נשאלתי על ידי חוקר, כיצד לנהוג עם חיות המעבדה המוזנות בחמץ בימי הפסח

כ״ג באלול ה׳תשע״ח (ספט 3, 2018) | שו"ת, פסח, חגים ומועדים

 אקדים, על פי ההלכה חמץ אסור באכילה ובהנאה החל מבוקר ערב פסח ועד צאת שביעי של פסח, וישנו אף איסור על הימצאותו ברשותו של יהודי. איסור חמץ בפסח חל גם על רכושו של היהודי ולא רק על מזונו. הבהמות הם חלק מהרכוש ולכן אסור על פי ההלכה, שיהיה חמץ בסביבתו. לעניינינו, ניתן לסמוך על כתב ההרשאה של מכירת החמץ הכללית המוכרת לגוי, הן את החמץ והן את בעל החיים, ולהאכילם על ידי גוי בפסח, ומן הטעמים הבאים, הראשון, מכירת חמץ. נחלקו קדמונים האם מותרת מכירת חמץ אף באיסורים דאורייתא, שאלה זו נשאלו פוסקים ביחס למפטמי בהמות, שרצו למכרן לגוי קודם הפסח כדי שיוכלו להאכילן חמץ של נכרי בימי הפסח. יש שאסרו למכור את הבהמות לנכרי כדי להאכילן חמץ. כי מלכתחילה לא תיקנו שהמכירה תועיל להפקיע איסורי דאורייתא אלא רק איסורי דרבנן. וזאת משום שהמכירה כולה נחשבת להערמה, וכלל הוא שהערמה לא הותרה באיסורי דאורייתא אלא באיסורי דרבנן בלבד, ובוודאי במקום שאינו מתכוון לבטלו, שהרי מאכיל בחמץ את בעלי החיים בפסח (בכור שור לפסחים כ"א ע"א). ויש שהתירו הערמה אף באיסורי דאורייתא, והתירו את מכירת החמץ לנכרי אפילו במקום שאינו מבטלו (חת"ס או"ח סי' ס"ב, מקור חיים סי' תמ"ח ס"ק י"א). השני, צער בעלי חיים. קיימת מחלוקת באיסור צעב"ח שהגמרא הסתפקה בו (בבא מציעא ל"ב ע"ב). דעת רוב הפוסקים שמדובר באיסור  דאורייתא (כסף משנה, פי"ג מהל' רוצח ה"ט וה"ד, עיין טושו"ע חו"מ סי' רעב, סעי' ח'-ט'), ומיעוט סברו שמדובר באיסור דרבנן (מרדכי היראים מצוה קמ"ב סי' שנ"ב). השלישי. מצוות לאו ליהנות ניתנו. נחלקו קדמונים, האם אומרים "מצוות לאו ליהנות ניתנו" אף באיסורי דרבנן, ואם צער בעלי חיים דרבנן הרי שאסור ליהנות מן החמץ ולהאכיל בו בעלי חיים, (הרז"ה ראש השנה ז' ע"א בדפי הרי"ף), יתרה מזו, גם אם נניח שצעב"ח אסור מהתורה, כדעת רוב הפוסקים, מסופקני האם יש לו גדר של מצות עשה שחל עליו הכלל "מצוות לאו ליהנות נתנו". שהרי באופן פשוט אין מצוה חיובית מהתורה לטפל בבעלי חיים, אלא לכל היותר יש רק איסור שלא לצערם, ולא מצינו במניעת איסור גדר "מצוות לאו ליהנות ניתנו" (שו"ת הרדב"ז, אלף תקמ"ב, ח"ה סי' קס"ח) הרביעי. בהמות שאינן שלך. נחלקו הפוסקים האם חל חיוב לזון בעלי חיים שאינם שלך, שהרי מצינו שאסרו לטרוח בשבת בהאכלת בע"ח, ולא התירו לטרוח בעבורם אלא במקום שהמאכיל אחראי להאכילם ומזונותיהם עליו, ולא התירו להאכילם משום צער בעלי חיים. וכן פסק הרמב"ם "אבל מי שאין מזונותיו עליו כגון… לא יתן לפניהם לא מזון ולא מים" (שבת פכ"ד, ה"ו) וכן הוא בשו"ע (סי' שכ"ד סע' י"א), אולם הר"ן (שבת ס"ז, ע"א ד"ה מדאמרינן) תמה על הרמב"ם, וחילק בדין זה בין בעלי חיים שמזונותיהם מצויים בלעדיו ובין בעלי חיים שאין להם מה לאכול. ומוכח מדבריו שהתירו לאדם לטרוח באכילתם של בעלי חיים שאינם שלו, במקום שאין להם אוכל והם עלולים לבוא לידי צער בע"ח. (משנה ברורה סי' שכ"ד ס"ק כ"ט)

תכנים נוספים באותו נושא:

האם אמירת וידוי עם החולה מותרת בשבת?

וידוי הוא אחד מחלקי התשובה והוא מצווה מן התורה להתוודות על פשע או חטא שביצע האדם כשעבר על מצוות לא תעשה, או ביטל מצוות עשה. בנוסף לווידוי האישי, נקבע בתפילה נוסח וידוי. נוסף על התפילה, נהוג כי אדם הנוטה למות אומר וידוי לפני מותו מצוות וידוי הינה מצווה חשובה, יסודה...

קראו עוד

האם מי שאינו טועם טעם במאכל חייב לברך עליו?

אקדים, טעם הוא אחד מחמשת החושים המסורתיים. טעמו של חומר מורגש בעת מגעו עם פקעיות הטעם הפזורות על הלשון, החך, הרך, ומכסה הגרון. חוש הטעם תורם חלקית בלבד שכן הן מושפעות גם מחושים אחרים, כגון הריח, הראייה וכן המרקם, מ"קור" או מ"חום". חלק מהחולים במחלת הקורונה דיווחו כי...

קראו עוד

?האם מותר לנער כהן לעבוד בחופשת הקיץ במרכז הרפואי

אקדים, כוהנים מוזהרים שלא להיטמא למתים "הנוגע במת לכל נפש אדם וטמא שבעת ימים...כל הבא אל האהל וכל אשר באהל יטמא שבעת ימים..."(במדבר י"ט י"א,י"ד), טומאה זו כוללת מגע ומשא "המת מטמא במגע ובמשא ובאהל טומאת שבעה..."(רמב"ם טומאת מת פ"א ה"א), אף לאבריו של המת "הכהן מוזהר...

קראו עוד

האם מותרת הפעלת מכונות משקאות במרכז הרפואי בשבת, ומה ביחס לרווחים?

אקדים, הצבת מכונות אוטומטיות לממכר מוצרים בשטח הציבורי או בשטחים שמחוץ למבנה, חייבים בהיתר עפ"י חוק העזר העירוני למודיעין מכבים רעות (שמירת איכות הסביבה, מניעת מפגעים ושמירת הסדר והניקיון), (תיקון), (התשע"ד -2013), הן נמצאות בבתי חולים, בבתי ספר ובמוסדות שונים....

קראו עוד

האם האולם בו מצויה בריכת טיפולים הידרותרפיה, חייבת במזוזה?

אקדים, הידרותרפיה או הידרותרפיה  - מקור המילה בשפה היוונית, הידרו = מים, תרפיה = טיפול, היא שיטת טיפול בפיזיותרפיה הנעזרת במים. השיטה המיושמת בבריכת שחייה טיפולית או שיקומית בעלת תכנוניות מסוימות (כמו גובה אחיד, מערכת חימום, מידות ייעודיות) השיטה מנצלת את התכונות...

קראו עוד

מי שמחובר להולטר לחץ דם לזרועו למשך 24 שעות כיצד יניח תפילין?

אקדים. בדיקת הולטר לחץ דם היא אמצעי לאבחון לחץ דם גבוה המאפשר מדידה רציפה של לחץ הדם במשך יממה שלימה. בדיקת ההולטר מאפשרת גם לבחון את טיב הטיפול התרופתי שמקבל הסובל מלחץ דם גבוה. בין היתר ניתן לברר באמצעות הבדיקה האם לחץ הדם מאוזן בעזרת הטיפול ואם ישנן נפילות בלחץ...

קראו עוד