?האם מותר לנער כהן לעבוד בחופשת הקיץ במרכז הרפואי

אקדים, כוהנים מוזהרים שלא להיטמא למתים "הנוגע במת לכל נפש אדם וטמא שבעת ימים…כל הבא אל האהל וכל אשר באהל יטמא שבעת ימים…"(במדבר י"ט י"א,י"ד), טומאה זו כוללת מגע ומשא "המת מטמא במגע ובמשא ובאהל טומאת...

כהן נער לעבוד בחופשת הקיץ

נשאלתי, נער כהן המעוניין לעבוד בחופשת הקיץ במרכז הרפואי, האם הוא רשאי על פי ההלכה, אקדים, כוהנים מוזהרים שלא להיטמא למתים "הנוגע במת לכל נפש אדם וטמא שבעת ימים…כל הבא אל האהל וכל אשר באהל יטמא שבעת ימים…"(במדבר י"ט י"א,י"ד), טומאה...

עבודת כהן בבית במרכז הרפואי

נשאלתי על ידי נער ממשפחת כוהנים האם מותר לו לעבוד בחופשת הקיץ במרכז הרפואי אקדים, כוהנים מוזהרים שלא להיטמא למתים "הנוגע במת לכל נפש אדם וטמא שבעת ימים…כל הבא אל האהל וכל אשר באהל יטמא שבעת ימים…"(במדבר י"ט י"א,י"ד), טומאה זו כוללת...

נשאלתי על ידי נער כהן האם מותר לו לעבוד בחופשת הקיץ במרכז הרפואי

אקדים, כוהנים מוזהרים שלא להיטמא למתים "הנוגע במת לכל נפש אדם וטמא שבעת ימים…כל הבא אל האהל וכל אשר באהל יטמא שבעת ימים…"(במדבר י"ט י"א,י"ד), טומאה זו כוללת מגע ומשא "המת מטמא במגע ובמשא ובאהל טומאת...

נשאלתי האם כהן רשאי להישאר במחלקה ליד מיטת אמו שזה עתה נפטרה

אקדים, האיסור לכהן להיטמא למת הוא מצוות לא תעשה מן התורה שלפיה אסור לכהנים בני אהרן להיטמא לגופו של מת. מקור הציווי מופיע בפרשת אמור, "ויאמר ד' אל משה אמר אל הכהנים בני אהרן ואמרת אלהם לנפש לא יטמא בעמיו" (ויקרא פר' כ"א פס' א'), לפיכך, השהייה בבית חולים...

נשאלתי האם לכהן מותר לשאת כפיו, בבית הכנסת המצוי בתוך המרכז הרפואי

אקדים, התורה אסרה על הכוהנים להיטמא למת. איסור זה אינו תלוי דווקא בהיותם עובדים בפועל בבית המקדש, ולכן הוא נוהג גם בימינו (שו"ע יו"ד סימן שס"ט). לכן, כהני נמנעים מלהיכנס לבית קברות. כניסתם לבתי חולים מעוררת בעיה, מפני שכיחות הנפטרים בהם, והפסיקה ההלכתית...