נשאלתי על ידי חולה הזקוק לעזרת אשתו, האם תוכל לסעוד אותו ולטפל בו בזמן נידתה

כ״ג באלול ה׳תשע״ח (ספט 3, 2018) | שו"ת, בינו לבינה, הריון ולידה

אקדים, המילה נידה מתייחסת לאישה במהלך פרק הזמן בו היא רואה דם ווסת "ואל אשה בנדת טמאתה לא תקרב לגלות ערותה" (ויקרא פרק י"ח פסוק י"ט). בפרק זמן זה קיים איסור לחיות חיי אישות עם בעלה עד שתטהר בטבילה במקווה ואף נגיעה אסורה. לעניינינו, נראה להתיר לאישה לטפל בבעלה החולה ואף כשהוא חולה שאין בו סכנה, ומן הטעמים הבאים. הראשון, קיימת מחלוקת ראשונים האם איסור נגיעה באשתו נידה הוא מן התורה.  ראשונים דנו במקור איסור נגיעה באשתו נידה, לדעת הרמב"ם איסור זה מקורו מן התורה "לא תקרבו לגלות ערוה" (ויקרא פר' י"ח פס' ו') (ספר המצוות מצווה ל"ת שנ"ג, הל' איסורי ביאה פר' כ"א ה"א), ועל אף שהפסוק מדבר על ערווה, אף נידה בכלל ערווה היא (שו"ת משנה הלכות ח"ב סי' קכ"ז), יש הסוברים שאיסור נגיעה אינו אלא מדרבנן (השגות הרמב"ן על ספר המצוות לרמב"ם מצווה ל"ת שנ"ג, ורש"י שבת דף י"ג ע"א ד"ה 'גילוי עריות'), ויש מי שכתב להסתפק אם איסור זה הוא מהתורה או מדרבנן (שו"ת הרשב"א המיוחסות לרמב"ן סי' קכ"ז)  השני, איסור הנגיעה הוא דווקא בדרך חיבה. ההלכה נפסקה כדעת הרמב"ם "הבא על אחת מן העריות…או שחבק ונשק ונהנה בקירוב בשר הרי זה לוקה…" (שו"ע אבהע"ז סי' כ' סעי' א'). אך סייג הרמב"ם את דבריו והתנה זאת בכך שקירבה זו שנאסרה אינה אלא דרך חיבה "כל הבא על ערוה מן העריות…או שחבק ונשק דרך תאוה ונהנה בקרוב בשר הרי זה לוקה מן התורה" (הל' איסורי ביאה פר' כ"א ה"א). לאור דבריו פסקו אחרונים להיתר כשאין הנגיעה באשתו נידה דרך חיבה למשל לנשק את אשתו כדי שיאמין המוכס לדבריו שהיא אשתו ויעביר אותה ואותו ביחד את המכס (חוות יאיר סי' קפ"ב). השלישי, איסור נגיעה באיש כשהוא חולה קל מאשר כשהאישה חולה. נחלקו הפוסקים האם כשהבעל רופא מותר לו למשש את הדופק כשאשתו נידה, שיש מי שכתב לאסור ואף שטרוד בעבודתו וזוהי אומנותו (תרומת הדשן סי' רנ"ב), ויש שפסק להיתר (תשובת הרא"ש ,כלל כ"ט סי' ג', מובא בב"י בסי' קצ"ה), אלא שבעל התרומת הדשן הבחין  בדברי הרא"ש  וכתב "…דוקא כשהוא חולה והיא בריאה שרי, כיון דחולה הוא ליכא למיחש להרגל עבירה דאין יצרו מתגבר עליו מפני שתשש כחו…אבל כשהיא חולה והוא בריא איכא למיחש להרגל עבירה שמא יצרו מתגבר עליו ויפייסנה…" (תרומת הדשן שם). הבחנה זו נקבעה להלכה "אם הוא חולה ואין לו מי שישמנו זולתה, מותרת לשמשו רק שתזהר ביותר שתוכל להזהר מהרחצת פניו ידיו ורגליו והצעת המטה בפניו" (שו"ע יו"ד סי' קצ"ה סעי' ט"ו). וכשצריך סיוע ברחיצה תסתייע בכפפות (נשמת אברהם, חיו"ד סי' קצ"ה סעי' ה' עמ' ר"ה). ולהאכילו כבר כתבו אחרונים להיתר "אבל מזיגת הכוס אשכחן היתרי טובי…" (ש"ך יו"ד סי' קצ"ה ס"ק י"ח ועיין בנשמת אברהם שם, בשם הרב אלישיב).

 

תכנים נוספים באותו נושא:

האם אמירת וידוי עם החולה מותרת בשבת?

וידוי הוא אחד מחלקי התשובה והוא מצווה מן התורה להתוודות על פשע או חטא שביצע האדם כשעבר על מצוות לא תעשה, או ביטל מצוות עשה. בנוסף לווידוי האישי, נקבע בתפילה נוסח וידוי. נוסף על התפילה, נהוג כי אדם הנוטה למות אומר וידוי לפני מותו מצוות וידוי הינה מצווה חשובה, יסודה...

קראו עוד

האם מי שאינו טועם טעם במאכל חייב לברך עליו?

אקדים, טעם הוא אחד מחמשת החושים המסורתיים. טעמו של חומר מורגש בעת מגעו עם פקעיות הטעם הפזורות על הלשון, החך, הרך, ומכסה הגרון. חוש הטעם תורם חלקית בלבד שכן הן מושפעות גם מחושים אחרים, כגון הריח, הראייה וכן המרקם, מ"קור" או מ"חום". חלק מהחולים במחלת הקורונה דיווחו כי...

קראו עוד

?האם מותר לנער כהן לעבוד בחופשת הקיץ במרכז הרפואי

אקדים, כוהנים מוזהרים שלא להיטמא למתים "הנוגע במת לכל נפש אדם וטמא שבעת ימים...כל הבא אל האהל וכל אשר באהל יטמא שבעת ימים..."(במדבר י"ט י"א,י"ד), טומאה זו כוללת מגע ומשא "המת מטמא במגע ובמשא ובאהל טומאת שבעה..."(רמב"ם טומאת מת פ"א ה"א), אף לאבריו של המת "הכהן מוזהר...

קראו עוד

האם מותרת הפעלת מכונות משקאות במרכז הרפואי בשבת, ומה ביחס לרווחים?

אקדים, הצבת מכונות אוטומטיות לממכר מוצרים בשטח הציבורי או בשטחים שמחוץ למבנה, חייבים בהיתר עפ"י חוק העזר העירוני למודיעין מכבים רעות (שמירת איכות הסביבה, מניעת מפגעים ושמירת הסדר והניקיון), (תיקון), (התשע"ד -2013), הן נמצאות בבתי חולים, בבתי ספר ובמוסדות שונים....

קראו עוד

האם האולם בו מצויה בריכת טיפולים הידרותרפיה, חייבת במזוזה?

אקדים, הידרותרפיה או הידרותרפיה  - מקור המילה בשפה היוונית, הידרו = מים, תרפיה = טיפול, היא שיטת טיפול בפיזיותרפיה הנעזרת במים. השיטה המיושמת בבריכת שחייה טיפולית או שיקומית בעלת תכנוניות מסוימות (כמו גובה אחיד, מערכת חימום, מידות ייעודיות) השיטה מנצלת את התכונות...

קראו עוד

מי שמחובר להולטר לחץ דם לזרועו למשך 24 שעות כיצד יניח תפילין?

אקדים. בדיקת הולטר לחץ דם היא אמצעי לאבחון לחץ דם גבוה המאפשר מדידה רציפה של לחץ הדם במשך יממה שלימה. בדיקת ההולטר מאפשרת גם לבחון את טיב הטיפול התרופתי שמקבל הסובל מלחץ דם גבוה. בין היתר ניתן לברר באמצעות הבדיקה האם לחץ הדם מאוזן בעזרת הטיפול ואם ישנן נפילות בלחץ...

קראו עוד