פרשת וירא – נגד כיוון השעון

י״א בתשרי ה׳תשע״ט (ספט 20, 2018) | חומש בראשית, עלון בית החולים, וירא

גיל האם במועד הכניסה להריון נמצא במגמת עלייה בישראל ובעולם. על פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, כמחצית מ-120 אלף היולדות בישראל בשנת 2007 היו מעל גיל 18, וכקרוב ל- 5000 עברו את גיל ארבעים. הסיבות לכך שונות, לרבות קריירה, נישואים מאוחרים יותר ואף רצון לטייל ולראות עולם לפני הולדת ילדים. עם הגיל חלה ירידה משמעותית בפריון האישה.

בפרשת השבוע אנו קוראים אודות הביקור של המלאכים באוהלו של אברהם, באותו ביקור בין היתר בישרו את אברהם ושרה כי עתיד להיוולד להם בן "ויאמר שוב אשוב אליך כעת חיה והנה בן לשרה אשתך…"(בראשית י"ח י'). בשורה זו הופיעה כבר בסוף לאחר ברית המילה "ויאמר אלוקים אל אברהם שרי אשתך לא תקרא את שמה שרי…וברכתי אותה וגם נתתי ממנה לך בן…"(שם י"ז ט"ו-ט"ז). בשני המקרים התגובות לבשורה ספקנית, אברהם בשמעו את הבשורה מגיב "ויפל אברהם על פניו ויצחק ויאמר בלבו הלבן מאה שנה יולד ואם שרה הבת תשעים שנה תלד"(שם י"ז), ולבשורת המלאכים מגיבה שרה "ותצחק שרה בקרבה לאמר אחרי בלתי היתה לי עדנה ואדני זקן"(שם י"ח י"ב). שניהם צוחקים לשמע ההבטחה, ובסתר לבם תמהים על ההבטחה המשונה המופנית לזקנים מופלגים. השאלה המתבקשת מאליה כיצד אברהם ושרה שהם סמל לאמונה צרופה, פקפקו בהבטחת ד', מתגובת ד' לצחוקו של לכל אחד מהם ניתן להבין את השונה. בעוד שלצחוקו של אברהם מגיב אלוקים בחזרתו על אותה בשורה שנית וביתר נחישות "ויאמר אלוקים אבל שרה אשתך ילדת בן וקראת את שמו יצחק…"(שם י"ז י"ט), ביחס לשרה תגובת ד' שונה בתכלית "ויאמר ד' אל אברהם למה זה צחקה שרה לאמר האף אמנם אלד ואני זקנתי, היפלא מד' דבר למועד אשוב אליך כעת חיה ולשרה בן"(שם י"ח י"ג – י"ד), אלוקים שואל את אברהם, מדוע צחקה שרה? מדוע פקפקה?! רש"י הבחין בתגובתו השונה של אלוקים, ועל כן בחר לפרש את הצחוק באופן שונה "ויפל אברהם על פניו ויצחק, זה תירגם אונקלוס וחדי, לשון שמחה ושל שרה לשון מחוך, למדת שאברהם האמין ושמח ושרה לא האמינה ולגלגה, וזהו שהקפיד הקב"ה על שרה ולא הקפיד על אברהם"(שם י"ז י"ז) את צחוקו של אברהם פירש כשמחה, ואילו את צחוקה של שרה פירש כלגלוג, וכחוסר ביטחון.

בגילאי 31-40 הסיכוי להתעבר בכל חודש הוא כ- 15%, בהשוואה ל- 25% אצל נשים בשנות העשרים לחייהן. סיכוי זה פוחת לכ- 5% לאחר גיל 40, כאשר במקביל חלה עליה תלולה בסיכון להפלה וללידת תינוק פגוע מבחינה גנטית. הרוב המכריע (90%) של העוברים הנוצרים מביציות של נשים שגילן עולה על 40 אינם תקינים מבחינה גנטית. לפיכך, נשים רבות שמעוניינות בהריון בגיל מבוגר, עשויות להזדקק לתרומת ביציות.

בעל האורח חיים הקדוש דחה את פירושו של רש"י המבדיל בין הצחוק השונה של שניהם ובלשונו החדה כתב: "..אבל על מי סמך הקב"ה להבין ב' פירושים משונים בתיבה אחת" (בראשית י"ח י"ג), כלומר, הכתוב מעיד ששניהם צחקו בקרבם, ומדוע להבחין ביניהם ולטעון שזה שמח, וזו לגלגה?! לפי דעתו של האורח החיים הסיבה להקפדה דווקא על שרה נובע מכך שכבר הבחינה בשינוי גופני שהתרחש, דבר שבגילה הוא פלאי ואם כך אין אלוקים שואל את אברהם "מדוע" צחקה שרה? השאלה היא, "למה צחקה שרה לאמר האף אמנם אלד ואני זקנתי" ( שם י"ח י"ג), ובלשונו: "שנתאמת אצלה אחר מעשה שתלד וזה יגיד כי לא האמינה ולא סמכה דעתה על הבטחתי אותה כי הוא דבר פלא, היפלא מד' דבר וגו' "(או"ח שם) כלומר, למרות שראתה את עלומיה שבים אליה המשיכה לפקפק. הרב יונתן גרוס מעורר להבחנה שבין שתי הבשורות. האחת, נוגעת להמשכיות השושלת ולהקמת האומה העברית, זו הובטחה לאברהם על ידי אלוקים בברית המילה, והשנייה, נוגעת להיות ד' א- ל מוסרי הגומל לעושי חסד כמפעלם, ומזכה מכניסי אורחים בבן, בהקשר זה ברכת הבן היא גמול מיוחד וככזה יכול ד' לתת פריון לשרה, זו הובטחה לאברהם על ידי המלאכים. ההבטחה הראשונה, תוכל להמשיך גם דרך ענף אחר במשפחת אברהם, וכהצעת אברהם עצמו "לו ישמעאל יחיה לפניך", אזי אין כל צורך להתערבות ניסית, ומדויקים הדברים, את פקידת שרה מתאר הכתוב באורח פלאי ובשם הוויה, שם המחולל ניסים "וה' פקד את שרה כאשר אמר ויעש ד' לשרה כאשר דבר ותהר ותלד שרה לאברהם בן לזקניו למועד אשר דבר אתו אלקים" (בראשית כ"א א'- ג'). הבטחת המלאכים התממשה. לאחר מכן מופיע ההיבט השני "…אשר דבר אתו אלוקים", כלומר, מימוש ההבטחה שהובטח לאברהם בברית המילה וזו מופיעה בשם אלוקים, השם הכללי המאפיין את החוק והסדר כפי שאמורים לפעול מתחילה (הרב יונתן גרוסמן, בשורת לידת יצחק, בית מדרש וירטואלי, ישיבת הר עציון).

בשנים האחרונות עלה גיל ההורים, וגיל האימהות בפרט, בשיעור משמעותי. תושבת רומניה בת 66 ילדה תאומים לאחר טיפולי פוריות. תושבת ספרד בת 67 הפכה לאם המבוגרת בעולם לאחר שילדה אף היא בעקבות טיפולי פוריות שעברה. בבית החולים 'ליס' ליולדות במרכז הרפואי תל אביב ע"ש סוראסקי גדל פי שלושה מספר הנשים שיולדות בגיל מבוגר.

גילה המופלג של שרה בעת הלידה אינה תופעה חד פעמית, אמו של משה, יוכבד, הפליגה והתעברה כשהיא בת 130 שנה. תיאור גילה וחשבון הזמן מובא בפירושו של רש"י, לפי המסורת ודרשת הכתובים, יוכבד נולדה לאחר הירידה למצרים "לידתה במצרים ואין הורתה במצרים" (סוטה י"ב ע"א). לפיכך, כיוון שהשעבוד במצרים נמשך 210 שנים, ומשה ביציאת מצרים בן שמונים שנה, מכאן, שיוכבד בת מאה ושלושים שנה בעת לידתו, ובפירושו רמז רש"י שמה שאירע לשרה אמנו, אירע גם ליוכבד "…ואף היא נהפכה להיות נערה ובת ק"ל הייתה…"(רש"י שמות ב' א'). על פירוש זה תמה הרמב"ן "…אם כן למה לא הזכיר הכתוב הפלא שנעשה עמה שהולידה משה והיא בת מאה ושלשים שנה, ולמה הזכיר דבר שרה שהיתה בת תשעים…" , ועוד הוסיף הרמב"ן ותמה, על גילו של אביה של יוכבד, לוי בן יעקב "…והנה יהיו בזה שני פלאים, שיהיה הוא זקן כאברהם אשר הזכיר הכתוב הלבן מאה שנה יולד…ותהיה היא זקנה בלדת משה… הנה יהיה פלא גדול משל אברהם…" לרמב"ן תשובה יסודית בשאלת פרסום הנס, יש להבדיל בין ניסים נסתרים אותם אין הכתוב חושף לבין ניסים גלויים, "…רק התימה באברהם ושרה כאשר פירשתי שם, מפני שלא הולידו בנעוריהם ועתה הולידו זה מזה. ועוד בשרה היה פלא כי חדל ממנה ארח כנשים ואחרי כן לא תלדנה" (רמב"ן בראשית מ"ו נ"ט), כלומר, שרה שלא הרתה מעולם וחצתה מזמן את גיל הפוריות, לפי עדות הכתוב "אחרי בלותי היתה לי עדנה", שיבתה לנעוריה הוא פלא ואותו פרסם הכתוב, יוכבד לעומתה לא נאמר לגביה שבלתה ושבה לנעוריה, אם כך היה זה בגדר נס נסתר ואותו אין מפרסם הכתוב.

לאחר גיל 45 פוחתים סיכוייה של אישה להתעבר מביציותיה שלה לכ- 1% ולכן לרוב יושג הריון באמצעות תרומת ביצית מתורמת צעירה או מביציות שהקפיאה האישה עצמה בצעירותה. כמו כן, ככל שעולה גיל האם כך עולה הקושי לשמר הריון ועולה רמת הסיכון לאם ולעובר במהלך ההיריון והלידה. מחקר שנערך מורה כי מחצית מהנשים לאחר גיל 45 סבלו מסוכרת הריון, כ 90% ילדו בניתוח קיסרי ושליש מהתינוקות נולדו פגים.

הטכנולוגיות הרפואיות המודרניות מאפשרות לידה בגיל מבוגר יחסית, טיפולי הפוריות למיניהם, תרומת ביצית וכיו"ב, מאפשרות למעשה לידה גם בגיל מופלג יחסית אלא שטיפולים אלו הוכחו ככרוכים בסיכונים משמעותיים לבריאות האישה. הריון בגיל מתקדם כרוך בסיכון גבוה יותר, סיבוכי ההיריון שכיחים יותר, נשים מבוגרות נמצאות בסיכון יתר להפלה, היפרדות השליה שכיחה פי 8 בנשים מעל גיל 40, הסיכוי ללידה מוקדמת גדול פי 4, תמותת האמהות גדולה פי שניים מעל גיל 35, הסבירות לעוברים בעלי מום כרומוסומלי גדלה מאחד ל200 בגיל 35, לאחד ל20 בגיל 45. מחקרים הורו כי לטיפולי הפוריות השונים השלכות משמעותיות על תחלואת האישה. כמובן שגם לשאלות הפסיכולוגיות הנלוות להורות בגיל מבוגר השלכות. לשאלה שהופנתה לרב זילברשטיין אודות אישה שכבר ילדה בנים ובנות ואינה מצליחה עוד להרות האם מותר לה לעבור טיפולי פוריות השיב כי דבר זה במחלוקת גדולים, לדעת הרב משה פינשטיין הדבר אסור, לדבריו, אישה ברוכת בנים, שעברה את גיל הארבעים, נייעץ לה שאין לה לפנות לרופא לקבל טיפול, כאשר יש בה סיכון מסוים למחלות (אגרות משה אבה"ע ח"ד סי' ע"ג אות ג') ואילו לדעת הרב אלישיב מותר לה להסתכן, ובתנאי שאין מדובר בסכנת נפשות (הרב יצחק זילברשטיין, שיעור תורה לרופאים, ח"ד סי' ר"כ עמ' 48-50). גם לשאלת ההיתר למנוע הריון בגילאים בהם הסיכון גדל השיב הרב זילברשטיין שנראה להתיר, אך עליה להתייעץ עם רב. במאמר מדעי מקיף הדן ומנתח מחקרית את הסיבוכים והסיכונים הכרוכים בלידה בגיל מבוגר מפרי עטה של ד"ר חנה קטן עולות מסקנות בעלות השלכות הלכתיות משמעותיות הן בשאלת השימוש בטיפולי פוריות, והן לשאלת מניעת הריון (עיין 'אסיא' ח"ו חוברות נ"ז- נ"ח, כסליו תשנ"ז).

 

.               בברכת שבת שלום  – הרב אברהם רזניקוב

תכנים נוספים באותו נושא:

פרשת עקב – והיה העקב למישור והרכסים לבקעה

גובה האדם הוא המרחק מהחלק התחתון של הרגליים עד לקצה הראש, אשר נמדד כאשר האדם עומד זקוף. גובה האדם נמדד בסנטימטרים, או ברגל ואינץ'. לפי ההערכות, גובה האדם מושפע ב-80% מגנטיקה, כשתזונה ומשתנים סביבתיים אחרים אחראים ל-20% הנותרים. בני האדם בעולם הפכו גבוהים יותר בממוצע...

קראו עוד

פרשת ואתחנן – הראש והשתלת שער

ראש הממשלה הראשון שלנו – דוד בן גוריון. היה נוהג לעמוד על ראשו על החול הים הרך משך דקות ארוכות. את התרגיל הזה הוא היה מבצע לאחר אימון הליכה יומי בים וטבילה במים, כשהוא פועל על פי הנחיותיו של ד"ר משה פלדנקרייז, ד"ר לפיזיקה, ממציא שיטת ההתעמלות והריפוי העצמי שקרויה על...

קראו עוד

פרשת שופטים – התשובה המדיצינת

מחליפי ניתוח ניתוח מוגדר כפעולה פולשנית המערבת חתך בעור חדירה אל חלל הגוף ביצוע פעולה מתקנת וסגירת העור. ההתפתחויות הטכנולוגיות פורצות הדרך בתחום הרפואה, מאפשרות כיום לרופאים לטפל במגוון מצבים רפואיים שבעבר דרשו ניתוח באמצעות טיפול תחליפי לא פולשני. מרבית הטיפולים...

קראו עוד

פרשת מסעי – חזק ונתחזק בעד עמנו

חלון הזדמנויות הוא פרק זמן שבמהלכו ניתן לבצע פעולה שתשיג תוצאה רצויה. כאשר "החלון נסגר", התוצאה שצוינה כבר אינה אפשרית. אורכו של החלון עשוי להיות ידוע היטב או ידוע בצורה גרועה, במקרה של מצבי חירום רפואיים או שינויי אקליםבמקרים מסוימים ייתכנו חלונות מרובים שבמהלכם ניתן...

קראו עוד

פרשת מטות – ברית המילה

דיבור הוא תקשורת באמצעות שפה. דיבור נוצר מהרכבת מילים מתוך מבחר רחב של לקסיקון, לפי כללי תחביר קבועים. כל מילה מורכבת מרצף של הגאים מתוך של תנועות ועיצורים שהם היחידות הבסיסיות של השפה המדוברת. עם זאת, בעוד שהשפה היא תנאי הכרחי לקיומו של הדיבור, הדיבור אינו תנאי הכרחי...

קראו עוד

פרשת פנחס – מבצע פנחס

הפרעת התפרצות לסירוגין (IED) מתאפיינת בהתקפי זעם שמתלווים במצוקה נפשית שפוגעת בכל אספקט של חיים. (IED) נחשבת להפרעת שליטה בדחפים והקושי המרכזי הוא לווסת דחפים תוקפניים, מה שמוביל להתקפות זעם חמורות, הרס של רכוש, ונדליזם, או תוקפנות מילולית תכופה. הפרשה נקראת על שמו של...

קראו עוד