נשאלתי מחולה מרותק למיטתו האם ניתן לצאת בשמיעת קריאת המגילה מהרדיו

כ״ג באלול ה׳תשע״ח (ספט 3, 2018) | שו"ת, פורים, חגים ומועדים

אקדים, רבו פוסקי ההלכה שנדרשו לשאלות שונות ומגוונות שעניינן השימוש באמצעים טכנולוגיים בהקשרים הלכתיים, כגון שמיעת קול שופר, קריאת התורה, קריאת מגילה, וברכות דרך הטלפון והרדיו וכיו"ב, התייחסות מעניינת ניתן למצוא בתשובה העוסקת במינוי שליח על ידי אישה לקבל את גיטה מבעלה החולה הנמצא מעבר לים באמצעות הטלפון "…נראה להתיר במקום שיש חשש שתיפול לפני יבם קטן… בהמשך לאותה שאלה הוסיף וכתב "ואם יצא אל הפועל טעלעפאט או טעלעטאסקאפ אשר יכול לראות גם את צורת המדבר על פי פאטאגראפיע אז יהיה ביותר נקל להתיר שליח לקבלה על ידי המכונה הנ"ל". (שו"ת בית יצחק אהע"ז ח"ב סי' פ"ד) תשובה זו נכתבה ב1868 בחזונו של אותו פוסק גדול הוא רואה כבר התפתחות טכנולוגית של 'וידאו-קונפרנס' שיאפשר לא רק לשמוע את קולו של הבעל אלא גם לראותו. לעניינינו, נראה שבהעדר אפשרות אחרת ניתן, ומן הטעמים הבאים, הראשון, מחיצה. נחלקו קדמונים ביחס לדברי חז"ל "אמר ר' יהושע בן לוי, אפילו מחיצה של ברזל אינה מפסקת בין ישראל לאביהם שבשמים" (סוטה ל"ח ע"ב), יש מי שסבר שהכוונה שאין להימנע מלענות אמן אפילו כשמפסיק דבר טינופת או עבודה זרה באמצע (תו"ס פסחים פ"ה ע"ב ד"ה "וכן לתפילה"), ויש מי שחלק על קביעה זו (ב"י או"ח סי' נ"ה בשם ר' יצחק אבוהב בשם הירושלמי) ולהלכה "היו עשרה אנשים במקום אחד ואומרים קדיש וקדושה אפילו מי שאינו עומד עמהם יכול לענות, ויש אומרים שצריך שלא יהיה מפסיק דבר שאינו נקי או עבודה זרה" (או"ח סי' נ"ה סעי' כ') ועל סמך הכלל ההלכתי "סתם" ו"י"א" הלכה כ"סתם", נראה לעיקר כדעה ראשונה (הגה' הלבושי שרד שם, מעשה רב סי' מ", וכך הכרעת המ"ב שם ס"ק ס"ב). שנית, רדיו. על אף שביחס לשמיעת קול שופר הבחינו חז"ל בין שמיעת קול שופר לבין שמיעת הד החוזר מקול השופר "התוקע לתוך הבור או לתוך הפיטס אם קול שופר שמע יצא ואם קול הברה שמע לא יצא" (משנה ראש השנה כ"ז ע"ב) ובתלמוד "…לא שנו אלא לאותן העומדים על שפת הבור אבל אותן העומדין בבור יצאו…" (שם) העומדים על שפת הבור עליהם מוטלת חובת ההבחנה כאשר התקיעה נעשתה לתוך הבור, האם הקול ששומעים הוא קולו של השופר, או אין זה אלא הד החוזר מקירות הבור "קול הברה", רבו הדעות הסוברות שיש להבדיל בין הד השופר, שבעצם אינו קולו של השופר, לבין קריאת המגילה דרך הטלפון או המיקרופון, שלא נפסלה הקריאה בכך שנתעבה מעט קולו של בעל הקורא (שו"ת מנחת אלעזר ח"ב סי' ע"ב) ובתוספת הסבר להבדל זה כתב הרב פראנק שפסול השופר בהד המתווסף הוא כיוון שמעורב בו קול נוסף שאינו ממין השופר, משא"כ מגילה הנשמעת דרך רדיו כשהקול הוא של קולו של בעל הקורא ואף כשמתערב בו קול נוסף (מקראי קדש פורים סי' י"א) וכך הורה הרב וולדינברג לבית חולים גדול "…שאי אפשר להעביר שמיעת מקרא המגילה לחולים כי אם דרך המיקרופון, אזי המורה על כגון דא להתיר אפילו לכתחילה השמעת קריאתה באמצעות כלי המיקרופון אין מזחיחין אותו" (ציץ אליעזר חלק ח' סי' י"א), ובתנאי שנעשית בשידור חי ולא בהקלטה. ולסיום הארה מחכימה "…שכיוון שעכ"פ רק כשהוא קורא נשמע הקול יש להחשיב זה כשמיעת קולו ממש דהרי קול זה שנשמע עושה קולו ממש, ומנין לנו עצם כוח השמיעה איך שהוא שאולי הוא ג"כ באופן זה שנברא איזה דבר באוויר ומגיע לאזנו…"(אגרות משה או"ח ח"ב סי' ק"ח), הרב פינשטיין מאפיין את עצם היכולת של האזן האנושית לקלוט את גלי הקול העוברים באוויר ולתרגמם על ידי המוח, שהיא פעולה דומה לאופן שבו עוברים גלי הקול באמצעים טכנולוגיים.

תכנים נוספים באותו נושא:

האם אמירת וידוי עם החולה מותרת בשבת?

וידוי הוא אחד מחלקי התשובה והוא מצווה מן התורה להתוודות על פשע או חטא שביצע האדם כשעבר על מצוות לא תעשה, או ביטל מצוות עשה. בנוסף לווידוי האישי, נקבע בתפילה נוסח וידוי. נוסף על התפילה, נהוג כי אדם הנוטה למות אומר וידוי לפני מותו מצוות וידוי הינה מצווה חשובה, יסודה...

קראו עוד

האם מי שאינו טועם טעם במאכל חייב לברך עליו?

אקדים, טעם הוא אחד מחמשת החושים המסורתיים. טעמו של חומר מורגש בעת מגעו עם פקעיות הטעם הפזורות על הלשון, החך, הרך, ומכסה הגרון. חוש הטעם תורם חלקית בלבד שכן הן מושפעות גם מחושים אחרים, כגון הריח, הראייה וכן המרקם, מ"קור" או מ"חום". חלק מהחולים במחלת הקורונה דיווחו כי...

קראו עוד

?האם מותר לנער כהן לעבוד בחופשת הקיץ במרכז הרפואי

אקדים, כוהנים מוזהרים שלא להיטמא למתים "הנוגע במת לכל נפש אדם וטמא שבעת ימים...כל הבא אל האהל וכל אשר באהל יטמא שבעת ימים..."(במדבר י"ט י"א,י"ד), טומאה זו כוללת מגע ומשא "המת מטמא במגע ובמשא ובאהל טומאת שבעה..."(רמב"ם טומאת מת פ"א ה"א), אף לאבריו של המת "הכהן מוזהר...

קראו עוד

האם מותרת הפעלת מכונות משקאות במרכז הרפואי בשבת, ומה ביחס לרווחים?

אקדים, הצבת מכונות אוטומטיות לממכר מוצרים בשטח הציבורי או בשטחים שמחוץ למבנה, חייבים בהיתר עפ"י חוק העזר העירוני למודיעין מכבים רעות (שמירת איכות הסביבה, מניעת מפגעים ושמירת הסדר והניקיון), (תיקון), (התשע"ד -2013), הן נמצאות בבתי חולים, בבתי ספר ובמוסדות שונים....

קראו עוד

האם האולם בו מצויה בריכת טיפולים הידרותרפיה, חייבת במזוזה?

אקדים, הידרותרפיה או הידרותרפיה  - מקור המילה בשפה היוונית, הידרו = מים, תרפיה = טיפול, היא שיטת טיפול בפיזיותרפיה הנעזרת במים. השיטה המיושמת בבריכת שחייה טיפולית או שיקומית בעלת תכנוניות מסוימות (כמו גובה אחיד, מערכת חימום, מידות ייעודיות) השיטה מנצלת את התכונות...

קראו עוד

מי שמחובר להולטר לחץ דם לזרועו למשך 24 שעות כיצד יניח תפילין?

אקדים. בדיקת הולטר לחץ דם היא אמצעי לאבחון לחץ דם גבוה המאפשר מדידה רציפה של לחץ הדם במשך יממה שלימה. בדיקת ההולטר מאפשרת גם לבחון את טיב הטיפול התרופתי שמקבל הסובל מלחץ דם גבוה. בין היתר ניתן לברר באמצעות הבדיקה האם לחץ הדם מאוזן בעזרת הטיפול ואם ישנן נפילות בלחץ...

קראו עוד