נשאלתי מתי ניתן למול תינוק ששהה באינקובטור מיום לידתו

כ״ה באלול ה׳תשע״ח (ספט 5, 2018) | שו"ת, מילה ופדיון הבן

אקדים, האינקובטור הוא עריסה שקופה, מעין חממה, המשמש פגים שנולדו טרם עת או תינוקות הלוקים במחלה כלשהי. מערכת החיסון של פגים ותינוקות מסוימים חלשה למדי, והוא מעוקר (סטרילי) ומונע זיהומים מלחדור למרחבם ושומר על טמפרטורה ולחות מתאימים. לעתים מוזרם חמצן אל תוך האינקובטור כדי לסייע לריאותיו החלשות של הרך הנולד בנשימה. לעניינינו, יש להמתין שבעה ימים מיום הוצאת היילוד מהאינקובטור ולמולו, ומן הטעמים הבאים. הראשון, מחלת התינוק. הבסיס לדחיית המילה עקב מחלת התינוק נקבע כבר במשנה, "קטן החולה אין מלין אותו עד שיבריא" (שבת, קל"ז ע"א). והרחיב לבאר זאת הרמב"ם, "אין מלין אלא ולד שאין בו שום חולי, שסכנת נפשות דוחה את הכל, ואפשר למול לאחר זמן ואי-אפשר להחזיר נפש אחת מישראל לעולם" (הל' מילה פ"א הי"ח). השני, הגדרת מחלה. המחלות והמומים המוזכרים בש"ס כוללים את המצבים הבאים, חלצתו חמה, מחלות דם תורשתיות,  תינוק אדום, תינוק ירוק, מומים במבנה הערלה – נולד מהול, ערלה כבושה, שתי ערלות (שבת שם). מאחר והדברים סובלים פירושים אחדים ללא אפשרות הכרעה ביניהם, נחלקו גדולי הפוסקים, יש הסוברים להחמיר ולדחות את הברית בכל מה שתואם את דברי חז"ל ע"פ הפוסקים והחוקרים (שו"ת מנחת יצחק, ח"ג, סי' קמ"ה, שו"ת ציץ אליעזר, חי"ג סי' פ"ב, הגרש"ז אויעברך דעתו מובאת, י' לוי, נועם, כרך י' תשכ"ז), פוסקים אחרים סברו שיש להכריע על פי הבנת הרופאים (שו"ת מהר"י אסאד, חיו"ד, סי ר"מ, שו"ת דברי מלכיאל, ח"ג, סי' ע"ד). השלישי, אינקובטור. האחרונים דנו במהות האינקובטור מבחינת ההלכה. האם יש לראות באינקובטור המשך ההיריון, ותחליף לרחם האם, או שהוא רק אמצעי-עזר רפואי כשלב חדש ונפרד, לאחר הלידה (ראה באריכות במאמרו של נ. גוטל, אור המזרח, תשרי תשמ"ח, עמ' 32 ואילך), לפיכך, יש הסבורים, שיילוד שחי שלושים יום רק בעזרת אינקובטור, אין זה מועיל להוציאו מדין נפל (שו"ת לבושי מרדכי תליתאי חאו"ח סי' י"ד, שו"ת שבט הלוי ח"ז סי' קפ"ח אות ב'), אך לדעת רוב האחרונים מועיל האינקובטור להוציאו מדין נפל, ומה שקבעו חז"ל שנפל אינו בן-קיימא, הוא דווקא ללא אמצעי טיפול (שו"ת מנחת יצחק ח"ד סי' קכ"ג וח"ט סי' ק"כ, שו"ת ציץ אליעזר ח"ט סי' כ"ח). הרביעי, שבעה ימים. בתלמוד נאמר, "חלצתו חמה נותנין לו כל שבעה להברותו" (שבת קל"ז ע"א). רש"י מסביר, ש"חלצתו חמה" הכוונה ש"נשלף ממנו החולי ויצא מגופו" (שם ד"ה חלצתו חמה), לפי דעתו, המקובלת על רוב הראשונים ועל כל הפוסקים (עי' טור ושו"ע יו"ד רס"ב ב'), שמואל האמורא החמיר יותר מאשר חכמי המשנה, ופסק שלא רק שתינוק חולה אין מלים אותו עד שיבריא, אלא שאף אחר שכבר הבריא יש להמתין עוד שבעה ימים עד שימולו אותו. כך פסק גם הרמב"ם (הל' מילה פ"א הל' ט"ז). החמישי, תינוק ששהה באינקובטור. תינוק כזה, לדעת הפוסקים נחשב כחולה ויש לדחות את הברית למשך שבעה ימים מיום הוצאתו מהאינקובטור (שו"ת אגרות משה, חיו"ד, ח"ב סי' קכ"א, שו"ת ציץ אליעזר, חי"ג, סי' פ"ב).

תכנים נוספים באותו נושא:

האם אמירת וידוי עם החולה מותרת בשבת?

וידוי הוא אחד מחלקי התשובה והוא מצווה מן התורה להתוודות על פשע או חטא שביצע האדם כשעבר על מצוות לא תעשה, או ביטל מצוות עשה. בנוסף לווידוי האישי, נקבע בתפילה נוסח וידוי. נוסף על התפילה, נהוג כי אדם הנוטה למות אומר וידוי לפני מותו מצוות וידוי הינה מצווה חשובה, יסודה...

קראו עוד

האם מי שאינו טועם טעם במאכל חייב לברך עליו?

אקדים, טעם הוא אחד מחמשת החושים המסורתיים. טעמו של חומר מורגש בעת מגעו עם פקעיות הטעם הפזורות על הלשון, החך, הרך, ומכסה הגרון. חוש הטעם תורם חלקית בלבד שכן הן מושפעות גם מחושים אחרים, כגון הריח, הראייה וכן המרקם, מ"קור" או מ"חום". חלק מהחולים במחלת הקורונה דיווחו כי...

קראו עוד

?האם מותר לנער כהן לעבוד בחופשת הקיץ במרכז הרפואי

אקדים, כוהנים מוזהרים שלא להיטמא למתים "הנוגע במת לכל נפש אדם וטמא שבעת ימים...כל הבא אל האהל וכל אשר באהל יטמא שבעת ימים..."(במדבר י"ט י"א,י"ד), טומאה זו כוללת מגע ומשא "המת מטמא במגע ובמשא ובאהל טומאת שבעה..."(רמב"ם טומאת מת פ"א ה"א), אף לאבריו של המת "הכהן מוזהר...

קראו עוד

האם מותרת הפעלת מכונות משקאות במרכז הרפואי בשבת, ומה ביחס לרווחים?

אקדים, הצבת מכונות אוטומטיות לממכר מוצרים בשטח הציבורי או בשטחים שמחוץ למבנה, חייבים בהיתר עפ"י חוק העזר העירוני למודיעין מכבים רעות (שמירת איכות הסביבה, מניעת מפגעים ושמירת הסדר והניקיון), (תיקון), (התשע"ד -2013), הן נמצאות בבתי חולים, בבתי ספר ובמוסדות שונים....

קראו עוד

האם האולם בו מצויה בריכת טיפולים הידרותרפיה, חייבת במזוזה?

אקדים, הידרותרפיה או הידרותרפיה  - מקור המילה בשפה היוונית, הידרו = מים, תרפיה = טיפול, היא שיטת טיפול בפיזיותרפיה הנעזרת במים. השיטה המיושמת בבריכת שחייה טיפולית או שיקומית בעלת תכנוניות מסוימות (כמו גובה אחיד, מערכת חימום, מידות ייעודיות) השיטה מנצלת את התכונות...

קראו עוד

מי שמחובר להולטר לחץ דם לזרועו למשך 24 שעות כיצד יניח תפילין?

אקדים. בדיקת הולטר לחץ דם היא אמצעי לאבחון לחץ דם גבוה המאפשר מדידה רציפה של לחץ הדם במשך יממה שלימה. בדיקת ההולטר מאפשרת גם לבחון את טיב הטיפול התרופתי שמקבל הסובל מלחץ דם גבוה. בין היתר ניתן לברר באמצעות הבדיקה האם לחץ הדם מאוזן בעזרת הטיפול ואם ישנן נפילות בלחץ...

קראו עוד