פרשת זכור לחולה המרותק למיטתו

י׳ באדר ה׳תש״פ (מרץ 6, 2020) | שו"ת, פורים, קריאה בתורה, שבת

אקדים, מצות עשה מן התורה לזכור מעשה עמלק "זכור את אשר עשה לך עמלק בדרך בצאתכם ממצרים, אשר קרך בדרך…והיה בהניח ד' אלוקיך לך מכל אויביך מסביב בארץ…תמחה את זכר עמלק… לא תשכח"(דברים כ"ה י"ז-י"ט). וברמב"ם "שצונו לזכור מה שעשה לנו עמלק מהקדימו להרע לנו…"(ספר המצוות קפ"ט)  לעניינינו, יצא בקריאת הפרשה מתוך חומש, וישלים בפרשת כי תצא או ביום הפורים במידת האפשר, ומן הטעמים הבאים. הראשון, הזכירה. חכמים בתלמוד דרשו מן הפסוק "זכור את אשר עשה לך עמלק…לא תשכח" (שם), הזכירה תעשה באמירה "זכור"- בפה,  ואילו את מניעת השכחה, "לא תשכח"- בלב (מגילה י"ח א'). אלא שנחלקו גדולי הפוסקים האם הזכירה בפה היא דווקא ידי הקריאה בספר התורה (התו"ס והרשב"א ברכות י"ג א' ד"ה "בלשון הקדש נאמרה"), או שהקריאה בספר התורה אינה אלא תקנת חכמים לזכור מעשה עמלק בקריאה בספר אך ניתן לקיים זכירה זו גם בדרכים אחרות (רמב"ן בפירושו לתורה דברים כ"ה י"ז, רמב"ם הלכות מלכים פ"ה ה"ה). ההלכה בנושא זה לא הוכרעה, אך ניתן להסיק מפסק ההלכה הנוגע לשאלה האם מותר ללמוד בלחש או לדבר בזמן קריאת התורה, שהקריאה צריך שתתבצע דווקא בעת הקריאה בספר התורה "וכל זה אינו עניין לפרשת זכור ופרשת פרה שהם בעשרה מדאורייתא, שצריך לכוון ולשומעם מפי הקורא" (שו"ע או"ח סי' קמ"ו ג') השני, חשיבות. תקנת חכמים לקרוא בשבת לפני פורים את מעשה עמלק על סמך הפסוק "והימים האלה נזכרים ונעשים" (מגילת אסתר ט' כ"ח), וכדי לסמוך את זכירת מחיית עמלק, "נזכרים", בסמיכות, לעשייה, למחיית המן שהיה מזרע עמלק, "נעשים", ביום הפורים עצמו. קיימת מחלוקת בין הפוסקים במקרה שיש אפשרות למניין או בשבת זכור או ביום הפורים מה להעדיף, האם להעדיף את קריאת פרשת "זכור" במניין של עשרה (תרומת הדשן בסימן ק"ט, ובמ"ב תרפ"ה ס"ק ט"ז). או שיש להעדיף ולהתפלל במניין ביום הפורים עצמו ולצאת ידי חובת זכירת עמלק בקריאת פרשת "ויבא עמלק" הנקראת ביום הפורים (מג"א שם). הדבר משליך גם על השאלה האם מוליכים ספר תורה לחולה בשבת "זכור", הכרעת המשנה ברורה שיש להוליך הספר אל החולה, מה שאין עושים שאר הקריאות בתורה (מ"ב קל"ה ס"ק מ"ו) השלישי, הזמן. נחלקו הראשונים מתי החיוב לקיים המצווה לזכור מעשה עמלך, בתורה לא מופיע זמן קבוע לזכירת עמלק, (אחרונים דנו האם ניתן ללמוד ששיעור הזמן לשכחה שהוא י"ב חודש, ממת, ומציאה), מטעם זה על גם שי שחייבו הנשים לבוא לשמוע זכירת עמלק שאינה "מצוות עשה שהזמן גרמא" (ר' נתן אדלר בנין ציון סי' ח') (עיין שו"ת "יחווה דעת" ח"א סי' פ"ד), למעשה, חולה שאינו מסוגל להגיע לבית הכנסת יקרא מן החומש ורצוי בטעמי המקרא (שערים המצוינים בהלכה קונ"א סי' ק"מ ס"ק ה', רמ"א תרפ"ה סעיף ז') ויכוון לצאת בעת שיקראו את פרשת "כי תצא" או ביום הפורים בפרשת "ויבוא עמלק" (מ"ב תרפ"ה ס"ק ט"ז)

תכנים נוספים באותו נושא:

האם אמירת וידוי עם החולה מותרת בשבת?

וידוי הוא אחד מחלקי התשובה והוא מצווה מן התורה להתוודות על פשע או חטא שביצע האדם כשעבר על מצוות לא תעשה, או ביטל מצוות עשה. בנוסף לווידוי האישי, נקבע בתפילה נוסח וידוי. נוסף על התפילה, נהוג כי אדם הנוטה למות אומר וידוי לפני מותו מצוות וידוי הינה מצווה חשובה, יסודה...

קראו עוד

האם מי שאינו טועם טעם במאכל חייב לברך עליו?

אקדים, טעם הוא אחד מחמשת החושים המסורתיים. טעמו של חומר מורגש בעת מגעו עם פקעיות הטעם הפזורות על הלשון, החך, הרך, ומכסה הגרון. חוש הטעם תורם חלקית בלבד שכן הן מושפעות גם מחושים אחרים, כגון הריח, הראייה וכן המרקם, מ"קור" או מ"חום". חלק מהחולים במחלת הקורונה דיווחו כי...

קראו עוד

?האם מותר לנער כהן לעבוד בחופשת הקיץ במרכז הרפואי

אקדים, כוהנים מוזהרים שלא להיטמא למתים "הנוגע במת לכל נפש אדם וטמא שבעת ימים...כל הבא אל האהל וכל אשר באהל יטמא שבעת ימים..."(במדבר י"ט י"א,י"ד), טומאה זו כוללת מגע ומשא "המת מטמא במגע ובמשא ובאהל טומאת שבעה..."(רמב"ם טומאת מת פ"א ה"א), אף לאבריו של המת "הכהן מוזהר...

קראו עוד

האם מותרת הפעלת מכונות משקאות במרכז הרפואי בשבת, ומה ביחס לרווחים?

אקדים, הצבת מכונות אוטומטיות לממכר מוצרים בשטח הציבורי או בשטחים שמחוץ למבנה, חייבים בהיתר עפ"י חוק העזר העירוני למודיעין מכבים רעות (שמירת איכות הסביבה, מניעת מפגעים ושמירת הסדר והניקיון), (תיקון), (התשע"ד -2013), הן נמצאות בבתי חולים, בבתי ספר ובמוסדות שונים....

קראו עוד

האם האולם בו מצויה בריכת טיפולים הידרותרפיה, חייבת במזוזה?

אקדים, הידרותרפיה או הידרותרפיה  - מקור המילה בשפה היוונית, הידרו = מים, תרפיה = טיפול, היא שיטת טיפול בפיזיותרפיה הנעזרת במים. השיטה המיושמת בבריכת שחייה טיפולית או שיקומית בעלת תכנוניות מסוימות (כמו גובה אחיד, מערכת חימום, מידות ייעודיות) השיטה מנצלת את התכונות...

קראו עוד

מי שמחובר להולטר לחץ דם לזרועו למשך 24 שעות כיצד יניח תפילין?

אקדים. בדיקת הולטר לחץ דם היא אמצעי לאבחון לחץ דם גבוה המאפשר מדידה רציפה של לחץ הדם במשך יממה שלימה. בדיקת ההולטר מאפשרת גם לבחון את טיב הטיפול התרופתי שמקבל הסובל מלחץ דם גבוה. בין היתר ניתן לברר באמצעות הבדיקה האם לחץ הדם מאוזן בעזרת הטיפול ואם ישנן נפילות בלחץ...

קראו עוד