נשאלתי על שימוש בתרופה המופקת משרצים האסורים באכילה לצורך טיפול באוסטאוארטריטיס

כ״ה באלול ה׳תשע״ח (ספט 5, 2018) | שו"ת, כשרות

אקדים, דלקת מפרקים ניוונית, אוסטאוארטריטיס, היא הפרעה במפרקי הגוף הכוללת אובדן סחוס מפרקי, צמיחת בליטות עצם במפרקים, ותופעת לוואי דלקתית. יש לציין כי בעיית הדלקת במחלה זו היא משנית, ועל כן המינוח אינו מדויק‏. דלקת מפרקים ניוונית היא הפגיעה המפרקית הנפוצה ביותר. המחלה מופיעה עם הגיל בתפוצה רחבה. אין תרופה לדלקת מפרקים ניוונית, אך נהוגים טיפולים תומכים ומשמרים לסובלים מהמחלה. לעניינינו, יש להתיר ומן הטעמים הבאים, הראשון, שלא כדרך הנאה. בתלמוד מובא, "מר בר רב אשי אשכחיה לרבינא דשייף לברתיה בגוהרקי דערלה" (החכם מר בר רב אשי מצאו לרבינא שמשח את עור בתו בזיתים קטנים של בוסר שהיו ערלה האסורה באכילה ובהנאה, לצורך רפואה) (פסחים דף כ"ה ע"ב). הראשונים הגדרירו פעולה זו "שלא כדרך הנאה", שהרי הדרך הרגילה היא לאחר שהבשילו הזיתים למוסקן בבית הבד (עיין ר"ן שם), היתר זה הוא אף לחולה שאין בו סכנה"…ושלא במקום סכנה, כדרך הנאתן אסור שלא כדרך הנאתן, מותר" (שו"ע יו"ד סי' קנ"ה סעי' ג'). יש הסוברים שאף לא איסור דרבנן (תו"ס ע"ז דף די"ב ע"ב ד"ה 'אלא', רא"ש פסחים פ"ב סי' ב'), ויש החולקים (המרדכי פסחים סי' תקמ"ה). ראוי לציין כי ביחס לתרופות אין סברת 'אחשביה' שהרי נוטלן מחוסר ברירה ואין בלקיחתם משום החשבתם למאכל (עיין שו"ת אגרות משה, או"ח ח"ב סי' צ"ב). השני, מאכל אסור שנפסל מאכילה. בתלמוד נאמר "כל הראויה לגר קרויה נבילה שאינה ראויה לגר אינה קרויה נבילה" (ע"ז ס"ז ע"ב וס"ח ע"א), ופירש רש"י "שאינה ראויה לגר – שהסריחה, אלמא מדאיפגים בטל איסורא" (רש"י שם), אומנם יש הסוברים שיש בו עדיין איסור דרבנן (פמ"ג סי' ק"ג שפ"ד  ד', פרי תואר סי' ק"ג סק"ב), ואולם אחרים סברו שאין איסור מדרבנן (פר"ח סי' ק"ג ס"ק א', והחזו"א יו"ד סי' ס"ז ד"ה ודין א'). השלישי, גלולות או קפסולות. נחלקו הפוסקים האם בליעה נחשבת שלא כדרך אכילה שיש המחמירים (נו"ב יו"ד סי' ל"ה), ושלא כדעת "התורת חיים" שהקל (חולין דף ק"כ ע"א ד"ה 'לחם'). הרב שלמה זלמן אויערבך סבר שבליעת גלולות המיוצרות לחולים שאינן ראויות לאכילה אלא לבליעה בלבד גדרן שלא כדרך הנאה ומותרות אף לחולה שאין בו סכנה (שו"ת מנחת שלמה ח"א סי' י"ז). הרביעי, הגדרת 'חולה שאין בו סכנה'. נחלקו הדעות, האם הגדרת חולה שאין בו סכנה לעניין שבת, כלומר, נפל למשכב, או חש בכל גופו, שרירה גם ביחס לאכילת מאכלות אסורות הנאכלות 'שלא כדרך הנאתן', יש הסוברים שגדר אחד להם (מחנה אפרים, בחידושים על הרמב"ם הל' מאכלות אסורות, פ"ח הט"ז), אך הרב אויערבך סבר שיש מקום לחלק ולהקל אף במקצת חולי (שו"ת מנחת שלמה סי' י"ז אות ג').

תכנים נוספים באותו נושא:

האם אמירת וידוי עם החולה מותרת בשבת?

וידוי הוא אחד מחלקי התשובה והוא מצווה מן התורה להתוודות על פשע או חטא שביצע האדם כשעבר על מצוות לא תעשה, או ביטל מצוות עשה. בנוסף לווידוי האישי, נקבע בתפילה נוסח וידוי. נוסף על התפילה, נהוג כי אדם הנוטה למות אומר וידוי לפני מותו מצוות וידוי הינה מצווה חשובה, יסודה...

קראו עוד

האם מי שאינו טועם טעם במאכל חייב לברך עליו?

אקדים, טעם הוא אחד מחמשת החושים המסורתיים. טעמו של חומר מורגש בעת מגעו עם פקעיות הטעם הפזורות על הלשון, החך, הרך, ומכסה הגרון. חוש הטעם תורם חלקית בלבד שכן הן מושפעות גם מחושים אחרים, כגון הריח, הראייה וכן המרקם, מ"קור" או מ"חום". חלק מהחולים במחלת הקורונה דיווחו כי...

קראו עוד

?האם מותר לנער כהן לעבוד בחופשת הקיץ במרכז הרפואי

אקדים, כוהנים מוזהרים שלא להיטמא למתים "הנוגע במת לכל נפש אדם וטמא שבעת ימים...כל הבא אל האהל וכל אשר באהל יטמא שבעת ימים..."(במדבר י"ט י"א,י"ד), טומאה זו כוללת מגע ומשא "המת מטמא במגע ובמשא ובאהל טומאת שבעה..."(רמב"ם טומאת מת פ"א ה"א), אף לאבריו של המת "הכהן מוזהר...

קראו עוד

האם מותרת הפעלת מכונות משקאות במרכז הרפואי בשבת, ומה ביחס לרווחים?

אקדים, הצבת מכונות אוטומטיות לממכר מוצרים בשטח הציבורי או בשטחים שמחוץ למבנה, חייבים בהיתר עפ"י חוק העזר העירוני למודיעין מכבים רעות (שמירת איכות הסביבה, מניעת מפגעים ושמירת הסדר והניקיון), (תיקון), (התשע"ד -2013), הן נמצאות בבתי חולים, בבתי ספר ובמוסדות שונים....

קראו עוד

האם האולם בו מצויה בריכת טיפולים הידרותרפיה, חייבת במזוזה?

אקדים, הידרותרפיה או הידרותרפיה  - מקור המילה בשפה היוונית, הידרו = מים, תרפיה = טיפול, היא שיטת טיפול בפיזיותרפיה הנעזרת במים. השיטה המיושמת בבריכת שחייה טיפולית או שיקומית בעלת תכנוניות מסוימות (כמו גובה אחיד, מערכת חימום, מידות ייעודיות) השיטה מנצלת את התכונות...

קראו עוד

מי שמחובר להולטר לחץ דם לזרועו למשך 24 שעות כיצד יניח תפילין?

אקדים. בדיקת הולטר לחץ דם היא אמצעי לאבחון לחץ דם גבוה המאפשר מדידה רציפה של לחץ הדם במשך יממה שלימה. בדיקת ההולטר מאפשרת גם לבחון את טיב הטיפול התרופתי שמקבל הסובל מלחץ דם גבוה. בין היתר ניתן לברר באמצעות הבדיקה האם לחץ הדם מאוזן בעזרת הטיפול ואם ישנן נפילות בלחץ...

קראו עוד