חולה המרותק למיטתו כיצד ינהג לגבי מצות שמיעת פרשת "זכור" בשנה זו?

אקדים, מצות עשה מן התורה לזכור מעשה עמלק "זכור את אשר עשה לך עמלק בדרך בצאתכם ממצרים, אשר קרך בדרך…והיה בהניח ד' אלוקיך לך מכל אויביך מסביב בארץ…תמחה את זכר עמלק… לא תשכח" (דברים כ"ה י"ז-י"ט). וברמב"ם "שצונו לזכור...

האם חולה רשאי הוא לעלות לתורה בתענית ציבור על אף שאינו צם

אקדים, חובת הצומות מוזכרת בנביא "כה אמר ד'… צום הרביעי וצום החמישי וצום השביעי וצום העשירי…"(זכריה פר' ח' פס' י"ט) ומובאת להלכה "וארבעת ימי הצומות האלו הרי הן מפורשין בקבלה צום הרביעי וצום החמישי וצום השביעי וצום העשירי, צום הרביעי זה...

פרשת זכור לחולה המרותק למיטתו

אקדים, מצות עשה מן התורה לזכור מעשה עמלק "זכור את אשר עשה לך עמלק בדרך בצאתכם ממצרים, אשר קרך בדרך…והיה בהניח ד' אלוקיך לך מכל אויביך מסביב בארץ…תמחה את זכר עמלק… לא תשכח"(דברים כ"ה י"ז-י"ט). וברמב"ם "שצונו לזכור מה...

נשאלתי האם ניתן לטלטל ספר תורה כדי לקיים מנין תפילה בחדר בו הוא מאושפז רב חשוב

אקדים, קריאה בתורה היא תקנה עוד מימות משה "משה רבינו תיקן להם לישראל שיהו קורין בתורה ברבים בשבת, ובשני ובחמישי בשחרית…"(רמב"ם תפילה י"ב א') תקנה זו מחייבת 'מנין' "אין פורסין על שמע, ואין עוברין לפני התיבה…ואין קורין...

נשאלתי על ידי חולה שאינו רשאי לצום האם רשאי הוא לעלות לתורה בתענית ציבור

אקדים, חובת הצומות מוזכרת בנביא "כה אמר ד'… צום הרביעי וצום החמישי וצום השביעי וצום העשירי…"(זכריה פר' ח' פס' י"ט) ומובאת להלכה "וארבעת ימי הצומות האלו הרי הן מפורשין בקבלה צום הרביעי וצום החמישי וצום השביעי וצום העשירי, צום הרביעי זה...