שו"ת רפואה והלכה

שו"ת רפואה והלכה

נשאלתי על ידי רופאה כירורגית האם אישה כשרה למול?

אקדים, מקור מצוות מילה אברהם שנצטווה למול "וזאת בריתי אשר תשמרו ביני וביניכם ובין זרעך אחריך המול לכם כל זכר" (בראשית י"ז י') ומהציווי לכלל ישראל "וביום השמיני ימול בשר ערלתו" (ויקרא י"ב ג') התלמוד הסיק שמצווה זו מוטלת על האב ולא על האם"...ומצווה על האב למול את...

קראו עוד

האם אבל רשאי להתגלח כדי שאביו החולה לא ידע שבנו נפטר?

אקדים, המקור לכך שהאבל אסור בתספורת הוא מהאזהרה שהזהיר משה רבנו את אלעזר ואיתמר בני אהרון, אחרי מות אחיהם נדב ואביהוא, "ראשיכם אל תפרעו", מכאן לומדים שכל המתאבל אסור לספר שיערו אלא מגדל את שיערו פרע. לעניינינו, מותר להתגלח ומן הטעמים הבאים, הראשון, אבלות דרבנן. בגמרא...

קראו עוד

חולה הפולט את האוכל האם עליו לברך ברכה אחרונה?

אקדים, הקאה היא יציאה של תוכן הקיבה דרך הפה. לועזית נקראת ההקאה אמזה, ותוכן הקיבה הקיא נקרא אמזמה הענף הרפואי החוקר את תופעת ההקאה ואת התרופות הגורמות להקאה נקרא אמטולוגיה. ההקאה יכולה לבוא כתוצאה ממחלה, הרעלה, גועל וגורמים גופניים נוספים או באופן יזום על ידי האדם,...

קראו עוד

האם יוצא ידי חובה נר חנוכה בהדלקת הנר שאשתו מדליקה בביתם?

אקדים, הדלקת נר חנוכה היא מצווה מדרבנן. המצווה היא להדליק נר בכל ערב מערבי החנוכה. ההדלקה היא בבית, במקום הנראה כלפי חוץ, כגון בפתח הבית או בחלון הנראה אל רשות הרבים, מכיוון שמטרתה של ההדלקה היא לפרסם את הנס.‏‏‏ מצווה זו מופיעה באופן מרומז כבר במשנה, אולם כתובה במפורש...

קראו עוד

האם ניתן להדליק את נרות החנוכה ליד מיטת החולה ולאחר מכן להעבירם?

אקדים, הדלקת הנר בחנוכה היא המצווה השנייה בחשיבותה לאחר אמירת ההלל "ומפני זה התקינו חכמים שבאותו הדור שיהיו שמונת הימים האלו שתחלתן מליל חמשה ועשרים בכסלו ימי שמחה והלל ומדליקין בהן הנרות בערב על פתחי הבתים... (רמב"ם מגילה וחנוכה ג' ג') המצווה העיקרית בחנוכה הדלקת הנר...

קראו עוד

האם לדחות נכון לבקש לדחות ניתוח שבר בראש צוואר הירך, עד לאחר צאת השבת?

אקדים, שברי צוואר הירך מופיעים בחלקו העליון של הירך, בחלק המתחבר לאגן ומכונה בשם "צוואר הירך", שברים אלו נפוצים בקרב קשישים, ונובעים מחוסר יציבות הגורם לנפילות, ומתהליך דילול העצם, המגביר את פגיעותה, העדר ניתוח מסכן את שלום החולה, לעניינינו, על אף המקובל בעולם הרפואה...

קראו עוד

האם את נרות השבת תדליק במחלקה בו אוכלת האישה עם בעלה המאושפז או במקום השינה?

אקדים, מצווה מדברי חכמים להדליק נר לכבוד שבת "הדלקת נר בשבת אינה רשות....אלא חובה...ומדליק את הנר... וחייב לברך קודם הדלקה...אשר קדשנו במצותיו וצונו להדליק נר של שבת, כדרך שמברך על כל הדברים שהוא חייב בהם מדברי סופרים" (רמב"ם הל' שבת פ"ה ה"א), קיימת דעה שהדלקת הנר...

קראו עוד

האם צריך לברך לאחר אכילת מזון הניתן דרך זונדה לתוך הקיבה?

אקדים, 'זונדה' היא צינורית פלסטית, המוחדרת דרך הנחיר אל דרכי העיכול (קיבה או מעי דק). הזונדה משמשת לשתי מטרות - לניקוז או להאכלה, ולמתן תרופות. החדרת הזונדה מתבצעת בצום, כדי למנוע הקאה. הזנה דרך זונדה מיועדת לספק את הדרישות התזונתיות המתחייבות ממצבו של המטופל, כאשר...

קראו עוד

מי שאביו ציוה עליו שלא יסתיר ממנו מידע רפואי, האם הוא מחויב למסור לו?

אקדים, הסכמתו המודעת של החולה לפני ביצוע טיפול רפואי, המחייבת שיתוף החולה במידע, לפיה רשאי החולה להסכים או לסרב לטיפול המוצע לו, הוא מושג מחודש באתיקה הרפואית ובמשפט, ובתור שכזה לא מצויה בספרות ההלכה. גם היסודות הערכיים, שעל פיהם נוסחו בימינו התפיסות והגדרים של הסכמה...

קראו עוד

אם שבנה נולד פג, האם ראוי להקדים ולקרות שם או להמתין עד לברית המילה?

אקדים, שם פרטי הוא שם המייחד את הפרט בקרב משפחתו, לרוב ניתן שמו הפרטי של האדם על ידי הוריו, קריאת שם לילד היא מן היסודות החיוניים לרקימת קשר בריא בין הורה לילדו. ביהדות מוכרז שם הבן בפומבי במהלך טקס ברית המילה שלו. שם הבת מוכרז ליד ספר התורה ביום בו קוראים בו...

קראו עוד

חולה המאושפז ואינו נוהג באכילת 'היתר מכירה' כיצד ינהג בבית החולים?

אקדים היתר מכירה מציין מכירה של קרקע בארץ ישראל לגוי, שמטרתה להתיר מלאכות חקלאיות בשנת השמיטה. 'היתר המכירה' נוסד לפני כ-120 שנה עם התחדשות היישוב היהודי בארץ ישראל. עד לפני הקמת המדינה, המכירה התבצעה באופן פרטי על ידי החקלאים, לאחר הקמת המדינה, ההיתר מתבצע באופן...

קראו עוד

האם ניתן לטלטל ספר תורה כדי לקיים מנין תפילה בחדר בו הוא מאושפז רב חשוב?

אקדים, קריאה בתורה היא תקנה עוד מימות משה "משה רבינו תיקן להם לישראל שיהו קורין בתורה ברבים בשבת, ובשני ובחמישי בשחרית..." (רמב"ם הל' תפילה י"ב א'). תקנה זו מחייבת 'מנין', "אין פורסין על שמע, ואין עוברין לפני התיבה...ואין קורין בתורה...פחות מעשרה" (מגילה כ"ח ב'). תקנה...

קראו עוד

האם מותרת הזרקת הורמונים בשבת לאישה המטופלת בטיפולי פוריות?

אקדים, כל טיפולי הפוריות יש מטרה אחת חשובה - להעלות את הסיכוי להתפתחות עובר. קיימת תרופה הניתנת בטבליות לבליעה, ומטרתה היא להעלות את הסיכוי לביוץ. לאחר נטילתה, אם רירית הרחם תהיה דקה מדי מוסיפים תכשיר הורמונלי אסטרוגני כדי לשפר אותה. כאשר הזקיקים יהיו מפותחים, הרופא...

קראו עוד

קרוב הסועד את בן משפחתו המאושפז האם בימי הסוכות פטור הוא ממצוות הסוכה?

אקדים: מצווה לאכול ולשתות בסוכה, ואסור לאכול אכילת קבע מחוץ לסוכה, אך אכילת ארעי (מועטה) מותרת. לעומת זאת, לגבי שינה מחוץ לסוכה, נאסרה בין שינה ארוכה ובין שינה קצרה. בניגוד לרוב מצוות התורה, בסוכה קיים דין ייחודי לפיו "מצטער פטור מן הסוכה (סוכה כ"ה ע"ב). כלומר, אדם...

קראו עוד

חולה סכרת האם עליו לצום ביום הכיפורים?

אקדים, רבים מחולי הסוכרת מגיעים לרופא או לרב לקראת יום כיפור כדי לברר אם הם ראשים לצום, ואם כן- כיצד עליהם לטפל בעצמם במהלך הצום, ובאלו מצבים יש צורך להפסיקו. כבר בגמרא מוזכר המצב של "מי שאחזו בולמוס" (יומא דף פ"ג ע"ב).  מצב שפירושו הוא ככל הנראה היפוגליקמיה, ולחולה...

קראו עוד

חולה ששמע את תקיעת שופר מבית כנסת סמוך למרכז הרפואי האם יצא ידי חובה?

אקדים, התקיעה בשופר היא המצווה היחידה בראש השנה "ובחדש השביעי באחד לחדש... יום תרועה יהיה לכם" (במדבר כ"ט א'). כך כותב ברמב"ם "מצות עשה של תורה לשמוע תרועת השופר בראש השנה שנאמר יום תרועה יהיה לכם..." (הל' שופר פר' א' הל' א'). רווחת ההלכה שעיקר המצווה היא לשמוע קול...

קראו עוד

מי שעבר ניתוח לא מסוכן האם עליו לברך בשל ההרדמה ברכת הגומל?

אקדים, בִּרְכַּת הַגּוֹמֵל היא ברכת שבח לד' על טובה שגמל למברך, שאותה מברך אדם שהיה בסכנת חיים או בסכנה משמעותית אחרת וניצל ממנה. המברך מודה לקדוש ברוך הוא הגומל טובות אף ל'חייבים' - כלומר למי שאין זכויותיהם מצדיקות זאת, על טובה שגמל לו. השומעים ברכה זאת עונים אָמֵן,...

קראו עוד

מיוסר נפש הנזקק באופן תדיר לקנאביס בעישון האם אפשרי השימוש גם בשבת?

אקדים, המשפט העברי עוסק בהיבטים שונים של מחלות הנפש. עם התקדמות מדע הרפואה התברר כי לעתים קיים בסיס פיזי למחלות אלה עם זאת, עם זאת, בשל אופיין המיוחד של מחלות הנפש והשתקפותן בנפשו של החולה נותר קושי רב בהתמודדות עם אדם שאובחן כחולה באחת ממחלות הנפש הן למשפחתו של החולה...

קראו עוד

חולה המאושפז בניטור וידאו אי אי גי' האם להניח תפילין של ראש?

אקדים. בדיקת וידאו אי אי ג', מיועדת לסובלים מהתקפים אפילפטיים בלתי מאוזנים, או מאירועים המחקים התקפים אפילפטיים שטבעם אינו ברור. הבדיקה מאפשרת להשוות את מצב המטופל בזמן האירוע הקליני, לרישום הפעילות החשמלית המוחית. הבדיקה מתבצעת באשפוז בבית חולים ביחידה לניטור, אורכת...

קראו עוד

האם מקיימים מצוות ביקור חולים באמצעות הטלפון?

אקדים, א. עיקר המטרה במצות 'ביקור חולים' הוא הדאגה לכל צרכי החולה (ע"פ נדרים מ' ע"א), הרב יצחק הוטנר תרגום את המלה 'ביקור' שפירושה מלשון בִקֹרֶת כלומר לבדוק את המצב של החולה (פחד יצחק אגרות וכתבים ל"ג) ב. תפילה, עוד מבואר בגמרא כל שאין מבקר חולה - אין מבקש עליו רחמים...

קראו עוד

האם ההלכה מעודדת או מסתייגת מתרומת כליה מחיים?

אקדים, כליה, היא אבר האחראי על סילוק ההפרשות מן הגוף, כשפעולת הכליות נפסקת על האדם מרחפת סכנת חיים, ללא חיבור למכונת הדיאליזה החולה ימות, תרומת כליה תציל את חייו, התורם, הנודב, יוכל להמשיך ולחיות עם כליה אחת משך כל חייו כשמערכת ההפרשות פועלת באופן סדיר וללא מגבלות...

קראו עוד

בן שאמו מבקשת ממנו שלא יעזוב את מיטת חוליה, כיצד ינהג?

אקדים, חז"ל מפליגים בשבחה של מצוות כיבוד אב ואם, המוגדרת בדרמטיות כחמורה שבחמורות! (ירושלמי פאה פ"א). כיום עומדת תוחלת החיים הממוצעת של גברים בישראל על 79.9 שנים ו-83.6 שנים לנשים. נתון זה מציב דילמות מורכבות בפני הילדים. ידועה אמרתו של רבי יוחנן, שאביו נפטר...

קראו עוד

האם האולם בו מצויה בריכת טיפולים הידרותרפיה, חייבת במזוזה?

אקדים, הידרותרפיה או הידרותרפיה  - מקור המילה בשפה היוונית, הידרו = מים, תרפיה = טיפול, היא שיטת טיפול בפיזיותרפיה הנעזרת במים. השיטה המיושמת בבריכת שחייה טיפולית או שיקומית בעלת תכנוניות מסוימות (כמו גובה אחיד, מערכת חימום, מידות ייעודיות) השיטה מנצלת את התכונות...

קראו עוד

האם ההלכה מחשיבה את בדיקת ד.נ.א. כאינדיקציה שניתן להסתמך עליה?

אקדים, במשפט המודרני, משתמשים בראיות הנמצאות בזירת הפשע. בדיקת ד.נ.א. מאפשרת לקשור בין חומר ביולוגי שנמצא בזירת העבירה לבין החשוד בביצועה, על ידי השוואת פרופילי הד.נ.א. של הממצא והחשוד. הד.נ.א. אינו משתנה במהלך החיים, מצוי בכל רקמות הגוף, דגימות שניטלות יכולות להחזיק...

קראו עוד

האם מותר חולה מיוסר במחלה סופנית מותר במורפין כדי להקל מסבלו?

אקדים, מורפין הוא סם פסיכו אקטיבי ממכר ביותר ותרופה ממשפחת האופיאטים, המשמש כמשכך כאבים חזק. מורפין פועל בצורה ישירה על מערכת העצבים המרכזית על מנת לשכך כאב. מורפין גורם לדיכוי נשימתי על ידי פעולה ישירה במרכזי הנשימה בגזע המוח ועשוי לגרום להפסקת נשימה ואף לדום לב...

קראו עוד

האם ניתן ליטול תרופה המכילה אבקת חלב לאחר ארוחה בשרית?

אקדים, איסור אכילת מאכלי חלב אחרי ארוחה בשרית אינו מן התורה אלא מדברי חכמים, ונובע משני טעמים, הראשון, מפני שהבשר שומני נדבק בפה ומאריך בטעמו (רש"י לחולין ק"ה עמ' א'), השני, מפני שאריות הבשר הנשארות בין השיניים שאינו סר בקינוח (רמב"ם מאכלות אסורות פרק ט' הל' כ"ח)....

קראו עוד

אונן שמתו מוטל לפניו, כיצד ינהג בספירת העומר בלילה שלפני הקבורה?

אקדים, אנינות היא המצב בו מצוי קרובו של הנפטר בזמן שלאחר מות קרובו ועד קבורתו של הנפטר. אונן הוא כינויו של אדם המצוי במצב של אנינות. המושג מופיע לראשונה בתורה שכן המילה און קשורה בתורה למוות ואבלות. ההלכה פוטרת את האונן מקיום מצוות עשה, בין היתר אסור לאונן לאכול בשר...

קראו עוד

חולה הנזקקת לקרינה האם מותר לעשות קעקוע הממקד את הטיפול הרדיותרפי?

אקדים, כתובת קעקע או קעקוע הוא שרטוט הנעשה בעזרת דיו או בחומרי צבע אחרים המוכנסים באופן קבוע מתחת לעור לקישוט או סימון. בעת מתן הקרנות לחולה יש לתת טיפול נקודתי חוזר על אותה נקודה בדיוק. כדי למנוע את הצורך החוזר ונשנה במדידת המיקום המדויק, מסמן הרופא את נקודות המיקום...

קראו עוד

אישה מגובסת ברגלה האם היא יכולה לטבול במקווה?

אקדים, בטבילה יש צורך שכל הגוף יבוא במגע עם המים ללא חציצה (שו"ע יו"ד סי' קצ"ח). תחבושת גבס מהווה חציצה המונעת טבילה כיוון שהוא מקיף וסוגר לחלוטין חלק מן הגוף ובכך מונע ממי המקווה להגיע לחלק העטוף בגבס. לעיניניניו, נראה להתיר, ובפרט, כשהגבס איננו צמוד שהמים יכולים...

קראו עוד

האם יש לקבור את הנפטר עם שיניו התותבות?

אקדים, מערכת שיניים תותבות מחליפה את כל או כמעט את כל השיניים הטבעיות בפעולות הנגיסה והלעיסה, בעלת חשיבות אנטומית ופיזיונומית וכמו כן היא בעלת ערך קוסמטי-אסתטי רב. בעבר השיניים עבור התותבות היו מיוצרות מעץ ואף משיניהם של עבדים, בהתאם למעמדו ויכולתו הכלכלית של בעל...

קראו עוד

שו"ת רפואה והלכה

עלון בית החולים

האם ניתן לטלטל ספר תורה כדי לקיים מנין תפילה בחדר בו מאושפז רב חשוב?

אקדים, קריאה בתורה היא תקנה עוד מימות משה "משה רבינו תיקן להם לישראל שיהו קורין בתורה ברבים בשבת, ובשני ובחמישי בשחרית..." (רמב"ם הל' תפילה י"ב א'). תקנה זו מחייבת 'מנין', "אין פורסין על שמע, ואין עוברין לפני התיבה...ואין קורין בתורה...פחות מעשרה" (מגילה כ"ח ב'). תקנה...

קראו עוד

מחולה האמור לעבור ניתוח בשעת בקר מוקדמת ממתי ניתן להתפלל שחרית?

אקדים, תפילת שחרית מהנץ החמה. יש המייחסים את קביעת תפילת שחרית לאברהם אבינו, על פי הפסוק "וַיַּשְׁכֵּם אַבְרָהָם בַּבֹּקֶר אֶל-הַמָּקוֹם אֲשֶׁר-עָמַד שָׁם אֶת-פְּנֵי ד'" (בראשית י"ט, כ"ז). דעות אחרות סוברות כי עיקר יסוד התפילה הוא במקביל לקורבן התמיד של שחר, שהיה קרב...

קראו עוד

האם מותר לתינוק יהודי חלב אם מבנק בו מאוחסן חלב גם מנשים שאינן יהודיות?

חלב אם מיועד להזין את התינוק בחודשים הראשונים לחייו. בחודשים הללו ניזונים תינוקות מחלב אם ומתחליף חלב (כגון תרכובת מזון לתינוקות בלבד). תזונה המבוססת על חלב אם בלבד (או תחליפיו) מספקת את כל צרכיו התזונתיים של התינוק. על פי המלצת ארגון הבריאות העולמי, הנקה בלעדית...

קראו עוד

מי שנאנס ולא ספר ספירת העומר מחמת חוליו, האם יוכל להמשיך ולספור בברכה?

אקדים, בהלכה, אונס הוא מעשה שנעשה בניגוד לרצון עושהו, או כשניטלה ממנו היכולת לבחור בכל דרך שהיא, או הימנעות ממעשה הכרחי. ההתייחסות ההלכתית למקרי אונס מתחלקת לשניים. עבירה באונס, ואי קיום מצווה באונס. בנוגע למקרים בהם אדם עבר עבירה בעל כורחו, נפסק להלכה כי "אונס רחמנא...

קראו עוד

מחולה מאושפז האם ניתן להקל ולהתגלח בימי הספירה כדי לשפר את ההרגשה?

אקדים, מנהגי האבלות הנוהגים בימי 'ספירת העומר' מיוחסים למותם של תלמידי רבי עקיבא. קיימות מסורות שונות על אופן מיתתם, בתלמוד משמע שמתו במגפה "שנים עשר אלף זוגים תלמידים היו לו לרבי עקיבא, מגבת עד אנטיפרס... תנא: כולם מתו מפסח ועד עצרת... כולם מתו מיתה רעה. מאי היא? א"ר...

קראו עוד

האם מי שנאנס ולא ספר ספירת העומר מחמת חוליו, האם יוכל להמשיך ולספור בברכה ?

אקדים, בהלכה, אונס הוא מעשה שנעשה בניגוד לרצון עושהו, או כשניטלה ממנו היכולת לבחור בכל דרך שהיא, או הימנעות ממעשה הכרחי. ההתייחסות ההלכתית למקרי אונס מתחלקת לשניים. עבירה באונס, ואי קיום מצווה באונס. בנוגע למקרים בהם אדם עבר עבירה בעל כורחו, נפסק להלכה כי "אונס רחמנא...

קראו עוד

האם לחפש תחליפים לתרופות קבועות בהם חשש תערובת חמץ?

אקדים, למרות שהלכות הכשרות הרגילות והלכות הכשרות של פסח פועלות בדרך כלל ביחד, כל אחת מהן מתפקדת גם באופן עצמאי. מוצרים רבים הם כשרים לימות השנה אך אינם כשרים לפסח. אותו עיקרון חל גם בנושא התרופות. יש תרופות המותרות לשימוש במשך השנה, למרות שהן לא כשרות למאכל רגיל. אבל...

קראו עוד

האם קיימת חובה הלכתית לבדוק בכליהם של הבאים למרכז הרפואי בחג הפסח?

אקדים, על פי ההלכה חמץ אסור באכילה ובהנאה החל מבוקר ערב פסח ועד צאת שביעי של פסח, וישנו אף איסור על הימצאותו ברשותו של יהודי. גם תערובת חמץ אסורה באכילה, כמו כן קיים איסור "בל יראה ובל ימצא" – למשהה חמץ ברשותו בפסח. לעינינו, נראה להקל, ומן הטעמים הבאים, הראשון, אחזוקי...

קראו עוד

האם מותרת הפעלת מכונות משקאות במרכז הרפואי בשבת, ומה ביחס לרווחים?

אקדים, הצבת מכונות אוטומטיות לממכר מוצרים בשטח הציבורי או בשטחים שמחוץ למבנה, חייבים בהיתר עפ"י חוק העזר העירוני למודיעין מכבים רעות (שמירת איכות הסביבה, מניעת מפגעים ושמירת הסדר והניקיון), (תיקון), (התשע"ד -2013), הן נמצאות בבתי חולים, בבתי ספר ובמוסדות שונים....

קראו עוד

חולה המרותק למיטתו כיצד ינהג לגבי מצות שמיעת פרשת "זכור" בשנה זו?

אקדים, מצות עשה מן התורה לזכור מעשה עמלק "זכור את אשר עשה לך עמלק בדרך בצאתכם ממצרים, אשר קרך בדרך...והיה בהניח ד' אלוקיך לך מכל אויביך מסביב בארץ...תמחה את זכר עמלק... לא תשכח" (דברים כ"ה י"ז-י"ט). וברמב"ם "שצונו לזכור מה שעשה לנו עמלק מהקדימו להרע לנו..."(ספר המצוות...

קראו עוד

שו"ת רפואה והלכה

עלון בית החולים

צור קשר