' משמע ולא לילות, ומתוספת המ"מ היתירה 'מימים', ולא כל ימים, דרש להוציא שבתות וימים טובים, ואילו לדעת רבי עקיבא הפסוק עוסק בחוקת הפסח ולפיכך לדעתו לילה זמן תפילין (מנחות דף ל"ו ע"ב). להלכה פסק הרמב"ם כרבי יוסי הגלילי ואומר: "זמן הנחת התפילין ביום ולא בלילה שנאמר מימים ימימה, חוקה זו היא מצות תפילין…" (רמב"ם הל' תפילין ומזוזה וספר תורה פר' ד' הל' י'). אך רבינו פרץ פסק לילה זמן תפילין אלא שאין להניחן בלילה משום גזירה שמא יישן בהם (רבינו פרץ מובא בטור סי' ל', וכן בהגהת סמ"ק סי' קנ"ג אות י"ד, אות י"א). בשולחן ערוך הכריע כדעה זאת "אסור להניח תפילין בלילה שמא ישכחם ויישן בהם…." (או"ח סי' ל' סעי' ב'). שנית, איסור הנחת תפילין בלילה אינו איסור פורמלי אלא נובע מחוסר היכולת לשמור על קדושת התפילין בזמן השינה. בתלמוד מובאת ברייתא עד מתי מניחים תפילין? התנא קמא סובר עד שתשקע החמה, רבי יעקב אומר עד שתכלה רגל מן השוק, וחכמים אומרים עד זמן שינה (ע"פ מנחות דף ל"ו ע"א). בהמשך הסוגיה מובא מעשה ולפיו רב אשי הניח תפילין לאחר ששקעה החמה, מעשה זה הוגדר "הלכה ואין מורין כן" (שם, שם). מהות המעשה נתונה למחלוקת גרסאות. ישנה גירסא לפיה כתוב, "וחשך ולא סליק תפילי" (הרי"ף, והרא"ש), כלומר, רב אשי לא סילק תפיליו בשקיעה וזאת בכדי לשמרם. ויש גירסא "וחשך והווה מנח תפילי" (רש"י, רבינו יונה), כלומר, רב אשי הניח תפיליו לאחר שקיעת החמה. להלכה נפסק כגירסא ראשונה "אם הניחם קודם שתשקע החמה וחשכה עליו, אפילו הם עליו כל הלילה מותר ואין מורין כן" (שם, שם), כלומר, על אף שלילה זמן תפילין אין להורות לרבים להניח. שלישית, המקדים לצאת לדרך לפני עלות השחר יניח תפילין. נחלקו הראשונים בהבנת דברי התלמוד "היה רוצה לצאת לדרך מניחן וכשיגיע זמנן ממשמש בהם ומברך" (מנחות, שם, שם). יש שהסיקו מכאן שלילה זמן תפילין ואף שנאמר מפורשות ולא יברך עליהם עד שיגיע זמן ההנחה (רי"ף, ורא"ש), ואחרים למדו שאף לברך מותר קודם עלות השחר, שברייתא זאת סוברת לילה אינו זמן תפילין, ולהלכה לילה זמן תפילין (רבינו פרץ שם, והגהת סמ"ק שם). כך הורה למעשה הרב פיינשטיין "בדבר מי שהולך על כל היום לעבודה וא"א לו שם להניח תפילין בכל היום אם יש להתיר לו להניח תפילין קודם עמוד השחר הנכון לע"ד שצריך להניח אבל מסתבר שיש לסמוך בכגון זה על ר' פרץ שהביא הטור או"ח סי' ל' שיכול גם לברך…" (אגרות משה או"ח ח"א סי' י').

תכנים נוספים באותו נושא:

האם אמירת וידוי עם החולה מותרת בשבת?

וידוי הוא אחד מחלקי התשובה והוא מצווה מן התורה להתוודות על פשע או חטא שביצע האדם כשעבר על מצוות לא תעשה, או ביטל מצוות עשה. בנוסף לווידוי האישי, נקבע בתפילה נוסח וידוי. נוסף על התפילה, נהוג כי אדם הנוטה למות אומר וידוי לפני מותו מצוות וידוי הינה מצווה חשובה, יסודה...

קראו עוד

האם מי שאינו טועם טעם במאכל חייב לברך עליו?

אקדים, טעם הוא אחד מחמשת החושים המסורתיים. טעמו של חומר מורגש בעת מגעו עם פקעיות הטעם הפזורות על הלשון, החך, הרך, ומכסה הגרון. חוש הטעם תורם חלקית בלבד שכן הן מושפעות גם מחושים אחרים, כגון הריח, הראייה וכן המרקם, מ"קור" או מ"חום". חלק מהחולים במחלת הקורונה דיווחו כי...

קראו עוד

?האם מותר לנער כהן לעבוד בחופשת הקיץ במרכז הרפואי

אקדים, כוהנים מוזהרים שלא להיטמא למתים "הנוגע במת לכל נפש אדם וטמא שבעת ימים...כל הבא אל האהל וכל אשר באהל יטמא שבעת ימים..."(במדבר י"ט י"א,י"ד), טומאה זו כוללת מגע ומשא "המת מטמא במגע ובמשא ובאהל טומאת שבעה..."(רמב"ם טומאת מת פ"א ה"א), אף לאבריו של המת "הכהן מוזהר...

קראו עוד

האם מותרת הפעלת מכונות משקאות במרכז הרפואי בשבת, ומה ביחס לרווחים?

אקדים, הצבת מכונות אוטומטיות לממכר מוצרים בשטח הציבורי או בשטחים שמחוץ למבנה, חייבים בהיתר עפ"י חוק העזר העירוני למודיעין מכבים רעות (שמירת איכות הסביבה, מניעת מפגעים ושמירת הסדר והניקיון), (תיקון), (התשע"ד -2013), הן נמצאות בבתי חולים, בבתי ספר ובמוסדות שונים....

קראו עוד

האם האולם בו מצויה בריכת טיפולים הידרותרפיה, חייבת במזוזה?

אקדים, הידרותרפיה או הידרותרפיה  - מקור המילה בשפה היוונית, הידרו = מים, תרפיה = טיפול, היא שיטת טיפול בפיזיותרפיה הנעזרת במים. השיטה המיושמת בבריכת שחייה טיפולית או שיקומית בעלת תכנוניות מסוימות (כמו גובה אחיד, מערכת חימום, מידות ייעודיות) השיטה מנצלת את התכונות...

קראו עוד

מי שמחובר להולטר לחץ דם לזרועו למשך 24 שעות כיצד יניח תפילין?

אקדים. בדיקת הולטר לחץ דם היא אמצעי לאבחון לחץ דם גבוה המאפשר מדידה רציפה של לחץ הדם במשך יממה שלימה. בדיקת ההולטר מאפשרת גם לבחון את טיב הטיפול התרופתי שמקבל הסובל מלחץ דם גבוה. בין היתר ניתן לברר באמצעות הבדיקה האם לחץ הדם מאוזן בעזרת הטיפול ואם ישנן נפילות בלחץ...

קראו עוד