נשאלתי מחולה כיצד ינהג בחיבור וניתוק ממכשיר חשמלי ביציאתו לשירותים בשבת.

כ״ה באלול ה׳תשע״ח (ספט 5, 2018) | שו"ת, טכנולוגיה

אקדים, המונח "גוי של שבת", אין לו מקור בהלכה, ההיזקקות לגוי נועדה כדי לשמר את קדושת השבת, נסיבות החיים הצריכו להרחיב את ההיתרים ולהיעזר בשירותיו. יהודי הנמצא בשבת בחברתו של גוי אינו רשאי לבקש ממנו מפורשות לבצע עבורו פעולה האסורה לעשות בשבת לעניינינו, ניתן לבקש מגוי או נתק ולחבר בשינוי ראשית, איסור דרבנן. דעת רוב פוסקי הדורות האחרונים שמרבית מכשירי החשמל, למעט מכשירים שבהפעלתם מבעירים אש, חוט להט, אין איסור השימוש בהם אלא מדברי חכמים (שו"ת "מנחת שלמה" סי' ט'- י"ב) כיבוי המכשיר הוא פעולה קלה עוד יותר, למעט דעת החזו"א שראה בחיבור הזרם מלאכת "בנין", ובניתוקו "סתירה" (חזו"א שבת סי' נ' ס"ק ט') שנית, אמירה לנכרי. מלאכת הנכרי עבור יהודי בשבת אסורה "אינו יהודי שהדליק את הנר בשביל ישראל, אסור לכל אפילו למי שלא הודלק בשבילו…"(או"ח רע"ו א'), אך נחלקו הפוסקים בגדרה יש הסוברים שאיסור זה הוא מן התורה (סמ"ג ל"ת ע"ה, "יראים" סי' ש"ד). ויש שסוברים שמדרבנן "אסור לומר לגוי לעשות לנו מלאכה בשבת…ודבר זה אסור מדברי סופרים כדי שלא תהיה שבת קלה בעיניהן ויבואו לעשות בעצמן" וכך מקובל להלכה (רמב"ם שבת ו' א'), ועל כן רבנן התירו אמירה לנכרי בשבת במקרה חולי "דבר שאינו מלאכה, ואינו אסור לעשות בשבת אלא משום שבות, מותר לישראל לומר לא"י לעשותו בשבת והוא שיהיה שם מקצת חולי…" (שו"ע או"ח סי' ש"ז סעי' ה'), היתר זה הוא אף לחולה שאין בו סכנה, "חולה שנפל מחמת חליו למשכב ואין בו סכנה… אומרים לאינו יהודי לעשות לו רפואה.."(שם שכ"ח י"ז) שלישית, כבוד הבריות. התלמוד יישב את הסתירה בין מקרה בו חייבו אדם הלבוש בכלאיים לפשוט בגדיו באמצע השוק ולא חששו לכבודו, לבין מקרים בהם התחשבו בכבוד האדם בשני אופנים. הראשון, "כבוד הבריות" דוחה רק איסורים מדרבנן, השני, "כבוד הבריות" דוחה אף איסורי תורה אך רק ב"שב ואל תעשה" (ברכות י"ט ב'),הרמב"ם כתב"…ואל יהיה כבוד הבריות קל בעיניו, שהרי הוא דוחה את לא תעשה של דבריהם וכל שכן כבוד בני אברהם יצחק ויעקב המחזיקין בתורת האמת שיהיה זהיר שלא יהרס כבודם…"(הל' סהנדרין כ"ז י') ובמקום אחר "…אבל דבר שהוא מדבריהם, הרי הוא נדחה מפני כבוד הבריות בכל מקום…" (רמב"ם כלאיים י' כ"ט), על כן התירו לאדם לקנח עצמו לאחר בית הכסא (שבת פ"א ב'), "היה לפניו צרור וחרש מקנח בצרור ואם היה החרש מאגני כלים מקנח בחרש, היו לפניו צרור ועשבים אם היו עשבים רכים מקנח בהן ואם לאו מקנח בצרור" (רמב"ם שבת כ"ו ה') ורביעית, שינוי. פעולה הנעשית בשינוי, "כלאחר יד", ההלכה התירה לקטום קש ביד ולא בכלי ולחצות את שיניו, דרך שינוי, שדבר זה אינו אסור אלא מדרבנן ("שער הציון" סימן שכ"ב ס"ק י"ב בשם הפמ"ג). ועל כן לומר לנכרי לנתק ולחבר את המכשיר לחשמל מותר, במידה ואין נכרי מצוי אפשר לנתק ולחבר לזרם החשמל,  אך יעשה זאת בשינוי, "כלאחר יד", כגון בשתי אצבעותיו וכיו"ב.

תכנים נוספים באותו נושא:

האם אמירת וידוי עם החולה מותרת בשבת?

וידוי הוא אחד מחלקי התשובה והוא מצווה מן התורה להתוודות על פשע או חטא שביצע האדם כשעבר על מצוות לא תעשה, או ביטל מצוות עשה. בנוסף לווידוי האישי, נקבע בתפילה נוסח וידוי. נוסף על התפילה, נהוג כי אדם הנוטה למות אומר וידוי לפני מותו מצוות וידוי הינה מצווה חשובה, יסודה...

קראו עוד

האם מי שאינו טועם טעם במאכל חייב לברך עליו?

אקדים, טעם הוא אחד מחמשת החושים המסורתיים. טעמו של חומר מורגש בעת מגעו עם פקעיות הטעם הפזורות על הלשון, החך, הרך, ומכסה הגרון. חוש הטעם תורם חלקית בלבד שכן הן מושפעות גם מחושים אחרים, כגון הריח, הראייה וכן המרקם, מ"קור" או מ"חום". חלק מהחולים במחלת הקורונה דיווחו כי...

קראו עוד

?האם מותר לנער כהן לעבוד בחופשת הקיץ במרכז הרפואי

אקדים, כוהנים מוזהרים שלא להיטמא למתים "הנוגע במת לכל נפש אדם וטמא שבעת ימים...כל הבא אל האהל וכל אשר באהל יטמא שבעת ימים..."(במדבר י"ט י"א,י"ד), טומאה זו כוללת מגע ומשא "המת מטמא במגע ובמשא ובאהל טומאת שבעה..."(רמב"ם טומאת מת פ"א ה"א), אף לאבריו של המת "הכהן מוזהר...

קראו עוד

האם מותרת הפעלת מכונות משקאות במרכז הרפואי בשבת, ומה ביחס לרווחים?

אקדים, הצבת מכונות אוטומטיות לממכר מוצרים בשטח הציבורי או בשטחים שמחוץ למבנה, חייבים בהיתר עפ"י חוק העזר העירוני למודיעין מכבים רעות (שמירת איכות הסביבה, מניעת מפגעים ושמירת הסדר והניקיון), (תיקון), (התשע"ד -2013), הן נמצאות בבתי חולים, בבתי ספר ובמוסדות שונים....

קראו עוד

האם האולם בו מצויה בריכת טיפולים הידרותרפיה, חייבת במזוזה?

אקדים, הידרותרפיה או הידרותרפיה  - מקור המילה בשפה היוונית, הידרו = מים, תרפיה = טיפול, היא שיטת טיפול בפיזיותרפיה הנעזרת במים. השיטה המיושמת בבריכת שחייה טיפולית או שיקומית בעלת תכנוניות מסוימות (כמו גובה אחיד, מערכת חימום, מידות ייעודיות) השיטה מנצלת את התכונות...

קראו עוד

מי שמחובר להולטר לחץ דם לזרועו למשך 24 שעות כיצד יניח תפילין?

אקדים. בדיקת הולטר לחץ דם היא אמצעי לאבחון לחץ דם גבוה המאפשר מדידה רציפה של לחץ הדם במשך יממה שלימה. בדיקת ההולטר מאפשרת גם לבחון את טיב הטיפול התרופתי שמקבל הסובל מלחץ דם גבוה. בין היתר ניתן לברר באמצעות הבדיקה האם לחץ הדם מאוזן בעזרת הטיפול ואם ישנן נפילות בלחץ...

קראו עוד