נשאלתי מחולה המתקשה להניח תפילין לבד האם יכול הוא להיעזר באשתו

כ״ה באלול ה׳תשע״ח (ספט 5, 2018) | שו"ת, תפילין וציצית

אקדים, הואיל ומצוות תפילין תלויה בזמן, שבימות החול מצווה להניח תפילין, ובשבתות וימים טובים אסור להניח תפילין, נשים פטורות מהנחת תפילין כשם שפטורות מכל מצוות עשה שהזמן גרמן. ואמנם לגבי שאר מצוות עשה שתלויות בזמן, כדוגמת לולב ושופר, אם רצו הנשים לקיימן רשאיות ויש בידן מצווה. מכל מקום לגבי תפילין נהגו שלא להניח. לעניינינו, מעיקר הדין רשאית לקשור התפילין, ומן הטעמים הבאים: הראשון, פטור נשים. במשנה מבואר שנשים פטורות מתפילין "נשים …פטורין מקריאת שמע תלמוד ומן התפילין…" (ברכות כ' ע"א). אולם לא הוברר האם נשים שרוצות רשאיות להניח תפילין כמו שנוהגות לקיים שאר מצוות שהזמן גרמן, כדוגמת נטילת לולב ושמיעת שופר רשאיות? בתלמוד מובאת ברייתא: "מיכל בת כושי (כינוי לשאול המלך) היתה מנחת תפילין ולא מיחו בה חכמים" (עירובין צ"ו ע"א). יש מי שכתב שמכאן שאין להסיק שנשים רשאיות להניח ויש למחות בידן (תו"ס בשם הפסיקתא שחששו לגוף נקי, בזמן הנידות ובטיפול בתינוקות, וכן בירושלמי ברכות פ"ב ה"ג, ובשו"ע ברמ"א או"ח פ"ח סעי' א' וד'). ואע"פ שמיכל הייתה מניחה תפילין ולא מיחו בה חכמים, אין למדין מכך, דמסתמא ידעו שהיא צדקת גמורה וידעה להיזהר. לעומתם יש שסוברים שאין למחות בידן, (ב"י בשם אורחות חיים, ובעולת תמיד). אחד מראשוני המפרשים על השולחן ערוך שם, דחה דברי האוסרים מפני הנקיות, שכן אם אסור להן להניח מפני נקיות, מדוע נימקו בגמרא את סיבת הפטור, מפני שהיא מצווה שהזמן גרמא. ועוד הלוא אמרו בגמרא שמיכל בת שאול הניחה תפילין ולא מיחו בה? וסיים העולת תמיד: "דאם האשה זקנה וידעינן בה שיודעת לשמור את עצמה, דאין למחות בידה, ובהאי גוונה מיירי התם". השני, הנחת תפילין. נחלקו קדמונים האם במעשה ההנחה עצמה מקיימים מצווה. בתלמוד מובא 'מעשה באשה שהיתה נשואה לחבר והיתה קושרת לו את התפילין (ע"ז ל"ט, א'), אך כתבו הראשונים, שלא היה הדבר אלא בגדר סיוע בקשירה, אבל לקשור לבדה את התפילין עצמם אסור, שמי שאינו מחויב בדבר אינו מוציא אחרים (הגהות מימוניות בשם רבנו תם), הסבר אחר מובא, שהקשירה אינה חלק מן המצוה, ולכן מותר לאשה להניח תפילין לבעלה (הג' מימוניות פ"א הלכות ציצית הי"ב), והוסיף מהר"ח אור זרוע שמצוות תפילין עיקרה בתוצאה ולא במעשה, שיהיה האדם עטור בתפילין וכסוכה בה עיקר המצווה ההימצאות בה (שו"ת סימן י"א) . למעשה, כתב המשנה ברורה שמי שנקטעה לו כל היד הימנית, חייב בתפילין, ויבקש מאחרים שיניחו עליו התפילין (סימן כ"ז ס"ק ו'). ואם אשה רוצה להניח לבעלה התפילין כשהוא אינו יכול לעשות זאת, כתב הרב אויערבך שהכרעת גדולי האחרונים שיכולה לקשור תפילין לבעלה (שו"ת מנחת שלמה ח"ב סימן ד' אות ב'). הרב וואזנר כתב שלכתחילה אשה לא תקשור את התפילין לבעלה, ורק אם אי אפשר בעניין אחר יכולה האישה לקשור לו (שו"ת שבט הלוי ח"א סימן ח'). וכן דעת הרב אלישיב (פניני חנוכה עמוד ל"ה).

תכנים נוספים באותו נושא:

האם אמירת וידוי עם החולה מותרת בשבת?

וידוי הוא אחד מחלקי התשובה והוא מצווה מן התורה להתוודות על פשע או חטא שביצע האדם כשעבר על מצוות לא תעשה, או ביטל מצוות עשה. בנוסף לווידוי האישי, נקבע בתפילה נוסח וידוי. נוסף על התפילה, נהוג כי אדם הנוטה למות אומר וידוי לפני מותו מצוות וידוי הינה מצווה חשובה, יסודה...

קראו עוד

האם מי שאינו טועם טעם במאכל חייב לברך עליו?

אקדים, טעם הוא אחד מחמשת החושים המסורתיים. טעמו של חומר מורגש בעת מגעו עם פקעיות הטעם הפזורות על הלשון, החך, הרך, ומכסה הגרון. חוש הטעם תורם חלקית בלבד שכן הן מושפעות גם מחושים אחרים, כגון הריח, הראייה וכן המרקם, מ"קור" או מ"חום". חלק מהחולים במחלת הקורונה דיווחו כי...

קראו עוד

?האם מותר לנער כהן לעבוד בחופשת הקיץ במרכז הרפואי

אקדים, כוהנים מוזהרים שלא להיטמא למתים "הנוגע במת לכל נפש אדם וטמא שבעת ימים...כל הבא אל האהל וכל אשר באהל יטמא שבעת ימים..."(במדבר י"ט י"א,י"ד), טומאה זו כוללת מגע ומשא "המת מטמא במגע ובמשא ובאהל טומאת שבעה..."(רמב"ם טומאת מת פ"א ה"א), אף לאבריו של המת "הכהן מוזהר...

קראו עוד

האם מותרת הפעלת מכונות משקאות במרכז הרפואי בשבת, ומה ביחס לרווחים?

אקדים, הצבת מכונות אוטומטיות לממכר מוצרים בשטח הציבורי או בשטחים שמחוץ למבנה, חייבים בהיתר עפ"י חוק העזר העירוני למודיעין מכבים רעות (שמירת איכות הסביבה, מניעת מפגעים ושמירת הסדר והניקיון), (תיקון), (התשע"ד -2013), הן נמצאות בבתי חולים, בבתי ספר ובמוסדות שונים....

קראו עוד

האם האולם בו מצויה בריכת טיפולים הידרותרפיה, חייבת במזוזה?

אקדים, הידרותרפיה או הידרותרפיה  - מקור המילה בשפה היוונית, הידרו = מים, תרפיה = טיפול, היא שיטת טיפול בפיזיותרפיה הנעזרת במים. השיטה המיושמת בבריכת שחייה טיפולית או שיקומית בעלת תכנוניות מסוימות (כמו גובה אחיד, מערכת חימום, מידות ייעודיות) השיטה מנצלת את התכונות...

קראו עוד

מי שמחובר להולטר לחץ דם לזרועו למשך 24 שעות כיצד יניח תפילין?

אקדים. בדיקת הולטר לחץ דם היא אמצעי לאבחון לחץ דם גבוה המאפשר מדידה רציפה של לחץ הדם במשך יממה שלימה. בדיקת ההולטר מאפשרת גם לבחון את טיב הטיפול התרופתי שמקבל הסובל מלחץ דם גבוה. בין היתר ניתן לברר באמצעות הבדיקה האם לחץ הדם מאוזן בעזרת הטיפול ואם ישנן נפילות בלחץ...

קראו עוד