פרשת בלק – הרפואה לא משלימה

י״ב בתשרי ה׳תשע״ט (ספט 21, 2018) | עלון בית החולים, חומש במדבר, בלק

המונח רפואה אלטרנטיבית או רפואה משלימה, הוא כינוי לקשת רחבה של טיפולים רפואיים שאינם כלולים במסגרת הרפואה הקונבנציונאלית המודרנית והם חסרי ביסוס מדעי. החל מראשית שנות ה-90 החל תהליך בו זולגת הרפואה המשלימה לתוך מערכת הבריאות הקונבנציונאלית, הביקוש הרב הביא להקמת יחידות לרפואה משלימה הן בקופות החולים והן במרכזים הרפואיים.

בפרשת השבוע מתואר קוסם בשם בלעם, שנשכר על ידי בלק מלך מואב שנרתע מהצלחות ישראל, מול הכנעני, האמורי והאדומי, ולפיכך הזעיק את בלעם כדי "לקלל" את ישראל, ובכך להחלישם ולגרשם מן הארץ. על פי המדרש סיחון מלך האמורי נלחם במואב ולא יכול לו, ובעקבות זאת ניסה להילחם במואב גם באמצעים מאגיים, לשם כך שכר את בלעם הקוסם מבני מדיין בעלי בריתו למשול את משלו ולקלל את בני מואב אויבם המשותף. כך ביאר רש"י את הפסוק "על כן יאמרו המשלים באו חשבון תבנה ותכונן עיר סיחון" (שם כ"א כ"ז), "יאמרו המושלים – בלעם, שנאמר בו "וישא משלו…באו חשבון – שלא היה סיחון יכול לכבשה והלך ושכר את בלעם לקללו…" (רש"י שם), הניצחון שנחל סיחון על אויבו מואב נזקף לזכות בלעם. דמותו של בלעם לוטה בערפל, בלעם חיגר ושתום עין יצא לקלל ונמצא מהלל, מברך ומקלס את עם ישראל באחת התהילות הנשגבות שכמותן לא נאמרו על עם ישראל מפי נביאיהם. בלעם על יכולותיו המאגיות מכריז ותולה את הצלחתו בהסכמת הקב"ה "הדבר אשר ישים אלוקים בפי אתו אדבר" (שם כ"ב ל"ח), ככל שמתקדם הסיפור, מבין בלעם שכנראה לא יוכל לכוף את רצונו על ד', ובכל זאת הוא נגרר אחרי מעסיקו בלק, שמידי פעם בוחר מקום תצפית חדש על מחנה ישראל, בתקווה ששינוי המקום יועיל. מדוע הקב"ה משתף פעולה עם בלעם? מדוע נגלה ד' אל בלעם? אולי התשובה היא שד' עשה זאת כדי להראות את כוחו מול תעתועי הקוסמות, ובפרט בעולם האלילי העתיק, את ההבדל המהותי בין אלים בדתות הפוליאיתאיסטיות, לד' אלוקי אמת. ודומה שעוד מגמה תיאולוגית לסיפור, קבלת פרספקטיבה שונה על עם ישראל, המצטייר לאורך שנות המדבר כעם חוטא ומתלונן ללא הרף, כשמשה חוזר ומוכיח את העם, ראוי ששבחם של ישראל יישמע דווקא מן החוץ, ומפיו של זר בעל כוונה בסיסית עוינת, הוא יבשר בשם ד' את שבחי ישראל שבמדבר, לא קסמים מאגים משפיעים על הקב"ה, אלא התנהגותו הדתית מוסרית של עם ישראל, היא הקובעת את יחסו לעמו "מה טובו אהליך יעקב" (שם כ"ד ה'), רק בראותו את ישראל 'שכן לשבטיו' נאמר "ותהי עליו רוח אלוקים" והוא התנאי של נבואת "כנחלים נטיו כגנות עלי נהר… כרע שכב כארי וכלביא מי יקימנו" (שם כ"ד ו'-י'). (עיין מאמרו של מנחם בן ישר, 'על בלעם, ברכתו ועצתו, דף שבועי, אוניברסיטת בר אילן, מספר 764).

הרפואה האלטרנטיבית היא קבוצה רבגונית של שיטות ריפוי ושמירת הבריאות. לכל שיטה במגוון הזה יש היסטוריה משלה, הנחות וטענות ספציפיות וטכניקות ייחודיות. אחדות מהשיטות רואות את עצמן מיועדות לטיפול בטווח רחב של מצבים, ואחרות מתרכזות בהיבט יחיד או בהיבטים ספורים של בריאות הגוף והנפש. הקווים המאפיינים את מרביתן הם הסתמכות על אמונה מטפיזית ואי-מחויבות לשיטה המדעית המערבית.

המדרש מדייק את הפסוק "ולא קם נביא עוד בישראל כמשה" (דברים ל"ד י') "בישראל לא קם, אבל באומות העולם קם. ואיזהו? בלעם בן בעור" (ספרי דברים, פיסקא שנ"ז, י'). הרמב"ן באופן שיטתי ולאורך כל הפרשה, טוען להפך. בלעם לא שימש בקביעות כנביא, אלא היה קוסם, כמאמר הכתוב: "ואת בלעם בן בעור הקוסם הרגו בני ישראל בחרב" (יהושע פר' י"ג כ"ב), נקודת ההשוואה בין משה לבלעם היא בהיות משה רבנו גדול הנביאים בישראל, ובלעם גדול הנביאים באומות העולם, אך הפער ביניהם הוא גדול. רמב"ן מבסס את דבריו על לשון הפסוקים ודברי חז"ל, וכך הוא כותב בפירושו, "משה רבינו תבוא (הנבואה) מבוארת, כמדבר אל חברו פנים אל פנים, שמודיעו דבריו וכוונתו עד שיכיר בפניו שהבין דבריו וכוונתו באמירה ובהכרת רצונו בפניו ואמרו כי לבלעם היה זה בעת שניבא לכבוד ישראל שעמד על דברי ד' ועל רצונו וחפצו בכל העניין העתיד לבוא לישראל". (רמב"ן במדבר כ"ד א'). הרמב"ן מבאר את ההבדלים שבין משה לבלעם, על פי האמור בספרי, משה רבנו קבל הנבואה בעמידה, על כל עניין ובכל זמן, ואילו בלעם קיבל רק את הנבואה שאליה התכוון, ובשעה שאליה כיוון. הרמב"ן מדייק מלשון הפסוקים "ויגל ד' את עיני בלעם" (שם כ"ב ל"א), "ויקר אלוקים את בלעם" (שם כ"ג ד'),"ויגל", "ויקר" – ביטויים אלה מלמדים על הגילוי האלוקי המיוחד והארעי שהיה לבלעם. ארבע פעמים, מנסה בלעם לקלל ואינו מצליח. בפעם האחרונה הוא נמצא במדרגה גבוהה יותר כך פירש הרמב"ן את הפסוק " (שם כ"ד פסוק א'), "כי בפעמים הראשונים היה מנחש ורוצה לקלל אותם בנחש, והיה השם בא אליו בדרך מקרה…ועתה כאשר נאמר לו, 'כי לא נחש ביעקב ולא קסם בישראל' להרע או להיטיב להם, הניח הנחשים…ויכין להם נפשו שיחול עליו הדיבור מאת השם כאשר עשה עמו פעמים, וכן היה לו. על כן אמר: 'ותהי עליו רוח אלוקים', כי עתה הייתה עליו יד ד' כאשר היא לניבאים…" (רמב"ן כ"ד א'),  הפעם בלעם אינו פונה אל הניחוש והכישוף, אלא מישיר מבטו אל מול עם ישראל לאחר שהבין "כי לא נחש ביעקב ולא קסם בישראל" (שם כ"ג כ"ג).

מקור חלק גדול מענפי הרפואה האלטרנטיבית הוא במזרח אסיה, למשל הרפואה ההודית והרפואה הסינית. אולם, ישנן שיטות שמקורן בילידים הקדומים של יבשת אמריקה, ושיטות שמקורן באירופה, כדוגמת הומיאופתיה, רולפינג וארומתרפיה ודרום אמריקה כמו סופרו לוגיה. יש גם שיטות הטוענות לשילוב היסודות של הרפואה המזרחית המסורתית עם מכשור אלקטרוני מודרני, כדוגמת טיפול בביו-רזוננס.

היהדות אוסרת על עיסוק בכישוף ובמאגיה, שימוש בכוחות מיסטיים מטאפיזיים כדי לכופף את המציאות, פסול. חכמינו פירשו את המילה "כשפים" כמי שמתארת את מהותם, "אמר רבי יוחנן: למה נקרא שמן כשפים – שמכחישין פמליא של מעלה" (סנהדרין ס"ז ב'), מנסים לפעול ולכפוף עולמות עליונים. האמונה היהודית רואה בכוחות אלו ובפנייה אליהם סכנה לאדם, לחברה ולעולם, על כן הרחיקה מהם  "ודברים האלו כולן דברי שקר וכזב הן והם שהטעו בהן עובדי כוכבים הקדמונים לגויי הארצות כדי שינהגו אחריהן, ואין ראוי לישראל שהם חכמים מחוכמים להמשך בהבלים אלו ולא להעלות על לב שיש תועלת בהן, שנאמר כי לא נחש ביעקב ולא קסם בישראל…" (רמב"ם עבודת כוכבים י"א ט"ז) גישת הרמב"ם נחרצת מאוד, כל מה שלא נבדק והוכח אסור בשימוש "כל דבר שיש בו משום רפואה אין בו משום דרכי האמורי, רצונם בזה שכל מה שיגזורו העיון הטבעי מותר וזולתו אסור…ואל יקשה עליך מה שהתירו לצאת בביצת החרגול ובמסמר מן הצלוב ובשן השועל, כי הדברים ההם בזמן ההוא היו חושבים שהוציא אותם הניסיון…כי מה שנתאמת ניסיונו, אף על פי שלא יגזרהו ההיקש הטבעי מותר לעשותו, מפני שהוא רפואה" (רמב"ם מורה נבוכים ג' ל"ז). ההיגיון, והניסיון, אלו שני הקריטריונים היחידים. "ביצת החרגול" ו"מסמר הצלוב", המופיעים בחז"ל כתרופה שימושית, הוכיחו את עצמם כיעילים, גם אם אין פשר הגיוני או הוכחה אמפירית לאותה תועלת, הניסיון הוכיח את תועלתם, ועל כן הותר השימוש בהם. ובהקשר אחר ביאר כי חכמים שאסרו על מי שננשך על ידי כלב שוטה לאכול מחצר הכבד שלו, הסרעפת, "…מפני שזה אינו מועיל אלא בדרך סגולה. וחכמים אומרים שאין לעבור על מצוה אלא ברפואה המרפאת בדרך הטבע, שהריפוי הוא דבר ברור ואמיתי מתוך הסברא והניסיון הקרוב לאמת אבל ריפוי שעל ידי סגולות אסור לפי שעיניינים חלוש, לא יחייב ההיגיון והסברא, וניסיונן רחוק. וזה העיקר דעהו וזכרהו כי הוא עיקר גדול" (פירוש המשניות יומא ח' ד'), רפואה סגולית אינה רפואה כלל, ובדבר שאינו מרפא בדרך הטבע, אסור לעבור על דת, לאכול מאכל אסור, "חצר כבד" של כלב, אפילו במקרה בו מדובר בשאלה הנוגעת ל"פיקוח נפש".

כיום רבים מעדיפים להשתמש בשם רפואה משלימה במקום השם רפואה אלטרנטיבית. זאת כיון שהשם "רפואה משלימה" מבטא את התפיסה המערבית, שלפיה הטיפולים המוצעים אינם באים להיות אלטרנטיבה לרפואה הקונבנציונאלית, אלא להוסיף לה ולהשלים אותה. בשנים האחרונות צוברת הרפואה האלטרנטיבית תאוצה ומודעות רבה. יש הרואים בה תופעה שהיא חלק מן "העידן החדש"- תנועה פסבדו מדעית הצומחת על רקע האכזבה מחוסר הרוחניות של המדע ומרכזיות הרעיונות הטכניים בחיים המודרניים.

קיימת גישה נוספת ושונה מזו של הרמב"ם ביחס לשימוש בתרופות שלא הוכחה תועלתן המדעית, גישה זו מגובה ברשימת תרופות שמובאות בחז"ל ושלא הוכחו אמפירית, "ביצת החרגול", "שן השועל", "מסמר הצלוב" , ו"סלע שעל הצינית", שמשמעותו קשירת מטבע על פצע מתחת לכף הרגל, וכן לחש שהיה נאמר על מי שנתקע עצם בגרונו, הן מקצת דוגמאות לטיפולים משוללי היגיון גישה זו מקורה בבית מדרשם של הרמב"ן והרשב"א, "ואני שואל כמסתפק בדברי הרב ז"ל (הרמב"ם) מהו הדבר שיקראהו הרב ז"ל שיגזרהו העיון הטבעי, אם מה שיגזרהו עיון חכמים שחיברו ספרים בטבע כאריסטו וגאלינוס וחבריהם שחיברו ספרים בטבע הסמים והמסעדים המועילים לפי עיונם וכל מה שלא השיג עיונם הוא בכלל איסור דרכי האמורי…כי באמת הדברים הפועלים בסגולה, אין פעולתם בפלא מהם אלא בטבע מסוגל, רצונו לומר, טבע שלא ישיגהו עיון החכמים (שו"ת הרשב"א ח"א תי"ג, וכן הרמב"ן בספר תורת האדם שער הסכנה) גישה זו טוענת כי לא כל מה שלא השיג עיונם של הרופאים יש לדחותו. מחלוקת זו בין הרמב"ם לבין הרמב"ן ביחסם לשימוש באותן רפואות, מקובל לתלות בהגדרת הציווי "תמים תהיה עם ד' אלוקיך" (דברים י"ח י"ג), האם התמימות עליה הפסוק מצווה הינה דרישה המיוחסת רק לאמונה בד', ואין בלתה, כלומר התמים הוא מי שביחס לבוראו אינו מבקש לוגיקה והוכחה צרופה, ואילו ביחס לשאר דברים בודק ומברר אמיתותם על פי כללי ההיגיון ובאמצעים אמפיריים, שזו גישת הרמב"ם "…כל המאמין בדברים אלו וכיוצא בהן ומחשב בלבו שהן אמת ודברי חכמה והתורה אסרה אותן, אינו אלא מן הסכלים ומחסרי הדעת…ומפני זה אמרה תורה כשהזהירה על כל אלו ההבלים, "תמים תהיה עם ד' אלקיך"(רמב"ם הל' ע"ז פי"א הט"ז), או שמא כוונת פסוק זה הינה ביחס לגילוי עתידות "התהלך עמו בתמימות ותצפה לו, ולא תחקור אחר העתידות, אלא כל מה שיבוא עליך קבל בתמימות ואז תהיה עמו ולחלקו"(רש"י דברים י"ח י"ג), לפירוש זה אין כל איסור להשתמש בדברים שלא עמדו במבחן הניסיון וההיגיון הצרופים. ר' שלמה לוריא הכריע במחלוקת זו שעיקרה כרמב"ם "אבל מ"מ אומר אני מאחר דעיקר איסורו לפי שהם הבלים וכזבים ודברי תעתועים ואין בהן ממשות א"כ מהאי טעמא אין להתיר כלל לשאל במכשפים משום תמים תהיה מאחר שאין בהן ממש ורובו הבל א"ל חולה שיש בו סכנה דשרי אפילו לפי דעת הרמב"ם דפעמים הם מכוונים ומוצאים דברים כנים ונכוחים ואפילו ספק נפשות דוחה את השבת…" (שו"ת מהרש"ל סי' ג'),  רק במקרה של חולה שיש בו סכנה, "פקוח נפש", ניתן להקל ולסמוך על דעת החולקים שאף הרמב"ם עצמו התיר במקרים מסוימים לפנות אליהם "…אבל בעניין אחר כגון סתם חולה ואין בו סכנה לא אוכל למצא היתר כלל. דברי שלמה לוריא"(שם), כשמדובר בחולה שאין בו סכנה אין היתר. על כן נראה שאין להשתמש במינוח "רפואה אלטרנטיבית" – חלופית, אלא "רפואה משלימה", שאינה מהווה אלטרנטיבה לרפואה הקונבנציונאלית, אלא מוסיפה ומשלימה אותה בתחומים מסוימים.

בברכת שבת שלום  – הרב אברהם רזניקוב

תכנים נוספים באותו נושא:

פרשת עקב – והיה העקב למישור והרכסים לבקעה

גובה האדם הוא המרחק מהחלק התחתון של הרגליים עד לקצה הראש, אשר נמדד כאשר האדם עומד זקוף. גובה האדם נמדד בסנטימטרים, או ברגל ואינץ'. לפי ההערכות, גובה האדם מושפע ב-80% מגנטיקה, כשתזונה ומשתנים סביבתיים אחרים אחראים ל-20% הנותרים. בני האדם בעולם הפכו גבוהים יותר בממוצע...

קראו עוד

פרשת ואתחנן – הראש והשתלת שער

ראש הממשלה הראשון שלנו – דוד בן גוריון. היה נוהג לעמוד על ראשו על החול הים הרך משך דקות ארוכות. את התרגיל הזה הוא היה מבצע לאחר אימון הליכה יומי בים וטבילה במים, כשהוא פועל על פי הנחיותיו של ד"ר משה פלדנקרייז, ד"ר לפיזיקה, ממציא שיטת ההתעמלות והריפוי העצמי שקרויה על...

קראו עוד

פרשת שופטים – התשובה המדיצינת

מחליפי ניתוח ניתוח מוגדר כפעולה פולשנית המערבת חתך בעור חדירה אל חלל הגוף ביצוע פעולה מתקנת וסגירת העור. ההתפתחויות הטכנולוגיות פורצות הדרך בתחום הרפואה, מאפשרות כיום לרופאים לטפל במגוון מצבים רפואיים שבעבר דרשו ניתוח באמצעות טיפול תחליפי לא פולשני. מרבית הטיפולים...

קראו עוד

פרשת מסעי – חזק ונתחזק בעד עמנו

חלון הזדמנויות הוא פרק זמן שבמהלכו ניתן לבצע פעולה שתשיג תוצאה רצויה. כאשר "החלון נסגר", התוצאה שצוינה כבר אינה אפשרית. אורכו של החלון עשוי להיות ידוע היטב או ידוע בצורה גרועה, במקרה של מצבי חירום רפואיים או שינויי אקליםבמקרים מסוימים ייתכנו חלונות מרובים שבמהלכם ניתן...

קראו עוד

פרשת מטות – ברית המילה

דיבור הוא תקשורת באמצעות שפה. דיבור נוצר מהרכבת מילים מתוך מבחר רחב של לקסיקון, לפי כללי תחביר קבועים. כל מילה מורכבת מרצף של הגאים מתוך של תנועות ועיצורים שהם היחידות הבסיסיות של השפה המדוברת. עם זאת, בעוד שהשפה היא תנאי הכרחי לקיומו של הדיבור, הדיבור אינו תנאי הכרחי...

קראו עוד

פרשת פנחס – מבצע פנחס

הפרעת התפרצות לסירוגין (IED) מתאפיינת בהתקפי זעם שמתלווים במצוקה נפשית שפוגעת בכל אספקט של חיים. (IED) נחשבת להפרעת שליטה בדחפים והקושי המרכזי הוא לווסת דחפים תוקפניים, מה שמוביל להתקפות זעם חמורות, הרס של רכוש, ונדליזם, או תוקפנות מילולית תכופה. הפרשה נקראת על שמו של...

קראו עוד