נשאלתי מיולדת תוך שבעה שמותרת באכילה בצום תשעה באב האם להבדיל לפני האכילה.

כ״ג באלול ה׳תשע״ח (ספט 3, 2018) | שו"ת, בין המצרים, הריון ולידה, חגים ומועדים

אקדים, מצוות הבדלה היא לדעת הרמב"ם מצווה מן התורה, שנאמר (שמות כ' ז') "זָכוֹר אֶת יוֹם הַשַּׁבָּת לְקַדְּשׁוֹ", כלומר זכרהו זכירת שבח וקידוש, וצריך לזכרהו בכניסתו וביציאתו, בכניסתו בקידוש היום וביציאתו בהבדלה. גם לדעתו, אין חובה מן התורה להבדיל על כוס יין (הל' שבת פכ"ט ה"א). אך לדעת ראשונים אחרים, המובאים במגיד משנה, אין חובת ההבדלה אלא תקנת חכמים (שם). אסרו חכמים לאכול לפני ההבדלה. לעניינינו, עליה להבדיל בעצמה לפני שתאכל, או שבעלה יבדיל והיא תשתה מן היין, ומן הטעמים הבאים. הראשון, הבדלה לנשים. נחלקו הראשונים אם נשים חייבות בהבדלה, דעת הארחות חיים שנשים פטורות מהבדלה משום דהוי מצות עשה שהזמן גרמא, ואף דהבדלה מדרבנן, אף בדרבנן פטורות נשים במצוות עשה שהזמן גרמא וכשיטת התוס' בברכות (כ' ע"ב), (אורחות חיים, הל' הבדלה אות י"ח), אך רוב הראשונים סברו דנשים חייבות בהבדלה כשם שהן חייבות בקידוש (ריטב"א נ"ד ע"א, ד"ה ואע"פ שר' מפזרן, מגיד משנה הל' שבת פכ"ט ה"א) ושני הדעות הובאו להלכה (שו"ע או"ח סי' רצ"ו סעיף ח'), ומשום דהוי ספק כתב הרמ"א שם דנשים לא תבדלנה בעצמן אלא ישמעו מן האנשים. אך הב"ח שם כתב דאף אם נשים פטורות מ"מ יכולות להבדיל ואין בזה חשש ברכה לבטלה כמו שיכולות לברך על מצוות עשה שהזמן גרמא וכ"כ המג"א (שם בס"ק י"א), וכך כתב במשנה ברורה (ס"ק ל"ה). השני, הבדלה בתשעה באב נדחה. בעניין זמן ההבדלה, עד איזה יום ניתן להבדיל, קיימת מחלוקת בגמרא ובראשונים "מי שלא הבדיל במוצאי שבת" אומר רבא "מבדיל והולך כל היום כולו", או לפי לשון אחרת, "כל השבת כולה" (פסחים ק"ז, ע"א), לגבי הלשון האחרונה, מסבירה הגמרא שהכוונה עד יום ד'. האחרונים חקרו, האם מי שלא הבדיל במוצאי שבת מתחייב בחיוב משני, תשלומי הבדלה, מעין תפילת תשלומין, שאינה יכולה לחול על אדם שהיה פטור מן החיוב המקורי. על כן כותב הרא"ש שמי שהיה אונן במוצאי שבת – והיה פטור אז מהבדלה – אינו מתחייב בהבדלה אפילו אם המת נקבר למחרת, כי האפשרות להבדיל אח"כ היא רק תשלומין לחיוב של מוצאי שבת, שממנה היה פטור (ברכות פ"ג, ס"ב, ובסוף מסכת תענית מביא הרא"ש בשם הרמב"ן שבתשעה באב נדחה אין חיוב הבדלה), חולק עליו המהר"ם מרוטנבורג, הסובר שזמן הבדלה נמשך עקרונית אפילו לאחר מוצאי שבת, ועל כן האונן מתחייב בהבדלה ברגע שהמת נקבר (שם) (הגרי"ד סולובייצ'יק ב'שיעורים לזכר אבא מרי', כרך ב' , עמ' ק"ה-קנ"א. וכן הורה הרב שטרנבוך, במועדים וזמנים ח"ז סי' רנ"ה, שאישה לא תבדיל כלל משום ספק ספיקא, ספק אם חייבת בהבדלה, וספק שני, אם בתשעה באב נדחה יש להבדיל). למעשה הורו הפוסקים להבדיל בצאת הצום (שערי תשובה, סי' תקנ"ו סק"א בשם תשובת כנסת הגדולה, ובדגול מרבבה, סי' תקנ"ט ס"ט, וכן בשער הציון, שם סק"מ). עצה אחרת שבעלה יבדיל והיא תשתה, ואין צורך שישתה דווקא מי שיצא ידי חובה בהבדלה כנזכר בסי' רפ"ה ס"א. (עיין תהילה לדוד סי' רע"ב סק"ו שהסיק שדי בשתיית כל אדם כדי שיצא המבדיל ידי חובת קידוש או הבדלה), כך הורו הרבנים וולדינברג וואזנר (ציץ אליעזר, חי"ד סי' מ"ז, שבט הלוי, ח"ח סי' קכ"ט).

תכנים נוספים באותו נושא:

האם אמירת וידוי עם החולה מותרת בשבת?

וידוי הוא אחד מחלקי התשובה והוא מצווה מן התורה להתוודות על פשע או חטא שביצע האדם כשעבר על מצוות לא תעשה, או ביטל מצוות עשה. בנוסף לווידוי האישי, נקבע בתפילה נוסח וידוי. נוסף על התפילה, נהוג כי אדם הנוטה למות אומר וידוי לפני מותו מצוות וידוי הינה מצווה חשובה, יסודה...

קראו עוד

האם מי שאינו טועם טעם במאכל חייב לברך עליו?

אקדים, טעם הוא אחד מחמשת החושים המסורתיים. טעמו של חומר מורגש בעת מגעו עם פקעיות הטעם הפזורות על הלשון, החך, הרך, ומכסה הגרון. חוש הטעם תורם חלקית בלבד שכן הן מושפעות גם מחושים אחרים, כגון הריח, הראייה וכן המרקם, מ"קור" או מ"חום". חלק מהחולים במחלת הקורונה דיווחו כי...

קראו עוד

?האם מותר לנער כהן לעבוד בחופשת הקיץ במרכז הרפואי

אקדים, כוהנים מוזהרים שלא להיטמא למתים "הנוגע במת לכל נפש אדם וטמא שבעת ימים...כל הבא אל האהל וכל אשר באהל יטמא שבעת ימים..."(במדבר י"ט י"א,י"ד), טומאה זו כוללת מגע ומשא "המת מטמא במגע ובמשא ובאהל טומאת שבעה..."(רמב"ם טומאת מת פ"א ה"א), אף לאבריו של המת "הכהן מוזהר...

קראו עוד

האם מותרת הפעלת מכונות משקאות במרכז הרפואי בשבת, ומה ביחס לרווחים?

אקדים, הצבת מכונות אוטומטיות לממכר מוצרים בשטח הציבורי או בשטחים שמחוץ למבנה, חייבים בהיתר עפ"י חוק העזר העירוני למודיעין מכבים רעות (שמירת איכות הסביבה, מניעת מפגעים ושמירת הסדר והניקיון), (תיקון), (התשע"ד -2013), הן נמצאות בבתי חולים, בבתי ספר ובמוסדות שונים....

קראו עוד

האם האולם בו מצויה בריכת טיפולים הידרותרפיה, חייבת במזוזה?

אקדים, הידרותרפיה או הידרותרפיה  - מקור המילה בשפה היוונית, הידרו = מים, תרפיה = טיפול, היא שיטת טיפול בפיזיותרפיה הנעזרת במים. השיטה המיושמת בבריכת שחייה טיפולית או שיקומית בעלת תכנוניות מסוימות (כמו גובה אחיד, מערכת חימום, מידות ייעודיות) השיטה מנצלת את התכונות...

קראו עוד

מי שמחובר להולטר לחץ דם לזרועו למשך 24 שעות כיצד יניח תפילין?

אקדים. בדיקת הולטר לחץ דם היא אמצעי לאבחון לחץ דם גבוה המאפשר מדידה רציפה של לחץ הדם במשך יממה שלימה. בדיקת ההולטר מאפשרת גם לבחון את טיב הטיפול התרופתי שמקבל הסובל מלחץ דם גבוה. בין היתר ניתן לברר באמצעות הבדיקה האם לחץ הדם מאוזן בעזרת הטיפול ואם ישנן נפילות בלחץ...

קראו עוד