נשאלתי מחולה ששמע תקיעת שופר מבית כנסת סמוך למרכז הרפואי האם יצא ידי חובה

כ״ג באלול ה׳תשע״ח (ספט 3, 2018) | שו"ת, ימים נוראיים, חגים ומועדים

אקדים, התקיעה בשופר היא עיקרו של ראש השנה "ובחדש השביעי באחד לחדש… יום תרועה יהיה לכם" (במדבר כ"ט א') ובהלכה "מצות עשה של תורה לשמוע תרועת השופר בראש השנה שנאמר יום תרועה יהיה לכם…" (רמב"ם הלכות שופר פר' א' הל' א') עיקר המצווה היא לשמוע קול שופר "הכל חייבין לשמוע קול שופר"(רמב"ם שם פ"ב ה"א) וכך גם נוסח הברכה "קודם שיתקע יברך לשמוע קול שופר…" (שו"ע או"ח סי' תקפ"ה סעי' ב'). לעניינינו, השומע יצא ידי חובה ומן הטעמים הבאים ראשית, תקיעת השופר. תקיעת השופר מוציאה ידי חובה גם את אלו שנמצאים מחוץ לבית הכנסת "רועה שהרביץ צאנו אחורי בית הכנסת וכן חולה שהיה מוטל אחורי בית הכנסת ומי שהיה ביתו סמוך לבית הכנסת ושמע קול שופר או קול מגלה אם כיון לבו יצא…"(תוספתא ראש השנה פרק ב' הלכה ז') דין זה הובא להלכה "הקורא את המגילה צריך שיכווין להוציא השומע, וצריך (שיכווין) השומע לצאת, ואם הקורא ש"צ מסתמא דעתו על כל השומעים, אפילו הם אחורי בית הכנסת…" (או"ח סי' תר"צ סע' י"ד) שנית, כוונה בתקיעות. בעל התוקע מכוון לכל השומעים גם לאלו העומדים מחוץ לבית הכנסת "…היה עובר אחורי בית הכנסת…ושמע קול שופר או קול מגילה, אם כוון לבו – יצא…"השומע יוצא ידי חובה על אף שחסרה כוונת התוקע להוציאו וכי כוון לבו מאי הוי? (מה תועיל כוונתו של השומע) היאך לא קא מיכוון אדעתא דידיה!(הרי התוקע – המשמיע לא כיוון להוציאו ידי חובה שאינו יודע כלל על הימצאותו מאחורי בית הכנסת) הכא בשליח ציבור עסקינן, דדעתיה אכוליה עלמא (תוקע לציבור מכוון לכלל השומעים) (ראש השנה דף כ"ט עמוד א'), וכך נפסקה ההלכה "מי שתקע ונתכוון להוציא כל השומע תקיעתו, ושמע השומע ונתכוון לצאת ידי חובתו, אע"פ שאין התוקע מתכוון לפלוני זה ששמע תקיעתו, ואינו יודע, יצא שהרי נתכוון להוציא לכל מי שישמענו; לפיכך מי שהיה ה מהלך בדרך או יושב בתוך ביתו,ושמע תקיעות משליח צבור, יצא, אם נתכוון לצאת, שהרי ש"צ מכוון להוציא את הרבים ידי חובתן" (או"ח סי' תקפ"ט סעי' ט') שלישית, קול מרוחק. על אף שיש מי שכרך לעניין אחד, דין התוקע לתוך הבור, והעובר אחורי בית הכנסת המופיעים באותה משנה "התוקע לתוך הבור או לתוך הדות או לתוך הפיטם אם קול שופר שמע יצא ואם קול הברה שמע לא יצא וכן מי שהיה עובר אחורי בית הכנסת או שהיה ביתו סמוך לבית הכנסת ושמע קול שופר או קול מגילה…" ( ראש השנה פרק ג' משנה ז'), "…ולפ"ז גם בתוקע בבהכ"נ ויש עומדי' בחוץ קצת רחוק מבה"כ יש ג"כ בזה שייכות הבחנה לפי הריחוק מבה"כ…"(ט"ז או"ח סי' תקפ"ז סעי' א'). כבר הכריע המשנה ברורה שאין לקשור בין הסוגיות ואינו דומה קול הברה החוזר מקירות הבור לקול הבוקע מאחורי בית הכנסת "…אבל לענ"ד דקול הברה האמור לענין שופר פירושו קול מעורבב וכלישנא דגמרא בסוגיין ליפוק בתחילת תקיעה מקמיה דליערבב קליה וקול כזה אינו נשמע מחוץ לבנין שע"ג קרקע ואפילו בעומד רחוק ממנו אלא בקול שיצא מתחת הקרקע וכן מצאתי להדיא לרבינו מנוח וז"ל.." (ביאור הלכה שם ד"ה 'ואם קול הברה שמע').

 

תכנים נוספים באותו נושא:

האם אמירת וידוי עם החולה מותרת בשבת?

וידוי הוא אחד מחלקי התשובה והוא מצווה מן התורה להתוודות על פשע או חטא שביצע האדם כשעבר על מצוות לא תעשה, או ביטל מצוות עשה. בנוסף לווידוי האישי, נקבע בתפילה נוסח וידוי. נוסף על התפילה, נהוג כי אדם הנוטה למות אומר וידוי לפני מותו מצוות וידוי הינה מצווה חשובה, יסודה...

קראו עוד

האם מי שאינו טועם טעם במאכל חייב לברך עליו?

אקדים, טעם הוא אחד מחמשת החושים המסורתיים. טעמו של חומר מורגש בעת מגעו עם פקעיות הטעם הפזורות על הלשון, החך, הרך, ומכסה הגרון. חוש הטעם תורם חלקית בלבד שכן הן מושפעות גם מחושים אחרים, כגון הריח, הראייה וכן המרקם, מ"קור" או מ"חום". חלק מהחולים במחלת הקורונה דיווחו כי...

קראו עוד

?האם מותר לנער כהן לעבוד בחופשת הקיץ במרכז הרפואי

אקדים, כוהנים מוזהרים שלא להיטמא למתים "הנוגע במת לכל נפש אדם וטמא שבעת ימים...כל הבא אל האהל וכל אשר באהל יטמא שבעת ימים..."(במדבר י"ט י"א,י"ד), טומאה זו כוללת מגע ומשא "המת מטמא במגע ובמשא ובאהל טומאת שבעה..."(רמב"ם טומאת מת פ"א ה"א), אף לאבריו של המת "הכהן מוזהר...

קראו עוד

האם מותרת הפעלת מכונות משקאות במרכז הרפואי בשבת, ומה ביחס לרווחים?

אקדים, הצבת מכונות אוטומטיות לממכר מוצרים בשטח הציבורי או בשטחים שמחוץ למבנה, חייבים בהיתר עפ"י חוק העזר העירוני למודיעין מכבים רעות (שמירת איכות הסביבה, מניעת מפגעים ושמירת הסדר והניקיון), (תיקון), (התשע"ד -2013), הן נמצאות בבתי חולים, בבתי ספר ובמוסדות שונים....

קראו עוד

האם האולם בו מצויה בריכת טיפולים הידרותרפיה, חייבת במזוזה?

אקדים, הידרותרפיה או הידרותרפיה  - מקור המילה בשפה היוונית, הידרו = מים, תרפיה = טיפול, היא שיטת טיפול בפיזיותרפיה הנעזרת במים. השיטה המיושמת בבריכת שחייה טיפולית או שיקומית בעלת תכנוניות מסוימות (כמו גובה אחיד, מערכת חימום, מידות ייעודיות) השיטה מנצלת את התכונות...

קראו עוד

מי שמחובר להולטר לחץ דם לזרועו למשך 24 שעות כיצד יניח תפילין?

אקדים. בדיקת הולטר לחץ דם היא אמצעי לאבחון לחץ דם גבוה המאפשר מדידה רציפה של לחץ הדם במשך יממה שלימה. בדיקת ההולטר מאפשרת גם לבחון את טיב הטיפול התרופתי שמקבל הסובל מלחץ דם גבוה. בין היתר ניתן לברר באמצעות הבדיקה האם לחץ הדם מאוזן בעזרת הטיפול ואם ישנן נפילות בלחץ...

קראו עוד