נשאלתי על ידי אחות האם מותר להתפלל לשלומה של חולה, נוצרייה אדוקה, שביקשה זאת ממנה

כ״ה באלול ה׳תשע״ח (ספט 5, 2018) | שו"ת, תפילה וברכות

אקדים, קיימות מגמות סותרות ביחסה של היהדות אל אומות העולם, אוניברסאליזם מחד גיסא, ופרטיקולאריות, שלעיתים גובלת בשלילת הזר, מאידך, גם היום מתנהל ויכוח בין הצדדים השונים המתבססים על מסורות שונות בתוך התרבות היהודית. המאמר "חביב אדם שנברא בצלם, חיבה יתירה נודעת לו שנברא בצלם.."(אבות ג' י"ח) מחד גיסא, ומאמר "אתם קרויין אדם, ואין הנכרים קרויין אדם"(יבמות ס"א ע"א) העוסק במת ובטומאת אהל, שאינה שייכת אלא בבני ברית מאידך גיסא, אינה אלא דוגמא אחת מני רבות. לעניינינו, נראה שמותר להתפלל על אף אדיקותה בדת הנוצרית ומן הטעמים הבאים, ראשית, כבר כתבו ראשונים גם אחרונים שההלכה "עובדי עבודה זרה אסור להצילם אם נטו למות, ואין לרפאותם אפילו בשכר, אם לא במקום איבה"(יו"ד קנ"ח סעי' א') לא נאמרה ביחס למי שאינו עובד ע"ז (כסף משנה פרק י' מהלכות עכו"ם ה"ב) וכך כתב אחד מחשובי הפוסקים "שנראה לו שהרמב"ם שהיה רופא לישמעאלים בארץ מצרים, מפני שאין הישמעאלים עובדי ע"ז, וכל שאינו עובד ע"ז מותר לרפאותו אפילו בחינם, אע"פ שאין לחוש לו משום איבה" (דינא דחיי לבעל כנסת הגדולה, לאווין מ"ה, דף נ"א ע"ד) כך גם הורה למעשה ואף הרחיב היתר זה פוסק גדול וחשוב למקרה בו קיים ספק אם הגוי הוא מחסידי אומות העולם השומרים שבע מצוות בני נח, שיש להתפלל לשלומו ולבקש שישוב למוטב, ומוסיף שבמידה ויתרפא יהיה בכך קידוש ד', ואפשר שאף יהפוך לגר צדק (ר' יצחק עטיה, רוב דגן, קונטרס אות לטובה, סי' מ"ה) על סמך דברים אלו הורה אחד מגדולי האחרונים למי ששותפו הגוי נפל למשכב שיתפלל לשלומו "שמכל שכן בנידון דידן שעשה לו טובות, שלא להיות כפוי טובה, שבודאי שמותר לו להתפלל עליו"(ר' חיים פלאג'י, שו"ת חיים ביד, סי' ל"ג) שנית, נחלקו קדמונים ביחסם לדת הנצרות, שיש מי שראו בבני דת זו עובדי ע"ז עקב אמונתם בשילוש, "כי הנוצרים עובדי עבודה זרה הם"(רמב"ם הלכות עכו"ם פ"ט ה"ד בחלק מן הנוסחים בשל הצנזורה מופיעה המילה "אדומים", וכן בפי"א ה"ד והושמט בחלק מן הדפוסים) ושיש מי שסבר שאינם בגדר ע"ז האסורה גם לבני נח, אלא "שיתוף", "שבני נח לא הוזהרו שלא לשתף שם שמים ודבר אחר"(תו"ס סנהדרין ס"ג ע"א ד"ה "אסור", ובכורות ב' ע"א ד"ה "שמא") וביאר והוסיף מי מהראשונים "…הרבה ראינו שמתפלאים על שבזמנים אלו אין אדם נזהר מדברים אלו כלל…שהם כולם לאומות הקדומות שלא היו גדורות בדרכי הדתות והן אדוקות ומתמידות בעבודת אלילים והכוכבים…"(רבינו מנחם המאירי "בית הבחירה" ע"ז כ"ו ע"א) על סמך דברים אלו הורה הרמ"א להקל "בעשיית שותפות עם האומות בזמן הזה, משום שאין האומות בזמן הזה נשבעים בעבודה זרה, ואף על גב דמזכירין העבודה זרה, כוונתם לעושה שמיים וארץ"(או"ח סי' קנ"ו) וכך כותב אחד מגדולי האחרונים על האומות בתוכם יושבים יהודים שהם מאמינים בעיקרי הדת, ומאמינים בבריאת העולם, שאלו אינם האומות עובדי ע"ז שדברו הקדמונים (שו"ת נודע ביהודה דברי הקדמת המחבר לספר) כך גם הורה מרא דארעא דארץ ישראל שהעיקר כדעת המאירי "שכל העמים שהם גדורים בנימוסים הגונים…הם כבר נחשבים לגרים תושבים…" (אגרות הראיה פ"ט תרס"ד) ובדרכו גם הרב הראשי לישראל כותב שהנוצרים "…יצאו מכלל עובדי ע"ז, וכל מה שנאמר על המוסלמים סובב גם עליהם…"(הגרי"א הרצוג "זכויות המיעוטים לפי ההלכה", תחומין ב' תשמ"ב) וכך כותב אחד מחשובי הרבנים "שגר צדק רשאי להתפלל על רפואת אביו הנכרי בחוליו.." (הרב עובדיה יוסף, יחווה דעת, חלק ו' סי' ס')

תכנים נוספים באותו נושא:

האם אמירת וידוי עם החולה מותרת בשבת?

וידוי הוא אחד מחלקי התשובה והוא מצווה מן התורה להתוודות על פשע או חטא שביצע האדם כשעבר על מצוות לא תעשה, או ביטל מצוות עשה. בנוסף לווידוי האישי, נקבע בתפילה נוסח וידוי. נוסף על התפילה, נהוג כי אדם הנוטה למות אומר וידוי לפני מותו מצוות וידוי הינה מצווה חשובה, יסודה...

קראו עוד

האם מי שאינו טועם טעם במאכל חייב לברך עליו?

אקדים, טעם הוא אחד מחמשת החושים המסורתיים. טעמו של חומר מורגש בעת מגעו עם פקעיות הטעם הפזורות על הלשון, החך, הרך, ומכסה הגרון. חוש הטעם תורם חלקית בלבד שכן הן מושפעות גם מחושים אחרים, כגון הריח, הראייה וכן המרקם, מ"קור" או מ"חום". חלק מהחולים במחלת הקורונה דיווחו כי...

קראו עוד

?האם מותר לנער כהן לעבוד בחופשת הקיץ במרכז הרפואי

אקדים, כוהנים מוזהרים שלא להיטמא למתים "הנוגע במת לכל נפש אדם וטמא שבעת ימים...כל הבא אל האהל וכל אשר באהל יטמא שבעת ימים..."(במדבר י"ט י"א,י"ד), טומאה זו כוללת מגע ומשא "המת מטמא במגע ובמשא ובאהל טומאת שבעה..."(רמב"ם טומאת מת פ"א ה"א), אף לאבריו של המת "הכהן מוזהר...

קראו עוד

האם מותרת הפעלת מכונות משקאות במרכז הרפואי בשבת, ומה ביחס לרווחים?

אקדים, הצבת מכונות אוטומטיות לממכר מוצרים בשטח הציבורי או בשטחים שמחוץ למבנה, חייבים בהיתר עפ"י חוק העזר העירוני למודיעין מכבים רעות (שמירת איכות הסביבה, מניעת מפגעים ושמירת הסדר והניקיון), (תיקון), (התשע"ד -2013), הן נמצאות בבתי חולים, בבתי ספר ובמוסדות שונים....

קראו עוד

האם האולם בו מצויה בריכת טיפולים הידרותרפיה, חייבת במזוזה?

אקדים, הידרותרפיה או הידרותרפיה  - מקור המילה בשפה היוונית, הידרו = מים, תרפיה = טיפול, היא שיטת טיפול בפיזיותרפיה הנעזרת במים. השיטה המיושמת בבריכת שחייה טיפולית או שיקומית בעלת תכנוניות מסוימות (כמו גובה אחיד, מערכת חימום, מידות ייעודיות) השיטה מנצלת את התכונות...

קראו עוד

מי שמחובר להולטר לחץ דם לזרועו למשך 24 שעות כיצד יניח תפילין?

אקדים. בדיקת הולטר לחץ דם היא אמצעי לאבחון לחץ דם גבוה המאפשר מדידה רציפה של לחץ הדם במשך יממה שלימה. בדיקת ההולטר מאפשרת גם לבחון את טיב הטיפול התרופתי שמקבל הסובל מלחץ דם גבוה. בין היתר ניתן לברר באמצעות הבדיקה האם לחץ הדם מאוזן בעזרת הטיפול ואם ישנן נפילות בלחץ...

קראו עוד