נשאלתי ממי שלקה בדמנציה ומתקשה להיזכר בנוסח הברכה התואם את המאכל כיצד ינהג

כ״ה באלול ה׳תשע״ח (ספט 5, 2018) | שו"ת, תפילה וברכות

אקדים, שיטיוןדמנציה או בשם החדש: "קיהיון" הוא ירידה משמעותית בתפקוד הקוגניטיבי של האדם, מחלות אלו מתאפיינות בירידה בתפקוד של קליפת המוח ובהידרדרות מנטלית וקוגניטיבית. לעניינינו, נראה שיברך "שהכל נהיה בדברו", ומן הטעמים הבאים, הראשון, הגדרת שוטה. בהלכה ישנם מושגים שונים להגדרת פסולי דין. "שוטה" או "פתי". שוטה, הוא מי שנוהג כמשוגע "תנו רבנן איזהו שוטה, היוצא יחידי בלילה, והלן בבית הקברות, והמקרע את כסותו" (חגיגה דף ג' ע"ב ד' ע"א). לפנינו חולה שאינו תואם הגדרות אלו, מחד, הוא בעל הבנה ברמה סבירה, בעל רצונות ומאווים, מאידך, ישנו טשטוש ונסיגה ביכולות המנטליות והקוגניטיביות. השני, דמנציה. במשנה נאמר, "מי שאחזו קורדייקוס" (גיטין דף ע' ע"ב). התלמוד דן בשני מצבים, האחד, מי שאחזו קורדייקוס (שיגעון כלשהו), השני, "נשתתק", מצבים המתארים שינוי קוגניטיבי ולא מום מולד. הגמרא מציעה לאמוד את דעתו של מי שנשתתק על ידי שאלות שתענינה ב"כן" ו"לא", אם הוא מהנהן הוא מוחה בהתאמה לשאלה, סימן שדעתו צלולה, כמו כן מובאת ברייתא המציעה בדיקת צלילות אחרת, "דבי רבי ישמעאל תנא: אומרים לו דברים של ימות החמה בימות הגשמים ושל ימות הגשמים בימות החמה" (שם, ודף ע"א ע"א), הגמרא מבארת שמציעים לו פירות קיץ בחורף ולהפך. אם האדם מבין שהשאלה אינה מציאותית, הרי יש אומדן לצלילותו. השלישי, ברכת שהכל. במשנה נאמר, "בירך על פירות האילן בורא פרי האדמה – יצא, ועל פירות הארץ בורא פרי העץ – לא יצא. ועל כולם, אם אמר שהכל נהיה בדברו – יצא" (ברכות דף מ' ע"א). נחלקו הראשונים, יש מי שסבר שהדין הבסיסי של ברכות הנהנין הוא דין של שבח, אם כך הפירוט, הינו חלק מהותי מדיני ברכות הנהנין , ולכתחילה יהיה חייב לברך את הברכה הפרטית השייכת לאותו המין, ורק בדיעבד אם בירך ברכה כללית, כגון שהכל – יצא (רא"ש, פר' כיצד מברכין, סי' ג'). ויש מי שסבר שהדין הבסיסי של ברכות הנהנין הוא מתיר, הרי שאותה הדרישה לשבח פרטי, המותאם לחשיבות מושא הברכה, הינה פרט שולי, ותהיה בבחינת מצווה מן המובחר, ואם בירך ברכה כללית – יצא אפילו לכתחילה, אלא שלא קיים מצווה מן המובחר (תלמידי רבינו יונה, כ"ה ע"א מדפי הרי"ף ד"ה 'מאי'). הרביעי, ספק ברכות. נחלקו הפוסקים, האם ספק ברכות להקל, הוא כלל הלכתי, לפיו כאשר מתעורר ספק בדיני ברכות יש להקל ולא לברך (הרי"ף, מובא בהערות על שולחן ערוך, אורח חיים, סימן ר"ט, על המגן אברהם בסעיף ג'), או שחייב לברך כיוון שאסור לאדם ליהנות מן העולם הזה בלא ברכה (המהרש"א בחידושיו על תלמוד בבלי, מסכת פסחים, דף ק"ב, וכן כתב המהרש"ל שם). החמישי, ספק דרבנן. ספיקא דרבנן – הוא ספק גם כאשר האדם יודע מהי ההלכה, אך חסרים לו נתונים משמעותיים על מה שהתרחש במציאות. וגם כאשר מדובר במחלוקת הפוסקים (משנה ברורה סי' ק"ס ס"ק מ"ז).

תכנים נוספים באותו נושא:

האם אמירת וידוי עם החולה מותרת בשבת?

וידוי הוא אחד מחלקי התשובה והוא מצווה מן התורה להתוודות על פשע או חטא שביצע האדם כשעבר על מצוות לא תעשה, או ביטל מצוות עשה. בנוסף לווידוי האישי, נקבע בתפילה נוסח וידוי. נוסף על התפילה, נהוג כי אדם הנוטה למות אומר וידוי לפני מותו מצוות וידוי הינה מצווה חשובה, יסודה...

קראו עוד

האם מי שאינו טועם טעם במאכל חייב לברך עליו?

אקדים, טעם הוא אחד מחמשת החושים המסורתיים. טעמו של חומר מורגש בעת מגעו עם פקעיות הטעם הפזורות על הלשון, החך, הרך, ומכסה הגרון. חוש הטעם תורם חלקית בלבד שכן הן מושפעות גם מחושים אחרים, כגון הריח, הראייה וכן המרקם, מ"קור" או מ"חום". חלק מהחולים במחלת הקורונה דיווחו כי...

קראו עוד

?האם מותר לנער כהן לעבוד בחופשת הקיץ במרכז הרפואי

אקדים, כוהנים מוזהרים שלא להיטמא למתים "הנוגע במת לכל נפש אדם וטמא שבעת ימים...כל הבא אל האהל וכל אשר באהל יטמא שבעת ימים..."(במדבר י"ט י"א,י"ד), טומאה זו כוללת מגע ומשא "המת מטמא במגע ובמשא ובאהל טומאת שבעה..."(רמב"ם טומאת מת פ"א ה"א), אף לאבריו של המת "הכהן מוזהר...

קראו עוד

האם מותרת הפעלת מכונות משקאות במרכז הרפואי בשבת, ומה ביחס לרווחים?

אקדים, הצבת מכונות אוטומטיות לממכר מוצרים בשטח הציבורי או בשטחים שמחוץ למבנה, חייבים בהיתר עפ"י חוק העזר העירוני למודיעין מכבים רעות (שמירת איכות הסביבה, מניעת מפגעים ושמירת הסדר והניקיון), (תיקון), (התשע"ד -2013), הן נמצאות בבתי חולים, בבתי ספר ובמוסדות שונים....

קראו עוד

האם האולם בו מצויה בריכת טיפולים הידרותרפיה, חייבת במזוזה?

אקדים, הידרותרפיה או הידרותרפיה  - מקור המילה בשפה היוונית, הידרו = מים, תרפיה = טיפול, היא שיטת טיפול בפיזיותרפיה הנעזרת במים. השיטה המיושמת בבריכת שחייה טיפולית או שיקומית בעלת תכנוניות מסוימות (כמו גובה אחיד, מערכת חימום, מידות ייעודיות) השיטה מנצלת את התכונות...

קראו עוד

מי שמחובר להולטר לחץ דם לזרועו למשך 24 שעות כיצד יניח תפילין?

אקדים. בדיקת הולטר לחץ דם היא אמצעי לאבחון לחץ דם גבוה המאפשר מדידה רציפה של לחץ הדם במשך יממה שלימה. בדיקת ההולטר מאפשרת גם לבחון את טיב הטיפול התרופתי שמקבל הסובל מלחץ דם גבוה. בין היתר ניתן לברר באמצעות הבדיקה האם לחץ הדם מאוזן בעזרת הטיפול ואם ישנן נפילות בלחץ...

קראו עוד