סעודת ראש חודש לאדם חולה

נשאלתי מחולה הממתין לניתוח האם מותר לו לצום בראש חודש למקרה שיוזמן לניתוח. אקדים, ראש חודש קרוי בתורה מועד "וביום שמחתכם ובמועדיכם ובראשי חודשיכם ותקעתם בחצצרת…"(במדבר פ"י פס' י'), ובמשנה "חמשה דברים באין בטומאה…ושעירי ראשי...

נשאלתי מחולה הממתין לניתוח האם מותר לו לצום בראש חודש למקרה שיוזמן לניתוח.

אקדים, ראש חודש קרוי בתורה מועד "וביום שמחתכם ובמועדיכם ובראשי חודשיכם ותקעתם בחצצרת…"(במדבר פ"י פס' י'), ובמשנה "חמשה דברים באין בטומאה…ושעירי ראשי חדשים…"(פסחים ע"ו ב'), בתלמוד הביאו מקור לכך מן הפסוק "קרא עלי...