נשאלתי על ידי חולה שאחותה נפטרה כיצד תנהג לגבי דין קריעה בהיותה מאושפזת ולבושה בבגדי בית החולים.

כ״ג באלול ה׳תשע״ח (ספט 3, 2018) | שו"ת, אבלות

אקדים, קריעת הבגד על מת מוזכרת אצל יעקב אבינו שקרע את בגדיו בעת שהודיעו לו שיוסף בנו מת "ויקרע יעקב שמלתיו וישם שק במתניו ויתאבל על בנו ימים רבים" (בראשית ל"ז ל"ד) אך נלמדת מהפסוק האוסר על כוהנים לקרוע את בגדיהם "ראשיכם אל תפרעו ובגדיכם לא תפרומו ולא תמותו"(ויקרא י' ו') ממנו דייקו "הא אחר שלא פרע ושלא פירם חייב מיתה"(מו"ק דף כ"ד ע"א) לעניינינו, נראה שאין לקרוע ואף אם מדובר בחולה שאין בה סכנה, ואין חשש שתיטרף דעתה, שאם סכנה בדבר אסור אף להודיע על הפטירה "חולה שמת לו מת אין מודיעין אותו שמא תטרף דעתו עליו ואין קורעין חלוקו…"(יו"ד של"ז סעי' א'). ומן הטעמים הבאים ראשית, נחלקו קדמונים במקור חיוב הקריעה, יש שסברו שחיוב זה הוא מן התורה ומי שלא קרע חייב מיתה, כלשון הפסוק "ולא תמותו" (ראב"ד שו"ת ופסקים סי' רי"א, ומובא ברא"ש מו"ק פ"ג סי' ג', וברמב"ן בתורת האדם שער הקריעה עמ' ס"ב, ויש המדייקים כן אף בדעת הרמב"ם בפ"ח מהל' אבל ה"א) ויש הסוברים שחיוב זה אינו אלא מדרבנן והפסוק אינו אלא אסמכתא בעלמא (תו"ס מו"ק כ"ד ע"א ד"ה "הא", וכן המהר"ם מרוטנבורג מובא ברא"ש שם, וכ"כ הכס"מ בפ"ח מהל' אבל ה"א בדעת הרמב"ם) ולהלכה נראה לעיקר כדעה זו "קטן דלא קים לן ביה שכלו לו חדשיו שמת בתוך ל' או אפילו ביום שלושים אין קורעין עליו" (יו"ד ש"מ סעי' ל') ממנו הסיק אחד מגדולי האחרונים את המסקנה הבאה "לפי שהקריעה היא מדרבנן וספיקא לקולא" ועל כן לא קורעים עליו (ט"ז שם ס"ק י"ז) וכיוון שאינו אלא מדרבנן ומשום צער (גשר החיים פ"ד פיסקה א' בטעם הראשון) מתקיים הכלל "במקום חולי לא גזרו רבנן" (או"ח תקנ"ד ו') ואף לחולה שאין בו סכנה (מ"ב שם ס"ק ט"ז) שנית, אדם המאושפז בבית החולים לבוש בבגד מיוחד, פי'זמה, שהוא רכוש הציבור, ואינו רשאי לקורעו, גם מטעם זה פסקו אחרוני הרבנים שצוות רפואי פטור מלקרוע בגדיו על אף ההלכה הקובעת "העומד בשעת יציאת נשמה של איש או אשה מישראל חייב לקרוע…" (יו"ד ש"מ סעי' ה') שהרי לבושים בחלוק או בגד השייכים למרכז הרפואי "…וברופאים ואחיות בבית חולים יש עוד צד קולא, שהבגד העליון שלבושים הוא לא שלהם אלא של רכוש הציבור, הוא הביה"ח, וי"ל דאין דעת הציבור שיוכלו לקורעם.."(שו"ת ציץ אליעזר חלק י"ג סימן ל"ה ס"ק ד' וכן דעת הרב עובדיה יוסף בשו"ת יביע אומר ח"ד סי' ל"ה ס"ק ט') ועוד שלטעם הנוסף לפיו מטרת הקריעה היא כדי להטריד את מחשבת האבל שתסובב על הפסד הבגד ולהסיח דעתו מעט מאסון קרובו (גשר החיים פ"ד פיסקה א') בבגד שאינו שלו הדבר לא שייך. ובכל מקרה בו מבקש החולה לקיים מצווה זו, יש ללבוש חלוק או בגד השייכים לחולה ואותם לקרוע.

תכנים נוספים באותו נושא:

האם אמירת וידוי עם החולה מותרת בשבת?

וידוי הוא אחד מחלקי התשובה והוא מצווה מן התורה להתוודות על פשע או חטא שביצע האדם כשעבר על מצוות לא תעשה, או ביטל מצוות עשה. בנוסף לווידוי האישי, נקבע בתפילה נוסח וידוי. נוסף על התפילה, נהוג כי אדם הנוטה למות אומר וידוי לפני מותו מצוות וידוי הינה מצווה חשובה, יסודה...

קראו עוד

האם מי שאינו טועם טעם במאכל חייב לברך עליו?

אקדים, טעם הוא אחד מחמשת החושים המסורתיים. טעמו של חומר מורגש בעת מגעו עם פקעיות הטעם הפזורות על הלשון, החך, הרך, ומכסה הגרון. חוש הטעם תורם חלקית בלבד שכן הן מושפעות גם מחושים אחרים, כגון הריח, הראייה וכן המרקם, מ"קור" או מ"חום". חלק מהחולים במחלת הקורונה דיווחו כי...

קראו עוד

?האם מותר לנער כהן לעבוד בחופשת הקיץ במרכז הרפואי

אקדים, כוהנים מוזהרים שלא להיטמא למתים "הנוגע במת לכל נפש אדם וטמא שבעת ימים...כל הבא אל האהל וכל אשר באהל יטמא שבעת ימים..."(במדבר י"ט י"א,י"ד), טומאה זו כוללת מגע ומשא "המת מטמא במגע ובמשא ובאהל טומאת שבעה..."(רמב"ם טומאת מת פ"א ה"א), אף לאבריו של המת "הכהן מוזהר...

קראו עוד

האם מותרת הפעלת מכונות משקאות במרכז הרפואי בשבת, ומה ביחס לרווחים?

אקדים, הצבת מכונות אוטומטיות לממכר מוצרים בשטח הציבורי או בשטחים שמחוץ למבנה, חייבים בהיתר עפ"י חוק העזר העירוני למודיעין מכבים רעות (שמירת איכות הסביבה, מניעת מפגעים ושמירת הסדר והניקיון), (תיקון), (התשע"ד -2013), הן נמצאות בבתי חולים, בבתי ספר ובמוסדות שונים....

קראו עוד

האם האולם בו מצויה בריכת טיפולים הידרותרפיה, חייבת במזוזה?

אקדים, הידרותרפיה או הידרותרפיה  - מקור המילה בשפה היוונית, הידרו = מים, תרפיה = טיפול, היא שיטת טיפול בפיזיותרפיה הנעזרת במים. השיטה המיושמת בבריכת שחייה טיפולית או שיקומית בעלת תכנוניות מסוימות (כמו גובה אחיד, מערכת חימום, מידות ייעודיות) השיטה מנצלת את התכונות...

קראו עוד

מי שמחובר להולטר לחץ דם לזרועו למשך 24 שעות כיצד יניח תפילין?

אקדים. בדיקת הולטר לחץ דם היא אמצעי לאבחון לחץ דם גבוה המאפשר מדידה רציפה של לחץ הדם במשך יממה שלימה. בדיקת ההולטר מאפשרת גם לבחון את טיב הטיפול התרופתי שמקבל הסובל מלחץ דם גבוה. בין היתר ניתן לברר באמצעות הבדיקה האם לחץ הדם מאוזן בעזרת הטיפול ואם ישנן נפילות בלחץ...

קראו עוד