נשאלתי מחולה הממתין לניתוח האם מותר לו לצום בראש חודש למקרה שיוזמן לניתוח.

כ״ג באלול ה׳תשע״ח (ספט 3, 2018) | שו"ת, חגים ומועדים, ראש חודש

אקדים, ראש חודש קרוי בתורה מועד "וביום שמחתכם ובמועדיכם ובראשי חודשיכם ותקעתם בחצצרת…"(במדבר פ"י פס' י'), ובמשנה "חמשה דברים באין בטומאה…ושעירי ראשי חדשים…"(פסחים ע"ו ב'), בתלמוד הביאו מקור לכך מן הפסוק "קרא עלי מועד לשבר בחורי" (פסחים ע"ז א') לעניינינו, מותר לחולה להתענות ומן הטעמים הבאים ראשית, סעודת ראש חודש. איסור התענית בראש חודש נראה שמקורו מדרבנן וזאת על סמך הכתוב "ויאמר דוד אל יהונתן הנה חדש מחר ואנכי ישב אשב עם המלך לאכול…מדוע לא בא בן ישי גם תמול גם היום אל הלחם" (שמואל א' כ' פס' ה' וכ"ח), ומספר ראיות לכך, ראשונה, מן העובדה שהתירו להתענות בימים מסוימים מפני הצרות שאירעו לאבותינו, ואף כשנפלו תעניות אלו בראש חודש "אלו הימים שאירעו בהם צרות לאבותינו וראוי להתענות בהם ואף על פי שמקצתם בראש חדש, יש מי שאומר שיתענו בו.." (ב"י או"ח תי"ט), שנייה, מדין מי שנשבע להתענות בראש חודש ששבועתו חלה, ועל אף הכלל שאין נשבעים על דבר המפורש בתורה, משמע שאיסור התענית בר"ח אינו אלא מדרבנן (או"ח תק"ע סע'י ג' ובמשנ"ב ס"ק י"ג), שלישית, מלשון המשנה "אין גוזרין תענית על הצבור בראש חודש…"(משנה תענית ב' י'), גזירה היא דין דרבנן. רביעית, התקנה להרבות בסעודה בראש חודש מקורה מדרבנן "מצווה להרבות בסעודת ראש חודש" (שו"ע או"ח תי"ט א' ועיין גם מ"ב סי' תי"ח ס"ק א'). ישנה דעה שהסיקה מהפסוק בספר במדבר שהובא לעיל שהקיש בין ראש חודש למועד שאיסור התענית הוא מן התורה (הגהות מימוניות תענית פ"א ה"ב, ובט"ז או"ח תי"ח ס"ק ג').  שנית, חולה. כלל הוא בהלכה "דבמקום חולי לא גזרו רבנן" (או"ח תקנ"ד ו'), ואף בחולה שאין בו סכנה שלישית, אכילת פת. סעודת ראש חודש אינה חיוב גמור ולכן אינה מחייבת פת. יש מי שהצריך אכילת בשר ושתיית יין (יראים רכ"ז) ויש שהסתפק בפירות (תוספות ברכות מ"ט ב' ד"ה "אי בעי"). על כן מי שטעה ולא הזכיר עניין ר"ח בברכת המזון אינו צריך לחזור ולברך "…מפני שאינו חייב לאכול פת…"(או"ח קפ"ח סעי' ז', ומ"ב תי"ט סק"א וקפ"ח סקכ"ח). רביעית, תענית בשבת. אף בשבת שיש חיוב לאכול מותר להתענות למי שהאכילה מזיקה לו "י"א שאדם שמזיק לו האכילה דאז עונג הוא לו שלא לאכול, לא יאכל…"(או"ח רפ"ח ב'), ובוודאי בראש חודש. חמישית, מניעת אכילה. נראה לחלק בין מי שנמנע מלאכול לבין מי שקיבל עליו מפורשות להתענות, הבחנה כזו קיימת לעניין איסור התענית בשבת "אסור להתענות בשבת עד שש שעות.."(או"ח רפ"ח א') הפוסקים הבדילו בין מי שנמנע מלאכול שאז רק כשעברו שש שעות ולא אכל ביטל 'ענג שבת', ובין מי שקיבל עליו להתענות שאז כבר משעה ראשונה נחשב כמי שביטל 'ענג שבת, "ולשם תענית אפילו שעה אחת אסור" (ביאור הלכה שם ד"ה "עד שש שעות"), וכיוון שלא קיבל עליו החולה תענית, יחשב כתענית  בראש חודש.

 

תכנים נוספים באותו נושא:

האם אמירת וידוי עם החולה מותרת בשבת?

וידוי הוא אחד מחלקי התשובה והוא מצווה מן התורה להתוודות על פשע או חטא שביצע האדם כשעבר על מצוות לא תעשה, או ביטל מצוות עשה. בנוסף לווידוי האישי, נקבע בתפילה נוסח וידוי. נוסף על התפילה, נהוג כי אדם הנוטה למות אומר וידוי לפני מותו מצוות וידוי הינה מצווה חשובה, יסודה...

קראו עוד

האם מי שאינו טועם טעם במאכל חייב לברך עליו?

אקדים, טעם הוא אחד מחמשת החושים המסורתיים. טעמו של חומר מורגש בעת מגעו עם פקעיות הטעם הפזורות על הלשון, החך, הרך, ומכסה הגרון. חוש הטעם תורם חלקית בלבד שכן הן מושפעות גם מחושים אחרים, כגון הריח, הראייה וכן המרקם, מ"קור" או מ"חום". חלק מהחולים במחלת הקורונה דיווחו כי...

קראו עוד

?האם מותר לנער כהן לעבוד בחופשת הקיץ במרכז הרפואי

אקדים, כוהנים מוזהרים שלא להיטמא למתים "הנוגע במת לכל נפש אדם וטמא שבעת ימים...כל הבא אל האהל וכל אשר באהל יטמא שבעת ימים..."(במדבר י"ט י"א,י"ד), טומאה זו כוללת מגע ומשא "המת מטמא במגע ובמשא ובאהל טומאת שבעה..."(רמב"ם טומאת מת פ"א ה"א), אף לאבריו של המת "הכהן מוזהר...

קראו עוד

האם מותרת הפעלת מכונות משקאות במרכז הרפואי בשבת, ומה ביחס לרווחים?

אקדים, הצבת מכונות אוטומטיות לממכר מוצרים בשטח הציבורי או בשטחים שמחוץ למבנה, חייבים בהיתר עפ"י חוק העזר העירוני למודיעין מכבים רעות (שמירת איכות הסביבה, מניעת מפגעים ושמירת הסדר והניקיון), (תיקון), (התשע"ד -2013), הן נמצאות בבתי חולים, בבתי ספר ובמוסדות שונים....

קראו עוד

האם האולם בו מצויה בריכת טיפולים הידרותרפיה, חייבת במזוזה?

אקדים, הידרותרפיה או הידרותרפיה  - מקור המילה בשפה היוונית, הידרו = מים, תרפיה = טיפול, היא שיטת טיפול בפיזיותרפיה הנעזרת במים. השיטה המיושמת בבריכת שחייה טיפולית או שיקומית בעלת תכנוניות מסוימות (כמו גובה אחיד, מערכת חימום, מידות ייעודיות) השיטה מנצלת את התכונות...

קראו עוד

מי שמחובר להולטר לחץ דם לזרועו למשך 24 שעות כיצד יניח תפילין?

אקדים. בדיקת הולטר לחץ דם היא אמצעי לאבחון לחץ דם גבוה המאפשר מדידה רציפה של לחץ הדם במשך יממה שלימה. בדיקת ההולטר מאפשרת גם לבחון את טיב הטיפול התרופתי שמקבל הסובל מלחץ דם גבוה. בין היתר ניתן לברר באמצעות הבדיקה האם לחץ הדם מאוזן בעזרת הטיפול ואם ישנן נפילות בלחץ...

קראו עוד