נשאלתי על ידי רופאה כירורגית האם אישה כשרה למול?

י״ט בטבת ה׳תשפ״ב (דצמ 23, 2021) | שו"ת, מילה ופדיון הבן

אקדים, מקור מצוות מילה אברהם שנצטווה למול "וזאת בריתי אשר תשמרו ביני וביניכם ובין זרעך אחריך המול לכם כל זכר" (בראשית י"ז י') ומהציווי לכלל ישראל "וביום השמיני ימול בשר ערלתו" (ויקרא י"ב ג') התלמוד הסיק שמצווה זו מוטלת על האב ולא על האם"…ומצווה על האב למול את בנו…" (רמב"ם מילה פ"א ה"א).  לעניינינו, מעיקר הדין אישה כשרה למול אך לא נהגו כן, ומן הטעמים הבאים. הראשון, הציווי על המילה. מחלוקת בתלמוד בין רב ור' יוחנן האם אישה כשרה למול לאור העובדה שאינה נימולה בעצמה, שלדעת רב אינה כשרה למול "…למאן דאמר ואתה את בריתי תשמור – ליכא, דאישה לאו בת מילה היא…" ואילו לדעת ר' יוחנן היות ומילה לא שייכת באישה במילה כשרה למול"…ולמאן דאמר המול ימול – איכא, דאישה כמאן דמהילא דמיא" (ע"ז כ"ז ע"א), מכללי פסיקת ההלכה שכשיש מחלוקת בין רב לר' יוחנן, הלכה כר' יוחנן וכך פסקו קדמונים  "….בעל הלכות גדולות פסק דאשה כשרה למול…" (תו"ס ע"ז כ"ז ע"א בד"ה "אשה"). מיעוט מהראשונים פסקו לאסור על אישה למול "…יש לפסוק כרב, ואין אישה כשרה למול…" (תוספות שם, וסמ"ק סי' קנ"ז). השני, מעשה ציפורה. רבו הפוסקים שלמדו ממעשה ציפורה אשת משה רבינו שמלה את בנה בהיותם בדרך במלון, מכאן שאישה כשרה למול "…ומי איכא למאן דאמר אישה לא? והכתיב ותקח צפורה צר…" (ע"ז שם, אור זרוע ח"ב הל' מילה, סי' צ"ז ד"ה "בפרק אין", שאילתות דרב אחאי, וירא, שאילתא י', ומרדכי שבת סי' תס"ח), יש שהסיקו שהיתר זה אינו אלא בדיעבד וכמעשה שהיה שסכנת חיים ריחפה על התינוק שלא נימול (בה"ג המובא בתוספות ע"ז כ"ז ע"א ד"ה "אשה", רי"ף, שבת נ"ו ע"א בדפי הרי"ף, רא"ש שבת פ' י"ט סי' י"א). להלכה נפסק "הכל כשרים למול ואפילו ערל, ועבד, ואישה מלים במקום שאין שם איש" (רמב"ם מילה פ"ב ה"א) השלישי, זמן גרמא. התקשו ראשונים מדוע ממעט התלמוד מפסוק את חיוב האם למול את בנה, והלוא מילה היא מצוות עשה שהזמן גרמא שממנה נשים פטורות "וא"ת למ"ל קרא תיפוק ליה דמצות עשה שהזמן גרמא הוא שנימול בשמיני ללידתו ונשים פטורות…" ((קידושין כ"ט ע"א, ובתו"ס ד"ה "אותו ולא אותה"), ותירצו שמילה אינה מוגדרת כמצוות עשה שזמן גרמא, שאין מצווה זו תלויה בזמן שהלוא מילה שלא בזמנה אפשר למול לא רק ביום אלא גם בלילה "… וי"ל דאתיא כמ"ד התם דמילה שלא בזמנה נוהגת בין ביום בין בלילה" (תו"ס שם), ואף  לברך עליה "אשר קידשנו במצוותיו וציוונו" (או"ח סי' תקפ"ט סעי' ו' לעניין תקיעת שופר וברמ"א שם) הרביעי, הגדרת מילה. חקרו אחרונים האם קיימת מצווה אקטיבית של חיתוך הערלה או שהגדרת המצווה היא שיהיה מהול, ותלו חקירה זו במחלוקת האם חיוב כרת חל רק במות האדם כשאינו מהול (רמב"ם מילה פ"א ה"ב) או שעונש הכרת הינו בכל רגע ורגע שאינו מהול (ראב"ד שם), שאם מדובר במצווה אקטיבית של חיתוך הערלה אישה אינה שייכת במצווה זו, אך אם המצווה הינה סילוק הערלה, בכך גם אישה שייכת "כמאן דמהילא דמיא והעובדה שאינה מלה את עצמה היא טכנית, שאינה בת מילה. להלכה נפסק בשולחן ערוך הכול כשרים למול…אישה וקטן ואם יש ישראל גדול שיודע למול, הוא קודם לכולם" (יו"ד רס"ד סעי' א') הרמ"א הוסיף וכתב  "… י"א דאישה לא תמול וכן נוהגין להדר אחר איש (רמ"א שם).

תכנים נוספים באותו נושא:

האם אמירת וידוי עם החולה מותרת בשבת?

וידוי הוא אחד מחלקי התשובה והוא מצווה מן התורה להתוודות על פשע או חטא שביצע האדם כשעבר על מצוות לא תעשה, או ביטל מצוות עשה. בנוסף לווידוי האישי, נקבע בתפילה נוסח וידוי. נוסף על התפילה, נהוג כי אדם הנוטה למות אומר וידוי לפני מותו מצוות וידוי הינה מצווה חשובה, יסודה...

קראו עוד

האם מי שאינו טועם טעם במאכל חייב לברך עליו?

אקדים, טעם הוא אחד מחמשת החושים המסורתיים. טעמו של חומר מורגש בעת מגעו עם פקעיות הטעם הפזורות על הלשון, החך, הרך, ומכסה הגרון. חוש הטעם תורם חלקית בלבד שכן הן מושפעות גם מחושים אחרים, כגון הריח, הראייה וכן המרקם, מ"קור" או מ"חום". חלק מהחולים במחלת הקורונה דיווחו כי...

קראו עוד

?האם מותר לנער כהן לעבוד בחופשת הקיץ במרכז הרפואי

אקדים, כוהנים מוזהרים שלא להיטמא למתים "הנוגע במת לכל נפש אדם וטמא שבעת ימים...כל הבא אל האהל וכל אשר באהל יטמא שבעת ימים..."(במדבר י"ט י"א,י"ד), טומאה זו כוללת מגע ומשא "המת מטמא במגע ובמשא ובאהל טומאת שבעה..."(רמב"ם טומאת מת פ"א ה"א), אף לאבריו של המת "הכהן מוזהר...

קראו עוד

האם מותרת הפעלת מכונות משקאות במרכז הרפואי בשבת, ומה ביחס לרווחים?

אקדים, הצבת מכונות אוטומטיות לממכר מוצרים בשטח הציבורי או בשטחים שמחוץ למבנה, חייבים בהיתר עפ"י חוק העזר העירוני למודיעין מכבים רעות (שמירת איכות הסביבה, מניעת מפגעים ושמירת הסדר והניקיון), (תיקון), (התשע"ד -2013), הן נמצאות בבתי חולים, בבתי ספר ובמוסדות שונים....

קראו עוד

האם האולם בו מצויה בריכת טיפולים הידרותרפיה, חייבת במזוזה?

אקדים, הידרותרפיה או הידרותרפיה  - מקור המילה בשפה היוונית, הידרו = מים, תרפיה = טיפול, היא שיטת טיפול בפיזיותרפיה הנעזרת במים. השיטה המיושמת בבריכת שחייה טיפולית או שיקומית בעלת תכנוניות מסוימות (כמו גובה אחיד, מערכת חימום, מידות ייעודיות) השיטה מנצלת את התכונות...

קראו עוד

מי שמחובר להולטר לחץ דם לזרועו למשך 24 שעות כיצד יניח תפילין?

אקדים. בדיקת הולטר לחץ דם היא אמצעי לאבחון לחץ דם גבוה המאפשר מדידה רציפה של לחץ הדם במשך יממה שלימה. בדיקת ההולטר מאפשרת גם לבחון את טיב הטיפול התרופתי שמקבל הסובל מלחץ דם גבוה. בין היתר ניתן לברר באמצעות הבדיקה האם לחץ הדם מאוזן בעזרת הטיפול ואם ישנן נפילות בלחץ...

קראו עוד