פרשת יתרו – החיסון האוניברסלי

כ״ה בשבט ה׳תשפ״א (פבר 7, 2021) | חומש שמות, עלון בית החולים, יתרו

אוניברסליזם עוֹלָמִיּוּת, כלליוּת הוא זרם בפילוסופיה מתחום תורת המוסר, שלו אחיזה משמעותית במרבית ענפי מדעי החברה ובמיוחד בחינוך ובמחשבה המדינית-חברתית המודרנית וכן בתיאולוגיה. עיקר מהותו בעיסוק בתכונות והגדרות שאותן ניתן להחיל על כל           בפרשתנו מתואר מעמד הר סיני ומתן עשרת הדברות. הפרשה קרויה על שמו של יתרו, חותן משה, גוי שעבד עבודה זרה ונתגייר, המגיע אל מחנה ישראל ורואה את משה חותנו יושב, וכל העם עומד עליו למשפט מבקר ועד ערב. על כך טוען יתרו ואומר "לֹא טוֹב הַדָּבָר אֲשֶׁר אַתָּה עֹשֶׂה", וממשיך להטעים דבריו "נָבֹל תִּבֹּל גַּם אַתָּה גַּם הָעָם הַזֶּה אֲשֶׁר עִמָּךְ כִּי כָבֵד מִמְּךָ הַדָּבָר לֹא תוּכַל עֲשׂהוּ לְבַדֶּךָ". או אז מגיעה עצת יתרו "… וְשַׂמְתָּ עֲלֵהֶם שָׂרֵי אֲלָפִים שָׂרֵי מֵאוֹת שָׂרֵי חֲמִשִּׁים וְשָׂרֵי עֲשָׂרֹת: וְשָׁפְטוּ אֶת הָעָם בְּכָל עֵת וְהָיָה כָּל הַדָּבָר הַגָּדֹל יָבִיאוּ אֵלֶיךָ וְכָל הַדָּבָר הַקָּטֹן יִשְׁפְּטוּ הֵם וְהָקֵל מֵעָלֶיךָ וְנָשְׂאוּ אִתָּךְ" (שמות י"ח, כ"א-כ"ב). עצת יתרו לפזר סמכויות, דומה שכל אדם שהיה בא מן החוץ היה מגיע למסקנה דומה, כל בר דעת מבין שיש צורך בהאצלת סמכות. גם העצה למנות שופטים נוספים לצִדו, מתבקשת מאליה. על מה הכבוד הגדול לו זוכות עצותיו של האיש?! ומדוע משה בעצמו לא חשב על עצה זו?! כיצד יתכן שמשה, בחיר המין האנושי! נזקק ללמוד הנהגה ממי שלא גדל כלל על ברכי התורה והמצווה?! והקשה שבשאלות מדוע פרשה בה מצויות 'עשרת הדברות' קרויה על שם גוי שהגיע מבחוץ ?! בעל אורח החיים הקדוש מסביר, שבנושא המנהלתי-משפטי אכן נזקק משה לעצתו של יתרו. תופעה זו באה להוכיח שעם ישראל נבחר לא בשל חכמתו הרבה – שכן חכמה כזו מצויה באומות העולם, אלא בשל מעשי האבות וחסד עליון. למעשה, כך כבר אמר המדרש, אם יאמרו לך "תורה בגויים" – אל תאמן, ואולם "אם יאמר לך אדם חכמה בגוים – תאמן". חכמה זו חלק יתרו עם משה. ועדיין, גם שיש חכמה בגויים, מדוע למקם את עצת יתרו לפני מתן תורה, בוודאי לשיטה לפיה יתרו הצטרף והתגייר רק לאחר מתן תורה ועשרת הדברות (זבחים קט"ז), ואף על פי שכלל בידינו ש"אין מוקדם ומאוחר בתורה" הלא וודאי יש הגיון וסדר לכתיבת הדברים דווקא בצורתם זו ולא על פי סדר הזמנים.           מקובל לראות את תורת האידאות של אפלטון כמבשרת תורת האוניברסליזם. הערכים האירופיים שליוו את יצירת המסגרות האקדמיות הראשונות בראשית ימי הביניים גזרו משורש זה את המילה אוניברסיטה כמכילה את מכלול ההגדרות שאותן מצופה האדם לממש. בעת החדשה, ובעיקר במהפכה הצרפתית שם דגל האוניברסליזם הונף, בלבוש, חירות, שוויון, אחווה.          יתכן שזהו גופו מה שבאה התורה ללמדנו, שאין פגם בלמידת נורמות ודרכי התנהגות מחוכמות אחרות, התורה באה ללמדנו את היחס הנכון בין התורה ובין חכמת הטבע. אומנם, התורה היא השלמה מוסרית לעולם אולם אין היא באה להחליף את מדרגת הטבע, אלא רק לבנות מעליה קומה רוחנית ומוסרית יותר. חכמה זוהי היכולת לזהות את החוקיות בעולם ולדעת כיצד היא מתנהלת ובאיזה אופן להשתמש בה. וכבר כתב הרדב"ז "צריך שמשפטי תורתנו יהיו מסכימים אל השכל והסברא" (שו"ת, ח"ג, סי' תרכ"ז).חכמה אנושית שכלית וניסיון חיים הם דברים שיכולים להיות לכל אדם מכל אומה ולשון. מסופר בגמרא שרבי יוחנן היה נוהג לקום מפני זקני הגויים בגלל ניסיון החיים הרב שצברו במהלך חייהם (קידושין ל"ג ע"א). הרמב"ם בתחילת הקדמתו למסכת אבות ("שמונה פרקים") כותב, "ודע, כי הדברים אשר אומר אותם באלו הפרקים… הם עניינים מלוקטים מדברי החכמים (חכמי ישראל)… ומדברי הפילוסופים גם כן ומחיבורי הרבה בני אדם. ושמע האמת ממי שאמרה". על הפילוסוף אריסטו כותב הרמב"ם, "הוא אשר לימד לבני אדם את דרכי ההוכחה וחוקיה ותנאיה" ("מורה הנבוכים" ח"ב פר' ט"ו). גם משה עצמו גדל בבית פרעה, הדמויות שפגש והשפיעו, הינם, יועצי פרעה, שרים, חכמי מצרים וחרטומיה, וכי אלו דמויות המופת עליהם אמור לגדול גדול המנהיגים והנביאים?! נראה שיסוד חשוב מונח כאן, אי אפשר לקבל תורה בלי בניין החכמה האנושית, בלי תיקון דרך ארץ, ולכן משה רבינו מתגדל וסופג חוכמה אנושית, ויתרו מופיע לפני קבלת התורה ונותן חוכמה אנושית, סידורית ואירגונית, בטרם קבלת התורה. וכדברי חז"ל ש"דרך ארץ קדמה לתורה" וכל ההיסטוריה האנושית המתוארת בספר בראשית עניינה דרך ארץ. אם חס ושלום אדם לומד תורה בלא הכנת הכלים, דהיינו, ללא תיקון המידות, ללא דרך ארץ, התורה הופכת להיות כוח משחית והורס, ובלשון הגמרא "זכה- נעשית לו סם חיים, לא זכה- נעשית לו סם המוות".            המגמות של המאות ה-19 וה-20 קידמו את הלאומיות, ואף את הלאומנות, בד בבד עם התיאוריה המרקסיסטית, מה שפגע במסרים הרציונליסטיים וההגדרות הכלליות החלות על כל היצורים, הפוסט-מודרניזם חיזק הייחודיות של תרבויות של קבוצות ופרטים ושולל את הגישה לפיה בני האדם שווים בכמיהתם לשוויון זכויות ולחופש ותחתיה עודד קהילות נבדלות.           חז"ל רואים בחוויית מעמד הר סיני את אב הטיפוס לגיור "רבי אומר "כָּכֶם כַּגֵּר" (במדבר ט"ו, ט"ו) – ככם כאבותיכם. מה אבותיכם לא נכנסו לברית אלא במילה וטבילה והרצאת דם אף הם לא יכנסו לברית אלא במילה וטבילה והרצאת דמים" (כריתות ט' ע"ב). מעמד הר סיני מייצג את העיצוב היסודי של הברית, ולכן כל גוי מעתה ואילך שירצה להצטרף לברית יצטרך ללכת בעקבות הדפוס שהותווה במעמד הר סיני. כך מביא הרמב"ם בספרו "בשלשה דברים נכנסו ישראל לברית במילה וטבילה וקרבן"(הל' איסורי ביאה פי"ג ה"א). וכיצד ומתי עברו ישראל ברית המילה? "מילה היתה במצרים שנאמר וכל ערל לא יאכל בו, מל אותם משה רבינו שכולם ביטלו ברית מילה במצרים חוץ משבט לוי ועל זה נאמר ובריתך ינצורו" (שם, ה"ב). וטבילה מתי והיכן הייתה? וטבילה היתה במדבר קודם מתן תורה שנאמר וקדשתם היום ומחר וכבסו שמלותם.." שם מוסיף הרמב"ם גם הייתה הקרבת הקורבן "וקרבן שנאמר וישלח את נערי בני ישראל ויעלו עולות ע"י כל ישראל הקריבום" (שם, ה"ג). קבלת המצוות הייתה כשעמדו לרגלי הר סיני, כשם הפכו מ(כמעט) חסרי מחויבות הלכתית לבעלי מחויבות מלאה בכל תרי"ג המצוות – בדיוק כפי שרוצה לעשות הבא להתגייר, "וכן לדורות כשירצה העכו"ם להכנס לברית ולהסתופף תחת כנפי השכינה ויקבל עליו עול תורה צריך מילה וטבילה והרצאת קרבן, ואם נקבה היא טבילה וקרבן שנאמר ככם כגר, מה אתם במילה וטבילה והרצאת קרבן אף הגר לדורות במילה וטבילה והרצאת קרבן" (רמב"ם, שם, ה"ד). אם כן פרשת יתרו והקשרה למעמד הר סיני מובן, אנו כיתרו התגיירנו, כל מי שיחפוץ להצטרף במהלך הדורות כיתרו בשעתו, מוזמן להצטרף למועדון.                      בעוד שהאוניברסליזם מניח כי אנשים בכל החברות שואפים לאמץ את האידיאלים והפרקטיקות של המתבונן, הרי שהגישות הרב תרבותיות במערב בוחרות לאפשר לכל קבוצה לשמר את מושגי השונות והזהות שלה. כך על הציר בין אוניברסליזם ליברלי המבקש לעצב עולם נאור ובין רב-תרבותיות- שהיא הייצוג המובהק של התפיסה ההפוכה מוצבים רבים מהנושאים המעסיקים את החברה.                                                                .                    הסבר נוסף לשמה של הפרשה, יתרו אינו רק יועץ אירגוני ומלמד מהי האצלת סמכויות. יתרו כפי שמספרת התורה הוא 'כהן מדיין', איש דת. חז"ל מתארים אותו כמי "שהיה מכיר בכל עבודה-זרה שבעולם" (רש"י, י', י"א). יתרו הוא פרופ' לתיאולוגיה ופילוסוף דתי, הצטרפותו לעם היהודי היא דרמטית. יתרו הבין דבר משמעותי ביותר, מהו הדבר? עוד בטרם מעמד הר סיני וציווי עשרת הדיברות נאמר, "וְאַתֶּם תִּהְיוּ לִי מַמְלֶכֶת כֹּהֲנִים וְגוֹי קָדוֹשׁ" (שמות, י"ט, ו'). משמעות הדברים היא כי ייחודיותו של עם ישראל היא בכך שכל בניו קדושים. הגוי הופך להיות קדוש. ישות קולקטיבית חדשה, המובחנת משאר העולם באמצעות זהות נפרדת, לא רק יחידים, 'כוהני דת'! גם העוסקים בחיי היום יום הם קדושים. במקביל לעיסוק בניהול ה"ממלכה" על פיתוחה החקלאי, התעשייתי, הכלכלי , והעיסוק בביטחונה, כל העם, על כל מרכיביו, קדושים וכולם נחשבים "כוהנים". עניין זה מייחד את עם ישראל הנמצא בארצו. הקיום היהודי איננו מטרה לעצמה אלא הוא נועד לממש ייעוד קונקרטי שהוא גם התנאי וגם התוכן של ההבטחה "והייתם לי סגלה מכל העמים" (שם, י"ט ה'). מעין שליחי ציבור לתיקון עולם. משה מביא את דברי ד' לפני בני ישראל והתגובה היא, "ויענו כל העם יחדו ויאמרו כל אשר דבר ד' נעשה" (שם, י"ט ח'). עם ישראל יהיה אומה המכירה בכל אורחותיה וחוקיה בקיומו של משהו שמעבר לה. הרב פרופ' סר יונתן זקס כותב, "כל משטר שיתקיים בו – ויהיו ראשיו אשר יהיו,  שופטים, זקנים או מלכים – יהיה כפוף לריבונות העל של א-לוקים. לא יהיה בשיטת המשטר הזו שום גורם אבסולוטי  – לא המדינה, לא הפרט ולא הסטטוס קוו – שכן שליטה האבסולוטי היחיד יהיה א-לוקים. עובדה זו תציל אותה לאורך ההיסטוריה מרודנות מן הצד האחד, ומאנרכיה מהצד האחר. עם ישראל יהיה תמיד עוין לעריצים מפני שלא יסכין לסגוד לשום דבר הפחות מא-לוקים. השלטון בעם ישראל יושתת תמיד על הסכמה ולא על ציות לכוח" (שיג ושיח עמ' 201). הדבר נלמד כבר בברית סיני, כאשר ד' בכבודו ובעצמו פנה לקבל את הסכמת העם לפני שנתן לו את חוקיו. מה פירוש הדבר להיות גוי קדוש? רש"י פירש רש"י שרים. אולם הרמב"ן כתב, "תהיו ממלכת משרתי, וגוי קדוש לדבקה בא-ל הקדוש, כמו שאמר קדושים תהיו כי קדוש אני", כלומר, כשם שיש בעם ישראל משרתים לד' בבית המקדש, כן בחר ד' בנו להיותנו כוהנים לכל עמי העולם, וזה מה שנאמר, "ממלכת כהנים" שכל הממלכה הזו, ביחס אל שאר עמי העולם היא ממלכת כהנים, וכל הגוי הזה, הוא "גוי קדוש" לד'. כשם שבני אהרן הכהן הם כהנים של עם ישראל, כך עם ישראל הם כהני העולם. את זאת 'שמע' יתרו, 'כהן מדין', ובא!

תכנים נוספים באותו נושא:

פרשת עקב – והיה העקב למישור והרכסים לבקעה

גובה האדם הוא המרחק מהחלק התחתון של הרגליים עד לקצה הראש, אשר נמדד כאשר האדם עומד זקוף. גובה האדם נמדד בסנטימטרים, או ברגל ואינץ'. לפי ההערכות, גובה האדם מושפע ב-80% מגנטיקה, כשתזונה ומשתנים סביבתיים אחרים אחראים ל-20% הנותרים. בני האדם בעולם הפכו גבוהים יותר בממוצע...

קראו עוד

פרשת ואתחנן – הראש והשתלת שער

ראש הממשלה הראשון שלנו – דוד בן גוריון. היה נוהג לעמוד על ראשו על החול הים הרך משך דקות ארוכות. את התרגיל הזה הוא היה מבצע לאחר אימון הליכה יומי בים וטבילה במים, כשהוא פועל על פי הנחיותיו של ד"ר משה פלדנקרייז, ד"ר לפיזיקה, ממציא שיטת ההתעמלות והריפוי העצמי שקרויה על...

קראו עוד

פרשת שופטים – התשובה המדיצינת

מחליפי ניתוח ניתוח מוגדר כפעולה פולשנית המערבת חתך בעור חדירה אל חלל הגוף ביצוע פעולה מתקנת וסגירת העור. ההתפתחויות הטכנולוגיות פורצות הדרך בתחום הרפואה, מאפשרות כיום לרופאים לטפל במגוון מצבים רפואיים שבעבר דרשו ניתוח באמצעות טיפול תחליפי לא פולשני. מרבית הטיפולים...

קראו עוד

פרשת מסעי – חזק ונתחזק בעד עמנו

חלון הזדמנויות הוא פרק זמן שבמהלכו ניתן לבצע פעולה שתשיג תוצאה רצויה. כאשר "החלון נסגר", התוצאה שצוינה כבר אינה אפשרית. אורכו של החלון עשוי להיות ידוע היטב או ידוע בצורה גרועה, במקרה של מצבי חירום רפואיים או שינויי אקליםבמקרים מסוימים ייתכנו חלונות מרובים שבמהלכם ניתן...

קראו עוד

פרשת מטות – ברית המילה

דיבור הוא תקשורת באמצעות שפה. דיבור נוצר מהרכבת מילים מתוך מבחר רחב של לקסיקון, לפי כללי תחביר קבועים. כל מילה מורכבת מרצף של הגאים מתוך של תנועות ועיצורים שהם היחידות הבסיסיות של השפה המדוברת. עם זאת, בעוד שהשפה היא תנאי הכרחי לקיומו של הדיבור, הדיבור אינו תנאי הכרחי...

קראו עוד

פרשת פנחס – מבצע פנחס

הפרעת התפרצות לסירוגין (IED) מתאפיינת בהתקפי זעם שמתלווים במצוקה נפשית שפוגעת בכל אספקט של חיים. (IED) נחשבת להפרעת שליטה בדחפים והקושי המרכזי הוא לווסת דחפים תוקפניים, מה שמוביל להתקפות זעם חמורות, הרס של רכוש, ונדליזם, או תוקפנות מילולית תכופה. הפרשה נקראת על שמו של...

קראו עוד