נשאלתי על ידי הורים לתינוק רך האם ניתן לתת לבנם פורמולה המכילה אבקת חלב נוכרי

כ״ה באלול ה׳תשע״ח (ספט 5, 2018) | שו"ת, כשרות

אקדים, איסור חלב נכרי (עכו"ם- עובדי כוכבים ומזלות) היא מגזירת חכמים "אלו דברים של גויים אסורין…חלב שחלבו גוי ואין ישראל רואהו…"(משנה ע"ז פ"ב מ"ו) חלב שנחלב על ידי גוי ויהודי לא ראה את תהליך החליבה אסור, הסיבות לגזירה שתיים, האחת, חשש לעירוב חלב טמא (עבודה זרה ל"ה ב') והשנייה,"גילוי" כיוון שהגויים אינם מקפידים לכסות את החלב קיים חשש שמא הוטל בו ארס (ירושלמי ע"ז פ"ב ה"ח) ולהלכה "חלב שחלבו גוי ואין ישראל רואהו אסור שמא ערב בו חלב טמא…לפיכך היה חולב בביתו וישראל יושב מבחוץ…מותר" (יו"ד סי' קט"ו סעי' א') לעניינינו, נראה להקל ולהתיר מן הסיבות הבאות, הראשונה, קיימת מחלוקת הפוסקים ביחס למקרה בו לא קיים חשש שעירבו חלב טמא, כגון שאין מצויות במקום בהמות טמאות, שיש מי שסברו שכיוון שסיבת האיסור הוא מפני חשש תערובת חלב טמא, במקום כזה שאין מצויות בהמות טמאות מותר, על אף שלא ראה ישראל את תהליך החליבה (שו"ת רדב"ז סי' אלף קמ"ז, ותשב"ץ ח"ד סי' ל"ב) ויש מי שחלקו על כך וסברו שהגזירה בעינה עומדת והחלב אסור, שזוהי גזירה שנאסרה במניין ואפילו בטל הטעם לא בטלה הגזירה (רשב"א תורת הבית בית ג' שער ו') לדעה זו מנהג זה דינו כנדר האסור מן התורה ולא רק מגזרת חכמים (שו"ת חת"ס יו"ד סי' ק"ז). להלכה מקובל לפסוק כדעה ראשונה (פר"ח יו"ד קט"ו סעי' ו') השנייה, יש פוסקים שהבדילו בין החלב עצמו עליו גזרו חכמים איסור כשישראל לא ראה את החליבה, ובין מוצר המופק מחלב כגון אבקת חלב שעליה לא נגזרה הגזירה כלל. ראיה לכך מגבינה וחמאה של עכו"ם המותרת לישראל מפני שחלב טמא אינו מתגבן (הר צבי יו"ד סי' ק"ג). יש מי שחלק על סברה זו, לדעתו אבקת החלב אינה כגבינה אלא כחלב שנתייבש וכעת כשמערבים אותו חוזר שמו – חלב ועליו נגזרה הגזירה (חזו"א יו"ד הל' מאכלות אסורות סי' מ"א ס"ק ד') השלישית, במקומות בהם קיים פיקוח ממשלתי ואוכפים את החוק על זייפנים המשנים רכיבים המופיעים ברשימת הרכב המוצר, אין לחשוש לגזירת עירוב חלב נכרי שהרי ההלכה קבעה שבמקום בו חושש הגוי לערב "היה לו דבר טמא בעדרו, והישראל יושב מבחוץ, כשהוא עומד מותר, שירא שמא יעמוד ויראהו, והוא שידע שחלב טמא אסור לישראל"(יו"ד קט"ו סעיף א'). אם הגוי חושש שמא יכנס ישראל ויראה את מעשיו אין לאסור "… ולפ"ז נראה דאפילו יוצא ונכנס מותר כיון דטעמא הוא משום דמירתת…דה"ה אפילו אינו יושב תמיד אלא יוצא ונכנס ויושב שרי…"(ש"ך שם ס"ק ד' ובט"ז שם ס"ק ג') (חזו"א שם, והר צבי שם, אגרות משה יו"ד ח"א סי' מ"ו וסי' מ"ט) הרביעית, חולים ואף אלו שאין בהם סכנה מקובל להקל ביחס לאיסורים שמקורם בגזירת חכמים, מטעם זה פסק אחד האחרונים להקל בחלב עכו"ם (שו"ת מלמד להועיל יו"ד סי' ל"ג). ילדים קטנים – עד גיל 9-10 מוגדרים כחולים שאין בהם סכנה (שמירת שבת כהלכתה פרק ל"ז סעי' ב'). לעניינינו הורה הרב הראשי לישראל שילד שהגיע לגיל חינוך אין להחמיר ולאסור עליו חלב וגבינות של נכרי (שו"ת הגרי"א הרצוג יו"ד סי' ל"ג).

תכנים נוספים באותו נושא:

האם אמירת וידוי עם החולה מותרת בשבת?

וידוי הוא אחד מחלקי התשובה והוא מצווה מן התורה להתוודות על פשע או חטא שביצע האדם כשעבר על מצוות לא תעשה, או ביטל מצוות עשה. בנוסף לווידוי האישי, נקבע בתפילה נוסח וידוי. נוסף על התפילה, נהוג כי אדם הנוטה למות אומר וידוי לפני מותו מצוות וידוי הינה מצווה חשובה, יסודה...

קראו עוד

האם מי שאינו טועם טעם במאכל חייב לברך עליו?

אקדים, טעם הוא אחד מחמשת החושים המסורתיים. טעמו של חומר מורגש בעת מגעו עם פקעיות הטעם הפזורות על הלשון, החך, הרך, ומכסה הגרון. חוש הטעם תורם חלקית בלבד שכן הן מושפעות גם מחושים אחרים, כגון הריח, הראייה וכן המרקם, מ"קור" או מ"חום". חלק מהחולים במחלת הקורונה דיווחו כי...

קראו עוד

?האם מותר לנער כהן לעבוד בחופשת הקיץ במרכז הרפואי

אקדים, כוהנים מוזהרים שלא להיטמא למתים "הנוגע במת לכל נפש אדם וטמא שבעת ימים...כל הבא אל האהל וכל אשר באהל יטמא שבעת ימים..."(במדבר י"ט י"א,י"ד), טומאה זו כוללת מגע ומשא "המת מטמא במגע ובמשא ובאהל טומאת שבעה..."(רמב"ם טומאת מת פ"א ה"א), אף לאבריו של המת "הכהן מוזהר...

קראו עוד

האם מותרת הפעלת מכונות משקאות במרכז הרפואי בשבת, ומה ביחס לרווחים?

אקדים, הצבת מכונות אוטומטיות לממכר מוצרים בשטח הציבורי או בשטחים שמחוץ למבנה, חייבים בהיתר עפ"י חוק העזר העירוני למודיעין מכבים רעות (שמירת איכות הסביבה, מניעת מפגעים ושמירת הסדר והניקיון), (תיקון), (התשע"ד -2013), הן נמצאות בבתי חולים, בבתי ספר ובמוסדות שונים....

קראו עוד

האם האולם בו מצויה בריכת טיפולים הידרותרפיה, חייבת במזוזה?

אקדים, הידרותרפיה או הידרותרפיה  - מקור המילה בשפה היוונית, הידרו = מים, תרפיה = טיפול, היא שיטת טיפול בפיזיותרפיה הנעזרת במים. השיטה המיושמת בבריכת שחייה טיפולית או שיקומית בעלת תכנוניות מסוימות (כמו גובה אחיד, מערכת חימום, מידות ייעודיות) השיטה מנצלת את התכונות...

קראו עוד

מי שמחובר להולטר לחץ דם לזרועו למשך 24 שעות כיצד יניח תפילין?

אקדים. בדיקת הולטר לחץ דם היא אמצעי לאבחון לחץ דם גבוה המאפשר מדידה רציפה של לחץ הדם במשך יממה שלימה. בדיקת ההולטר מאפשרת גם לבחון את טיב הטיפול התרופתי שמקבל הסובל מלחץ דם גבוה. בין היתר ניתן לברר באמצעות הבדיקה האם לחץ הדם מאוזן בעזרת הטיפול ואם ישנן נפילות בלחץ...

קראו עוד