נשאלתי על ידי חולה המחובר למכשיר חשמלי באמצעותו הוא מקבל עירוי לתוך הוריד, האם הוא רשאי לבקש מנכרי לנתק ולחבר את המכשיר בשבת, כדי להתפנות, ובהעדר גוי כיצד יפעל

כ״ה באלול ה׳תשע״ח (ספט 5, 2018) | שו"ת, שבת

אקדים, המונח "גוי של שבת", מונח שרווח בקרב יהודי אירופה בכינויו "שאבעס גוי" אין לו מקור בהלכה, ההיזקקות לגוי נועדה כדי לשמר את קדושת השבת, נסיבות החיים הצריכו להרחיב את ההיתרים ולהיעזר בשירותיו. יהודי הנמצא בשבת בחברתו של גוי אינו רשאי לבקש ממנו מפורשות לבצע עבורו פעולה האסורה לעשות בשבת "אינו יהודי שהדליק את הנר בשביל ישראל, אסור לכל אפילו למי שלא הודלק בשבילו…"(או"ח רע"ו א'). 'אמירה לנכרי' היא איסור דרבנן "אסור לומר לגוי לעשות לנו מלאכה בשבת…ודבר זה אסור מדברי סופרים כדי שלא תהיה שבת קלה בעיניהן ויבואו לעשות בעצמן" (רמב"ם שבת ו' א') ויש הסוברים שאיסור זה הוא מן התורה (סמ"ג ל"ת ע"ה, "יראים" סי' ש"ד), לעניינינו, ניתן לנתק ולחבר על ידי גוי ובהעדר גוי גם על ידי יהודי ומן הטעמים הבאים. ראשית, ניתוק וחיבור מכשיר חשמלי אינו אלא איסור דרבנן. חיבור מכשיר חשמלי לזרם החשמל אסור מדרבנן, למעט מכשירים שבהפעלתם עוברים איסור תורה, מבעיר אש, אם מדובר במכשירים שבהם יש גוף חימום או חוט להט. כך דעתם של רוב פוסקי דורנו (שו"ת "מנחת שלמה" סי' ט'- י"ב) כיבוי המכשיר הוא פעולה קלה עוד יותר, למעט דעת החזו"א שראה בחיבור הזרם מלאכת "בנין", ובניתוקו "סתירה" (שבת סי' נ' ס"ק ט') שנית, "אמירה לנכרי" לצורך חולה מותרת. ההלכה קובעת "דבר שאינו מלאכה, ואינו אסור לעשות בשבת אלא משום שבות, מותר לישראל לומר לא"י לעשותו בשבת והוא שיהיה שם מקצת חולי…" (או"ח סי' ש"ז סעי' ה') והיה והחולה נפל למשכב ואף שאין בו סכנה, מותר לומר לאינו יהודי לעשות עבורו איסור תורה "חולה שנפל מחמת חליו למשכב ואין בו סכנה… אומרים לאינו יהודי לעשות לו רפואה.."(שו"ע או"ח שכ"ח י"ז) שלישית, מטעם "כבוד הבריות" מותר אף ליהודי לנתק ולחבר הזרם.  ביישוב סתירה בין מקרה בו ציוו על האדם לפשוט כלאיים בשוק ולא חסו על כבודו, לבין מקרה ממנו משתמע כי ניתן לדחות איסורים מפני "כבוד הבריות", ומהשוואה למקורות נוספים הגיעה התלמוד לשתי מסקנות, הראשונה, "כבוד הבריות" דוחה איסורים מדרבנן, השנייה, "כבוד הבריות" דוחה אף איסורי תורה רק ב"שב ואל תעשה" (ברכות י"ט ב') להלכה "…ואל יהיה כבוד הבריות קל בעיניו, שהרי הוא דוחה את לא תעשה של דבריהם וכל שכן כבוד בני אברהם יצחק ויעקב המחזיקין בתורת האמת שיהיה זהיר שלא יהרס כבודם…"(רמב"ם סהנדרין כ"ז י') ובמקום אחר "…אבל דבר שהוא מדבריהם, הרי הוא נדחה מפני כבוד הבריות בכל מקום…" (רמב"ם כלאיים י' כ"ט) לשאלה זו השלכות גם לאופן שהאדם יקנח עצמו לאחר שהייה בבית הכסא (שבת פ"א ב') ומובאים הדברים להלכה "היה לפניו צרור וחרש מקנח בצרור ואם היה החרש מאגני כלים מקנח בחרש, היו לפניו צרור ועשבים אם היו עשבים רכים מקנח בהן ואם לאו מקנח בצרור" (רמב"ם שבת כ"ו ה') ורביעית, פעולה הנעשית בשינוי, "כלאחר יד" לצורך חולה ואף שאין בו סכנה מותרת. לדוגמא התירו לקטום קש ביד ולא בכלי, ב"שינוי", שדבר זה אינו אסור אלא מדרבנן כדי לחצוץ את שיניו ("שער הציון" סימן שכ"ב ס"ק י"ב בשם הפמ"ג) ועל כן במידה ואין גוי מצוי בסביבה הקרובה ינתק ויחבר את המכשיר לזרם החשמל בעצמו, או על ידי אחר, ויעשה זאת בשינוי מהרגלו, "כלאחר יד", כגון בשתי אצבעותיו וכיו"ב.

תכנים נוספים באותו נושא:

האם אמירת וידוי עם החולה מותרת בשבת?

וידוי הוא אחד מחלקי התשובה והוא מצווה מן התורה להתוודות על פשע או חטא שביצע האדם כשעבר על מצוות לא תעשה, או ביטל מצוות עשה. בנוסף לווידוי האישי, נקבע בתפילה נוסח וידוי. נוסף על התפילה, נהוג כי אדם הנוטה למות אומר וידוי לפני מותו מצוות וידוי הינה מצווה חשובה, יסודה...

קראו עוד

האם מי שאינו טועם טעם במאכל חייב לברך עליו?

אקדים, טעם הוא אחד מחמשת החושים המסורתיים. טעמו של חומר מורגש בעת מגעו עם פקעיות הטעם הפזורות על הלשון, החך, הרך, ומכסה הגרון. חוש הטעם תורם חלקית בלבד שכן הן מושפעות גם מחושים אחרים, כגון הריח, הראייה וכן המרקם, מ"קור" או מ"חום". חלק מהחולים במחלת הקורונה דיווחו כי...

קראו עוד

?האם מותר לנער כהן לעבוד בחופשת הקיץ במרכז הרפואי

אקדים, כוהנים מוזהרים שלא להיטמא למתים "הנוגע במת לכל נפש אדם וטמא שבעת ימים...כל הבא אל האהל וכל אשר באהל יטמא שבעת ימים..."(במדבר י"ט י"א,י"ד), טומאה זו כוללת מגע ומשא "המת מטמא במגע ובמשא ובאהל טומאת שבעה..."(רמב"ם טומאת מת פ"א ה"א), אף לאבריו של המת "הכהן מוזהר...

קראו עוד

האם מותרת הפעלת מכונות משקאות במרכז הרפואי בשבת, ומה ביחס לרווחים?

אקדים, הצבת מכונות אוטומטיות לממכר מוצרים בשטח הציבורי או בשטחים שמחוץ למבנה, חייבים בהיתר עפ"י חוק העזר העירוני למודיעין מכבים רעות (שמירת איכות הסביבה, מניעת מפגעים ושמירת הסדר והניקיון), (תיקון), (התשע"ד -2013), הן נמצאות בבתי חולים, בבתי ספר ובמוסדות שונים....

קראו עוד

האם האולם בו מצויה בריכת טיפולים הידרותרפיה, חייבת במזוזה?

אקדים, הידרותרפיה או הידרותרפיה  - מקור המילה בשפה היוונית, הידרו = מים, תרפיה = טיפול, היא שיטת טיפול בפיזיותרפיה הנעזרת במים. השיטה המיושמת בבריכת שחייה טיפולית או שיקומית בעלת תכנוניות מסוימות (כמו גובה אחיד, מערכת חימום, מידות ייעודיות) השיטה מנצלת את התכונות...

קראו עוד

מי שמחובר להולטר לחץ דם לזרועו למשך 24 שעות כיצד יניח תפילין?

אקדים. בדיקת הולטר לחץ דם היא אמצעי לאבחון לחץ דם גבוה המאפשר מדידה רציפה של לחץ הדם במשך יממה שלימה. בדיקת ההולטר מאפשרת גם לבחון את טיב הטיפול התרופתי שמקבל הסובל מלחץ דם גבוה. בין היתר ניתן לברר באמצעות הבדיקה האם לחץ הדם מאוזן בעזרת הטיפול ואם ישנן נפילות בלחץ...

קראו עוד